Kommunalbestyrelsen

16-02-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Pia Hess Larsen(A)
Niels Spittau(O)
Michel Berg(A)
Lene Due(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Jan Kongebro(A)
Peter Michael Jensen(V)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Hammer(O)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Britt Jensen(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Chris Lassen Jensen(C)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)

Sager 15 - 37

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Fjernvarmestik 2016 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af tilslutning af nye kunder til det eksisterende fjernvarmenet udenfor udbygningsområderne.
På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr.
Der ansøges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilslutning af nye kunder i 2016 udenfor udbygningsområderne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at tilslutning af nye kunder godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til tilslutning af nye kunder i 2016 uden for udbygningsområderne.

Bestyrelsen for RKF 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) forventer at tilslutte 3-5 nye kunder til fjernvarmen i 2015 udenfor udbygningsområderne.
Den samlede anlægsbevilling på 500.000 kr. søges frigivet nu for at kunne igangsætte konverteringsarbejder med kort varsel.
De potentielle nye kunder ligger i de eksisterende fjernvarmeområder, iht. Rødovre Kommunes varmeplan eller i grænseområderne mellem fjernvarme og naturgas.
De har alle mulighed for forsyning fra det eksisterende fjernvarmenet.

Lov- og plangrundlag

Takstblad, Vedtægt og Tekniske bestemmelser for RKF.

Økonomiske konsekvenser

Forventet anlægsudgift til etablering af 3-5 nye fjernvarmestik skønnes til 500.000 kr.

Tidsplan

Udførelse i 2016.

Servicemål for byggesagsbehandling 2016
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det er bestemt i bygningsreglementet, BR-10, at Kommunalbestyrelsen hvert år skal fastlægge og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af byggesager. KL og Regeringen har i december 2015 indgået aftale om at sænke sagsbehandlingstiden på byggesager med landsdækkende servicemål for 2016.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at KL og Regeringens aftale om landsdækkende servicemål for 2016 godkendes som servicemål for byggesagsbehandlingen i Rødovre Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med bekendtgørelse nr. 1383 af 9. december 2013 er det blevet tilføjet til bygningsreglementet, BR-10, at Kommunalbestyrelsen hvert år i januar måned skal fastlægge og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af byggesager. Kommunalbestyrelsen skal som minimum fastsætte ét servicemål for byggesagsbehandlingen, men kan fastsætte flere.

Servicemålene skal angive den sagsbehandlingstid, som en ansøger skal påregne for at få en byggetilladelse (eller anden afgørelse). Servicemålene skal således angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, der fra ansøgerens side er fuldt oplyst, og frem til at kommunen rent faktisk træffer den endelige afgørelse i sagen.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dato, hvor kommunen efter visitering af ansøgningsmaterialet konstaterer at sagen er tilstrækkelig oplyst (fyldestgørende), hvorpå der sendes en kvittering til ansøger.

Kommunalbestyrelsen besluttede således sidste år følgende servicemål for 2015:

BR-10 Anmeldelsessager: At behandle 85 % af de indkomne ansøgninger (der ikke samtidig kræver dispensation) inden for 14 dage.

BR-10 Begrænset kompleksitet: At behandle 30 % af de indkomne sager inden for 8 uger, og 85% inden for 12 uger.

BR-10 Tilladelser: At behandle 30 % af de indkomne sager inden for 14 uger, og 85 % inden for 20 uger.

Vi kan konstatere, at vi i 2015 kun delvist har opfyldt vores servicemål:

For sager i kategorien Begrænset kompleksitet er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 26 dage, og fristen nået for 58 sager ud af 68 (30 % af de indkomne sager inden for 8 uger), henholdsvis 64 ud af 68 (85 % inden for 12 uger). Servicemålet er dermed opfyldt.

For sager i kategorien Tilladelser er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 36 dage, og fristen nået for 38 ud af 40 sager (30 % af de indkomne sager inden for 14 uger), henholdsvis 39 ud af 40 (85 % inden for 20 uger). Servicemålet er dermed opfyldt.

For sager i kategorien Anmeldelsessager, hvor servicemålet for afgørelse er 14 dage, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 20 dage, og fristen er nået for 33 ud af 63 sager, dvs. lidt over 50 %. Servicemålet er dermed ikke opfyldt.

Generelt er der et fald i sagsbehandlingstiden i forhold til i 2014. Vi har i 2015 modtaget 451 (sager med afgørelse), hvilket er stort set det samme antal sager som i 2014 (449 sager). I alt har vi modtaget 850 sager, hvilket er en lille stigning i forhold til 2014 (823 sager). Vi kan dog med påbegyndelse af myndighedsbehandlingen af byggesager i IrmaByen i anden halvdel af 2015 tydeligt mærke, at der ikke er så meget tid til andre sager.

Servicemål 2016, Aftale mellem KL og regeringen

KL og Regeringen har som opfølgning på økonomiaftalen sat konkrete mål for sagsbehandling af bl.a. byggesager (bilag 1), der blev offentliggjort i en pressemeddelelse i slutningen af december 2015.

Det betyder, at servicemålene i 2016 for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skal reduceres fordelt efter følgende kategorier:

BR-10 Begrænset kompleksitet, simple konstruktioner og énfamiliehuse 40 dage
BR-10 Tilladelser, industri- og lagerbygninger 50 dage
BR-10 Tilladelser, etagebyggeri erhverv 55 dage
BR-10 Tilladelser, etagebyggeri boliger 60 dage


Servicemålet for BR-10 Anmeldelser udgår, idet der i Bygningsreglementet allerede er krav om behandling af sager inden for 14 dage, der ikke samtidig kræver dispensation.

KL oplyser, at man først vil evaluere på servicemålene i slutningen af 2016, hvor kommunerne har fået mulighed for at arbejde efter de nye servicemål.

Teknisk Forvaltnings bemærkninger til servicemål

I 2016 vil behandlingen af sager i IrmaByen intensiveres, ligesom vi forventer at flere øvrige komplekse projekter skal byggesagsbehandles, herunder kan nævnes boliger i Damhusparken, SPF-grunden, Islevgård Alle 5, Viemose Have, Ved Sportspladsen 8-10, nyt plejehjem på Ørbygård og udbygning af Rødovre Centrum.

Byggesagsafdelingen er blevet tildelt to flere medarbejdere i 2016 til bl.a. at aflaste byggesagsbehandlingen af projekter udløst af aktiviteten i vores byudviklingsområder. Det er vores skøn, at vi i første halvdel af 2016 vil kunne opretholde sagsbehandlingstider svarende til Rødovre Kommunes servicemål for 2015, og forhåbentlig i løbet af anden halvdel af 2016 vil kunne se en mindre nedgang i de gennemsnitlige sagsbehandlingstider, forudsat at sagsmængden ikke øges yderligere ud over forventet.

Lov- og plangrundlag

Byggelovens § 21.
BR-10, kapitel 1.16.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne kompenseres helt eller delvist med bloktilskud udmøntet i 2016-2018.

Tidsplan

Servicemål offentliggøres på Rødovre Kommunes hjemmeside primo 2016.

Bilag

Bilag 1: Pressemeddelelse om KL og Regeringens aftale om landsdækkende servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling i 2016

Medfinansieringsaftaler med HOFOR
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som en del af indsatsen for klimatilpasning i Rødovre Kommunes risikoområder blev der i december 2015 indgået medfinansieringsaftaler mellem Rødovre Kommune og HOFOR om klimatilpasning på offentligt ejede arealer i 4 risikoområder. Aftalerne blev indgået med forbehold for senere politisk behandling. Aftalerne indebærer, at de fleste medfinansieringsprojekter skal lånefinansieres af Rødovre Kommune over en periode på 10 år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune indgår medfinansieringsaftaler med HOFOR om klimatilpasning på offentlige arealer i 4 risikoområder,
 2. at Klimatilpasningsprojekter til mellem 1,0 og 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 10 år samt
 3. at Klimatilpasningsprojekter til over 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 25 år.

Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet 24. november 2015 (sag nr. 203) vedtog Kommunalbestyrelsen, at Rødovre Kommune skulle sende ansøgning til HOFOR om de medfinansieringsprojekter, der er foreslået i 4 risikoområder i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan, så projekterne kunne komme under ordningen med 100% medfinansiering fra HOFOR. Ansøgningen til HOFOR blev sendt 27. november 2015.

For at medfinansieringsprojekterne kunne komme under ordningen med 100% medfinansiering fra HOFOR, skulle der indgås aftaler mellem HOFOR og Rødovre Kommune om projekterne senest 31. december 2015. Hvis aftalerne var indgået senere, kunne HOFOR kun medfinansiere 75% af udgifterne til regnvandshåndtering.

HOFOR lavede derfor i samarbejde med Teknisk Forvaltning i december 2015 forslag til en aftale for hver af de 4 risikoområder, hvor der er foreslået medfinansieringsprojekter på offentligt ejede arealer. Aftalerne tager udgangspunkt i Naturstyrelsens standardaftale for medfinansieringsprojekter. Aftalerne blev underskrevet af borgmester Erik Nielsen på vegne af Rødovre Kommune og sendt til HOFOR 18. december 2015. Aftalerne indeholder et forbehold for senere politisk behandling. Der er lavet en aftale for hvert af de 4 risikoområder. Aftalerne er vedlagt mødesagen som bilag 1-4.

I aftalerne henvises til bilag 1 ansøgning til Forsyningssekretariatet. Af tidsmæssige årsager kunne HOFOR ikke nå at gøre ansøgningerne til Forsyningssekretariatet færdige før 31. december 2015. Ansøgningerne til Forsyningssekretariatet vil blive baseret på de projektbeskrivelser, som Rødovre Kommune sendte til HOFOR 27. november 2015. Projektbeskrivelserne kan dermed betragtes som en foreløbig udgave af bilag 1 til aftalerne og vedlægges derfor til disse. Alt indhold, som er juridisk bindende for Rødovre Kommune, står i selve aftalerne. Projektbeskrivelserne er vedlagt mødesagen som bilag 5-8.

Det er et krav fra Forsyningssekretariatets side, at der i aftalerne skal tages stilling til, om Rødovre Kommune som projektejer vil kontantfinansiere eller lånefinansiere anlægsudgifterne. Ved kontantfinansiering kan HOFORs betaling til Rødovre Kommune af anlægsudgifterne strække sig over 1-25 år, og der kan ikke opkræves renter. Ved lånefinansiering kan HOFORs betaling til Rødovre Kommune af anlægsudgifterne strække sig over 10-25 år, og perioden skal svare til løbetiden på det lån, som Rødovre Kommune har optaget.

For små projekter på op til 1,0 mio. kr. vurderer Teknisk Forvaltning, at det er mest hensigtsmæssigt, at de kontantfinansieres, og at HOFORs betaling til Rødovre Kommune sker i form at et éngangsbeløb. På den måde undgås det at optage lån, og både HOFOR og Rødovre Kommune sparer administration, fordi der kun skal sendes en samlet regning fra Rødovre Kommune til HOFOR for hvert projekt.

For projekter over 1,0 mio. kr. vurderer Teknisk Forvaltning, at det er mest hensigtsmæssigt, at de lånefinansieres, og at HOFORs betaling til Rødovre Kommune strækker sig over 10-25 år afhængig af beløbets størrelse. På den måde undgås ”elevatortakster”, hvor vandprisen påvirkes voldsomt i enkelte år, hvor der investeres meget, for derefter at falde igen året efter.

Hvis Rødovre Kommune kontantfinansierer projekterne, men HOFORs betaling strækker sig over mere end 1 år, kommer Rødovre Kommune til at trække på kassebeholdningen, og der kan pga. Forsyningssekretariatets praksis ikke opkræves renter for dette kassetræk. Den model vurderer Teknisk Forvaltning ikke er attraktiv. I aftalerne er derfor valgt følgende finansieringsmodel:

 • Projekter under 1,0 mio. kr. kontantfinansieres.
 • Projekter mellem 1,0 mio. og 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 10 år.
 • Projekter over 10 mio. kr. lånefinansieres over en periode på 25 år.

Låneoptagelse kan, jævnfør den kommunale styrelseslov § 41, kun besluttes af Kommunalbestyrelsen. Derfor indeholder aftalerne et forbehold omkring godkendelse i Kommunalbestyrelsen af låneoptagelse til projekterne. Det er Rødovre Kommune, der som projektejer skal optage lån til medfinansieringsprojekter. Det er ikke en mulighed, at HOFOR selv kan optage lånene.

Det bemærkes, at låneoptagelse til klimatilpasningsprojekter efter medfinansieringsbekendtgørelsen ikke påvirker den kommunale låneramme. Rødovre Kommune risikerer derfor ikke, at klimatilpasningsindsatsen kommer til at lægge begrænsninger på andre aktiviteter, som kommunen måtte ønske at lånefinansiere.

Af aftalerne fremgår, at hvis detailundersøgelser viser, at nogle af projekterne ikke er omkostningseffektive, så bortfalder aftalen for så vidt angår det pågældende projekt. Formålet med den klausul er at sikre, at hverken HOFOR eller Rødovre Kommune binder sig til at gennemføre projekter, som ingen af parterne finder hensigtsmæssige, når de mere detaljerede undersøgelser af et område er udført.

Lov- og plangrundlag

Planloven, LBK nr. 1351 af 23. november 2015.
Medfinansieringsbekendtgørelsen, BEK nr. 1431 af 16. december 2014.
Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Rødovre A/S.
Tillæg 2 til Kommuneplan 2010-2022, Klimatilpasningsplan.
Handlingsplan for Klimatilpasning 2014-2018.
Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige vandforbrug i Rødovre er cirka 2 mio. m3. Et projekt til 1 mio. kr., der kontantfinansieres, belaster dermed vandprisen med 50 øre pr. m3 i et enkelt år. Et projekt til 1 mio. kr., der lånefinansieres over 10 år til en rente på 1% om året, belaster vandprisen med 5,3 øre pr. m3 i 10 år. I perioden 2017-2020 forventes der gennemført medfinansieringsprojekter på arealer ejet af Rødovre Kommune for 5,2 mio. kr. I perioden 2021-2025 drejer det sig om et beløb på 25,5 mio. kr.

I sag nr. 203, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på mødet 24. november 2015, oplyste Teknisk Forvaltning, at en investering på 1,0 mio. kr. ifølge HOFOR medfører en stigning i vandprisen på 1,8 øre pr. m3.

Dette tal var oplyst af HOFOR og gælder for traditionelle kloaktekniske investeringer, som HOFOR afskriver over en periode på 50 år, og med en forventet rente på 3%. Finansiering over en kortere periode med en lavere rente påvirker vandprisen mere, men til gengæld i kortere tid. Den samlede regning til vandforbrugerne bliver mindre, fordi renteudgiften bliver væsentligt lavere.

Hvis der gennemføres medfinansieringsprojekter for 30,7 mio. kr. i perioden 2017-2025, og alle projekterne finansieres med 10-årige lån til 1% i rente, vil påvirkningen af vandprisen fra disse projekter i 2025 være 1,63 kr./m3. Hvis projekterne var finansieret med 50-årige lån til 3% i rente, ville påvirkningen af vandprisen i stedet være 0,55 kr./m3. Tilsvarende gælder hvis der gennemføres medfinansieringsprojekter på privat ejede arealer, og grundejeren i lighed med Rødovre Kommune vælger finansiering via relativt kortfristede lån.

Vandprisen kan dermed blive påvirket lidt mere i 2025 end oplyst i sag nr. 203 som følge af klimatilpasningsindsatsen. Til gengæld betyder finansiering via billige 10-årige lån, at påvirkningen af vandprisen bliver mindre i årene efter 2025. Det skyldes, at nogle af lånene vil blive betalt ud fra 2026 og frem.

Tidsplan

HOFOR forventer at sende ansøgninger til Forsyningssekretariatet senest 1. marts 2016. Det forventes, at Forsyningssekretariatet tager stilling til ansøgningerne i oktober 2016. Hvis Forsyningssekretariatet godkender aftalerne, kan arbejdet med klimatilpasning på offentligt ejede arealer gå i gang i 2017. På mødet 24. november 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen, at klimatilpasningen af de udpegede risikoområder skal ske i perioden 2016-2025.

Bilag

Bilag 1: Medfinansieringsaftale for risikoområde 1
Bilag 2: Medfinansieringsaftale for risikoområde 4
Bilag 3: Medfinansieringsaftale for risikoområde 5
Bilag 4: Medfinansieringsaftale for risikoområde 6
Bilag 5: Projektbeskrivelse for risikoområde 1
Bilag 6: Projektbeskrivelse for risikoområde 4
Bilag 7: Projektbeskrivelse for risikoområde 5
Bilag 8: Projektbeskrivelse for risikoområde 6

Garanti for lån til HOFORs investeringer i 2015-2019
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

HOFOR har søgt om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer. Der søges om en fast garantiramme for årene 2015-2019 på ialt 127,8 mio. kr. i HOFOR Spildevand Rødovre A/S og 48,0 mio. kr. i HOFOR Vand Rødovre A/S.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune i perioden frem til 2019 indtræder som garant for et samlet lånebeløb på op til 48,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer i HOFOR Vand Rødovre A/S samt
 2. at Rødovre Kommune i perioden frem til 2019 indtræder som garant for et samlet lånebeløb på op til 127,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer i HOFOR Spildevand Rødovre A/S.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

HOFOR har med brev af 15. december 2015 ansøgt Rødovre Kommune om kommunal garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer i årene 2015-2019. HOFOR søger om at få en fast garantiramme for hele perioden på 48,0 mio. kr. for HOFOR Vand Rødovre A/S og 127,8 mio. kr. for HOFOR Spildevand Rødovre A/S. HOFORs ansøgning er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Baggrunden for HOFORs ansøgning er, at vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, idet de generelt kun delvist finansieres direkte over samme års takster. De udmeldte prislofter fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver, hvor meget forsyningen maksimalt må indarbejde i taksten i de enkelte år. Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der opkræves, forudsættes finansieret via låntagning.

Rødovre Kommune kan, med hjemmel i lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, jf. vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker kommunens låneramme. Lånene søges optaget med kommunal garanti, som annuitets- eller serielån med mindst et årligt afdrag. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er fra og med regnskabsår 2013 på 40 år, jævnfør lånebekendtgørelsens § 12, stk. 4.

I anlægsperioderne indenfor året kan der anvendes midlertidige byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering, når de samlede anlægsudgifter for året er opgjort. Lånene optages i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler i øvrigt. Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag.

På mødet 26. november 2013 (sag nr. 186) godkendte Kommunalbestyrelsen lånegarantier for anlægsinvesteringer i årene 2011-2014 på op til 15,9 mio. kr. for HOFOR Vand Rødovre A/S og op til 15,9 mio. kr. for HOFOR Spildevand A/S. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelser for perioden frem til og med 2019.

HOFOR administrerer kommunale garantirammer for 22 selskaber. Det er et stort ønske fra HOFORs side, at rammerne kan administreres på samme måde i alle selskaber. HOFOR ønsker, at der for alle selskaber godkendes en fast stående flerårig garantiramme, som kan rumme den løbende gældsudvikling i garantiperioden. Det undgås derved, at garantistillelser årligt skal hastes igennem kommunalbestyrelserne for at overholde tidsfristerne i lånebekendtgørelsen, og sandsynligheden for etablering af nødvendig mellemfinansiering mindskes.

Følgende punkter medregnes i garantirammen: (punkterne 1–2 benævnes herefter gæld ultimo 2015):

 1. Restgæld ultimo 2015 og tidligere år som allerede er omfattet af tidligere garantier.
 2. Eventuel manglende garanti til anlægsinvesteringer vedrørende tidligere år. Manglende garanti kan skyldes ikke tidligere ansøgt garanti eller utilstrækkelige garantirammer.
 3. Forventet ny lånoptagelse til anlægsinvesteringer i perioden 2015-2019 i løbende priser med budgetåret 2016 som basisår.

En detaljeret opgørelse over det forventede lånebehov for HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S er vedlagt mødesagen som bilag 2 og 3.

For at undgå utilstrækkelig lånegaranti, særligt sidst i perioden, tillægges en garantirammemargin på 10 % af de forventede nye investeringer i perioden. Tillægsmarginen lægges til det gældstungeste år i garantiperioden ved beregning af garantirammen. Der optages kun nødvendige lån til afholdte anlægsinvesteringer.

Den ny garantiramme vil være fleksibel imellem årene og fast i perioden frem til og med 2019, hvor rammen justeres på grundlag af ny ansøgning om kommunal garantistillelse. Ny ansøgning kan eventuel blive aktuel i løbet af perioden ved ekstraordinære anlægsinvesteringer, som medfører lånebehov udover budget 2016.

Teknisk Forvaltning vurderer, at HOFORs ansøgning bør imødekommes, da optagelse af lån i Kommunekredit med kommunal garanti fortsat er den billigste finansieringsform, hvilket er til gavn for vandforbrugerne i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011.
Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009.
Lov om KommuneKredit, Lov nr. 383 af 3. maj 2006.
Lånebekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune opkræver 0,3 % i garantiprovision, som vedtaget på mødet 26. november 2013 (sag nr. 185).

Formålet med at opkræve garantiprovision er, at kommunen skal have en betaling for den risiko, den påtager sig ved at garantere for HOFORs lån.

Rødovre Kommunes indtægt ved at stille de ansøgte garantier vil ved fuld udnyttelse af lånegarantierne udgøre 527.400 kr. om året.

Tidsplan

HOFOR anmoder om, at Rødovre Kommunes garantistillelse for lån er HOFOR i hænde senest 1. marts 2016. Garantirammen gælder til og med 2019.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om kommunal garantistillelse af 15. december 2015
Bilag 2: Investeringsbehov for HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 3: Investeringsbehov for HOFOR Vand Rødovre A/S

Rødovrehallen, træningsfaciliteter til gymnastik - Anlægsregnskab 2015
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 

Anlægsbevilling 28. april 2015

2.550.000 kr.

Forbrug/Regnskab

2.547.467 kr.

Mindreforbrug

2.533 kr.


Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 2.533 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Hal 4 i Rødovrehallen er opgraderet med nye træningsfaciliteter til gymnastik, herunder ombygning af eksisterende springgrav samt etablering af ny springgrav og stortrampoliner.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev den 28. april 2015 givet en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet på i alt 2.550.000 kr.
Mindreforbruget på 2.533 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 12. januar 2016

Rødovre Stadionhal, automatisk vandingsanlæg - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 550.000 kr. til etablering af automatisk vandingsanlæg på boldbanerne ved Elstedvej.

Der søges om en anlægsbevilling på 550.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 550.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boldbanerne ved Elstedvej er angrebet af krog-nematoder (mikroskopiske rundorme), og banerne er dermed meget sårbare og tåler ikke udtørring.

Der er derfor et stort behov for kunstvanding, som hidtil er udført manuelt.

Etablering af vandingsanlæggene vil give bedre baner i tørre somre, hvor vandingen vil kunne fungere mere optimalt med et automatisk vandingsanlæg.

Herudover undgås kørsel med traktor med vandslanger til og fra banerne om natten og i de tidligere morgentimer, hvilket vil fjerne støjgener for naboerne.

Forslag

Det foreslås at etablere automatisk vandingsanlæg på den indhegnede fodboldbane ved Rødovre Stadionhal samt på de to træningsbaner langs Elstedvej.

Der etableres primært sprinklere uden for sidelinjerne af banerne, men enkelte sprinklere monteres inde på banerne for at få tilstrækkelig dækningsgrad af de enkelte baner.

I forbindelse med nedlægning af ledninger og montering af sprinklere foretages mindre gravearbejder på banerne. Banerne vil blive retableret med det samme, således at disse kan benyttes i spillesæsonen.

Gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning.
Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 550.000 kr.

Ved etablering af automatisk vandingsanlæg vil arbejdstimerne blive reduceret, da der ikke skal vandes manuelt om natten/tidligt om morgenen, hvilket vil give en driftsbesparelse på 40.000 kr. om året, der er indarbejdet i budget 2017 ff.

Tidsplan
 

Kultur- og Fritidsudvalget: 2. februar 2016
Økonomiudvalget: 10. februar 2016
Kommunalbestyrelsen: 16. februar 2016
Anlægsperiode: februar - april 2016Tidsplanen er tilrettelagt i forhold til, at banerne kan tages i brug i april måned, dog afhængig af vejrforhold.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 15. januar 2016

Islevbadet, renovering af bassin og vandbehandling - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 10.350.000 kr. til renovering af bassinkonstruktionerne og udskiftning af vandbehandlingsanlægget i Islevbadet.

Der blev den 24. november 2015 givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. til forprojektering mv.

Der søges om en anlægsbevilling på 9.750.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 10.350.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 9.750.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Kultur- og Fritidsudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Alle svømmebade i Danmark skal senest 1. juli 2017 opfylde de gældende hygiejne- og miljøkrav for svømmebade. Islev badet, der er opført i 1971, kan ikke opfylde disse krav, medmindre hele vandbehandlingsanlægget fornys, samtidig med at bassinet ombygges.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med nedenstående eksterne rådgivere udarbejdet vedlagte projektforslag til gennemførelse af projektet.

 • Hundsbæk & Henriksen A/S, ingeniør
 • Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S, arkitekt
 • Teknologisk Institut, vandbehandling

Forslaget omfatter:

 • Betonrenovering af bassinkonstruktionen
 • Nye overløbsrender på langsider
 • Nye klinker på promenadedæk samt nye klinker i bassin
 • Forberedelse af katodisk beskyttelsesanlæg
 • Nye bassinstiger og startskamler
 • Nye afløbsinstallationer inkl. afløb for afvanding af promenadedæk
 • Udvidelse af teknikkælder på 48 m2
 • Udligningsbeholder, forsinkelsestank og skyllevandstank i jord
 • Installering af nyt vandbehandlingsanlæg
 • Ny el-tavle i teknikrum samt nye bassinlys

Gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning med bistand fra ekstern rådgiver.
Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet.
Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet i 2016 afsat i alt 10.350.000 kr. til gennemførelse af projektet, hvoraf der i november 2015 blev givet en projekteringsbevilling på 600.000 kr. Der søges om en anlægsbevilling på 9.750.000 kr.

Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Tidsplan

Det er forudsat i tidsplanen, at Islevbadet holdes lukket under ombygningen.
 

Kultur- og Fritidsudvalget: 2. februar 2016
Økonomiudvalget: 10. februar 2016
Kommunalbestyrelsen: 16. februar 2016
Projektering: januar - februar 2016
Udbud: februar - marts 2016
Udførelse: april - december 2016
Ibrugtagning: 1. januar 2017

Bilag

Bilag 1: Projektforslag, januar 2016
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 21. januar 2016

Vestbad, renovering og ombygning - godkendelse af projektforslag, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag til renovering og ombygning af Vestbad.

På anlægsbudgetterne (Investeringsoversigterne) i Brøndby og Rødovre kommuner er der i perioden 2015 - 2018 afsat i alt 69.500.000 kr. fordelt med halvdelen til hver kommune.

Beløbet er afsat på grundlag af programoplæg udarbejdet oktober 2012.

Der blev i 2015 givet en projekteringsbevilling på i alt 2.400.000 kr.

Det resterende samlede rådighedsbeløb på 67.100.000 kr. er fordelt over årene med 14.100.000 kr. i 2016, 43.000.000 kr. i 2017 og 10.000.000 kr. i 2018.

Der søges om en anlægsbevilling på 67.100.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovenævnte projekt samt en indtægt på 33.550.000 kr. fra Brøndby Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 67.100.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb fordelt over årene med 14.100.000 kr. i 2016, 43.000.000 kr. i 2017 og 10.000.000 kr. i 2018 samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på -33.550.000 kr. (indtægt) til frigivelse af rådighedsbeløb fordelt over årene med -7.050.000 kr. i 2016, -21.500.000 kr. i 2017 og -5.000.000 kr. i 2018 (indtægt) fra Brøndby Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget 02-02-2016
Anbefales med 3 stemmer for (A,O)
1 tog forbehold (C).

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A, O, Ø). 1 tog forbehold (V).

Beslutning

Godkendt med 14 stemmer for (A, F, O, Ø) og 
4 imod (C, V).

Sagsfremstilling

Vestbad, der er et fælles kommunalt samarbejde mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune, blev etableret i 1958 som friluftsbad.

I 1970 blev anlægget suppleret med et indendørs 50 m bassin, omklædningsrum og cafeteria samt motionscenter, og i 2006 blev Vestbad udvidet med en leg- og morskabsafdeling, varmtvandsbassin og wellnessafsnit.

Det oprindelige indendørs svømmeanlæg fra 1970 har brug for en gennemgribende renovering af bassinkonstruktioner, vandbehandlingsanlæg og bad- og omklædningsområdet. Endvidere udløber dispensationer på miljøområdet ved udgangen af 2016. Herudover træder nye krav til vandkvaliteten i kraft medio 2017.

På baggrund heraf besluttede de to kommunalbestyrelser i 2012 at gennemføre en renovering og ombygning af den oprindelige svømmehal.
Der blev i oktober 2012 udarbejdet et programoplæg, og det blev efterfølgende besluttet at arbejde videre med programoplæggets model B.

Den 24. februar 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen udbuds- og entrepriseform og organisering med Styregruppe og Projektgruppe samt gav en projekteringsbevilling på 2.400.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der blev indhentet tilbud fra fem teams vedrørende ekstern rådgivning, og tilbuddene blev bedømt ved en kombination af økonomi (tilbudt honorar) og teamets faglige kvaliteter.

Der blev valgt og indgået aftale med følgende rådgiverteam:

 • Bascon A/S , ingeniør (totalrådgiver)
 • AART Architects, arkitekt (underrådgiver)
 • Conpro A/S, vandbehandling (underrådgiver)

I samarbejde med Styregruppe og Projektgruppe samt Børne- og Kulturforvaltningen har Teknisk Forvaltning med bistand fra totalrådgiver Bascon A/S udarbejdet vedlagte projektforslag.

Projektet udbydes i totalentreprise, jfr. gældende lovgivning i EU's udbudsdirektiver, og for en begrænset kreds af bydende efter en prækvalifikationsrunde.

Gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning med bistand fra ekstern rådgiver.

Den nærmere planlægning vil ske i samarbejde med Vestbad og den nedsatte Styregruppe og Projektgruppe.

Vestbads bestyrelse vil på kommende møder vurdere mulighederne for anvendelse af Vestbad i ombygningsperioden samt de økonomiske og personalemæssige konsekvenser i forbindelse med renoveringen.

Projektet

Udover en gennemgribende renovering af betonkonstruktioner, vandbehandlingsanlæg og bade- og omklædningsfaciliteter omfatter projektet i hovedtræk:

 • Nedlæggelse af det eksisterende 50 m svømmebassin
 • Nyt 25 m svømmebassin, 15 m bredt med 6 konkurrencebaner
 • Nyt varmtvandsbassin, ca. 12 x 7 m til genoptræning, babysvømning mv.
 • Nyt dybvandsbassin med udspring og klatrevæg til brug for bl.a. svømmetræning, dykkertræning, undervandsrugby mv.
 • Udvidelse af omklædningsområdet, bl.a. med familie- og handicapomklædningskabiner samt babyomklædning i både herre- og dameområdet
 • Udvidelse af fitnessområdet, herunder udvidelse af omklædningsområdet
 • Etablering af ny adgang til friluftsanlæg

I forhold til programoplægget er der i projekteringsfasen foretaget nogle tilpasninger af projektet, bl.a. med ændring af glasfacaden mod plænen, placering af personaleafsnit, udvidelse af omklædning i fitnessområdet samt sænkning af promenadedækket, således at bassin og promenadedæk forbliver i samme niveau, jfr. vedlagte projektforslag.

Udendørs anlæg

Forslag til nytænkning af udendørs anlæg er under udarbejdelse og vil blive fremlagt senere til godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet DS 477 samt BAT.
Gældende lovgivning i henhold til EU's udbudsdirektiver.

Økonomiske konsekvenser

De to kommuner har i årene 2015 - 2018 tilsammen afsat rådighedsbeløb på i alt 69.500.000 kr. til projektet, hvoraf der i programlægget var reserveret 3.100.000 kr. til udeanlæg.
Der blev i 2015 givet en projekteringsbevilling på i alt 2.400.000 kr. Det resterende rådighedsbeløb udgør herefter i alt 67.100.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 67.100.000 kr. fordelt over årene med 14.100.000 kr. i 2016, 43.000.000 kr. i 2017 og 10.000.000 kr. i 2018.
Halvdelen af udgifterne finansieres af en indtægt fra Brøndby Kommune.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi.

Vestbads bestyrelse vil vurdere de økonomiske og personalemæssige konsekvenser på kommende møder.

Tidsplan

Renovering og ombygning gennemføres med forventet udførelse i perioden december 2016 - april 2018.
 

Kultur- og Fritidsudvalget, Rødovre: 2. februar 2016
Økonomiudvalget, Rødovre: 10. februar 2016
Kommunalbestyrelsen, Rødovre:

16. februar 2016

Kommunalbestyrelsen, Brøndby: 9. marts 2016
EU-udbud og entreprise:

april - juni 2016

Detailprojektering og myndighedsbehandling:

juli - november 2016

Udførelse påbegyndes:

december 2016

Ibrugtagning, forventet:

april 2018

 

Bilag

Bilag 1: Projektforslag vedr. renovering og ombygning af Vestbad, januar 2016
Bilag 2: Flowdiagram for badegæsterne af 26. januar 2016, bilag til projektforslag
Bilag 3: Foreløbig projektbeskrivelse af 20. januar 2016, bilag til projektforslag
Bilag 4: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 18. januar 2016

Etablering af kommunalt kunstråd
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Etablering af kommunalt kunstråd.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der nedsættes et kommunalt kunstråd, der skal sikre, at der bliver arbejdet kvalitetsbevidst og professionelt med kunstprojekter i byen, så Rødovre Kommune også visuelt fremstår kvalitativt stærkt,
 2. at kunstrådet bliver rådgivende i forhold til forvaltning af de midler, der fremadrettet afsættes i forbindelse med nyanlæg til kunst og generel forskønnelse af byrummet.

Kultur- og Fritidsudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Flere kommuner i Danmark har etableret et kommunalt kunstråd, der sikrer, at der bliver arbejdet professionelt med kunst i kommunerne. Til budget 2016 er det aftalt "at der i forbindelse med skattefinansieret nyanlæg afsættes ca. 2 pct. til kunst og generel forskønnelse af byrummet, som skal være med til at sikre at Rødovre Kommune også visuelt fremstår kvalitativt stærk". Der er i budget 2016 afsat 1.500.000 kr. til formålet.

Etablering af et kommunalt kunstråd i Rødovre vil kunne rådgive i forhold til anvendelsen af disse midler og sikre, at der bliver arbejdet professionelt og kvalitetsbevidst med kunst i byrummet.

Samtidig vil et kommunalt Kunstråd i Rødovre ligge i fin forlængelse af Rødovres Kultur og fritidspolitik af 2012, hvor der bland andet står: "Vi ønsker i Rødovre at arbejde for øget dialog mellem institutioner, ressourcepersoner (kunstnere, undervisere, rådgivere med flere) og de lokale foreninger. Derfor bør der skabes rum for professionel sparring, hvor vi inviterer ”andre” og ”sig selv” ind til inspiration og samarbejde."

Kunstrådets vision

Det er kunstrådets vision, at Rødovre via en tydelig kunstprofil kan give Rødovre en øget fællesskabsfølelse, en særlig identitet og blive kendt for at have helt særlige kvalitative byrum.

Sammensætning af et kunstråd

Det foreslås, at kunstrådet skal bestå af følgende repræsentanter:

 1. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
 2. Stadsarkitekten
 3. Børne- og Kulturdirektøren
 4. 3 repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer

Kunstrådets medlemmer sidder i perioder, der følger kommunalbestyrelsens valgperiode.

Børne- og Kulturforvaltningen vil med afsæt i viden om lokale og nationale kulturaktører indstille repræsentanterne til endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Der udbetales honorar til de kunstneriske repræsentanter for deltagelse og engagement i kunstrådet.
Der tages udgangspunkt i statens takster for udbetaling af vederlag. Dette afholdes af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Museumslederen for Heerup Museum deltager som kunstrådets sekretær.

Organisation

Økonomiudvalget
Ansvarlig for udpegelse af de byrum, hvor der skal etableres kunst

Kultur- og Fritidsudvalget
Ansvarlig og besluttende udvalg

Rødovre Kunstråd
Idéskabende og rådgivende i forhold til Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Kulturforvaltningen
Varetager sekretariatsfunktionen

Kultur- og Fritidsudvalgets opgaver

Udvalget træffer beslutninger på baggrund af indstillinger fra kunstrådet.

Kunstrådets opgaver

Rådet er rådgivende i forhold til etablering af ny stationær / varig kunst. Rådets arbejde ligger primært i udviklingsfasen, og vil bestå i at indtænke kunst i det offentlige rum, så kunsten i højere grad kommer ud der, hvor borgerne er.

Rådet vil blandt andet arbejde med, hvordan kunst kan passe ind i forskellige områder og involvere borgerne:

 • Rådgive om anvendelse af de midler, der afsættes i forbindelse med nyanlæg til kunst og generel forskønnelse af byrummet.
 • Inspirere til udvikling af større kunstprojekter og kunstevent i kommunen.
 • Fungere som kunstambassadører for Rødovre.
 • Tiltrække professionelle kunstnere.
 • Rådgive om at den kunst, som allerede er i byen, bevares og synliggøres.

Sekretariatets opgaver

 • Sekretærfunktion ved rådets møder
 • Projektledelse ved vedtagne og planlagte kunstprojekter

Tilskud fra Statens Kunstfond

Ved etablering af et lokalt kunstråd vil der være mulighed for at søge Statens Kunstråd om 50.000 kr. til opstart og drift.

Statens Kunstfonds kriterier er:

 • Kunstrådet skal hovedsageligt bestå af professionelt arbejdende kunstnere og kunstkyndige med relevant faglig baggrund.
 • Den kommunale støtte til rådet skal minimum være lige så stor, som det årlige grundbeløb, der søges støtte til
 • Kunstrådet skal styrke den lokale professionelle kunst samt netværk og synlighed

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Driftsomkostningerne til kunstrådet afholdes af Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme.

Statens Kunstfond søges om driftstilskud på 50.000 kr. årligt. Der er ansøgningsfrist 4 gange årligt.

Der er i budget 2016 afsat 1.500.000 kr. jf. budgetresolution:
"Parterne lægger vægt på, at Rødovre Kommune er kendetegnet ved høj visuel kvalitet i byrummet. Det er derfor aftalt, at der i forbindelse med skattefinansieret nyanlæg afsættes ca. 2 pct. til kunst og generel forskønnelse af byrummet, som skal være med til at sikre, at Rødovre Kommune også visuelt fremstår kvalitativt stærkt. De nærmere rammer drøftes på baggrund af en politisk sag."

Tidsplan

Rødovre Kunstråd forventes nedsat i primo 2016 og sidder i perioder, der følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Første periode vil således være for perioden 2016 - 2017.

Valhøj Skole, ny fløj - ombygning til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum. Anlægsregnskab 2015
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
 

Anlægsbevilling 17. december 2013

600.000 kr.

Anlægsbevilling 17. juni 2014

5.900.000 kr.

Anlægsbevilling i alt

6.500.000 kr.

Forbrug/Regnskab

6.493.530 kr.

Mindreforbrug

6.470 kr.

 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 6.470 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Børne- og Skoleudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

I Valhøj Skoles helhedsplan for skoleudbygning var der medtaget ombygning af ny fløj til indskolingsområde med basislokaler og fællesrum.

Skolen er ombygget fra to til tre spor med ét klassetrin fra 0. - 3. klasse i hver klassefløj med udgang til det fri fra hvert klasselokale.
I klassefløjenes gangarealer er der etableret områder til gruppearbejde.
Der er etableret fælles SFO og faglokaler i den lange bygning samt værkstedsfaciliteter og køkkenområde.
Endvidere er der etableret musiklokale samt lokaler til personalesamarbejde og lærerforberedelse.
Herudover separat SFO-område og to lokaler til elever med autisme.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet anlægsbevilling på i alt 6.500.000 kr. til gennemførelse af projektet.
Mindreforbruget på 6.470 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 18. januar 2016

Islev Skole, Hovedbygningen - fjernelse af altangange og etablering af holdlokaler. Anlægsregnskab 2015
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling 17. december 2013

250.000 kr.

Anlægsbevilling 29. april 2014

2.100.000 kr.

Anlægsbevilling i alt

2.350.000 kr.

Forbrug/Regnskab

2.245.757 kr.

Mindreforbrug

104.243 kr.

 
Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 104.243 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Børne- og Skoleudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelse af projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

I Islev Skoles helhedsplan for skoleudbygning var der medtaget fjernelse af altangange samt indretning af område til holdundervisning i skolens hovedbygning.

De udvendige altangange er fjernet, og der er i stedet etableret nye udvendige trapper samt solafskærmning på bygningens vestfacade.
I overetagen er der etableret holdlokaler ved åbning af eksisterende lokaler mod gangarealet og mellem to lokaler indbyrdes.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er givet anlægsbevilling på i alt 2.350.000 kr. til gennemførelse af projektet.
Mindreforbruget på 104.243 kr. tilgår kassebeholdningen i 2015.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 14. januar 2016

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2015 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget 03-02-2016
Anbefales med 4 stemmer (A,O). 1 tog forbehold (C).

Børne- og Skoleudvalget 02-02-2016
Anbefales med 3 stemmer (A,Ø). 1 tog forbehold (C).

Kultur- og Fritidsudvalget 02-02-2016
Anbefales med 3 stemmer (A,O). 1 tog forbehold (C).

Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 
2 imod (C).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i det foregående år og handleplan for sundhedsindsatsen i det kommende år. Handleplan for sundhedsindsatsen er udmøntning af sundhedspolitikken i konkrete indsatser.

Der er i 2015 arbejdet med at målrette indsatserne særlige målgrupper for at komme nærmere sundhedspolitikkens vision om at mindske uligheden i sundhed. Derudover har der i 2015 fortsat været fokus på dokumentation og evaluering af indsatserne.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 vil blive forelagt på den politiske møderække i marts.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret indenfor det afsatte budget for 2015.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Bilag 2: Opfølgning på mål i handleplan 2015

Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Notatet består af en beskrivelse af den nuværende organisering og opgaveløsning samt anbefalinger til fremtidig organisering og indsats.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de i sagen oplistede anbefalinger godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 03-02-2016
Anbefales med 4 stemmer (A,C). 1 tog forbehold (O).

Social- og Sundhedsudvalget 02-02-2016
Anbefales med 4 stemmer (A,V). 1 tog forbehold (O).

Børne- og Skoleudvalget 02-02-2016
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 02-02-2016
Anbefales med 2 stemmer for (A). 2 tog forbehold (O,C).

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A, V, Ø). 1 tog forbehold (O).

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for (A, C, F, V, Ø) og 
3 imod (O).

Sagsfremstilling

Landsantallet af flygtninge er steget, og det har betydet, at Rødovre Kommunes kvote i 2016 er på 31 personer. Disse personer forventes hver især at medføre 1,2 familiesammenførte personer i gennemsnit, hvilket betyder, at Rødovre Kommune kan forvente op til 37 personer, selvom disse først formodes at ankomme i 2017 eller senere.

På baggrund af det voksende flygtningeantal har Social- og Sundhedsforvaltningen med bidrag fra Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning udarbejdet et notat om Rødovre Kommunes indsats på området. I notatet redegøres der for den kommunale integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og det vurderes, i hvilken grad kommunen er organisatorisk og ressourcemæssigt rustet til den øgede dimensionering. Målet er også fremadrettet at sikre en velfungerende og effektiv organisering og opgaveløsning på området.

Notatet peger på, at Rødovre Kommune lykkes med at skabe en god modtagelse og integration inden for den nuværende flygtningekvote, men det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge sætter organisering og indsats under pres. Hvis kommunen også fremover vil skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder, er der behov for at tilrettelægge en række nye indsatser og for at tilpasse organiseringen.

Der er derfor udarbejdet anbefalinger inden for syv områder: Modtagelse, boligplacering, beskæftigelse, daginstitution, skole og fritid, samarbejde med civilsamfund, forebyggelse og sundhedsfremme samt intern organisering. Anbefalingerne forelægges for de relevante udvalg.

Modtagelse (Økonomiudvalget):

Det anbefales,

 1. At Kommunalbestyrelsen holder kvartalsvise velkomstmøder.

Boligplacering (Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der undersøges konkrete muligheder for oprettelse af midlertidige boliger i eksisterende kommunale og private bygninger
 2. At der gøres brug af muligheden for privat indkvartering
 3. At der indgås dialog med Fællesrepræsentationen af Almene Boliger om hjælp til at etablere bofællesskaber som permanente boliger til flygtninge i egnede store boliger inden for kommunens kvote for anvisning af ledige boliger
 4. At der indgås dialog med Fællesrepræsentationen af Almene Boliger om hjælp til at løse opgaven med permanent boligplacering af flygtning, herunder ønsket om tildeling af egnede – og særligt - billige boliger til både enlige og familiesammenførte flygtninge. Drøftelserne vil i første omfang tage udgangspunkt i anvisning inden for kommunens eksisterende kvote for anvisning af ledige boliger.

Beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesudvalget):

Det anbefales,

 1. At den intensiverede beskæftigelsesindsats, herunder samarbejdet med virksomhederne, videreføres
 2. At Jobcentret medvirker til og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med den øvrige integrationsindsats i kommunen og civilsamfundet
 3. At Beskæftigelsesudvalget modtager en redegørelse for beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge kvartalsvist i forbindelse med den øvrige afrapportering på beskæftigelsesområdet.

Daginstitution, skole-, og fritid (Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der afsættes ressourcer til det fornødne antal modtageklasser
 2. At der ansættes det nødvendige antal støttepersoner til integreringen i daginstitutioner og normalklasser
 3. At der afsættes midler til efteruddannelse og supervision af lærere og pædagoger
 4. At PUC tilføres det nødvendige antal psykologtimer til at kunne varetage opgaverne med traumatiserede børn, unge og deres forældre
 5. At Folkeoplysningsudvalget tildeles økonomi til at inkludere familierne i kommunens bestående foreningsliv.

Samarbejde med civilsamfundet (Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At dialogen med Røde Kors om netværksfamilier, herunder et eventuelt samarbejde med Rødovre Frivilligcenter om at afholde arrangementer for flygtninge og netværksfamilier, fortsættes og udvides
 2. At muligheden for sammen med Foreningshuset at tilrettelægge forskellige aktiviteter relateret til modtagelse og integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte undersøges
 3. At der indarbejdes indsatser for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i handleplan 2016 på det frivillige sociale område.

Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser (Social- og Sundhedsudvalget):

 1. At sundhedsformidlerne sammen med personalet i Sundhedscentret introducerer nyankomne flygtninge til det danske sundhedsvæsen med særlig fokus på de kommunale sundhedsindsatser.

Intern organisering (Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget):

Det anbefales,

 1. At der udarbejdes et forslag til etablering af et modtagelsesteam, herunder en flygtningekoordinerende gruppe, til efterfølgende politisk behandling.

Integrationsrådet er en central samarbejdspartner, når behovet for fremtidige indsatser for flygtninge skal vurderes, og der er derfor på mødet den 28. januar givet en mundtlig orientering om notatet og den videre proces. Efter politisk behandling sendes sagen til orientering og drøftelse i Integrationsrådet. Rådets kommentarer og forslag vil indgå i udmøntningen af anbefalingerne. Ligesom rådets formand en gang i kvartalet holder møde med den flygtningekoordinerende gruppe for at drøfte behovet for indsatser.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Indsatsen for integration af flygtninge søges i 2016 afholdt af de allerede afsatte midler i budgettet, samt de statslige tilskud på i alt 1,7 mio. kr., Rødovre Kommune har modtaget til den ekstra integrationsopgave i 2015 og 2016. Heraf er 0,7 mio. kr. endnu ikke givet som udgiftsbevilling, hvilket vil ske ved en kommende mødesag.

De samlede udgifter til integrationsindsatsen søges endvidere indarbejdet i budget 2017ff ud fra den aktuelle viden om forventet omfang af flygtninge og familiesammenførte, ressourcebehov samt statslige tilskud til håndtering af opgaven.

Tidsplan

Påbegyndes februar 2016.

Bilag

Bilag 1: Notat om Rødovre Kommunes indsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Udvikling af indsatser for langtidsledighed, ledige i risiko herfor og seniorer
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre jobcenter har i forbindelse med ansøgning om puljemidler til udvikling af indsatsen for langtidsledighed, fået bevilget i alt 1.000.000 kr. til oprettelsen af en jobklub, samt 350.000 kr. til fokus på ordinær beskæftigelse via en målrettet virksomhedsindsats.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at de beskrevne projekter tages til efterretning,
 2. at der gives en indtægtsbevilling på 1.350.000 kr. på funktion 5.68.98. Beskæftigelsesordninger, fordelt over bevillingsperioden fra d. 15. 01.2016 - 31.12.2016 og
 3. at der gives en udgiftsbevilling på 1.350.000 kr. på funktion 5.68.98. Beskæftigelsesordninger, fordelt over bevillingsperioden fra d. 15.01.2016 - 31.12.2016.

Beskæftigelsesudvalget 03-02-2016
Anbefales med 4 stemmer (A,O). 1 tog forbehold (C).

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 
2 imod (C).

Sagsfremstilling

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der afsat puljemidler til at understøtte indsatsen for dagpengemodtagere, som er langtidsledige, ledige i særlig risiko herfor, samt for ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover. Formålet med midlerne er at gennemføre et pilotprojekt, som kan bidrage til at opbygge større viden om hvilke indsatser, der virker for disse målgrupper, samt skabe et fundament for en senere iværksættelse af randomiseret kontrolleret forsøg for selvsamme målgrupper.

Rødovre Jobcenter har på baggrund af en ansøgning om deltagelse i pilotprojektet, fået bevilget i alt 1.350.000 kr. til deltagelse på to ud af tre mulige hovedveje i projektet.

Første hovedvej: Intensiv jobrådgivning i jobklub.
Der er bevilget 1.000.000 kr. til intensiv jobrådgivning i jobklub.Formålet med dette spor er at afprøve om deltagelse i jobklubber kan hjælpe målgruppen hurtigere i arbejde ved at skabe de rette rammer for, at borgere dels kan hjælpe, støtte og inspirere hinanden og dels give adgang til individuel jobrådgivning fra en jobrådgiver. Rødovre Jobcenter er i den forbindelse bevilget ressourcer til afholdelse af jobklub for i alt 100 personer, fordelt på:

 • Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed (50 personer).
 • 30 til 49 årige med mindst seks måneders ledighed (30 personer).
 • 50 årige eller derover (20 personer).

Jobklubben vil have et løbende optag, hvor der kan deltage op til 20 personer ad gangen. Jobcentret vil visitere de borgere, som kan profitere af forløbet, hvor der forud for henvisningen foretages en individuel vurdering af borgerens behov for hjælp til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerne kan deltage i jobklubben i op til 13 uger ad gangen, hvor der hver uge vil afholdes minimum en individuel samtale med en personlig jobrådgiver. Den individuelle rådgivning vil have fokus på at sætte skub i borgerens vej ind på arbejdsmarkedet, at guide borgeren i mod virksomheder og brancher med mange jobåbninger, samt yde en håndholdt støtte, for eksempel i forhold til at kontakte virksomheder m.v.

Aktiviteterne i jobklubben tilpasses løbende borgerens konkrete behov. Det vil sige, at oplæg, virksomhedsbesøg mm., tilrettelægges med udgangspunkt i de lediges ønsker og behov. Indsatsen varetages af Integro A/S.

Anden hovedvej: Fokus på ordinær beskæftigelse via målrettet virksomhedsindsats
Der er bevilget 350.000 kr. til en målrettet virksomhedsindsats.Formålet her er at afprøve, om målgruppen kan hjælpes hurtigere i job via en styrket virksomhedsrettet indsats kombineret med individuel støtte til den ledige i form af en jobkontaktperson på virksomheden. Jobkontaktpersonen skal give den ledige personlig sparring på dennes indsats og kompetencer, samt mulige jobåbninger og netværk. Rødovre Jobcenter er i den sammenhæng bevilget et tilskud til finansiering af dokumenterede udgifter i forbindelse med etablering af virksomhedssamarbejdet, samt frikøb og opkvalificering af jobkontaktpersoner i virksomhederne.

40 borgere forventes at indgå i projektet, under følgende målgrupper:

 • Unge under 30 år (50 %).
 • 30 til 49 årige (30 %).
 • 50 årige og derover (20 %).

Jobcentret prioriterer i den forbindelse gruppen af unge under 30 år, da de er statistisk overrepræsenteret blandt gruppen af ledige. Rødovre jobcenter har i dag et positivt samarbejde med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, samt de lokale a-kasser og faglige organisationer. Herudover har jobcentrets virksomhedsservice fokus på at intensivere samarbejdet med de lokale virksomheder, og det er erfaringen, at der kan høstes betydelige jobåbninger via et forstærket og intensiveret virksomhedsopsøgende arbejde.

I dialogen med virksomhederne lægges der vægt på at udvælge en række dedikerede jobkontaktpersoner, som dels har en solid faglig ballast, samt evner og forudsætninger for at kunne introducere og opkvalificere borgeren til at blive en del af arbejdspladsen. Samtidig lægges der vægt på, at jobkontaktpersonerne har indsigt i, og forståelse for målgruppens ressourcer og udfordringer. Udvalgte jobkontaktpersoner gennemfører et kort introforløb, hvor de får konkrete værktøjer, og hvor de sammen med øvrige jobkontaktpersoner kan reflektere over den nye rolle. Som yderligere bistand, vil jobkontaktpersonerne have kontakt til en ekstern virksomhedsguide, som dels yder faglig og metodisk support, samt bistår med sparring via en hotline.

Der vil i forløbet alene udvælges virksomheder, hvor der aktuelt og/eller fremadrettet er et konkret jobperspektiv, og projektet vil være forankret i jobcentrets virksomhedsservice og udføres af Integro A/S.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet jf. § 8.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet på 1.350.000 kr. tages til indtægt på konto 5.68.98 - Beskæftigelsesordninger og anvendes efter formålet til indkøb af ekstern konsulentbistand hos Integro A/S.

Tidsplan

Projekterne gennemføres i perioden fra den 15. januar 2016 til 31. december 2016.

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale.
Bilag 2: Bevillingsbrev Hovedvej 1.
Bilag 3: Bevillingsbrev, Hovedvej 3.
Bilag 4: Bilag 5. Økonomimodel.

Optagelse af lån vedrørende budget 2015
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån på 41.975.000 kr. i henhold til kommunens låneadgang på baggrund af udgifter afholdt i 2015.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der i Kommunekredit optages et 25-årigt variabelt forrentet annuitetslån på 41.975.000 kr. med kvartårlige terminer.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 
2 imod (C).

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for budget 2015 blev det forudsat, at kommunen optager lån til alle låneberettigede udgifter i forhold til den adgang, der er efter lånebekendtgørelsen, herunder dispensationer fra lånepuljer.

De låneberettigede udgifter for 2015 er nu opgjort og kommunen har mulighed for at optage lån på 41.975.000 kr. Beløbet fordeler sig med 16,4% til energibesparende foranstaltninger, 29,1% vedrørende fjernvarme, 40,2% vedrørende lånedispensationen på borgernære områder og 14,3% vedrørende lånedispensationen på det ordinære anlægsområde.

Det er Ressource- og Serviceforvaltningens anbefaling, at der - i lighed med budgetforudsætningen for budget 2015 - optages lån for alle låneberettigede udgifter.

Kommunens andel af fastforrentede lån (herunder variabelt forrentede lån der er "konverteret" til fast rente ved simple renteswaps) udgør inden låneoptagelsen 85,0% af den samlede låneportefølje (ekskl. lån til ældreboliger).

Låneporteføljen (ekskl. lån til ældreboliger) vil ved optagelse af lån på 41.975.000 kr. udgøre i alt 436,5 mio. kr., og såfremt lånet optages som fast forrentet vil fordelingen være 86,5 % fast forrentede lån og 13,5% variabelt forrentede lån. Optages lånet som variabelt forrentet vil fordelingen være 76,9% fast forrentede lån og 23,1% variabelt forrentede lån.

Kommunens finansielle strategi foreskriver at mindst 50% af kommunens låneportefølje skal være fast forrentet.

Der er i overensstemmelse med kommunens finansielle strategi indhentet tilbud fra Danske Bank og Kommunekredit på henholdsvis variabelt og fastforrentede lån, og på den baggrund anbefaler
Ressource- og Serviceforvaltningen, at der optages et lån på 41.975.000 kr. i Kommunekredit som variabelt forrentet 25-årigt annuitetslån med kvartårlige terminer.
Ved budgetlægningen var det forventningen, at kommunen kunne optage lån på 48.793.000 kr. Det realiserede lånebeløb er således mindre end forudsat ved budgetvedtagelsen. Dette skyldes ændrede anlægsprioriteringer i årets løb.

Lov- og plangrundlag

Lånene optages efter styrelseslovens § 41 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens langfristede gæld forøges i regnskabsår 2015 med 41.975.000 kr. med afvikling over budgetterne de næste 25 år.
Renter og afdrag på lånet (3 kvartaler) udgør samlet 1.250.000 kr. i 2016 og udgiften hertil afholdes indenfor det afsatte budget.

Tidsplan

Lånet optages snarest muligt, idet lånet skal være optaget inden den 30. april 2016.

KAB, Godkendelse af fleksibel udlejning for AKB og RKE
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KAB ansøger om forlængelse af indgået aftale om fleksibel udlejning for AKB og RKE Rødovre for perioden 2016-2019.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at forlængelse af aftale med RKE og AKB Rødovre om fleksibel udlejning via Bolignøglen for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019 godkendes.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KAB har ved brev af 6. november 2015 anmodet Rødovre Kommune om at godkende en forlængelse af aftale om fleksibel udlejning af boliger efter KABs fællesventeliste for almene Boliger, kaldet Bolignøglen, for boligselskaberne AKB og RKE Rødovre.

Bolignøglen har siden 1. januar 2012 medført en fravigelse af almenboliglovens udgangspunkt om beboerfortrinsret, hvorfor AKB og RKE Rødovre skal indgå aftale om fleksibel udlejning med kommunen. KAB ønsker at forlænge den nuværende aftale i yderligere 4 år.

Aftalen påvirker ikke kommunens anvisningsret efter udlejningsaftalen og kommunen får således fortsat 1/3 af de ledige boliger til henholdsvis boligsocial og boligpolitisk anvisning.

Med den valgte model, tilbydes de ledige boliger først opnoterede beboere i afdelingen. Herefter tilbydes 25 % af de ledige boliger til boligsøgende på den eksterne venteliste, i stedet for at blive tilbudt til beboere fra boligorganisationen og beboere fra andre beboerorganisationer. Aftalen om fleksibel udlejning har fungeret tilfredsstilende de seneste 4 år og KAB vurderer, at man som ekstern ansøger har større interesse for at blive skrevet op til en almen bolig, idet den boligsøgende ved at blive skrevet op ét sted får adgang til 40.000 boliger på landsplan og at Bolignøglen er medvirkende til at tiltrække boligsøgende der normalt fravælger den almene sektor.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1278 af 18/11/2015 Almenboligloven § 60
BEK nr. 1303 af 15/12/2009 om udlejning af almene boliger § 1 stk. 7 jf. § 7

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning fra KAB
Bilag 2: Beskrivelse af bolignøglen
Bilag 3: Godkendelse fra Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter
Bilag 4: Evaluering bolignøglen

Udlejningsaftale
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Udlejningsaftale indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune er forlænget for yderligere 4 år.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at forlængelse af indgået aftale om udlejning mellem Fællesrepræsentationen og Rødovre Kommune tages til efterretning.

Økonomiudvalget 10-02-2016
Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har forlænget aftale indgået med Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune om udlejning af almene boliger for perioden 2016-2019. Rødovre Kommune har med udlejningsaftalen anvisningsret til 1/3 af de ledige almene boliger i Rødovre boligselskaber, med undtagelse af Vibo´s boligafdeling, hvor kommunen råder over hver 4. ledige lejemål.

50% af de boliger, som kommunen får til rådighed, anvises til løsning af påtrængende boligsociale opgaver og 50% anvises efter fleksible udlejningskriterier til:

 • Unge over 18 år, der studerer eller har lærekontrakt, som bor i kommunen eller ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution
 • Personer/familier over 60 år, bosat i leje-, ejer- eller andelsbolig i Rødovre Kommune, der ønsker at flytte til en mindre bolig eller en bolig, der er bedre egnet som seniorbolig.
 • Personer/familier i arbejde, bosat i Rødovre Kommune, der som følge af økonomisk tab eller samlivsophør ikke længere kan bibeholde den hidtidige bolig.
 • Boligsøgende, bosat uden for København og Københavns omegn, hvor et medlem af husstanden har fast arbejde i Rødovre Kommune på minimum 25 timer ugentligt, herunder lønnede idrætsudøvere og trænere på eliteplan i henhold til kommunens eliteidrætspolitik.

Aftalen fastlægger tillige procedure ved kommunal anvisning samt krav til den dokumentation, som boligselskaberne skal levere ved fraflytning.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 1278 af 18/11/2015 Almenboliglovens § 59 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen garanterer for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning for de boliger, som anvises af kommunen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udlejningsaftale 2016-2019.

Salg af parkeringsareal ved Slotsherrensvej 205 - Anlægsregnskab
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har solgt parkeringsarealet ved Slotsherrensvej 205, og der aflægges hermed anlægsregnskab for bevilling til afholdelse af salgsomkostninger samt anlægsregnskab for salgssummen.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes

Økonomiudvalget 10-02-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2012 blev det besluttet at sælge parkeringsarealet ved Slotsherrensvej 205. Kommunalbestyrelsen gav anlægsbevilling på 100.000 kr. til afholdelse af udgifter forbundet med salget.

Der har været udgifter til salget i form af udgifter til honorar til ejendomsmægler for vurdering af ejendommen på i alt 9.500 kr. ekskl. moms, hvilket giver et mindreforbrug på 90.500 kr.

Ejendommen er solgt for 3.500.000 kr. inkl. moms. Momsen andrager 700.000 kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje m.v.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget vedrørende bevilling til dækning af salgsomkostninger 90.500 kr. og salgssummen 2.800.000 kr. er tilgået kassen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Islevbadet , renovering af bassin og vandbehandling - økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Vestbad, renovering og ombygning - økonomioversigt
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.:20.35