Kommunalbestyrelsen

06-09-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Lene Due(A)
Niels Spittau(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Jan Kongebro(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Michel Berg(A)
Kim Hammer(O)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Pia Hess Larsen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Britt Jensen(A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Peter Michael Jensen(O)
Chris Lassen Jensen(C)

Sager 139 - 140

Fold alle ud

1. behandling af Budgetforslag 2017 - budgetoverslagsår 2018-2020
Sag nr. 139

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2016 at fremsende Budgetoplæg 2017 (2018-2020) til behandling i Økonomiudvalget den 24. august 2016.

På baggrund af budgetoplægget fremlægges budgetforslaget hermed til 1. behandling. Budgetforslagets indhold beskrives nedenfor.

Siden udarbejdelsen af budgetoplægget og af Budgetforslagspublikationen 2017 (2018-2020) har regeringen og KL indgået en økonomisk aftale om kommunernes økonomi for 2017. De økonomiske konsekvenser af aftalen vil, i lighed med tidligere år, blive fremlagt som tekniske ændringsforslag. Hvor det er muligt, er der i denne sag redegjort for de økonomiske konsekvenser af aftalen, som supplement til de tal, der fremgår af budgetforslaget.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Budgetforslag 2017 (2018-2020) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 24-08-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Budgetforslaget 2017 (2018-2020) henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober.

Sagsfremstilling

1. Drift

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2016, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2015. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2016 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets driftsudgifter udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der - alt andet lige - vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.602,0 mio. kr. i 2017. Driftsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Effektiviseringsforslag/servicereduktioner

Ved udarbejdelsen af budgetoplægget til Økonomiudvalget i juni måned, var der med indførelsen af omprioriteringsbidraget en reduktion af de kommunale serviceudgifter med 1 pct. yderligere hvert år frem til og med 2019, og en deraf følgende større usikkerhed om kommunernes finansielle rammer i de kommende år. Omprioriteringsbidraget svarede for Rødovre Kommune til ca. 17 mio. kr. årligt, stigende med yderligere 17 mio. kr. hvert år. Samtidigt var der i de seneste 4 økonomiske aftaler mellem regeringen og KL givet ét-årige likviditetstilskud. I 2016 svarede tilskuddet for Rødovre Kommunes vedkommende til ca. 21 mio. kr.

Der blev på den baggrund ikke indarbejdet effektiviseringsforslag eller servicereduktioner i budgetforslaget, men til gengæld er der indregnet en forventning om et likviditetstilskud fra staten i 2017 i kommunens indtægtsside, jf. tillige beskrivelsen i sagen til Økonomiudvalget om Generelle retningslinjer og tidsplan i januar 2016. Det fremgår af sagen om budgetoplægget til Økonomiudvalget i juni måned, at indregningen af dette likviditetstilskud, kan komme til at betyde, at der ved fremlæggelsen af budgetforslaget til 1. behandlingen i august måned er en ubalance, og et behov for reduktioner i kommunens udgifter. Endvidere fremgår det, at administrationen derfor vil forberede et beredskab, som evt. kan indgå i budgetdrøftelserne, hvis der viser sig behov derfor.

Da der ikke er indarbejdet effektiviseringer eller servicereduktioner i budgetforslaget, er der ikke beskrevet effektiviseringer/servicereduktioner i et særskilt bilag til denne sag, og der er ikke "grå bokse" i budgetforslaget.

Øvrige ændringer i budgettet (op eller ned) i fx demografi og konjunkturer synliggøres i lighed med tidligere år i et bilag til denne sag (bilag 3), samt i hvide bokse i budgetforslaget, hvis de har et vist størrelsesniveau eller væsentlighed. Budgetforslagspublikationen er lagt på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget.

Øvrige bemærkninger til driftsudgifterne

Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti og de fire budgetår fremgår af hovedoversigten, jf. bilag 2.

KL og regeringen har i juni måned indgået en økonomisk aftale for 2017. Som følge af aftalen er der nye pris- og lønskøn fra KL, samt andre konsekvenser af den økonomiske aftale mv., der fører til ændringer til budgetforslaget. Alle ændringer til budgetforslaget bliver fremlagt i de tekniske ændringsforslag. I bilag 5 er vist foreløbige skøn for dele af de økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale for 2017, som vil blive fremlagt endeligt i de tekniske ændringsforslag. Det skal bemærkes, at der hen over sommeren er sket en forværring af de tilskudsbeløb, som Rødovre Kommune får via tilskuds- og udligningsordningerne, sådan at tilskuddene reduceres med 21 mio. kr. årligt. Forværringen skyldes den årlige tekniske opdatering af en række nøgletal i Social- og Indenrigsministeriets tilskudsmodel, som fordeler tilskuddene mellem kommunerne. Nøgletallene indikerer, at Rødovre Kommunes befolkning på en række socioøkonomiske kriterier har udviklet sig positivt, også set i forhold til resten af landet. Derfor reduceres kommunens andel af tilskuddene.

De foreløbige skøn i bilag 5 omhandler de forventede ændringer til kommunens skatteindtægter og indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne, forudsat at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranterede skatte- og tilskuds- og udligningsbeløb. Derudover er der i bilag 5 et beregnet skøn for effekten af nye pris- og lønskøn på udgiftssiden.

Alle øvrige ændringer på udgiftssiden af kommunens budget vil først foreligge i de tekniske ændringsforslag, der udsendes til Kommunalbestyrelsen den 7. september 2016, og indgår derfor ikke i bilag 5. Hertil kommer, at ministeriets svar på kommunens ansøgninger om tilskud og låneadgang forventes udmeldt omkring ultimo august. Evt. tilskud mv. ventes ligeledes indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Danmarks Statistiks nyeste befolkningsprognose, vil i år ikke blive fremlagt som tekniske ændringsforslag. Det skyldes, at kommunen som følge af byudviklingsprojekterne arbejder på et alternativt prognoseredskab. Budgetforslaget baserer sig derfor på opdaterede tal for den hidtidige prognose.

Der knytter sig fortsat stor usikkerhed til budgetlægningen på beskæftigelsesområdet. Dette skyldes dels, at der aktuelt kun er begrænset viden om størrelsen på den del af refusionsindtægterne, der er omfattet af refusionsreformen, hvor data har et efterslæb. Desuden er det endnu vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af en række forestående reformer og lovændringer, herunder a-dagpengereformen, kontanthjælpsloftet, samt udvidelsen af målgruppen for integrationsydelsen. Effekten af en del af disse lovændringer forventes at indtræde gradvist, hvilket især for a-dagpengereformen forventes at betyde øgede udgifter til forsørgelse i budgetoverslagsårene, som forventes kompenseret via beskæftigelsestilskuddet. På integrationsområdet har de nyligt indgåede to- og trepartsaftaler betydning for indsatsen på flygtningeområdet, og Kommunalbestyrelsen har i april 2016 besluttet at etablere et modtagelsestema på integrationsområdet, finansieret af midlerne i to-partsaftalen. Budgetforslaget er udarbejdet ud fra en vurdering af de aktuelle tal før den økonomiske aftale blev indgået, og mere præcise skøn for alle aktuelt kendte effekter af reformer mv. ventes derfor at kunne fremlægges i de tekniske ændringsforslag.

Øvrige væsentlige usikkerheder i budgetforslaget er dels de igangværende overvejelser om ændringer i tilskuds- og udligningssystemet, dels udbygningsplanerne for Rødovre Kommune, og det deraf følgende behov for investeringer.

Den planlagte udbygning af fjernvarmen har betydning for kommunens mellemværende med fjernvarmen, og bliver fulgt løbende. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

Det bemærkes, at der i budgetforslagets takstblad ved en fejl indgår større takststigninger på musikskolens område. Et revideret takstblad, hvor musikskolens takster er rettet, fremgår af bilag 6 (side 6-7 i bilaget).

Endelig skal det bemærkes, at der i budgetforslaget er sket et tilbagerul af en effektivisering via strømbesparelse på pc-er på 500 t.kr. årligt, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2015. Tilbagerullet sker i en erkendelse af, at det ikke har været muligt at indhente reduktionen som planlagt. Der er udarbejdet en hvid boks på dette tilbagerul.

2. Anlæg

I budgetforslaget er indarbejdet anlægsudgifter svarende til investeringsoversigten i bilag 4. Alle beløb er i 2017-priser. Der afsættes 83,6 mio. kr. til anlæg i 2017, jf. bilag 4, heraf 5,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Nettoudgifterne på anlæg fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i forlængelse af vedtaget budget 2016 (2017-2020) budgetlagt på driften. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets bevilling, men anvendes på alle kommunens områder. Det skal bemærkes, at skolehelhedsplanen i lighed med tidligere år ikke er indarbejdet i investeringsoversigten.

3. Finansieringsforudsætninger

  • Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:
  • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2016)
  • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille
  • Dækningsafgifter fastholdes uændrede
  • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes
  • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning
  • Et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Frem mod sagen til 2. behandling af budgettet foretages en vurdering af statsgaranti og de nyeste indtægtstal
  • Der er indarbejdet et likviditetstilskud på ca. 21 mio. kr., jf. afsnit om effektiviseringsforslag/servicereduktioner
  • Ændringen i kassebeholdningen er justeret med henblik på at fremlægge et budgetforslag i balance.

Uddybende om kasseændring og servicevækst
Det fremgår af tabel 3 i bilag 1, at der i det nu udsendte budgetforslag, der blev fremlagt for Økonomiudvalget i juni måned, indgår et kassetræk på 13,0 mio. kr. i 2017, på 17,8 mio.kr. i 2018, på 24,6 mio. kr. i 2019, og på 11,2 mio. kr. i 2020.

De økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale mellem KL og regeringen og øvrige ændringer for 2017 betyder at kasseændringen fra budgetforslaget vil skulle revurderes i de tekniske ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for de aktuelt kendte effekter af den økonomiske aftale er vist i bilag 5. Med det foreløbige skøn kan kasseændringen revurderes til et kassetræk på 27,7 mio. kr. i 2017, på 15,6 mio. kr. i 2018, på 8,7 mio. kr. i 2019 og en kasseopbygning på 7,0 mio. kr. i 2020, jf. bilag 5. Det skal dog understreges, at en række udgiftsmæssige konsekvenser af den indgåede aftale for 2017, samt øvrige udgiftsmæssige ændringer, herunder tælledag af elever på skolerne, endnu ikke er kendt, og ligeledes vil påvirke kasseændringen. En mere præcis beregning af kasseændringen end den der foreligger i bilag 5, vil blive fremlagt med de tekniske ændringsforslag.

Hvorvidt kommunerne samlet set overholder rammerne for servicevæksten, herunder Rødovres andel heri, ventes først endeligt afklaret, når kommunerne samlet har indmeldt deres endelige budgetter. Med det foreliggende budgetforslag overholder Rødovre Kommune begrænsningerne på serviceudgifternes vækst fra 2016 til 2017, blandt andet fordi en række udgifter til blandt andet slidlag og legepladser (jf. budgetforliget fra budget 2016) indgår i driftsudgifterne i 2016 som ét-årige udgifter, der ikke videreføres i serviceudgifterne i 2017.

Uddybende om låneadgang
Der er forudsat en samlet låneadgang på 9,5 mio. kr. i 2017 i budgetforslaget. Det skal bemærkes, at låneadgangen først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt evt. låneansøgninger bliver imødekommet m.m., hvorfor lånebeløbet ventes reguleret i de tekniske ændringsforslag.

Uddybende om skatter og tilskud og udligning
Skatter og tilskud og udligning er beregnet på baggrund af vejledninger og modeller udarbejdet af KL og Social- og Indenrigsministeriet. Beregningen af indtægtssiden i budgetforslaget baserer sig på de oplysninger der forelå på tidspunktet for sagen til Økonomiudvalget i juni måned. Siden da har Social- og Indenrigsministeriet ultimo juni udsendt den endelige udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb, herunder tal for statsgarantien. I den nye udmelding indgår dels konsekvenser som følge af den indgåede økonomiaftale, dels konsekvenser som følge af en årlig teknisk opdatering af en række nøgletal i ministeriets tilskudsmodel. Som nævnt tidligere har den tekniske opdatering af modellen medført en forværring af tilskuddene på 21 mio. kr. årligt. Opdateringen af ministeriets model har ikke tidligere medført en reduktion af tilskuddene i denne størrelsesorden. Beregninger på udmeldingen af tilskuds- og udligningsbeløb vil blive indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for konsekvenserne af ministeriets udmelding, baseret på den udmeldte statsgaranti, er vist i bilag 5.

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i indtægts- og fradragstal fra selvangivelserne vedrørende 2014 pr. maj 2016. Udskrivningsgrundlaget forventes at udgøre 6.424,1 mio. kr. i 2017. Der er anvendt en udskrivningsprocent på 25,7 pct., hvorfor der budgetteres med personskatteindtægter på 1.651,0 mio. kr. Heri skal dog modregnes medfinansieringsbidrag af det skrå skatteloft med 4,9 mio. kr., på grund af den højere skatteprocent siden budget 2008.

Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 i budgetforslaget. Med de gældende ejendomsvurderinger vil dette medføre et grundskyldsprovenu på 254,0 mio. kr. i 2017. Provenuet af anden skat på fast ejendom forventes i budgetforslaget at blive 37,7 mio. kr. i 2017.

Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.

Der budgetteres i budgetforslaget med et selskabsskatteprovenu på 22,7 mio. kr. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for ejendoms- og selskabsskat er vist i bilag 5. Beregningen af tilskud og udligning i budgetforslaget er baseret på det faktiske folketal (betalingskommunefolketallet) pr. januar 2016, korrigeret for forventede ændringer i de fire budgetår, og det foreløbige selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. I beregningen er der taget højde for en forventet tilflytning til 138 nye boliger, Slotsherrensvej 205 og Brunevang 44-70, der etableres i 2015-2017.

Der budgetteres i budgetforslaget i 2017 i alt med kommunal udligning og særtilskud på 752,0 mio. kr. Heraf er det i lighed med sidste år forudsat at Rødovre Kommune på baggrund af ansøgning kan modtage et tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 4 mio. kr. i alle år. Desuden er det i lighed med sidste år forudsat at Rødovre Kommune kan modtage 2 mio. kr. i tilskud vedr. høj andel af borgere med sociale problemer. Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets tilskuds- og udligningsordning, at ordningen med tilskud vedr. høj andel af borgere med sociale problemer er nedlagt fra 2017, hvorfor såvel kommunes bidrag på 2 mio. kr. og det forventede tilskud på 2 mio. kr., bortfalder. Der vil - i lighed med tidligere år - blive fremlagt nye beregninger for tilskud og udligning i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for tilskuds- og udligningsbeløb er vist i bilag 5.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 09/06/2015) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revison m.v. (BEK nr. 1060 af 29/06/2016).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring (regulativ for kasse og regnskabsvæsen)", samt i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2017 (2018-2020).

Tidsplan

24. august 2016: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2017 (2018-2020).

6. september 2016: Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslag 2017 (2018-2020).

7. september 2016: Hæftet med administrationens tekniske ændringsforslag til budgetforslaget udsendes på kb-net.

19. september 2016, kl. 12.00: Frist for gruppeformænd til at aflevere politiske ændringsforslag til budgetforslaget.

28. september 2016: Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslag 2017 (2018-2020).

11. oktober 2016: Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslag 2017 (2018-2020).

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Tabeller til sagen.
Bilag 2: Bilag 2 Hovedoversigt.
Bilag 3: Bilag 3 Hvide bokse.
Bilag 4: Bilag 4 Investeringsoversigt.
Bilag 5: Bilag 5 Foreløbig beregning af Økonomiaftalen mv.
Bilag 6: Bilag 6 Takstblad.

Diverse
Sag nr. 140

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.25.