Kommunalbestyrelsen

26-01-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Pia Hess Larsen(A)
Peter Michael Jensen(V)
Michel Berg(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Niels Spittau(O)
Kim Hammer(O)
Chris Lassen Jensen(C)
Hans Houmøller(Ø)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Jan Kongebro(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Britt Jensen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)

Fraværende

Henrik Kalat Pedersen(O)

Sager 1 - 14

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Strategien skal indeholde:

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 • en beslutning om revisionsmetode.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst otte uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger fra februar til april 2016 samt
 2. at der afholdes borgermøde i forbindelse med kommuneplanstrategiens høringsperiode.

Alle fagudvalg 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. april 2011, sag nr. 60, at revidere Kommuneplan 2010 delvist efter temaet ”Vækst gennem bæredygtig udvikling”. Det betød ændringer i nogle af kommuneplanens afsnit, og der foreligger nu Rødovre Kommuneplan 2010 og Rødovre Kommuneplan 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015, sag nr. 97, at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

Baggrunden for beslutningen om en fuld revision er, at der er behov for en gennemgående revision af samtlige af kommunens rammeområder samt en generel ajourføring af den hidtil gældende kommuneplanlægning for alle de emner, der skal medtages i en kommuneplan, jf. Planlovens § 11a. Derudover skaber det også unødig forvirring for borgere og andre interessenter med mange forskellige plandokumenter.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 har Rødovre Kommune aftalt med Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 indeholder en beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år frem mod en ny Kommuneplan 2018.

Kommuneplanstrategiens indhold

I Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 beskrives det valgte tema om hvordan Rødovre Kommune har tænkt sig at behandle temaet. Derudover beskrives målet for arbejdet.

Udover beskrivelse af temaets vision og mål indeholder kommuneplanstrategien status på den aktuelle situation, og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer.

I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommuneplan 2010-2022 med titlen ”Det rige hverdagsliv”. I 2014 fik temarevisionen om bæredygtig udvikling undertitlen ”Fremtidens forstad – Vækst gennem bæredygtig udvikling”. Fælles for de foregående temaer er udgangspunktet, at Rødovre er et godt sted at bo, arbejde og drive forretning. Noget der skal sikres i mange år fremover. Derfor er det nødvendigt at sikre en udvikling, hvor hverdagslivet stadig kan udspille sig.
Derudover er det også stadig nødvendigt at have fokus på vækst. Både i forhold til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, men også borgere. Rødovre Kommune har over de seneste år oplevet en befolkningstilvækst. Som prognoserne ser ud på nuværende tidspunkt, er det også tilfældet fremadrettet. Derudover kan lægges en forventet befolkningstilvækst på op mod 4.500 borgere i to af kommuneplanens byudviklingsområder.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en bæredygtig byudvikling.

Visionen ”Sammen om Rødovre" går på tværs af alle forvaltninger og handler om at nytænke velfærdskommunen, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år.
Dette er også udgangspunktet for den kommende planperiode.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 er et bud på, hvordan velfærdskommunen Rødovre skal udvikle sig fremover. I Kommuneplanstrategien er der et naturligt fokus på den fysiske udvikling af byen, som i høj grad defineres af kommuneplanens temaer og rammer. I Rødovre er der tradition for, at kommuneplanen er langt mere end blot en arealplan med optegninger af, hvor der kan være forskellige funktioner. 

Den fysiske udvikling er vigtig for at opnå mål for kommunens samlede udvikling. For eksempel er det afgørende, hvordan byen er indrettet, hvis det skal være lettere at leve et sundt og fysisk aktivt liv i Rødovre. Ved at indrette grønne områder, stier og veje så de er attraktive og sikre at færdes i, og inviterer til bevægelse, kan flere lokkes til at bruge cyklen i dagligdagen eller måske gå en tur.

Kommuneplanen skal også sikre muligheden for at imødekomme fremtidige servicebehov ved at reservere plads til nye institutioner og skoler. Eller blot sikre mulighed for at de eksisterende udpegninger kan udvikles. I Kommuneplanen sættes rammerne for hvor meget byggeri, der kan være i kommunens forskellige områder, hvor der kan være boliger og erhverv, men også hvor der skal sikres plads til grønne områder.

I Rødovre er der en lang tradition for, at borgere engagerer sig i lokalsamfundet. Borgerne har sammen med Rødovre Kommune skabt den by, vi ser i dag. Sådan skal det også være fremover. Rødovre Kommune, virksomhederne og borgerne har et fælles ansvar for, at Rødovre også i fremtiden er en attraktiv by – både at bo i, arbejde i, besøge og drive forretning i.

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 omhandler følgende deltemaer:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet

Byområder i udvikling

I den kommende planperiode er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der er nogle områder med særlig gode muligheder for udvikling.
Derfor udpeges 4 byudviklingsområder. Alle 4 områder har også været udpeget i Kommuneplan 2014. Det drejer sig om Rødovre Nord, Islevdal Erhvervskvarter, Bykernen og Rødovre Syd.

I 2014 var IrmaByen også udpeget som byudviklingsområde. Det er ikke længere udpeget, da det ud fra et planlægningsmæssigt synspunkt er udviklet. Der blev i 2015 vedtaget en lokalplan for området og der er nu gang i byggesagsbehandlingen. Det forventes, at IrmaByen bygges over de næste 5 til 10 år.

Strategiens forudsætninger

Kommuneplanstrategien skal forholde sig til en lang række planer og projekter for områder, der varetages af andre myndigheder som f.eks. Erhvervs- og Vækstministeriet. Herunder også samarbejder med andre kommuner og regioner.

Den internationale konkurrence er intensiveret og Rødovre Kommune indgår derfor i et erhvervspolitisk samarbejde omkring "Greater Copenhagen” med andre kommuner og regioner. Projektet er en fælles platform for 46 østdanske kommuner og dele af Skåne, hvor der er mulighed for at brande sig ud mod verden og skabe en konkurrencedygtig storby. Der er udarbejdet et fælles opslag til de deltagende kommuners planstrategier. Dette indgår også i Kommuneplanstrategi 2015.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21-strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Kommuneplanstrategi 2012 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014, der fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Borgermøde i høringsperioden

Teknisk Forvaltning foreslår, at der afholdes et borgermøde for eksempel som en cafédebat, som det var tilfældet ved den offentlige høring af Kommuneplanstrategi 2012.
Mødet planlægges og afholdes i koordinering med projektet "Demokratisk laboratorium".

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Kommuneplanstrategi 2016 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter. Plandokumentet er derfor ikke omfattet af § 3, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 5, 10, 11, 23 og 33.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 vedtages af Kommunalbestyrelsen i januar 2016.
Forslag til Kommuneplanstrategien offentliggøres i februar 2016.
Forslag til Kommuneplanstrategien fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra februar til april 2016.
Afholdelse af et borgermøde i høringsperioden.
Bearbejdning af indkomne høringssvar og forberedelse til politisk behandling.
Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2015 på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Kommuneplanstrategi

Forslag til Lokalplan 140 Viemose Have
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 140 muliggør en ny tæt-lav boligbebyggelse bestående af ni dobbelthuse med i alt 18 boliger. Lokalplanforslaget fremlægges til vedtagelse og offentlig høring i 9 uger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 140 Viemose Have vedtages og fremsendes i offentlig høring i 9 uger, samt
 2. at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Teknik- og Miljøudvalget 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er et ønske fra arkitektfirmaet DanaForm ApS om opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse Ved Sportspladsen 8-10.

Forslag til Lokalplan 140 giver mulighed for at omdanne to erhvervsgrunde Ved Sportspladsen 8-10 til boliger i tæt-lav bebyggelse i to etager bestående af ni dobbelthuse med i alt 18 boliger med udhus og egen have samt mulighed for tilvalg af en carport, overdækning af en baghaveterrasse og et drivhus.

Ved Sportspladsen er beliggende nordøst for Islev Skole, i et stort boligområde bestående af mindre kvarterer af forskelligartede bebyggelser; kædehus-, parcelhus- og villabebyggelse i varierende arkitektur og karakter. Den nye dobbelthusbebyggelse vil dels integrere de to grunde i det eksisterende boligkvarter og dels, med dens bygningsvolumen og tæthed, formidle overgangen mellem Islev Skoles store bygningsanlæg og de mindre parcelhuse i kvarteret.

Lokalplanområdet omfatter matriklerne nr. 6i og 6n Islev By, Islev. De to erhvervsejendomme fremstår forholdsvist nedslidte og med udendørs oplag. Ejendommene har et samlet areal på i alt 5.914 m². Lokalplanområdet grænser mod vest op til en velholdt kontorejendom, og som mod nord, øst og syd grænser op til forskelligartede villabebyggelser.
Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2010-2022, Rammeområde 1B12 Ved Sportspladsen, som er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse i to etager og med en maksimum bebyggelsesprocent på 40.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge de ni dobbelthuses omfang, placering og udformning, så de indpasses i områdets øvrige bebyggelsesskala og arkitektur. Endvidere skal lokalplanen sikre bestemmelser vedrørende hegn og ubebyggede arealer, så der bevares et grønt præg og skabes et mere homogent vejbillede af Ved Sportspladsen. Opførelsen af en tæt-lav boligbebyggelse opfylder endvidere kommuneplanens intentioner for området og vil bidrage positivt til udviklingen af et helstøbt boligområde og vil tilføre området et bredere udbud af boligtyper. For at sikre bebyggelsen stor homogenitet, skal den nye bebyggelse opføres efter en samlet plan, som i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal godkendes af kommunen.

Lokalplanforslaget er miljøscreenet efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer. På baggrund af screeningen vurderer Teknisk Forvaltning, at den miljøpåvirkning, som planen medfører, ikke er så væsentlig, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

Det anbefales, at Forslag til Lokalplan 140 Viemose Have vedtages og fremlægges til offentlig høring i ni uger.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Behandling af forslag - januar 2016.
Offentliggørelse af forslag - februar 2016.
Høring i 9 uger (pga. påsken) - fra februar til april 2016.
Endelig vedtagelse - juni 2016.
Offentlig bekendtgørelse - juli 2016.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 140 Viemose Have
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 140 Viemose Have

Resultat af forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2014 for udvikling ved Rødovre Station
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 27. oktober 2015 (sag nr. 184), at der skulle gennemføres en forhøring på 4 uger med indkaldelse af idéer og forslag til det videre arbejde med et kommuneplantillæg for området ved Rødovre Station. Der indkom 7 høringssvar i høringsperioden. De ideer og forslag der kom frem i høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med kommuneplantillæg for udviklingen i området ved Rødovre Station.

Teknisk Forvaltning indstiller nu, at udarbejdelsen af Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 141 igangsættes, og at de indkomne høringssvar indgår som bidrag i processen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at udarbejdelsen af et forslag til et kommuneplantillæg for udvikling af området ved Rødovre Station igangsættes,
 2. at der udarbejdes et lokalplanforslag parallelt med forslaget til kommuneplantillægget,
 3. at de indkomne høringssvar indgår i overvejelser i udarbejdelsen af plandokumenterne samt
 4. at der sendes svarbreve, hvori det fremgår, at de indkomne forslag og kommentarer har været forelagt Kommunalbestyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forhøringen blev gennemført i perioden fra den 4. november 2015 til den 2. december 2015.

I forbindelse med forhøringen blev det oplyst, at et fremtidigt projekt vil kunne udvikles indenfor anvendelsen for rammeområderne, men at det vil blive nødvendigt at opjustere bebyggelsesprocenten og forøge etageantallet for rammeområde 6F02 og rammeområde 7C01. Det blev ligeledes oplyst, at det forventes, at der vil blive oprettet et nyt rammeområde til projektområdet, så afgrænsningen af rammeområde 6F02 ændres. Det nye rammeområde forventes benævnt 6F03.

Der er indkommet 7 høringssvar i perioden. Høringssvarene kan ses i deres fulde længde i bilag 1 og en sammenfatning af høringssvarene med Teknisk Forvaltnings bemærkninger kan ses i bilag 2.

De indkomne høringssvar vil indgå i den fremadrettede planlægning i overensstemmelse med Teknisk Forvaltnings bemærkninger i bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Politisk stillingtagen til planforslag i august 2016.
Offentlig høring i 8 uger september til oktober 2016.
Politisk stillingtagen til plandokumenter i januar 2017.
Offentliggørelse af plandokumenter primo 2017.

Bilag

Bilag 1: Indkomne høringssvar
Bilag 2: Oversigt over indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Størrelsen og sammensætningen af HOFORs bestyrelser
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal tages stilling til den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandskoncern. Holdingbestyrelsen i HOFOR anbefaler ejerkommunerne, at den nuværende størrelse og sammensætning af bestyrelserne opretholdes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune meddeler HOFOR, at vi ønsker, at hver ejerkommune fortsat skal udpege et medlem til bestyrelserne i HOFOR samt
 2. at Rødovre Kommune meddeler HOFOR, at det bør overvejes, om det fortsatte samarbejde med de 6 observatørkommuner kan sikres på en anden og bedre måde end via observatørpladser i bestyrelserne for HOFOR.

Teknik- og Miljøudvalget 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S indeholder en bestemmelse om, at holdingbestyrelsen senest 1. januar 2016 skal sende et oplæg om den fremtidige størrelse og sammensætning af bestyrelserne i HOFORs vand- og spildevandskoncern til ejerkommunerne. Bestemmelsen fremgår af punkt 8.4.3 i ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S og af punkt 9.3.3. i ejeraftalen for HOFOR Spildevand Holding A/S. Ejeraftalerne er vedlagt mødesagen som bilag 2 og 3. I bilag 4 ses den nuværende sammensætning af bestyrelserne i vand- og spildevandskoncernen.

Bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S har på sine møder 3. september 2015 og 12. november 2015 drøftet bestyrelsernes størrelse og sammensætning med henblik på at komme med en anbefaling til ejerkommunerne herom.

På baggrund af drøftelserne er bestyrelserne nået frem til en anbefaling, som blev sendt til ejerkommunerne 12. november 2015. Anbefalingen er vedlagt mødesagen som bilag 1. Holdingbestyrelsens anbefaling er, at den nuværende sammensætning og størrelse af bestyrelserne fastholdes. Koncerndiagrammet, som er vist på side 2 i bilag 1, er også vedlagt mødesagen som bilag 5 i en mere læsevenlig udgave.

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at den nuværende ordning med, at hver ejerkommune udpeger et medlem til bestyrelsen i henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, er med til at sikre en fortsat politisk forankring i ejerkommunerne af de ting, der sker i HOFOR. Da HOFOR blev dannet, var der en forventning om, at flere end de nuværende 8 ejerkommuner på sigt kunne vælge at lade deres forsyningsselskaber indgå i HOFOR. Det er ikke sket endnu, og derfor er situationen ikke ændret siden HOFORs dannelse for så vidt angår antallet af ejerkommuner og dermed bestyrelsernes størrelse.

Dog blev Brøndby og Vallensbæk kloakforsyninger 31. december 2014 en del af HOFORs spildevandskoncern, som dermed fra og med det tidspunkt har haft 8 ejerkommuner, lige som vandkoncernen hele tiden har haft det. Dette blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet 28. oktober 2014 (sag nr. 81). I forbindelse med Brøndby og Vallensbæk kloakforsyningers indtræden i HOFOR blev ejeraftalerne for de to selskaber ændret, så observatørordningen blev gjort permanent. Dette blev også godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet 28. oktober 2014 (sag nr. 81).

Observatørordningen betyder, at Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner hver har en plads i HOFORs bestyrelser som observatører. Observatørordningen er beskrevet i punkt 8.1.6 i ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S og i punkt 9.1.5. i ejeraftalen for HOFOR Spildevand Holding A/S.

Formålet med at fortsætte observatørordningen var at fastholde et tæt samarbejde med observatørkommunerne, hvoraf flere er medejere af BIOFOS A/S og/eller deltager i det tværkommunale samarbejdsprojekt om Harrestrup Å, som Kommunalbestyrelsen blev orienteret om på mødet 26. august 2014 (sag nr. 173).

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at det fortsat er vigtigt at fastholde et tæt samarbejde med de 6 observatørkommuner. Observatørordningen var dog oprindeligt tænkt som en midlertidig overgangsløsning. Ved HOFORs dannelse var der en forventning om, at en eller flere af de 6 kommuner ville benytte sig af den option, de havde på at lade deres vand- og spildevandsselskaber indgå i HOFOR på et senere tidspunkt. Der er imidlertid fortsat ingen af de 6 observatørkommuner, der har aktuelle planer om at lade deres vand- og spildevandsselskaber indgå i HOFOR. Dermed har situationen fået en mere permanent karakter.

En bestyrelse træffer overordnede beslutninger om selskabets drift og udvikling, og det er en meget usædvanlig konstruktion, at der sidder observatører i en bestyrelse. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at det bør overvejes, om observatørpladser i HOFORs bestyrelse på sigt er den måde, samarbejdet skal fortsættes på.

På den baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at Rødovre Kommune meddeler HOFOR, at vi ønsker, at hver ejerkommune fortsat skal udpege et medlem til bestyrelserne i HOFOR. Men at vi samtidig meddeler HOFOR, at det bør overvejes, om det fortsatte samarbejde med de 6 observatørkommuner kan sikres på en anden og bedre måde end via observatørpladser i bestyrelserne for HOFOR.

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S.
Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ejerkommunernes samlede evaluering skal foreligge senest 30. juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Brev til ejerkommunerne om størrelsen og sammensætningen af bestyrelserne i HOFOR.
Bilag 2: Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 3: Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S
Bilag 4: Oversigt over bestyrelsesmedlemmer
Bilag 5: Koncerndiagram for HOFOR

Indstilling af medlemmer til HOFORs bestyrelser 2016-2018
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til bestyrelsen i de to selskaber. Steen Skriver Rasmussen er valgt til de to bestyrelser frem til den ordinære generalforsamling i 2016. Rødovre Kommune skal meddele HOFOR, hvem kommunen indstiller til valg til de to bestyrelser for den næste valgperiode. Valgperioden går fra den ordinære generalforsamling i 2016 til den ordinære generalforsamling i 2018.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune meddeler HOFOR, hvem kommunen indstiller til valg til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2016 til den ordinære generalforsamling i 2018 samt
 2. at Rødovre Kommune meddeler HOFOR, hvem kommunen indstiller til valg til bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2016 til den ordinære generalforsamling i 2018.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt, idet Steen Skriver Rasmussen indstilles som medlem af HOFORs bestyrelser.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille 1 medlem til bestyrelsen i de to selskaber. Ejeraftalerne er vedlagt mødesagen som bilag 2 og 3.

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabernes generalforsamling, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner. Det er ingen betingelse, at de indstillede bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. I henhold til ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S vil det være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne indstiller den samme person til bestyrelserne i de to selskaber.

På det konstituerende møde 6. december 2013 indstillede Kommunalbestyrelsen Steen Skriver Rasmussen til valg til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S (sag nr. 19) og HOFOR Spildevand Holding A/S (sag nr. 18). Steen Skriver Rasmussen er valgt til de to bestyrelser indtil den ordinære generalforsamling i 2016. På samme møde indstillede Kommunalbestyrelsen også Steen Skriver Rasmussen til valg til bestyrelsen i rensekoncernen BIOFOS A/S (sag nr. 20). Steen Skriver Rasmussen er valgt til BIOFOS bestyrelse frem til generalforsamlingen i 2018.

Med email af 24. november 2015 har HOFOR bedt Rødovre Kommune meddele, hvem kommunen vil indstille til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S for den næste valgperiode. Valgperioden er tiden fra den ordinære generalforsamling i 2016 til den ordinære generalforsamling i 2018. HOFORs henvendelse er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S.
Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

HOFOR har bedt om at få at vide, hvem ejerkommunerne indstiller til valg til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holdning A/S, senest i begyndelsen af marts 2016. Valget er gældende fra den ordinære generalforsamling i 2016 til den ordinære generalforsamling i 2018.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra HOFOR af 24. november 2015 om udpegning af ejerrepræsentanter i bestyrelser
Bilag 2: Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S
Bilag 3: Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S

Etablering af kælkebakke ved Rødovrehallen - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten i budget 2016) er der afsat rådighedsbeløb på i alt 450.000 kr. til etablering af kælkebakke på skråningen ved Rødovrehallen.

Der søges om en anlægsbevilling på 450.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at skitseforslag samt tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 450.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det har været et ønske at styrke aktivitetsmulighederne ved Rødovrehallen ved etablering af en kælkebakke til benyttelse både vinter og sommer på den eksisterende vold mellem Rødovrehallen og Tennisanlægget.

Skitseforslag

Teknisk Forvaltning foreslår, at kælkebanen placeres på skråningen, hvor der i forvejen kælkes om vinteren, og hvor der er mulighed for at komme op ad den eksisterende græsrampe, jfr. vedlagte skitse med placering af kælkebane og opholdsmuligheder.

Banen tænkes udført i ca. 4 meters bredde beliggende op ad den eksisterende bevoksning.
På den nederste del vil det blive nødvendigt at fjerne lidt af beplantningen for at gøre plads.
Der etableres siddemuligheder ved start af kælkebanen samt opsættes borde/bænke på toppen af bakken.
Teknisk Forvaltning har i forbindelse med udarbejdelse af forslaget vurderet sikkerheden og foreslår anlæg af et smalt fortov langs vejen for at sikre, at børnene efter kørsel på kælkebanen ikke benytter vejen.

Teknisk Forvaltning har undersøgt, hvor der er etableret tilsvarende kælkebaner til sommerbrug, men der er kun få erfaringer med dette.
Som den bedste mulighed foreslås et produkt, som er benyttet i Solrød Kommune og i et boligselskab i Roskilde, jfr. vedlagte foto.
Selve banen består af kunstgræs med sandfyld, udlagt på ca. 10 cm stabilgrus.
Fordelen ved denne type bane er, at den kan benyttes både sommer og vinter samt at den ligger forholdsvis stabilt.
For at passe bedst muligt ind i naturen er valgt grøn som farve på kunstgræsset og med en hvid stribe i siderne for at vise afgrænsningerne.

Gennemførelsen af projektet varetages af Teknisk Forvaltning.
Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Selve banen er ikke kategoriseret som legeudstyr og er derfor ikke omfattet af Dansk Standards regler for legepladser.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 450.000 kr.

Kunstgræsset skønnes at holde i 3 år, hvorefter det skal udskiftes.
Dette er indregnet i den afledte drift på 50.000 kr., som er indarbejdet i budgetforslag 2016 og frem under Kultur- og Fritidsudvalgets område på kommunes idrætsanlæg.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget: 12. januar 2016
Økonomiudvalget: 20. januar 2016
Kommunalbestyrelsen: 26. januar 2016
Udførelse: februar - maj 2016
Ibrugtagning: maj 2016

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings skitse med placering af kælkebane og opholdsmuligheder
Bilag 2: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 11. december 2015

Frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af IT på skoleområdet
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2016 er der afsat en anlægsbevilling på 10.792.000 kr. til indkøb af IT på skoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen anmoder hermed om, at beløbet frigives til de i sagsfremstillingen skitserede indkøb.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 10.792.000 kr. til indkøb af IT-udstyr på skoleområdet som beskrevet i sagen.

Børne- og Skoleudvalget 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 10.792.000 kr. til indkøb af Hybrid PC'ere til eleverne i 4.-5. klasse, klassesæt til 0.-3. klasse samt udbygning og vedligeholdelse af netværk.

I forbindelse med behandlingen af IT-handleplanen 2012-2015 "Skolen altid online" blev der besluttet en 1:1 strategi, hvor Rødovre Kommune indkøber IT hardware, således at hver elev har sin egen PC/Tablet. Der blev i 2013 indkøbt Hybrid PC'ere til alle elever i 6.-10. klasse. Denne udvikling fortsættes nu med bevilling til indkøb af Hybrid PC'ere til eleverne på 4.-5. klassetrin, således at 1:1 strategien fra 2016 vil være opfyldt for 4.-10. klasse. Der er tillige i budgetvedtagelsen givet bevilling til, at der indkøbes et klassesæt Hybrid PC'ere pr. årgang 0.-3. klasse på hver skole. Derudover indkøbes det fornødne antal Hybrid PC'ere, så de lærere og pædagoger, som har behov for det i undervisningen, kan låne en sådan.

Pilotprojektet på Tinderhøj Skole, hvor alle eleverne i 0.-5. klasse fik udleveret iPads, er tidligere evalueret, og skolen overgår fremadrettet til samme IT-platform og hardware som kommunens øvrige skoler.

Visionen i "Skolen altid online" opdateres samtidig hermed.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen
Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016 - 2020

Økonomiske konsekvenser

Der er, i de i sagsfremstillingen skitserede indkøb samt den skitserede udbygning og vedligehold af netværk, afsat 10.792.000 kr. i budget 2016. Beløbet indgår i investeringsoversigten.
De enkelte poster er skitseret i vedlagte bilag.

Tidsplan

De skitserede indkøb gennemføres i foråret 2016, således at det nye Hardware kan udleveres senest 1. august 2016.

Bilag

Bilag 1: Udbygning af netværk på skolerne.

Skolen altid online - handleplan for skolernes digitale indsats 2016 - 2018
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har revideret den eksisterende handleplan for skolernes digitale indsats, "Skolen altid online".

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre og digitaliseringen af undervisningen 2016 - 2018 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den digitale udvikling løber stærkt, også i skolerne.

Rødovre Kommunes 1:1 satsning fra 6. til 10. klasse udvides i 2016 til også at gælde 4. og 5. klasse, og der kommer nye klassesæt med hybrid PC'ere til indskolingsklasserne.
På nationalt niveau er der kommet en Ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020, der blandt andet indeholder Brugerportalsinitiativet på skoleområdet.

Indsatsen omkring Brugerportalsinitiativet vil skabe nye arbejdsgange på skolerne, skærpe behovet for en 1:1 indsats, og øge den digitale indsats omkring den enkelte elev og elevens læringsmiljø.

Med afsæt i ovenstående tiltag har Børne- og Kulturforvaltningen set på den eksisterende handleplan for skolernes digitalisering, "Skolen altid online", en handleplan der er udløbet ved udgangen af 2015.
Hardwaredelen er implementeret, og der forestår en ny implementering i 2016 i forhold til 4. og 5. klasse.

I den nye handleplan for området fastholdes elementerne på det didaktiske område, da den eksisterende plan har vist sig at være meget fremsynet. Der arbejdes således fortsat under 4 hovedområder, og handleplanen er suppleret med yderligere indsatser under disse.

Under didaktik 2,0 og pædagogik sættes der fremadrettet yderligere fokus på begrebet 21. århundredes kompetencer, der vægter, at eleverne styrkes i samarbejde, IT og læring, videnskonstruktion, innovation, selvevaluering og kommunikation. Der arbejdes på, at elevens læring øges via en mere aktiv indsats og ejerskab omkring egen læring.

Under 1:1 indsatsen udvides nu med 4. og 5. årgang. Der sættes fokus på optimering af udnyttelse af PC'ernes muligheder via den lokale infrastruktur, ligesom tilgængeligheden til læremiddelressourcerne hele tiden optimeres.

Via videndeling og kompetenceudvikling, styrkes Læringscenterets (tidligere skolebibliotek) rolle, blandt andet faciliteres fagteams herfra. Der skal sættes fokus på videndeling blandt eleverne, og alle kompetencer, hvad enten de ligger hos eleverne eller hos det pædagogiske personale, skal bringes i spil.

Skolens Læringscenter (PLC) skal fortsat arbejde med at udvide og udvikle elevernes læring, trivsel og udvikling ved at understøtte lærings- og trivselsfremmende aktiviteter, samt inspirere og understøtte fagteams fokus på udvikling af nye læreprocesser. Der skal være en mere proaktiv indsats omkring kollegavejledning og skolens læringsrum. Endvidere skal Læringscentrene understøtte de digitale læremiddelsressourcer, og være centrale aktører i forbindelse med det kommende Brugerportalsinitiativ. Læringscenteret har således en central placering i Folkeskolereformen, hvorfor digitaliseringsområdet er indarbejdet i handleplanen for de pædagogiske læringscentre.

Endelig er handleplanen udvidet med et afsnit omkring det kommende Brugerportalsinitiativ, der skal være fuldt implementeret med udgangen af 2017.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi 2016 - 2020.
Bekendtgørelsen nr. 665 af 20 juni 2014 om folkeskolens pædagogiske læringscentre.

Økonomiske konsekvenser

Brugerportalsinitiativet fremlægges i særskilt sag i foråret 2016.

Økonomi til handleplanen er vedtaget i budget 2016 og afsat i overslagsårene.

Tidsplan

Visionen løber fra 2016 - 2018.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for Pædagogiske Læringscentre 2016-2018

Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Rødovre Kommune
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Revideret Sundhedsberedskabsplan for Rødovre Kommune forelægges hermed til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til revideret Sundhedsberedskabsplan for Rødovre Kommune godkendes

Social- og Sundhedsudvalget 12-01-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsloven fastslår, at kommunen skal have en sundhedsberedskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen er et delelement i kommunes samlede beredskab og skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hver valgperiode.

Den nuværende sundhedsberedskabsplan er fra 2011. Derfor forelægges hermed opdateret sundhedsberedskabsplan 2015 til godkendelse. Udkast til opdateret sundhedsberedskabsplan har været i høring i Sundhedsstyrelsen og i Brøndby, Hvidovre, Glostrup, København og Herlev.

Formålet med sundhedsberedskabsplanen er at sætte rammer for og operationalisere, hvordan kommunen i en beredskabssituation udvider og omstiller sin behandlings- og plejekapacitet til den aktuelle situation.

Sundhedsberedskabsplanen omfatter hele Rødovre, men først og fremmest Borgerservice, Ældre- og Handicapafdelingen, Social- og Psykiatriafdelingen, Børne- og Familieafdelingen, Sundhedsplejen og Jobcenteret.

Sundhedsberedskabsplanen indeholder tre dele:

 1. Beskrivelse af krisestyringsorganisationen
 2. Alarmeringslister og overordnede indsatsplaner
 3. Appendiks med beskrivelse af ajourføring, øvelsesaktiviteter, evalueringskoncept, kommunens risiko- og sårbarhedsvurdering, beredskabsaftaler samt hjælpedokumenter i forhold til logføring og vurdering af det samlede situationsbillede til den sundhedsfaglige beredskabsledelse.

I følge Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet skal en sundhedsberedskabsplan indeholde en overordnet beskrivelse af indsatsplaner for beredskabet ved:

Ekstraordinære konventionelle hændelser såsom ekstremt vejrlig herunder særskilt hedebølger, hændelser i trafikken, modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene og forsyningssvigt.

CBRN-hændelser. Beredskabet skal begrænse og afhjælpe hændelser med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer samt eksplosivstoffer. Derudover tager CBRN- beredskabet højde for beredskabet ved udbrud af smitsomme sygdomme.

Behov for krisestøtte for berørte borgere/medarbejdere. Indsatsen etableres inden for kommunens tilstedeværende ressourcer og består af umiddelbar omsorg og praktisk hjælp samt information om krisereaktioner og anvisning af muligheder for yderligere hjælp.

Behov for lægemidler. Beredskabet omfatter lægemidler og medicinsk udstyr som fleksibelt kan imødekomme ændrede krav til forbrug, forsyning og fordeling i beredskabssituationer.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af udkast til sundhedsberedskabsplanen, vil Social- og Sundhedsforvaltningen sikre, at der udarbejdes instrukser og actioncards for indsatsplanerne for berørte ledere og medarbejdere i kommunen.

En instruks er information om og retningslinjer for specielle forhold til fremme af en hurtig og effektiv indsats. Det kan for eksempel være en leders forskrift for, hvordan de ansatte skal forholde sig under givne omstændigheder og kan indeholde ansvars- og kompetencefordelingen, samt systematiske anvisninger på, hvilke procedurer, der skal følges. En instruks er generelt mere omfattende end et action card, som er en kort og præcis handlingsorienteret anvisning på varetagelse af en bestemt funktion. En huskeliste til handlinger i akutte situationer.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet instrukser/action cards for ledere og medarbejdere forvaltningens institutioner. De skal gennemgås og opdateres, og det skal sikres, at der foreligger instrukser med action cards for følgende situationer:

 • Action card for den vagthavende sygeplejerske
 • Forplejning af nødstedte - herunder eventuel indkvartering
 • Evakuering af en bydel - og omsorg for ikke-selvhjulpne borgere
 • Forebyggelse af hedeslag og dehydrering ved hedebølge
 • Modtagelse af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene
 • Krisestøtteberedskabet
 • Håndtering af drikkevandsforurening
 • Massevaccination
 • Håndtering af smitsomme sygdomme på plejehjem og institutioner
 • Lægemiddelberedskabet

Herudover skal det sikres at der er planer for håndtering af forsyningssvigt på kommunens institutioner, og det skal sikres, at der er indgået aftaler med Region Hovedstaden om:

 • Gensidig orientering ved en beredskabshændelse
 • Ekstraordinær udskrivning af patienter fra hospital (aftale om antal patienter, medbragt medicin og udstyr samt jounalmateriale)
 • Psykosocial støtte (regionen afsender kriseteam til et kommunalt evakuerings- og pårørendecentre)
 • Massevaccination (kommunerne stiller lokaler og udførende personale til rådighed. Regionen har ansvaret for vaccinelogistik, utensilier og tilstedeværende læge)

I udkast til revideret sundhedsberedskabsplan vil de overordnede indsatsplaner være beskrevet med angivelse af hvilke instrukser/action cards, der skal være udarbejdet for relevante ledere og medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen. Det er den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgave at sikre, at de fornødne instrukser og action cards foreligger, og at personalet kender dem.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 210.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til sundhedsberedskabsplan 2015
Bilag 2: Risikoprofil for Rødovre Kommune

Proces for udarbejdelse af boligpolitik
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udarbejde boligpolitik for Rødovre. I forbindelse med udarbejdelse af boligpolitik foreslår Staben for Politik og Kommunikation, at der afholdes workshop med borgere og andre interessenter med henblik på at bidrage med input til den kommende politik.

Indstilling

Politik og Kommunikation indstiller,

at der afholdes en workshop i forbindelse med udarbejdelse af boligpolitik.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I marts 2014 godkendte kommunalbestyrelsen de overordnede temaer for en boligpolitik:

 1. Rødovres profil: Det vil bestå af en række statistiske oplysninger om befolkningssammensætning og boligmassen med henblik på at give et overblik over Rødovres profil - herunder byens boligpolitiske udfordringer og potentialer.
 2. Boliger til alle: I Rødovre skal der være boliger til alle. Både for familier, unge, ældre samt borgere som af forskellige årsager ikke kan bo i en almindelig bolig. Der skal fortsat arbejdes for et udbud af boligtyper, så nuværende borgere kan blive boende og nye tiltrækkes.
 3. Gode boligområder: Et boligområde er med til at afgøre om en bolig opfattes som attraktiv. Det er vigtigt med gode områder - både til at bo i og som man trygt kan færdes i.
 4. Attraktive boliger: Der skal fortsat sikres kvalitet i boligmassen. Kvalitet er både, at boligerne er opført i gode materialer, at boligerne er sunde at bo i og understøtter en bæredygtig udvikling, men også at de lever op til borgernes krav og behov.

Boligpolitikken er en del af Kommunalbestyrelsens mål om 'Vækst gennem bæredygtig udvikling'. Politikken skal skabe et opdateret overblik over rammerne for boligområdet i Rødovre med henblik på at sætte nye mål for boligudviklingen.

I tråd med Kommunalbestyrelsens strategi for 'Demokratisk laboratorium' vil borgere og andre interessenter blive inddraget i udarbejdelsen af boligpolitikken. Ved at inddrage borgere og interessenter, når vi skal udforme politikken sikrer vi, at idéer og viden fra hele lokalsamfundet er med til at kvalificere politikken - flere perspektiver og nuancer kommer med. Ved at Kommunalbestyrelsen udveksler idéer med borgere og andre interessenter, kan forventningerne afstemmes. Det øger muligheden for bred opbakning og ejerskab til boligpolitikken. Workshoppen vil kunne klæde Kommunalbestyrelsen på til at afveje de forskellige boligpolitiske hensyn og træffe beslutninger til gavn for helheden.

For at få en bred vifte af idéer og input, inviteres følgende til workshoppen:

 • Borgere
 • Fællesrepræsentationen af almene boligselskaber
 • Private udlejere
 • Fællesrepræsentationen af grundejerforeninger
 • Erhvervsrådet
 • Seniorrådet
 • Integrationsrådet
 • Handicaprådet

Debatten på workshoppen vil tage udgangspunkt i temaerne for boligpolitikken. Workshoppen indledes med et oplæg om 'Rødovres profil' med beskrivelser af befolkningssammensætning og befolkningsvækst samt relevante fakta om boligmassen. Introduktionen til byen bindes op på nøgletal og fremskrivninger, der leder frem til udfordringer og potentialer for vores fremtidige by- og boligudvikling. Bagefter holdes et debatoplæg, hvor de centrale dilemmaer inden for hvert tema foldes ud - inden selve debatten sættes i gang. Detailplanlægningen af workshoppen udestår.

Med udgangspunkt i overvejelser og input fra workshoppen, vil boligpolitikken blive udarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Planloven, bygningsreglementet og miljølovgivningen opstiller de regler, som vi regulerer ud fra - og lovgivningen sætter de rammer, som vi styrer byudviklingen og boligpolitiske tiltag inden for.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat midler til at realisere projekter under 'Demokratisk laboratorium', blandt andet til boligpolitikken.

Tidsplan

Hovedpunkterne i tidsplanen:

 1. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender forslag til proces med evt. ændringer (Jan. 2016)
 2. Workshop for borgere, andre interessenter og Kommunalbestyrelse (April/Maj 2016)
 3. Udkast til boligpolitik forelægges Økonomiudvalget mhp. offentlig høring (August 2016)
 4. Udkast til boligpolitik lægges til otte ugers offentlig høring (Tidsrum mellem pkt. 3 og 5)
 5. Politisk vedtagelse af boligpolitik via fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse (November 2016)

It-sikkerhedspolitik
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

It-sikkerhedspolitikken revideres hvert andet år eller når en ny Kommunalbestyrelse er konstitueret. Kommunalbestyrelsen skal godkende it-sikkerhedspolitik.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at it-sikkerhedspolitikken godkendes.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

It-sikkerhedspolitikken beskriver bl.a. rammer, mål og overordnet organisering af it-sikkerhedsindsatsen.

Kommunalbestyrelsen fastlægger med it-sikkerhedspolitikken principper for opretholdelse af informationssikkerhed i Rødovre Kommune. It-sikkerhedspolitikken beskriver hvordan Rødovre Kommune vil beskytte systemer, data og informationer, som har stor betydning for kommunen eller andre, hvor kommunen er ansvarlig for forvaltningen af informationsaktiverne.

It-sikkerhedspolitikken er opdelt i:

 • En overordnet it-sikkerhedspolitik, der beskriver rammer, mål og overordnet organisering af it-sikkerhedsindsatsen. Den overordnede it-sikkerhedspolitik vedtages af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Direktionen.
 • En operationel it-sikkerhedspolitik, hvor organisering, ansvar og roller, samt it-sikkerhedsmål er præciseret. Den operationelle politik fastlægges af den administrative ledelse og godkendes af Direktionen efter indstilling fra Digitaliseringsstyregruppen.
 • Retningslinjer, som beskriver risikohåndtering på udvalgte områder, med udgangspunkt i arbejdsprocesser, medarbejderpolitikker og tekniske og fysiske forhold. Retningslinjer fastlægges i relevante ledelsesfora og med inddragelse af fagforvaltninger og interessenter.
 • Retningslinjer, som beskriver risikohåndtering på områder der er fælles for alle medarbejdere i Rødovre Kommune, skal godkendes i Direktionen.

Indsatsen skal tilgodese følgende behov:

 • Informationer og it-services er tilgængelige, når de personer, som er autoriseret til at se og benytte dem, har behov for det,
 • Informationer er korrekte og systemerne fungerer korrekt.
 • Følsomme og fortrolige informationer beskyttes, så de forbliver hemmelige for alle, der ikke har ret til at kende dem.

Revideringen af it-sikkerhedspolitikken har ikke givet anledning til indholdsmæssige ændringer.

Lov- og plangrundlag

De stats- og KL anbefalede standarder - ISO 27001 og 27002 - anvendes som reference og grundlag for it-sikkerhedsindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: It-sikkerhedspolitik - januar 2016.

Brandsikring af skolebygninger, anlægsregnskab
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for bevilling til brandsikring af skolerne ved etablering af automatiske brandalarmanlæg.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 20-01-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til brandsikring af kommunens skoler ved etablering af automatiske brandalarmanlæg (ABA).

 

Anlægsbevilling 27.03.2012

1.313.753 kr.

 
 

Anlægsbevilling 19.03.2013

3.329.001 kr.

 
 

Anlægsbevilling i alt

4.642.754 kr.

 
 

Forbrug i alt

4.640.851 kr.

 
 

Mindreforbrug

1.903 kr.

 


Sikring af skolerne med brandalarmanlæg indgår i kommunens risikostyringsstrategi. Efter gennemførelsen af projektet er der fuldtdækkende brandalarmanlæg på kommunens 6 folkeskoler, Milestedet samt Skovmoseskolen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Beredskabsmyndighedernes Bestemmelser for automatiske brandsikringsanlæg.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 1.903 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.05