Kommunalbestyrelsen

30-08-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Niels Spittau(O)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Kim Hammer(O)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Peter Michael Jensen(O)
Jan Kongebro(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Chris Lassen Jensen(C)
Michel Berg(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Britt Jensen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)

Fraværende

Lene Due(A)
Pia Hess Larsen(A)

Øvrige oplysninger

Der var afbud fra Ahmed H. Dhaqane under punkterne 135-138.

Sager 116 - 138

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 116

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning.

Taget til efterretning.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port
Sag nr. 117

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag for Rødovre Port, det tidligere Rødovre Stationscenter mv. er det nødvendigt at skabe et nyt kommuneplangrundlag for en bymæssig tæt bebyggelse i overensstemmelse med intentionerne i Fingerplan 2013. I henhold til Fingerplan 2013 skal området udvikles efter stationsnærhedsprincippet, hvor byfunktioner af regional karakter og intensive byfunktioner fortrinsvis skal lokaliseres her.

Der er foretaget en forudgående høring om planerne for området vest for Rødovre Station. Resultat af høringen har indgået i den videre proces i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 med miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.
Gruppe C ønsker følgende bemærkninger tilført protokollen:
1. at antallet af p-pladser minimum er 300
2. at der ikke er begrænsning på antallet af etager i parkeringskælderen
3. at antallet af cykelparkeringspladser minimum er 1 pr. 33 m² bolig

Sagsfremstilling

Forslaget til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 er udarbejdet i sammenhæng med Forslag til Lokalplan 141 for Rødovre Port.

Formålet med Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 er at oprette et nyt Rammeområde 6F03 Rødovre Port samt at øge bebyggelsesprocenten og bebyggelseshøjden, så den fremtidige byudvikling af området kan ske i overensstemmelse med intentionerne i Kommuneplan 2014 og indenfor stationsnærhedsprincippet.

Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens Rammeområde 6F02 Højhusbebyggelsen Milestedet og 7C01 Rødovre Stationscenter. Området er i Kommuneplan 2014 udpeget som Byområde 4 Rødovre Syd med særlige muligheder for byudvikling og byomdannelse.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27. oktober 2015, sag nr. 184, at der i henhold til Planlovens § 23c skulle indhentes idéer og forslag til planlægningen for Rødovre Syd/Rødovre Port, og samtidig orienteres om hensigtsmæssige ændringer i plangrundlaget.

"Forhøringen” blev gennemført i perioden fra den 4. november til den 2. december 2015. Rødovre Kommune modtog syv høringssvar. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 26. januar 2016, sag nr. 4, resultat af den forudgående høring og besluttede, at de indkomne høringssvar skulle indgå i det videre arbejde med henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan.

Ved vedtagelse af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 muliggøres vedtagelse af Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port, som efterfølgende fremsendes i offentlig høring.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 vil medføre følgende ændringer i Kommuneplan 2014:

Nyt Rammeområde 6F03 Rødovre Port

Der oprettes et nyt rammeområde, som overføres fra Rammområde 6F02 Højhusbebyggelsen Milestedet. Det nye rammeområde udlægges for blandet bolig- og erhvervsområde med beliggenhed i stationsnært kerneområde med følgende bestemmelser:

Fremtidig anvendelse: Boliger, administration, serviceerhverv, liberalt erhverv, virksomheder uden miljøgener, kulturelle formål, uddannelse og publikumsorienterende serviceerhverv, f.eks. til hotel.
Maksimum bebyggelsesprocent: 300 %.
Maksimum antal etager: 16 etager.

Rammområde 6F02 Højhusbebyggelsen Millestedet

Oprettelsen af det nye Rammeområde 6F03 Rødovre Port medfører ændringer i rammeområdeafgrænsningen til Rammeområde 6F02 Højhusbebyggelsen Millestedet.

Rammområde 7C01 Rødovre Stationscenter
Rammeområde 7C01 Rødovre Stationscenter er rammelagt for et Centerområde, hvor en del af området i dag henligger som brandtomt.
I forbindelse med kommuneplantillægget sker der ændringer i følgende rammebestemmelser:
Forøgelse af maksimumhøjden på bebyggelsen – fra 9 etager til 19 etager.

Der er desuden foretaget en ændring i rammeafgrænsningen, hvor et mindre vejareal fra Rammeområde 7B02 Hendriksholm syd for Damhus Boulevard er overført til Rammeområde 7C01 Rødovre Stationscenter.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at den byudvikling, som planforslagene (Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 141 Rødovre Port) giver mulighed for, kan have væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til følgende ni parametre:

 • Trafik
 • Trafikstøj
 • Vind
 • Lys- og skyggeforhold
 • Regnvandshåndtering
 • Tilgængelighed
 • Affald - anlægsfasen
 • Affald - driftsfasen
 • Jordforurening

Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Kroppedal Museum, HOFOR A/S, BaneDanmark og Rødovre Kommunes forvaltninger.
Rødovre Kommune modtog ingen høringssvar til afgrænsningen af miljøvurderingen.

Hver af de ni parametre er vurderet og har resulteret i en række anbefalinger.

De af anbefalingerne, der kan sikres i lokalplanforslaget, er indskrevet i bestemmelserne. Dette gælder en del af anbefalingerne på det trafikale område, hvor de vigtigste er etablering af nye signalanlæg samt etablering af svingbaner. De aktuelle anbefalinger på området trafikstøj er ligeledes indskrevet i planforslagets bestemmelser. På dette område drejer det sig om etablering af støjafskærmning mod Jernbanen samt sikring af, at det samlede støjniveau fra vejtrafik og jernbane på udendørs opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Desuden sikres i bestemmelserne at Bygningsreglementets samt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj indendørs i de nye boliger overholdes.

Borgermøde

I høringsperioden afholdes et borgermøde, hvor borgere og andre interessenter indbydes til at høre om lokalplanforslaget og miljørapporten.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslaget og miljøvurderingen - august 2016.
Høring i 8 uger - fra september til november 2016.
Endelig vedtagelse af Lokalplan 141 Rødovre Port inkl. sammenfattende redegørelse - januar 2017.
Offentliggørelse - februar 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 Rødovre Port
Bilag 2: Miljøscreening
Bilag 3: Miljøvurdering
Bilag 4: Baggrundsrapporter til Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port med tilhørende miljøvurdering
Sag nr. 118

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port skaber mulighed for en byudvikling i det stationsnære kerneområde nord og vest for Rødovre Station. Området er beliggende i ét af Rødovre Kommunes fem byudviklingsområder, som i Kommuneplan 2014 er udpeget med særlige muligheder for byudvikling eller byomdannelse.

Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 141 Rødovre Port vil den erstatte en del af Byplanvedtægt 8 Hendriksholms Allé vest og en del af Lokalplan 108 Boligområdet Milestedet samt en del af Tillæg 1 til Lokalplan 108 Bebyggelsen Milestedet.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port miljøvurderes. Udarbejdelsen af lokalplanforslaget og miljøvurderingen er foregået sideløbende.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port med miljøvurdering vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har bygherrerne ejendoms- og projektudviklerfirmaerne Bricks A/S og Gefion Group K/S samt deres Rådgivere BYR Gruppen A/S og Tvilum Landinspektørfirmaet A/S udarbejdet lokalplanforslaget for det stationsnære kerneområde, beliggende nord og vest for Rødovre Station. I planen er der fokus på at skabe en ny bymæssig tæt bebyggelse med en alsidig blanding af funktioner, forskønnelse af området og arkitektur af god kvalitet.

Lokalplanen giver mulighed for at realisere en bydel - Rødovre Port - med nye boliger, som henholdsvis familieboliger og studie-/ungdomsboliger samt forskellige former for erhverv og 3.500 m² til detailhandel. Bydelen vil tiltrække ca. 1.000 nye borgere, som vil have en fast daglig tilknytning til bydelen.

Lokalplanforslaget kræver et kommuneplantillæg og der er tidligere gennemført en forhøring om ændring af Kommuneplan 2014, jf. Kommunalbestyrelsens mødesag nr. 184 af 27. oktober 2015. Høringssvar fremgår af Kommunalbestyrelsens mødesag nr. 4 af 26. januar 2016.
Der fremlægges på samme møderække, som nærværende sag, en selvstændig sag om Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2014, der realiserer nødvendige rammeændringer, og dermed giver mulighed for at godkende Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port, som er planlagt for en tæt bymæssig bydel i overensstemmelse med stationsnærhedsprincippet.

Lokalplanområdet udgør i alt ca. 17.100 m², som overordnet er opdelt i henholdsvis delområde Vest (12.700 m² for den nye bebyggelse) og delområde Øst (4.400 m² for den eksisterende Rødovre Stationsplads).

Delområde Vest er planlagt med en bebyggelsesprocent på 300 svarende til, at der kan opføres i alt 37.500 m² bruttoetageareal, hvor erhverv og boliger skal fordeles forholdsmæssig med minimum 10% til erhverv eller uddannelsesinstitutioner og minimum 50% til boliger. Ud af det samlede boligareal kan op til 25% af boligerne være ungdomsboliger.

Delområde Vest omfatter 5 byggefelter. Bebyggelsen begynder i øst ved den nye Forplads med en bebyggelse i 2-3 etager og ender i vest med tre tårne i henholdsvis 14, 16 og 19 etager og en bro over Avedøre Havnevej.
Denne bebyggelsesstruktur danner et langt strøgforløb, hvor der vil være fokus på at stueetager etableres med et åbent udtryk mod strøget, så der dannes grundlag for en åben og tryg bydel, og hvor området vil blive tilført en attraktiv gang og cykelforbindelse mellem boligområderne i vest og Rødovre Station i øst.
Strædeforløbet udformes med små fremspring og nicher som ved de klassiske bycentres rummeligheder, hvor der dannes små fleksible pladser til ophold, udeservering, legepladser og forskellige typer af beplantning. Ophold og bevægelse gennem strædet vil give den besøgende oplevelsen af en varieret bebyggelse i menneskelig skala, hvor hverdagslivet kan udspilles.

Delområde Øst er planlagt for den eksisterende Rødovre Stationsplads, hvor der kun må placeres mindre bygninger til støtte for områdets funktioner f.eks. i form af overdækket cykelparkering og buslæskure i overensstemmelse med det i §§ 3.3b og c omtalte ”dispositionsforslag”, som skal udarbejdes for at sikre sammenhæng mellem den nye Forplads og Rødovre Stationsplads og godkendes af Rødovre Kommune, inden der gives ibrugtagningstilladelse.

Lokalplanen tager sit afsæt i værdigrundlaget fra Nordic Built Charter´s 10 overordnede bærdygtighedsprincipper, og er i overensstemmelse med Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om Livet". Lokalplanen består af to dele; Del 1 indeholder redegørelse og bestemmelser, og Del 2 indeholder en designmanual med nærmere angivelser, der skal sikre kvalitet i den nye bydel.

Parkering og friarealer udlægges i henhold til stationsnærhedsprincippet, det vil sige at området er udviklet for intensive byfunktioner. Der er her planlagt med en friarealprocent ved henholdsvis boliger og erhverv på 15% og 10%, samt inddraget virkemidler til begrænsning af biltrafik, hvor minimumsparkeringsnormen er fastlagt til 1 p-plads pr. 310 m2 etageareal, så brugen af cykel og gang til stationen fremmes.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 141 Rødovre Port må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved den indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at den byudvikling, som planforslagene (Tillæg 5 til Kommuneplan 2014 og Lokalplan 141 Rødovre Port) giver mulighed for, kan have væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til følgende ni parametre:

 • Trafik
 • Trafikstøj
 • Vind
 • Lys- og skyggeforhold
 • Regnvandshåndtering
 • Tilgængelighed
 • Affald - anlægsfasen
 • Affald - driftsfasen
 • Jordforurening

Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Kroppedal Museum, HOFOR A/S, BaneDanmark og Rødovre Kommunes forvaltninger.
Rødovre Kommune modtog ingen høringssvar til afgrænsningen af miljøvurderingen.

Hver af de ni parametre er vurderet og har resulteret i en række anbefalinger.

De af anbefalingerne, der kan sikres i lokalplanforslaget, er indskrevet i bestemmelserne. Dette gælder en del af anbefalingerne på det trafikale område, hvor de vigtigste er etablering af nye signalanlæg samt etablering af svingbaner. De væsentligste anbefalinger på området trafikstøj er ligeledes indskrevet i planforslagets bestemmelser. På dette område drejer det sig om etablering af støjafskærmning mod Jernbanen samt sikring af, at det samlede støjniveau fra vejtrafik og jernbane på udendørs opholdsarealer ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Desuden sikres i bestemmelserne at Bygningsreglementets samt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj indendørs i de nye boliger overholdes.

Trafikomlægninger

Etableringen af Rødovre Port vil medføre en række omlægninger af trafikken i området omkring Rødovre Station, herunder etablering af to signalanlæg i krydsene mellem Avedøre Havnevej / Rødovre Stationscenter og Avedøre Havnevej / Agerkær med fuld svingudveksling for bilister.

Broforbindelsen over Avedøre Havnevej skal omdannes eller nyetableres som et grønt trafikrum for cyklister og gående.
I anlægsfasen skal der sikres en øst-vestgående forbindelse for fodgængere og cyklister, i den forbindelse kan den eksisterende sti langs jernbanen benyttes, som midlertidig sti under anlægsperioden eller der kan etableres en midlertidig befæstet sti.

I forbindelse med opførelsen af den nye bebyggelse (og før der gives ibrugtagningstilladelse) skal der udarbejdes et dispositionsforslag for arealet omkring Rødovre Stationsplads. Forslaget skal redegøre for de trafikale forhold omkring den nye Forplads og Rødovre Stationsplads, herunder placering af cykelstativer, parkeringspladser, busholdepladser, busstopsteder og byinventar. Forslaget skal desuden redegøre for Rødovre Stationsplads interne trafiksystem, ind- og udkørsel til Rødovre Stationsplads, ind- og udkørsel til Strædet/Forpladsen og til porte, varegårde og lignende i den nye bebyggelses nordøstlige hjørne.

I forbindelse med et projekt for området ved Rødovre Station skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til overdragelse af vejarealer, se selvstændig sag i samme møderække.

Borgermøde

I høringsperioden afholdes et borgermøde onsdag den 28. september 2016, kl. 19.00 - 21.00, på Rødovregaard, hvor borgere og andre interessenter indbydes til at høre om lokalplanforslaget og miljørapporten.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.
Kommuneplan 2014.
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om livet”.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til udarbejdelse af dispositionsforslag for sammenhængen mellem den nye Forplads og Rødovre Stationsplads.

Tidsplan

Vedtagelse af lokalplanforslag og miljøvurdering - august 2016.
Høring i 8 uger - fra september til november 2016.
Endelig vedtagelse af Lokalplan 141 Rødovre Port inkl. sammenfattende redegørelse - januar 2017.
Offentliggørelse - februar 2017.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 141 - del 1
Bilag 2: Designmanual - del 2 til Lokalplan 141 Rødovre Port
Bilag 3: Miljøscreening
Bilag 4: Miljøvurdering
Bilag 5: Baggrundsrapporter til Miljøvurdering
Bilag 6: Luftfotos Rødovre Stationsområde - eksisterende forhold

Nedlæggelse af vejareal ved Rødovre Stationscenter
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Gennemførelse af lokalplan 141, Rødovre Port betyder nedlæggelse af et vejareal.
Forslaget om at nedlægge vejarealet skal i offentlig høring og i direkte høring hos berørte grundejere og øvrige berørte parter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at dele af Storekær vist på oversigtskort af 20. juli 2016 nedlægges som vejareal og afhændes med henblik på bebyggelse, jf. lokalplan 141,
 2. at der skal opretholdes en stiforbindelse med offentlig adgang over Avedøre Havnevej gennem bebyggelsen frem til stationen, samt
 3. at forslaget om nedlæggelse af vejarealet sendes i offentlig høring og i direkte høring hos berørte parter.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 141 danner baggrund for udviklingen af arealet ved Rødovre Stationscenter. Lokalplanen indeholder et nyt bymæssigt stræde, der i samspil med broen over Avedøre Havnevej vil fungere som stiadgang mellem stationen i øst og boligbebyggelserne i vest.
En gennemførelse af planen forudsætter, at vejarealet vist på vedlagte oversigtskort nedlægges som vejareal og som vilkår for afhændelsen kræves, at der etableres en stiadgang med offentlig adgang over Avedøre Havnevej og gennem bebyggelsen.

Desuden etableres der to signalregulerede kryds på Avedøre Havnevej, hvilket betyder, at trafikken fra Avedøre Havnevej kan komme til og fra stationen eller kærene. Omkostningerne til etablering af signalanlæggene vil kunne finansieres via salgssummen fra vejarealerne.

Etablering af Rødovre Port medfører en række omlægninger af trafikken i området omkring stationen, herunder etablering af de to nævnte signalanlæg i krydsene mellem Avedøre Havnevej/Rødovre Stationscenter og Avedøre Havnevej/Agerkær med fuld svingudveksling for bilister. Endvidere medfører lukning af broen over Avedøre Havnevej for biltrafik, at bilisterne skal finde alternative ruter.

Der er i foråret 2016 udarbejdet vedlagte trafikanalyse, som bl.a. viser, at trafikbelastningen på Agerkær stiger fra 800 til 1800 køretøjer pr. årsdøgn som konsekvens af de ændrede trafikale forhold. Trafikanalysen viser også, at trafikbelastningen på Damhus Boulevard ved stationspladsen falder fra 4100 til 2500 køretøjer pr. årsdøgn. Noget af dette fald i trafikbelastningen kan sandsynligvis tilskrives, at trafikanalysen regner ud fra den forudsætning af Damhus Boulevard lukkes ved Damhus Torvet. Omvendt forventes trafikken på Avedøre Havnevej at stige med ca. 2000 køretøjer, hvilket bl.a. skyldes at en del af den gennemkørende trafik fra Damhus Boulevard overflyttes hertil.

Ved nedlæggelse af vejarealet har berørte forsyningsselskaber og øvrige ledningsejere krav på, at Rødovre Kommune lader tinglyse en deklaration til sikring af ledningerne på det nedlagte areal. Kommunen har ligeledes ansvaret for, at de ændrede ejendomsretlige forhold bliver matrikulært berigtiget.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje m.v. – Lov nr. 1520 af 27. december 2014.

Storekær er en kommunevej.
Nedlæggelsesforslaget skal offentliggøres og sendes til berørte parter med en frist på minimum 8 uger til bemærkninger. Det følger af § 124, stk. 2, stk. 6 og stk. 7 i lov om offentlige veje m.v.

Nedlægges vejarealet, råder kommunen frit over det nedlagte vejareal. Det følger af § 127 i lov om offentlige veje m.v.

Nedlægges vejarealet, har berørte ledningsejere krav på, at kommunen lader tinglyse en ledningsdeklaration på arealet. Ledningsejeren skal betale de dermed forbundne udgifter. Det følger af § 127, stk. 3 i lov om offentlige veje m.v.

Økonomiske konsekvenser

Vejarealet tænkes afhændet til udvikler for samme m2 pris, som de tilstødende arealer er værdisat.
Salgssummen anvendes til etablering af to signalregulerede kryds.
Salgsomkostninger, herunder advokatomkostninger og matrikulær berigtigelse, dækkes ligeledes af salget.

Tidsplan

Nedlæggelse af vejarealet er i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort: Rødovre Stationscenter
Bilag 2: Trafikanalyse ved Rødovre Stationscenter

Roskildevej 1.etape - Godkendelse af projektforslag
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015 (sag nr. 222) blev der frigivet en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til projektering af Roskildevej 1.etape omfattende Damhustorvet samt signalanlæggene ved Roskildevej/Auroravej og Roskildevej/Hvidovrevej.

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et projektforslag for 1. etape af Roskildevej, som der redegøres for i sagsfremstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget godkendes som grundlag for detailprojektering.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.
Liste O ønsker følgende bemærkninger tilført protokollen: At projektet fremtidssikres ved undersøgelse af forbedrede P forhold på Damhus Boulevarden og på selve torvet.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.
Liste O ønsker følgende bemærkninger tilført protokollen: At projektet fremtidssikres ved undersøgelse af forbedrede P forhold på Damhus Boulevarden og på selve torvet.

Beslutning

Godkendt.
Liste O ønsker følgende bemærkninger tilført protokollen: At projektet fremtidssikres ved undersøgelse af forbedrede P forhold på Damhus Boulevarden og på selve torvet.

Sagsfremstilling

I december 2015 fik Teknisk Forvaltning udarbejdet dispositionsforslaget ”Fra Drive Through til Drive In” for ombygningen af Roskildevej og Damhustorvet. Dispositionsforslaget blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015 (sag nr. 222). Teknisk Forvaltning har siden fået udarbejdet et projektforslag for 1. etape af Roskildevej. Ideerne og tankerne bag forslaget vil blive præsenteret nedenfor og er vedlagt som bilag 1 til indstillingen.

Indretning af Damhustorvet

I forslaget er der arbejdet videre med ideerne fra dispositionsforslaget ”Fra Drive Through til Drive In”. Idéerne bag forslaget er at skabe en sammenhæng mellem områdets kvaliteter og styrke torvets identitet ved at etablere enkle elementer og en sammenhængende belægning. Torvet skal derudover skabe en markant og indbydende indgang til Rødovre Kommune.

Beplantningen på Damhustorvet placeres i en løs struktur i trægrupper. Trægrupperne er med til at definere opholdsrummene på torvet. På den vestlige side af torvet arbejdes med blomsterbede, som vil være med til at understøtte områdets identitet. Blomsterbedene vil blive gentaget på arealet foran Damhuskroen for at skabe en sammenhæng på tværs af Roskildevej.

Arealet midt på Damhustorvet friholdes fra elementer og skal være torvets aktivitetsrum. Her vil der kunne afholdes fx loppemarked og julemarked mm.

På torvet etableres der et vandelement som er trafikstyret, dvs. at højden på vandsprøjtene styres efter støjniveauet fra Roskildevej. Da et vandelement ikke kan være i drift hele året pga. frost, tænkes det sammen med et kunstelement, som vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2016. Derved vil elementet bidrage til udsmykningen af torvet hele året rundt. Vand/kunstelementet vil også fungere som en støjvæg mod Roskildevej.

Pavillon

Pavillonens udformning er ikke fastlagt. Den tænkes som en let konstruktion med en teknik kerne, hvor der kan etableres mulighed for udskænkning. Det kunne f.eks. være en kaffebar med ”to go” kaffe, som man vil kunne nyde på en bænk på torvet eller tage med sig.

Belægning

På torvearealerne etableres der forskellige typer af granitbelægninger. I det tidligere dispositionsforslag blev der arbejdet med den samme type af belægning fra facade til facade over Roskildevej. I det nærværende forslag er det foreslået, at belægningen på kørebanen på Roskildevej og cykelstien laves i asfalt med lyst tilslag. En granitbelægning med den høje trafikbelastning, som der er på Roskildevej, vil kræve et meget stort og omkosteligt vedligeholdelsesarbejde. Derudover vil efterfølgende ledningsarbejder være kompliceret og svære at reetablere tilfredsstillende. For stadig at skabe sammenhæng mellem Damhustorvet og arealet foran Damhuskroen etableres fodgængerfelterne i en granitbelægning. Dette vil også kræve vedligeholdelsesarbejde, men dog i et mindre omfang, da det er nogle mindre begrænsede arealer.

Trafikale forhold

Som i dispositionsforslaget lukkes Damhus Boulevard ved Damhustorvet ligesom Damhustorvet lukkes ud mod Roskildevej. Da der er behov for at sættevogne skal kunne levere varer til de erhvervsdrivende langs torvet, opretholdes der en sivemulighed igennem torvet. Denne reguleres f.eks. af fuldautomatiske pullerter, som kan sænkes, når der er behov for at en sættevogn skal kunne passere igennem. På alle andre tidspunkter vil pullerterne fungere som afspærring og opretholde vejlukningen. Den eneste adgang for biler til og fra Damhustorvet bliver via tilslutningen til Hvidovrevej, der fastholdes som vigepligtsreguleret kryds med gennemført fortov og cykelsti. Lukningen medfører, at bus 21 skal omlægges.

Krydset ved Auroravej fastholdes som et signalreguleret kryds. Det vestlige fodgængerfelt på tværs af Roskildevej fastholdes. Roskildevej har således fortsat et signalanlæg øst og vest for Damhustorvet. Der lægges op til, at signalanlæggene indstilles så de i aften- og nattetimerne kører et andet signalprogram, hvor billister som kører med en højere hastighed end hastighedsgrænsen, møder rødt lys når de når frem til stopstregen. Fodgængerfelterne etableres med ekstra bredde for at skabe bedre krydsningsforhold over Roskildevej for fodgængerne. Derudover vil de også øge opmærksomheden og synligheden af torvedannelsen. De brede fodgængerfelter vil derfor visuelt binde torvet sammen på tværs af vejen.

Det forventes, at hastigheden på Roskildevej nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t. Som i dispositionsforslaget etableres der en hævet flade på Roskildevej ved torvedannelsen og der placeres steler langs kørebanen for at understøtte hastighedsnedsættelsen. Derudover indsnævres vejbanerne visuelt med brosten langs kanten af køresporene og på strækningen forbi selve Damhuskroen også langs delelinjen mellem de to kørespor i vestlig retning. Dette vil også understøtte hastighedsnedsættelsen. Kapaciteten på Roskildevej nedsættes ikke.

Parkering

Da antallet af parkeringspladserne på selve Damhustorvet reduceres fra de i dag ca. 27 pladser til ca. 20 pladser, er muligheden for at skabe flere parkeringspladser langs Hvidovrevej blevet undersøgt. I det vedlagte notat (bilag 2) samt skitse (bilag 3) er vist et forslag til hvordan der kan skabes ekstra pladser. Anlæggelse af de ekstra parkeringspladser på Hvidovrevej er ikke en del af Roskildevejsprojektet.Omkostningerne til dette er i størrelsesorden af 1,5 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014) med senere ændringer.
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013) med senere ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Frigivet rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. anvendes til den videre projektering (Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2015, sag nr. 222).

Der er blevet udarbejdet et anlægsoverslag på baggrund af det fremlagte projektforslag. Anlægsoverslaget ligger på ca. 29,2 mio. kr. ekskl. pavillon og midler fra udbygningsaftale med Damhus Tivoli på 2,8 mio. kr. Der vil i forbindelse med detailprojekteringen blive udarbejdet et mere præcist anlægsoverslag.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling af projektforslag, forventes detailprojekt forelagt til politisk godkendelse i starten af 2017. Rådighedsbeløbet søges frigivet med den politiske godkendelse af detailprojektet.

Det forventes, at udførelsen af projektet kan startes op i april 2017 med afslutning i november 2017.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag Roskildevej 1.etape
Bilag 2: Notat vedr. parkering på Hvidovrevej
Bilag 3: Skitse parkering Hvidovrevej

Navngivning af Letbanestationen i Islev
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hovedstadens Letbaneselskab har bedt kommunerne om, at tage stilling til navnene på letbanestationerne. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet på sit møde den 12. april 2016, at der igangsættes en konkurrence i forbindelse med forslag til navngivning af letbane stationen.

Konkurrencen er nu afsluttet, og der skal udpeges en vinder.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommunes navneforslag til Letbanestationen i Rødovre er "Rødovre Nord", samt
 2. at der sendes et svar til Hovedstadens Letbane med dette navneforslag.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med navngivningen af Letbanestationen har der været udskrevet en konkurrence for at finde det bedste navn til stationen.

Konkurrencen blev udskrevet den 10. maj og løb frem til den 10. juni 2016. Teknisk Forvaltning har modtaget 12 henvendelser, som samlet er kommet med 22 forslag til stationens navn. Se bilag 1 for de indsendte navneforslag.

Teknisk Forvaltning vurderer forslaget "Rødovre Nord", som værende det bedste forslag og indstiller det som det vindende forslag. Vinderen vil kunne vælge mellem følgende præmier; 3 flasker god vin eller gavekort til sports- eller legetøjsbutikker.

Forslagene er blevet bedømt efter følgende kriterier:

 • Er lokalt kendt.
 • Indeholder ikke æ, ø og å, da det kan være svært at forstå på andre sprog.
 • Er ikke et for langt et navn.
 • Er ikke brugt til andre større kollektive rejsemål eller stop i nærområdet.
 • Passer med den videre udvikling af erhvervsområdet ved Islevdalsvej.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det valgte forslag opfylder bedst disse kriterier.

Når kommunernes og regionens forslag til stationsnavne foreligger, vil bestyrelsen i Hovedstadens Letbane drøfte disse forslag med henblik på færdiggørelsen af processen. Efterfølgende, når navneforslagene har været behandlet i bestyrelsen, skal de sendes i høring hos de øvrige trafikselskaber, og i sidste ende i Stednavneudvalget og Kulturministeriet, som primært tager stilling til, om der er tale om egentlige navne og navnenes stavemåde m.v.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Indkommende forslag til navngivningen af Letbanestation august 2016

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 122

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Opførelsen af stibroen over Jyllingevej har været sat i stå på grund af problemer med placering af en hovedvandledning. Der er nu fundet en løsning, og såfremt projektet skal gennemføres, ønsker Naturstyrelsen Hovedstaden, at Rødovre Kommune reserverer midler til uforudseelige udgifter op til 2.000.000 kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. som garantistillelse til medfinansiering af eventuelle merudgifter til broens opførelse finansieret af kassen, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til eventuelle merudgifter til broens opførelse.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2011 (sag nr. 39) blev det godkendt at give en anlægsbevilling på 1.330.000 kr. til Befæstningsprojektet, således at der i samarbejde med Naturstyrelsen og Vejdirektoratet kunne opføres en stibro over Jyllingevej. Det samlede anlægsbudget er på 14.158.000 kr. heraf fra Vejdirektoratets cykelpulje 5.328.000 kr. og fra Befæstningsprojektet 7.500.000 kr. Opførelsen af broen over Jyllingevej indgår som en delsag indeholdt i det samlede projekt Københavns Befæstning. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 (sag nr.164) blev det efterfølgende godkendt at indgå en aftale med Naturstyrelsen Hovedstaden om, at de varetager udbud og gennemførelse af stibroen over Jyllingevej. Dette er også godkendt af Vejdirektoratet.

Udbuddet blev gennemført og arbejdet blev påbegyndt, men desværre blev der i broens trace konstateret en hovedvandledning, der var oplyst med en anden placering jf. orienteringssag på Teknik og Miljøudvalgets møde i april 2015.

Det viste sig ikke muligt at bygge over hovedvandledningen, men der er nu fundet en teknisk løsning på en parallelforskydning af broen indenfor voldalleen. Løsningen indebærer, at der skal bygges over ledninger fra Energinet og Dong, hvilket betyder merudgifter både til anlægsarbejdet, rådgivning mv. De ekstra udgifter er beregnet til godt 7.000.000 kr. Naturstyrelsen Hovedstaden har ikke midler i Befæstningsprojektet til ekstra udgifter i denne størrelsesorden, og selvom de skønner, at en del af disse udgifter vil kunne dækkes, vil det være nødvendig at Rødovre Kommune bidrager med op til 2.000.000 kr.

Naturstyrelsen Hovedstaden forventer, at arbejdet med opførelsen af broen med denne ”garantistillelse” med stor sandsynlighed kan påbegyndes umiddelbart efter sommerferien.

Lov- og plangrundlag

Der foreligger tilladelse fra Fredningsnævnet og fra Kulturstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes samlede udgifter vil i værste fald kunne beløbe sig til 3.330.000 kr.

Tidsplan

Naturstyrelsen påtænker at igangsætte opførelse af broen i august 2016. Da selve broelementerne er færdigproducerede skønnes opførelsen at kunne afsluttes i løbet af vinteren 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Notat fra Naturstyrelsen Hovedstaden til Rødovre Kommune af 30. juni 2016

Godkendelse af likvidationsregnskabet for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 123

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsens godkendelse af Vestegnens Brandvæsen I/S revisionsgodkendte likvidationsregnskab.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestegnens Brandvæsen I/S revisionsgodkendte likvidationsregnskab godkendes,
 2. at der gives en indtægtsbevilling svarende til/på Rødovre Kommunes andel af det akkumulerede overskud på 882.000 kr. som tilgår kassebeholdningen,
 3. at der gives en indtægtsbevilling svarende til Rødovre Kommunes andel af salgs provenuet fra Hvidovre Brandstation estimeret til ca. 630.000 kr. som tilgår kassebeholdningen samt
 4. at afskrivninger på estimeret 507.767 kr. godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vestegnens Brandvæsen I/S blev opløst ved udgangen af 2015. Kommunalbestyrelserne i de fem interessentkommuner godkendte opløsningen på møderne i december 2015, Rødovre Kommunes Kommunalbestyrelse godkendte opløsningen på mødet den 15. december 2015. Ved dette møde blev det taget til efterretning, at det endelige revisionsgodkendte likvidationsregnskab skulle til godkendelse i de fem interessentkommuners kommunalbestyrelser i første halvdel af 2016.

Glostrup Kommune har modtaget revisionsprotokollat for likvidationsregnskabet fra revisor PricewaterhouseCoopers (PwC). Konklusionen i revisionens påtegning i likvidationsregnskabet er: ”Det er vores opfattelse, at regnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, bestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Samtidig gør revisionen opmærksom på, at dette er det afsluttende revisionsprotokollat. Et bestyrelsesmedlem fra Vestegnens Brandvæsen I/S bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 26. november 2015 bedt om en redegørelse vedr. kontoen bestyrelsesudgifter. Revisionens opgørelse heraf er vedhæftet som bilag.

Ved kommunalbestyrelsesmøderne i december 2015 gav interessentkommunerne Glostrup Kommune mandat til at forestå det praktiske omkring salget af brandstationen i Hvidovre samt træffe beslutninger i sagen om omtvistet krav mod forsikringsselskaber. Likvidationsregnskabet viser en egenkapital på ca. 7,7 mio. kr., der skal udloddes til interessenterne.

Som følge af de uafklarede sager, salget af brandstationen i Hvidovre og forsikringssagen, vil Glostrup Kommune udbetale 4,2 mio. kr. til interessenterne i juli/august måned 2016, der vedrører det akkumulerede overskud. Resten af formuen vil blive fordelt til interessenterne, når nettoprovenuet fra salget af brandstationen i Hvidovre er blevet frigivet. Glostrup Kommune tilbageholder ca. 200.000 kr., hvis sagen mod forsikringsselskaberne ikke er afgjort på dette tidspunkt. Når sagen er afgjort, vil Glostrup Kommune udbetale det resterende og endelige beløb til interessentkommunerne.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 60.
Delegatinsdatabasen: Afskrivning af civilretlige krav.

Økonomiske konsekvenser

Det akkumulerede overskud udgør 4,2 mio. kr. Rødovres andel er på 21%, hvilket giver 882.000 kr. til udbetaling i juli/august 2016.

Nettooverskuddet ved salg af Hvidovre Brandstation forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 3 mio. kr. til fordeling. Rødovres andel er på 21%, hvilket giver 630.000 kr. til udbetaling, når salget er endelig opgjort. Der tages forbehold for beløbets størrelse pga. uafklarede forhold.

Begge beløb tilgår kassebeholdningen.

I Rødovre Kommunes balance er optaget et tilgodehavende fra Vestegnens Brandvæsen I/S på 2.019.767 kr. Summen af ovenstående resultat giver tilsammen 1.512.000 kr. Differencen mellem resultatet fra Likvidation af Vestegnens Brandvæsen I/S og Rødovre Kommunes tilgodehavende i selskabet udgør estimeret 507.767 kr. som regnskabsteknisk afskrives.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vestegnens Brandvæsen - Likvidationsregnskab 2015
Bilag 2: Vestegnens Brandvæsen Protokollat 2015-underskrevet af PwC
Bilag 3: Revisionens opgørelse over kontoen bestyrelsesudgifter, Brand, regnskab 2015

Taxinævn, Budget 2017 og regnskab 2015
Sag nr. 124

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Taxinævnet har på sit møde den 14. april 2016 godkendt budgettet for 2017. Budget 2017, budget 2016 og regnskab 2015 forelægges til orientering.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at budget 2017 og regnskab for 2015 tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Taxinævnet er et § 60 selskab ejet af 28 kommuner. Driften dækkes af ca. 50% indtægter ved salg af kørebøger mm., det resterende beløb opkræves hos medlemskommunerne efter indbyggertal.

Der er i budget 2017 udgifter på 5.553.000 kr. og indtægter på 3.065.000 kr., hvilket betyder at medlemskommunernes betaling forventes at blive på 2.438.000 kr. Rødovres betaling for 2017 udgør 53.610 kr.

Budgettet er godkendt af Bestyrelsen for Taxinævnet den 14. april 2016.

Nævnet vedtog at overskuddet for 2014 og 2015 bruges til at dække de øgede udgifter, der vil komme i 2016 til bl.a. 10 retssager, nyt IT-fagsystem, ny hjemmeside og digital førerkortprøve.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 60.
Vedtægter for Taxinævnet 2012 §§ 9 og 14.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet overholdes.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Taxinævn - Budget - regnskab
Bilag 2: Taxinævn - Fordeling af budget mellem kommunerne

Forundersøgelse vedrørende etablering af Musikskolen i nye rammer
Sag nr. 125

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2016 afsat 350.000 kr. til forundersøgelse vedrørende etablering af Musikskolen i nye rammer med henblik på at skabe fremtidssikrede fysiske rammer for Musikskolens mange brugere.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Musikskolen samt Teknisk Forvaltning vurderet behovet og undersøgt forskellige muligheder.

På baggrund heraf er der udarbejdet tre forslag til ny Musikskole, dels med en placering på Trekantgrunden i Islev og dels med en placering ved Kulturhus Viften.

Forslagene præsenteres for Kommunalbestyrelsen på et orienteringsmøde den 11. august 2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der arbejdes videre med forslag udarbejdet af Nobel Arkitekter med en placering ved Kulturhus Viften.

Kultur- og Fritidsudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nedsatte projektgruppe, bestående af repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning har undersøgt behov for antal kvadratmeter, herunder nødvendige lokaler og sale.

Musikskolen har allerede i dag behov for bedre og mere tidssvarende lokaler, end der er til rådighed i lokalerne på Rødovrevej.
Musikskolen havde i skoleåret 2015/16 452 unikke elever. Søgningen til Musikskolen er stigende, og der er ventelister til flere instrumenter.

Det skønnes, at der er brug for otte mindre øve- og undervisningsrum, et rytmiklokale, et større undervisningsrum og en multisal, der bl.a. kan benyttes til akustisk musik, f.eks. af klassiske ensembler, korundervisning samt til koncerter.

Der findes i dag ikke en sal i Rødovre, der kan anvendes til akustisk musik, korsang og koncerter.

Placering som en tilbygning til Kulturhus Viften

Det er her en vision at skabe et levende og borgerrettet miljø, hvor der opstår synergi mellem Musikskolen og Kulturhus Viften samt Hovedbiblioteket.

Der er i dag mange samarbejdsflader mellem Viften og Musikskolen, og med et direkte naboskab vil synergieffekten styrkes væsentligt.

Flere sale og øve- og undervisningsrum af forskellig størrelse vil øge fleksibiliteten for både Musikskolen og Viften betydeligt, da eventuel ledig kapacitet i Musikskolens lokaler og sale vil kunne benyttes af Viften samt andre brugere.

A)
Forslag fra Nobel Arkitekter:
Musikskolen placeres øst for Viften på arealet, hvor der i dag er parkeringsplads.

Der opføres et bygningsareal, der åbner sig op mod omgivelserne, og som er komponeret af tre lyse sale.

Viftens nuværende koncertsal er hovedvolumenet i bygningsanlægget.
Herefter kommer Musikskolens nye multisal med plads til ca. 150 personer.
Den tredje sal er Musikskolens store undervisningsrum.
Den lave base rummer foyerarealer, øve- og undervisningsrum og depotrum.

Bygningen til Musikskolen er organiseret i en etage, så skolen er let tilgængelig uden unødige niveauspring og trapper.

Der er selvstændig indgang til Musikskolen fra passage mod syd/nord for biblioteket.
Mod passagen fremstår Musikskolen med store glaspartier, så man udefra kan se aktiviteterne i bygningen.

Foyerarealet knyttes direkte sammen med Viftens nuværende foyer, så der skabes et stort samlet foyerområde med opholdsrum og toiletter.

Børne- og Kulturforvaltningen anser dette forslag for velegnet til at skabe et levende borgerrettet miljø omkring Rådhuset med en god synergi mellem Hovedbiblioteket, Kulturhus Viften og Musikskolen.

Forslaget indeholder desuden skitseforslag til opførelse af en café i tilknytning til Viften beliggende på pladsen mellem Viften og Rådhuset.

B)
Forslag fra Kent Pedersen Arkitektfirma:
Der er udarbejdet et forslag til udbygning af Viften med Musikskole.
Dette forslag inddrager ligeledes parkeringsarealet øst for Viften.

Der foreslås opført en bygning i to etager med foyer, en multisal, to større undervisningslokaler og kontorfaciliteter beliggende i stueplan samt en lounge og 8 mindre øve- og undervisningslokaler beliggende på 1. sal. Endvidere etableres fælles depot for Viften og Musikskolen.

Indgangen til Musikskolen sker fra passagen mellem Viften og ved Hovedbiblioteket.

Forslaget er holdt i lige linjer, der flugter med såvel bibliotekets som rådhusets arkitektur.
Det åbner sig mod Rådhuspladsen med et stort glasparti, som giver Musikskolen et flot ’udstillingsvindue’ mod syd og vest. Der vil desuden være større glaspartier mod Biblioteket.

Dette forslag vil - i lighed med forslaget fra Nobel Arkitekter - skabe en god synergi mellem Hovedbiblioteket, Kulturhus Viften og Musikskolen.

Forslaget indeholder desuden skitseforslag til opførelse af en café i tilknytning til Viften beliggende på pladsen mellem Viften og Rådhuset.

Placering på Trekantgrunden ved lokalbiblioteket

Det er her visionen at skabe et levende og borgerrettet miljø, hvor der opstår synergi mellem Musikskolens og Lokalbibliotekets mange aktiviteter og dermed et samlingspunkt i den nordlige del af Rødovre.

C)
Forslag fra Nobel Arkitekter:
Det nuværende lokalbibliotek på ca. 465 m2 er opført i 2001, og det er undersøgt, om Musikskolen og Lokalbiblioteket i Islev kan udformes, så der skabes et nyt kulturelt aktivitetshus på Trekantgrunden i den nordlige del af Rødovre, herunder om den nuværende bygning kan bevares og eventuelt indgå som en del af aktivitetshuset.

På grund af fredningslinjen mod Vestvolden og respektafstand til fjernvarmeledningen langs Slotsherrensvej er byggefeltet begrænset.

Ønsker om sammenhængende arealer i den nye Musikskole til øve- og undervisningsrum og en større multisal, hvor der af akustiske hensyn er krav om stor rumhøjde, betyder, at dette ikke kan realiseres med den nuværende bygnings udformning.

Samlet set er det derfor vurderingen, at det ikke er muligt at bevare den nuværende bygning og skabe hensigtsmæssige rammer for både Musikskolen og Lokalbiblioteket.
Forslaget indebærer derfor nedrivning af den nuværende bygning.

I stedet opføres en ny trekantet bygning i to dele, der følger fredningslinjen, fjernvarmetraceet og Rødovrevejens linjeføring.
En lav trekantformet del, hvor Musikskolen og Lokalbiblioteket er samlet omkring en fælles lobby, og i midten den nye multisal som rejser sig centralt i højden, og som fremstår som bygningens omdrejningspunkt.

Dette forslag anses for at opfylde behovene for både Lokalbiblioteket og Musikskolen og vil blive et kulturelt samlingspunkt for området mod nord.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er anslået nedenstående anlægsudgifter:

A) Viften Nobel Arkitekter:

26.790.000 kr.

B) Viften Kent Pedersen Arkitektfirma:

32.820.000 kr.

C) Trekanten Nobel Arkitekter: 33.400.000 kr.


Beløbene er excl. udgifter til teknisk udstyr og inventar mv. samt omlægning af vej, sti og adgangsforhold og forsyningsledninger mv.

Tidsplan

Der forventes en opførelsesperiode på ca. 18 måneder, incl. projektering.

Bilag

Bilag 1: Oplæg fra Teknisk Forvaltning af 7. juli 2016
Bilag 2: Viften - Forslag fra Nobel Arkitekter
Bilag 3: Viften - Økonomisk overslag fra Nobel Arkitekter
Bilag 4: Viften - Forslag fra Kent Pedersen Arkitektfirma, incl. økonomisk overslag
Bilag 5: Trekanten - Forslag fra Nobel Arkitekter
Bilag 6: Trekanten - Økonomisk overslag fra Nobel Arkitekter
Bilag 7: Notat vedrørende Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder af 4. januar 2016

Tinderhøj Skole, ombygning af H-fløj og Hovedbygning - anlægsbevilling
Sag nr. 126

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet juli 2016 vedrørende ombygning af H-fløjen og 1. og 2. sal i Hovedbygningen.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 8.790.000 kr. til ombygningerne.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Tinderhøj Skole, udarbejdet august 2014.

Der er den 29. marts 2016 givet en anlægsbevilling på 880.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 7.910.000 kr. til frigivelse af rådighedsløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.790.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 7.910.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Skoleudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

I Tinderhøj Skoles helhedsplan for skoleudbygning er der medtaget ombygning af H-fløjen (vestfløjen) med tilbygning af fællesrum mellem de to fingre samt ombygning af 1. og 2. sal i Hovedbygningen med etablering af basisrum og grupperum samt akustiklofter og belysning.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Tinderhøj Skole.

Forslaget omfatter, at de eksisterende pergolaer i H-fløjen lukkes med etablering af en indendørs forbindelse til klasserne via nye lukkede gangarealer med arbejdsnicher og adgang til gårdrum.

Der opføres et nyt fællesrum med siddetrapper mellem de to fingre. Det nye fællesrum kan benyttes som samlingssted for både mellemskolingen og SFO'en samt til andre arrangementer.

Endvidere etableres der to ordblindeklasser ved fællesrummet, så disse elever kan få en daglig kontakt med eleverne på deres eget klassetrin.

Ombygningen af Hovedbygningen omfatter ny opdeling af klasselokalerne på 1. og 2 sal med etablering af større klasselokaler samt grupperum og et mindre fællesrum og personalerum samt handicaptoiletter.

Endvidere opsættes nye akustiklofter på 1. sal samt ny belysning på 1. og 2. sal.

Udearealer
Retablering og renovering af udearealerne ved H-fløjen til ophold og udeundervisning vil ske efter ombygning af H-fløjen, og ansøgning om anlægsbevilling vil senere blive fremlagt i særskilt mødesag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til ombygning af H-fløjen er anslået til i alt 8.790.000 kr., hvoraf 1.022.000 kr. er disponeret til projektering og tilsyn.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen foretages i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Projektering og udbud: august - oktober 2016
Udførelse: oktober 2016 - juni 2017
Ibrugtagning: juni 2017

 

Bilag

Bilag 1: Projektforslag af juli 2016
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 7. juli 2016

Suppleringsvalg til skolebestyrelserne
Sag nr. 127

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udtrædelse af skolebestyrelserne på henholdsvis Hendriksholm Skole, Islev Skole og Helhedstilbuddet Skovmoseskolen har skolebestyrelserne behov for at supplere sig, hvorfor kommunalbestyrelsen udskriver suppleringsvalg i efteråret 2016 for de 3 skolebestyrelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at fristerne for suppleringsvalget 2016 tages til efterretning,
 2. at valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, den siddende bestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse.

Børne- og Skoleudvalget 16-08-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

De indstillede frister omfatter valgperioden frem til et eventuelt valg, som vil blive afholdt tirsdag den 1. november 2016. Den nye skolebestyrelse vil tiltræde den 1. december 2016.

Der henvises endvidere til det fulde regelsæt vedrørende skolebestyrelsesvalg/suppleringsvalg, som kan findes i styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen nr. 28 af 14/01/2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Uge 36: Skolerne udskriver valglister og informerer om skolebestyrelsesvalget
Uge 40: Valgmøder afholdes på skolerne
20. oktober: Frist for kandidatopstilling
1.november: Eventuel valghandling
1. december: De nye skolebestyrelser tiltræder

Bilag

Bilag 1: Regler for suppleringsvalg efteråret 2016.
Bilag 2: Frister for suppleringsvalg efteråret 2016.

Ombygning Plejehjemmet Ørbygård - rådighedsbeløb 2016
Sag nr. 128

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I sag om ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård med 82 boliger gav Kommunalbestyrelsen den 31. maj en anlægsbevilling (sag. nr. 96). I denne sag afsættes rådighedsbeløb i 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der til påbegyndt byggeri af nye boliger på Plejehjemmet Ørbygård afsættes rådighedsbeløb i 2016 på 28,0 mio. kr. til anlægsudgifter, -14,3 mio. kr. (indtægt) til grundsalg og -13,7 mio. kr. (indtægt) til finansiering via byggekredit, og
 2. at der afsættes rådighedsbeløb i 2016 på 11,7 mio. kr. til servicearealer samt -6,0 mio. kr. (indtægt) til grundsalg. Nettoudgiften på 5,7 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. maj 2016 (sag nr. 96) anlægsbevillinger til og finansiering af opførelse af 82 boliger med tilhørende servicearealer på Plejehjemmet Ørbygård.

Betalingsplanen er nu kendt, og der kan derfor afsættes rådighedsbeløb de enkelte år.

Hovedentreprenøren Ole Jepsen A/S har efter tidsplanen påbegyndt byggeriet, der forventes afsluttet d. 5. september 2019. Byggeriets samlede udgifter og indtægter i hhv. 2016 og 2017-2019 fremgår af tabel 1 i bilag 1.

I 2016 medfører opførelsen af boligerne en anlægsudgift på 28,0 mio. kr., en indtægt på 14,3 mio. kr. til grundsalg og en indtægt på 13,7 mio. kr. til finansiering via byggekredit.

Servicearealerne medfører en anlægsudgift på 11,7 mio. kr. og en indtægt på 6,0 mio. kr. til grundsalg, i alt en nettoudgift i 2016 på 5,7 mio. kr.

Rådighedsbeløb til færdiggørelse af anlæg og finansiering af boligerne efter 2016 optages i budget 2017 og overslagsårene 2018 -2019. Den samlede nettoudgift til boligerne udgør 1,4 mio. kr. svarende til det beløb grundkapitalen overstiger grundværdien, der indskydes i projektet.

De resterende anlægsudgifter til servicearealer på 42,1 mio. kr. samt statstilskud på -3,3 mio. kr. (indtægt) og en eventuel byggekredit optages ligeledes i budget 2017 og overslagsårene 2018 -2019

Det er i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,3 mia. kr. i 2017. Anlægsudgifter til ældreboliger (på funktion 5.32.30) indgår ikke i denne ramme og indregnes derfor ikke i loftet for kommunernes anlægsinvesteringer.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser i 2016 er vist i bilag 1, tabel 2.

Nettoudgifterne i 2016 udgør 5,7 mio. kr. til servicearealerne, som finansieres af kassebeholdningen.

Projektets udgifter til henholdsvis boligerne på 156,9 mio. kr. og servicearealerne på 53,8 mio. kr., i alt 210,7 mio. kr. er afsat i det kommunale budget. Den samlede kommunale udgift udgør 45,9 mio. kr., mens den endelig finansiering af boligerne betales af beboerne via huslejen.

Rådighedsbeløb til anlægsudgifter til færdiggørelse af og finansiering af boligerne og servicearealer efter 2016 optages i budget 2017 og overslagsårene 2018 -2019, i alt en nettofinansiering på 40,2 mio. kr. i 2017-2019.

Tidsplan

Byggeriet forventes afsluttet d. 5. september 2019.

Bilag

Bilag 1: Ombygning Plejehjemmet Ørbygård - Rådighedsbeløb 2016

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015
Sag nr. 129

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2015.

Redegørelsen forelægges i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2015 tages til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget 16-08-2016
Indstilles taget til efterretning.

Social-og Sundhedsudvalget 16-08-2016
Indstilles taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget 16-08-2016
Indstilles taget til efterretning.

Kultur-og Fritidsudvalget 16-08-2016
Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I november 2015 forlod Lally Parwana, efter eget ønske, posten som formand for Integrationsrådet. Nenad Radulovic, som i de senere år har fungeret som næstformand, har overtaget formandsskabet.

Der er i 2015 afgivet høringssvar til budgettet for 2016, udkast til en ny sundhedspolitik og udkast til politik for udsatte borgere.

Integrationsrådet har fortsat et godt samarbejde på både det politiske og forvaltningsmæssige niveau, om integrationspolitikker og indsatser i kommunen. Integrationsrådet er ligeledes repræsenteret i Etniske minoriteters repræsentantskab, Folkeoplysningsudvalget og har deltaget i arbejdet med Demokratisk laboratorium.

Igen i 2015 var mangfoldighedsfestivalen rigtig godt besøgt. Festivalen opleves som et godt kulturelt indslag i Rødovre kommune.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2015.

Borgerdrevne forslag
Sag nr. 130

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2015 en strategi for demokratisk laboratorium, hvis overordnede mål er at styrke den offentlige samtale gennem udvikling og afprøvning af forskellige nye demokratiske tiltag. Ét tiltag omhandler muligheden for, under særlige betingelser, at lade borgernes egne forslag blive drøftet i Kommunalbestyrelsen.

I denne sag beskrives de juridiske og praktiske forhold, der skal tages i betragtning, og der foreslås en konkret forsøgsordning, der muliggør en politisk drøftelse af borgerdrevne forslag i Rødovre.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at formanden for Kommunalbestyrelsen på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen
 2. at forvaltningen beslutter en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
 3. at det kræver 1305 underskrifter/tilkendegivelser fra borgere at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen
 4. at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2 årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt med 4 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (O).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 11. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et medlem af Kommunalbestyrelsen. Da borgmesteren er ansvarlig for den politiske dagsorden, vil det være en hensigtsmæssig administrativ praksis, at det er borgmesteren, som på vegne af borgerne fremsætter forslag. Herved opnås desuden en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.

Kommunalbestyrelsen har herefter mulighed for at drøfte borgerdrevne forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag der vedrører kommunernes anliggender kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Kommunalbestyrelsen kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Forvaltningen forbeholder sig desuden retten til at afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af forvaltningen, inden den forelægges udvalget.

Indsamling af underskrifter

Underskrifter kan indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der grundlæggende tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. En sikker løsning indebærer typisk brug af NemID, hvor der er en høj garanti for, at en borger der tilkendegiver sin stemme til et lokalt borgerdrevet forslag, rent faktisk er Rødovreborger. Ulempen er, at sikre løsninger ofte opleves som mere besværlige løsninger, hvilket kan fungere som en barriere for, at borgere aktivt tager stilling. Der findes flere digitale løsninger med vægt på brugervenlighed, men hvor der ikke er samme garanti for, at den der tilkendegiver sin stemme, er Rødovreborger. Her vil det i stedet være muligt at lave stikprøvekontrol.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges en løsning med vægt på brugervenlighed, således det bliver nemt for borgerne at engagere sig i det lokale demokrati. Det vurderes desuden, at risikoen for at snyd vil have konsekvenser for, hvorvidt et forslag kan blive politisk drøftet eller ej, er relativt lille. Derudover vil systematisk snyd med underskrifter med stor sandsynlighed blive opdaget.

Antallet af underskrifter/tilkendegivelser det kræver at få et forslag drøftet i Kommunalbestyrelsen, bør hverken være for højt eller for lavt . Antallet 2610, som er Rødovres postnummer, har været nævnt flere gange, bl.a. i Rødovre LokalNyt. Dette antal vurderes dog som værende for højt, såfremt der skal være udsigt til at få drøftet et borgerdrevet forslag. Forvaltningen vurderer, at 1305 underskrifter repræsenterer et antal, der både er realistisk og overkommeligt.

Forsøgsordning

Det anbefales, at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2 årig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres. Evalueringen skal bl.a. have fokus på, om ordningen vurderes at fungere tilfredsstillende i den besluttede form, og om ordningen vurderes at have en mærkbar værdi og effekt i relation til det overordnede mål om styrkelse af den offentlige samtale.

Lov- og plangrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.
Normalforretningsordenen.
Straffeloven.
Persondataloven.

Økonomiske konsekvenser

Der vil komme udgifter til en digital løsning for indsamling af underskrifter. Udgifterne afholdes af det afsatte beløb under Demokratisk Laboratorium.

Tidsplan

Borgerdrevne forslag iværksættes som en 2 årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres.

Forslag til Rødovres boligpolitik
Sag nr. 131

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Rødovres boligpolitik fremlægges til vedtagelse og otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller

at Forslag til Rødovres boligpolitik vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte overordnede temaer for Rødovres fremtidige boligpolitik i marts 2014:

 • Boliger til alle: Vi vil sikre en balanceret befolkningssammensætning gennem planlagt vækst i boligmassen.
 • Attraktive boliger: Vi vil sikre kvalitet og variation i boligernes størrelse og ejerform, der tilgodeser alle borgeres behov. Vi vil arbejde for at udvikle nye boliger på et arkitektonisk- og bæredygtigt grundlag. Det er også udgangspunktet for fortsat fornyelse af den almene boligsektor.
 • Gode boligområder: Vi vil fortsat udvikle områderne omkring boligerne og skabe gode rammer for liv og tryghed.

Boligpolitikken bliver en del af Kommunalbestyrelsens mål om 'Vækst gennem bæredygtig udvikling'. Politikken skal give et overblik over rammerne for boligområdet i Rødovre og sikre en fortsat positiv udvikling på boligområdet i Rødovre Kommune.

I tråd med Kommunalbestyrelsens strategi 'Sammen om Rødovre', har borgere og andre interessenter været med til at udvikle boligpolitikken. I maj 2016 blev der afholdt en workshop om Rødovres fremtidige boligpolitik med overskriften 'Hvordan skaber vi en bæredygtig udvikling af vores boligområder og boliger'.

Boligpolitikken er udarbejdet med afsæt i de idéer, som foreninger, råd, nævn og borgere fremkom med på workshoppen. På workshoppen var der deltagelse af en bred vifte af interessenter:

 • Borgere
 • Fællesrepræsentationen af almene boligselskaber
 • Fællesrepræsentationen af grundejerforeninger
 • Erhvervsrådet
 • Seniorrådet
 • Integrationsrådet
 • Handicaprådet

Politikere og ansatte fra forvaltningen deltog også i workshoppen – men i rollen som lyttende, ordstyrere og referenter.

Teknologirådet har opsummeret resultaterne fra workshoppen i rapporten 'Resultat af workshop om boligpolitik'. Af rapporten fremgår, at følgende emner har haft stor vægt i drøftelserne på workshoppen:

 • "Der er et stærkt ønske om, at Rødovre skal sikre en bred repræsentation af borgere, og at det skal afspejles i tilbud om 'boliger til alle'
 • Blandede boligtyper i samme område og boliger for alle aldre i samme boligområde fremhæves
 • Mange vil gerne kunne blive i Rødovre selv om ens livssituation ændrer sig
 • Flere ungdoms- og familieboliger er ønskeligt
 • Rødovre skal fastholde sit grønne præg
 • Men der er også brug for 'mere liv' – flere caféer, kulturelle aktiviteter, detailhandel m.m.
 • Ønsker om flere muligheder for fællesskab i udbuddet af boliger"

Disse input og andre idéer fra workshoppen indgår i forslaget til boligpolitikken. Forslaget er desuden baseret på statistikker om befolkningssammensætningen og boligområdet. Politikken skal følges op af en handleplan med forslag til konkrete indsatser.

Lov- og plangrundlag

Planloven, bygningsreglementet og miljølovgivningen opstiller de regler, som vi regulerer ud fra - og lovgivningen sætter de rammer, som vi styrer byudviklingen og boligpolitiske tiltag inden for.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Hovedpunkterne i tidsplanen:

 • Forslag til boligpolitik fremlægges til offentlig høring i otte uger (september - oktober)
 • Politisk vedtagelse af boligpolitik (november)

Bilag

Bilag 1: Resultat af workshop om boligpolitik
Bilag 2: Boligpolitik

Politisk mødeplan for 2017
Sag nr. 132

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der forelægges forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og møder i Kommunalbestyrelsen for 2017.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2017 godkendes.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalgets møder afholdes kl. 19.30.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til politisk mødeplan for det kommende år forelægges hvert år i august måned.

Mødeplanen er udarbejdet i lighed med tidligere år, hvilket vil sige, at Kommunalbestyrelsens møder så vidt muligt er lagt den sidste tirsdag i måneden. Undtagelser i 2017 gælder månederne maj, juni og december. I maj er mødet lagt tirsdag i ugen op til Kristi himmelfartsdag, af hensyn til overholdelse af frister for dagsordners udsendelse. I juni og december er møderne fastsat, så de ikke er sammenfaldende med de gængse ferieperioder. Økonomiudvalgets møder er lagt onsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet. Dog med undtagelse af februar og november, hvor møderne er lagt tidligere af hensyn til henholdsvis vinterferie og kommunalvalget i 2017. Fagudvalgsmøder er lagt tirsdag i ugen forud for Økonomiudvalgets møde med undtagelse af april og oktober, af hensyn til påskeferie og efterårsferie.

Budgettet behandles på følgende datoer:

  1. behandling af budget   2. behandling af budget
Økonomiudvalget 23.08 2017 (ordinært møde)   27.09 2017
Kommunalbestyrelsen 05.09 2017   03.10 2017

1. behandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen samt 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen er møder, hvor kun budgettet behandles.

I følge styrelseslovens § 8 offentliggøres det i begyndelsen af hvert regnskabsår i lokalpressen, hvornår og hvor Kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 8.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Politisk mødeplan 2017

Halvårsregnskab 2016
Sag nr. 133

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ifølge den kommunale styrelseslov skal der forelægges et halvårsregnskab for Kommunalbestyrelsen med en prognose for det samlede regnskabsresultat for året. Halvårsregnskabet udarbejdes i Rødovre Kommune som led i den løbende opfølgning på udgiftsudviklingen og indebærer derfor ikke ny information. Halvårsregnskabet er ikke underlagt krav om revision.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at halvårsregnskab 2016 godkendes.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har fastlagt formen på halvårsregnskabet og det forventede årsregnskab. Opgørelsen er baseret på de samme oplysninger som Økonomisk Oversigt, august 2016, hvortil der henvises for en uddybning.

Lov- og plangrundlag

LBK nr. 769 af 9. juni 2015 om kommunernes styrelse.

BEK nr. 1060 af 29. juni 2016 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomiske konsekvenser

Overordnet viser halvårsregnskabet for 2016 et overskud på det skattefinansierede område på 8,7 mio. kr. og et overskud på forsyningsområdet på 5,7 mio. kr. svarende til et samlet overskud på 14,4 mio. kr. Generelt er udgifter og indtægter ikke helt ligeligt fordelt på de to halvår, hvorfor resultatet ikke kan bruges som pejlemærke for årsregnskabet.

For året som helhed forventes et underskud på det skattefinansierede område på 69,3 mio. kr. og et overskud på forsyningsområdet på 0,5 mio. kr. svarende til et samlet underskud på 68,8 mio. kr. Der er i 2016 budgetteret med et relativt højt anlægsniveau og derfor med et samlet underskud på 58,4 mio. kr. i det oprindelige budget. Det forventede regnskab skal ses i relation hertil.

Tidsplan

Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal senest på sit første møde i september måned eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget godkende halvårsregnskabet. Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsoversigt og regnskabsopgørelse

Diverse
Sag nr. 134

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter
Sag nr. 135

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Tinderhøj Skole, ombygning af H-fløj og Hovedbygning - entreprenørliste og økonomi
Sag nr. 136

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Ansættelse af ny Social- og Sundhedsdirektør
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 138

Beslutningskompetence: KB

Beslutning


Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.45