Kommunalbestyrelsen

27-09-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Peter Michael Jensen(O)
Lene Due(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Hans Houmøller(Ø)
Chris Lassen Jensen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Niels Spittau(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Kim Drejer Nielsen(C)
Michel Berg(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Jan Kongebro(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Hammer(O)
Pia Hess Larsen(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)

Fraværende

Britt Jensen(A)

Sager 141 - 150

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 141

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Fortvej - ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
Sag nr. 142

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 6.700.000 kr.

Som følge af uforudsete udgifter vil anlægsudgiften blive 700.000 kr. større, hvis strækningen mellem Juelsmindevej/Kærbyvej og Rødovrevej også skal udføres.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der afsættes et tillæg til rådighedsbeløbet på 700.000 kr. der finansieres af kassen, samt
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Fortvej på strækningen fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej.

Teknik- og Miljøudvalget 13-09-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I indstillingen til Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2016 (sag nr. 71), blev nævnt at strækningen mellem Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej ville blive udbudt som en option, da der var tvivl om det afsatte rådighedsbeløb kunne dække omkostningerne for renoveringen af hele strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej. Ud fra en vurdering af de uforudsete udgifter for den første delstrækning, er det vurderet, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, hvis den sidste strækning af projektet fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej skal udføres.
En del af de uforudsete udgifter grunder i, at de eksisterende overkørsler er sat i kraftige betonfundamenter, som ikke har været en del af det udbudte projekt, da opbygningen ikke var kendt på daværende tidspunkt. Der har bl.a. været uforudsete udgifter til opbrydning og bortkørsel af beton. Derudover har der været uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af ledningsgrav til kabler til torontoanlægget og skolepatruljetavlerne samt ekstra asfaltarbejde for at kunne opretholde fremkommeligheden i anlægsperioden.

Ud fra en vurdering af de ekstra omkostninger der har været i projektet indtil videre, vil en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. gøre, at hele den sidste strækningen af projektet fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej kan gennemføres.

Gives der ikke en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, vil strækningen fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej ikke kunne udføres. Vejprofilet på denne strækning vil derved have samme profil som i dag, med 1,9 m fortov i begge vejsider og 7,5 m kørebane. Cyklister skal således opholde sig på kørebanen, hvor parkering er forbudt i begge vejsider.

Lov- og plangrundlag

Godkendelse af skitseprojekt for renovering af Fortvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015 (sag nr. 8).

Godkendelse af detailprojekt for renovering af Fortvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2016 (sag nr. 71).

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 700.000 kr. medfører, at den sidste strækning fra Juelsmindevej/Kærbyvej til Rødovrevej på Fortvej kan udføres. Gives tillægsbevilling vil den samlede anlægsbevilling udgøre 7.400.000 kr.

Tidsplan

Det forventes, at renoveringen af Fortvej vil stå færdig inden udgangen af november 2016.

Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering 2017, Hovedstadens Beredskab
Sag nr. 143

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det er den enkelte kommunalbestyrelses ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer. I den forbindelse skal kommunens risikoprofil m.m., beskrives i en såkaldt risikobaseret dimensionering. Planen beskriver også den udvikling beredskabet vil gennemgå i de kommende år for at leve op til det aftalte serviceniveau.

Forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+ (RBD 2017+), forelægges hermed Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Forslaget blev behandlet og godkendt af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Herefter skal den endeligt vedtages i de 8 ejerkommuner.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den Risikobaserede Dimensionering 2017+.

Økonomiudvalget 21-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fastlæggelse af serviceniveau

Alle kommuner skal mindst en gang i hver kommunal valgperiode vedtage en Risikobaseret Dimensionering af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen fastlægger med deres vedtagelse serviceniveauet for beredskabet i kommunerne på baggrund af risikoprofilen i ejerkommunerne.

Med etableringen af Hovedstadens Beredskab er opgaven med at udarbejde en Risikobaseret Dimensionering - gældende for det samlede beredskabsområde - overdraget til Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskab har således udarbejdet en risikoprofil for alle ejerkommunerne, der indeholder en identifikation og analyse af kommunernes lokale risici f.eks. farlige virksomheder, hospitaler og infrastruktur. Redningsberedskabets dimensionering, dvs. størrelsen af beredskabet, herunder bl.a. antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og uddannelsesniveau, er fastsat på baggrund af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.

Af § 1 i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab fremgår det, at det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger i forhold til de lokale risici. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Serviceniveauet i Hovedstadens Beredskab er defineret i 3 dimensionerende parametre:

 • Tryghed, første køretøj er fremme og kan begynde indsatsen.
 • Kapacitet, der beskriver det nødvendige mandskab og materiel til indsatsen.
 • Robusthed, der er evnen til at kunne håndtere flere og/eller komplekse hændelser.

Godkendelsesproces

Forslaget til den Risikobaserede Dimensionering blev godkendt på Hovedstadens Beredskabs bestyrelsesmøde den 17. august 2016. Planen er indsendt til Beredskabsstyrelsen med henblik på, at indhente en udtalelse herfra. Beredskabsstyrelsen har afgivet sin udtalelse den 22. juli 2016, jf. bilag 2.

Hovedstadens Beredskabs kommentarer hertil vedlægges som bilag 3.

Planen fremsendes nu til vedtagelse i de 8 ejerkommuner med henblik på, at kunne træde i kraft den 1. januar 2017. Det følger af § 8 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at planen skal godkendes af samtlige ejerkommuner, for at kunne træde i kraft.

Afsættet for RBD 2017+ er fastholdelse af nuværende serviceniveau, herunder alle stationer.

Med RBD 2017+ opnås følgende mål:

 • Sikrer at beredskabets indsats til stadighed er tilpasset og optimereret i forhold til relevante risici i hovedstadsområdet.
 • Fastholder og styrker muligheden for at håndtere flere samtidige terrorhændelser.
 • Øger fokus på Community Risk Reduction (CRR) og Fortsat Drift (Business Continuity), således at der gennem et stærkt fokus på forebyggelse og fortsat drift, skabes kapacitet til, at beredskabet kan håndtere flere komplekse hændelser.
 • Sikrer samspil mellem det forebyggende arbejde, myndighedsopgaver (f.eks. brandsyn og byggesagsbehandling) og det operative arbejde for at forhindre eller begrænse omfang af hændelser ved koordineret forberedelse og planlægning, samt sikrer en arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats. Herunder kortlægning af risikoobjekter og særligt sårbare byområder og derved sikre en effektiv forebyggende og operativ indsats.
 • Optimering af organisationen til løsning af nye udfordringer og opgaver, bl.a. ved at sikre og udnytte større fleksibilitet i udrykningssammensætning, køretøjer og planlægning af uddannelse, opgaver, mv.
 • Styrker og systematiserer arbejdet med kvalitet, evaluering og læring, bl.a. i form af brandstedsevaluering, således at kvaliteten i kerneydelserne kan forbedres, herunder sikre at de mest effektive tekniske og taktiske metoder anvendes.
 • Forbedret operativ IT-understøttelse, bl.a. til understøttelse af fleksibilitet og effektiv ressourceudnyttelse, herunder også de lovgivningsmæssige krav til fri disponering. Datawarehouse til understøttelse af arbejdet med kvalitet, evaluering, læring og effektiv drift.
 • Understøtter kommunernes robusthed gennem risikoovervågning og krisestyring.

Nye ansvarsområder på stationerne

I forbindelse med den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ får flere stationer nye kapacitetsområder. Frederiksberg skal fremover varetage røgdykning og overfladeredning. Dragør skal varetage overfladeredning og vandforsyning. Østerbro skal fremover også varetage overfladeredningsopgaven. Desuden vil CBRNE-beredskabet (kemi) blive flyttet fra Østerbro til Glostrup. Herudover vil kapacitet til at håndtere indsatser ved politiaktioner (SIKS) også blive en kompetence på Christianhavn, station H og Frederiksberg.

Større fleksibilitet

Den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ medfører, at Hovedstadens Beredskab vil arbejde for at skabe en større grad af fleksibilitet inden for det eksisterende serviceniveau, der kan anvendes til længerevarende uddannelse, øvelser, forebyggende arbejde (Community Risk Reduction), myndighedsopgaver i form af brandsyn, mv. Fleksibiliteten hentes ved at enkelte stationer får en forlænget responstid dvs. mere end 30 minutter, fordi de er optaget af uddannelse, øvelser eller forebyggende arbejde. For at sikre samme serviceniveau og responstid i kommunerne i Hovedstadens Beredskab, vil operationscheferne foretage en løbende risikovurdering og i nødvendigt omfang omplacere ressourcer i forhold til risikobilledet, således at robustheden i forbindelse med indsatser bevares.

Under afdækning

Der er to særlige beredskabsmæssige opgaver, der fortsat er under afdækning. Den ene vedrører håndteringen af brand i depottankanlægget på Prøvestenen. Den anden vedrører håndteringen af olieforurening i havn og på strand.

Derudover iværksætter Hovedstadens Beredskab, som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa, i efteråret 2016 analyser af konsekvenserne for beredskabet, herunder fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bruxelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opgaverne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved årsskiftet.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 60 og Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt vil forslagene i RBD 2017+ være selvfinansierede inden for det eksisterende serviceniveau og økonomi. Dette sikres gennem øget fleksibilitet og omstillinger i beredskabet, der ikke påvirker serviceniveauet. Hvis der opstå yderligere investeringsbehov, som følge af nye operative udfordringer eller ændringer i risikoprofilen, der ikke kan løses inden for det eksisterende serviceniveau, kan det blive nødvendigt at tilføre ekstra økonomi.

Tidsplan

Efter godkendelse i de 8 ejerkommuner kan Risikobaseret Dimensionering 2017+ træde i kraft 1. januar 2017.

Bilag

Bilag 1: Dimensioneringsplan inkl. bilag
Bilag 2: Beredskabsstyrelsens udtalelse
Bilag 3: HBRs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Islev Skole, renovering af tagetage - projektforslag, anlægsbevilling
Sag nr. 144

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet august 2016 vedrørende renovering af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 12.000.000 kr. til renovering af taget, herunder bedre udnyttelse af arealet.

Der er den 26. april 2016 givet en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 10.800.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 12.000.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som hovedentreprise i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern ingeniørrådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 10.800.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Børne- og Skoleudvalget 13-09-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Tagkonstruktionen på hovedbygningen på Islev Skole er i ringe forfatning med omfattende skader i tagetagen fra fugt og skimmelsvamp. Endvidere er tagetagen ringe udnyttet på grund af den lave taghældning.

Teknisk Forvaltning har forestået udarbejdelse af vedlagte projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Islev Skole.

Forslaget omfatter totaludskiftning af tagetagen med nye vinduer, således at det nuværende udnyttede areal udvides fra ca. 800 m2 til ca. 1.200 m2.

Arealet i tagetagen indrettes til udskoling med ni tidssvarende klasselokaler med plads til 28 elever i hver klasse samt opholdsområder i gangarealet med arbejdsborde mv.

Endvidere etableres der grupperum og arbejdsnicher samt depot, kopirum og kontor/møderum til studievejleder mv.

Herudover renoveres de eksisterende toiletter, og der etableres nyt handicaptoilet på etagen.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften er renoveringen af tagetagen er anslået til 12.000.000 kr., hvoraf 1.206.000 kr. er disponeret til projektering og tilsyn.

Tidsplan

Projektering og udbud: september - november 2016
Udførelse: november 2016 - juli 2017
Ibrugtagning: primo august 2017

Bilag

Bilag 1: Projektforslag af 30. august 2016
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 15. august 2016

Godkendelse af rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
Sag nr. 145

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser til godkendelse.

Sagen forelægges samtidig for Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget 13-09-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning herunder udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender rammeaftalen for 2017 samt Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

I Rammeaftale 2017 arbejdes der med flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder – og fremadrettet fælles målsætninger – der besluttes for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside: rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Som særligt tema i 2017 er valgt: "Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde".Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud.

Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene. I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: "Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis". Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt af indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

Styringsaftalen

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

 • Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
 • Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

Styringsaftalens forudsætter, at kommuner, der driver tilbud under styringsaftalen, sikrer et fald i taksten pr. dag på to procent i faste priser fra 2014-18. Dette er en opfølgning på de aftaler om takstreduktion, der er indgået i tidligere års styringsaftaler, og lægger derfor ikke op til yderligere reduktioner frem mod 2018.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

Udkast til Rammeaftale 2017 for KKR Hovedstaden samt afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1156, 29/10/2014).

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014).

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har undersøgt, hvorvidt Rødovre Kommune lever op til Styringsaftalens forudsætning om fald i taksterne på to procent i faste priser fra 2014-18.

Vurderingen er, at taksten på Skovmoseskolen skal sænkes med ca. 14.000 kr. pr. elev fra 2017 til 2018, for at vi samlet set overholder Styringsaftalen. Baggrunden er, at Skovmoseskolen har oplevet et fald i elevtallet, der overstiger de budgetreduktioner, der er foretaget. Forventningen er, at elevtallet vil stige frem mod 2018, hvorfor der som udgangspunkt ikke er behov for yderligere reduktioner for at overholde aftalen.

Tidsplan

Kommunernes frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapporteringen på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 1. oktober 2016.

Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.
Bilag 2: Hovedstadsregionens afrapportering for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
Sag nr. 146

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere til efterretning. Her ud over forelægges forvaltningens handlingsplan til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at redegørelsen for Ankestyrelsens praksisundersøgelse tages til efterretning.
 2. at handlingsplanen godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 13-09-2016

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales.

Økonomiudvalget 21-09-2016

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Indstilles godkendt.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til retssikkerhedslovens § 79a skal Kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis.

Det fremgår af 'Aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job', at Ankestyrelsen fra 2014 til 2016 skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i kommunerne. Baggrunden for denne del af aftalen er, at kommunernes sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere varierer kraftigt. Rødovre Kommune anvender sanktioner i form af fradrag i ydelser, hvis borgeren udebliver fra samtaler, aktiverings- eller jobtilbud eller ved manglende rådighed (typisk ved manglende jobsøgning).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har anmodet om, at Ankestyrelsens praksisundersøgelse for 2015 skal omhandle:

 1. Kommunernes anvendelse af reglerne for aktivitetsparate ydelsesmodtageres udeblivelse fra samtaler, jf. § 37 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).
 2. Kommunernes anvendelse af reglerne for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ydelsesmodtagere i forhold til at overholde aftaler om jobsøgning og anvendelse af joblog, jf. aktivlovens § 39, stk. 1, nr. 7 og 8.
 3. En generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af reglerne i forhold til jobparate og uddannelsesparate ydelsesmodtagere i sager, hvor kommunen har givet en skærpet sanktion efter aktivlovens § 40 a i lov om aktiv socialpolitik.

Den samlede opgørelse for alle kommuner viser, at 25 procent af afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. 58 procent af sagerne ville blive ændret på det foreliggende grundlag. De resterende 17 procent af sagerne var ikke tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere, om kommunens afgørelse var i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Ankestyrelsen bemærker, at vurdering af kommunernes behandling af sagerne, herunder afgørelsernes rigtighed, alene er truffet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af de indsendte akter. En fremsendelse af flere akter eller en mere fuldstændig oplysning af sagen ville i nogle sager have ført til en anden vurdering.

Rødovre Kommune indsendte 16 sager. Heraf udgik fem, fordi de ikke var tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne vurdere dem. Ud af resterende 11 sager er ni sager behæftet med fejl. Ankestyrelsen har dog oplyst, at yderligere en sag ville have været i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis, hvis eftersendt dokumentation havde indgået i praksisundersøgelsen. Forvaltningen finder resultatet utilfredsstillende og iværksætter derfor de nødvendige initiativer, så fremtidig praksis er i fuld overensstemmelse med lovgivningen. Forvaltningen gennemgår desuden undersøgelsens resultater for eventuelle retsvirkninger for borgere i Rødovre.

Jobcentret finder, at det har været gavnligt at deltage i undersøgelsen, da det har givet yderligere viden om et lovområde, der er blevet mere og mere komplekst. De seneste år har Jobcentret arbejdet med at ensarte arbejdsgange, men undersøgelsen viser blandt andet, at der skal sættes øget fokus på, at enkelte områder er så komplekse, at de kræver en mere individuel tilgang.

I bilaget (bilag 2) gennemgås de enkelte sager nærmere, og handlingsplan og regelsæt beskrives.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedslovens § 79a.
Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om anvendelsen af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere
Bilag 2: Notat om sager, handlingsplan og regelsæt

Bevilling af statstilskud til ældrepleje 2016
Sag nr. 147

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede i juni 2016 (sag nr. 108) forslag til Rødovre Kommunes værdighedspolitik. I forlængelse heraf har Staten givet tilsagn om bevilling til aktiviteter, der understøtter værdighedspolitikken.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller

at
der til Social- og Sundhedsudvalget gives en indtægtsbevilling på -7.272.000 kr. vedrørende tilskuddet fra Staten samt en udgiftsbevilling på 7.272.000 kr. til aktiviteter, der understøtter værdighedspolitikken.

Økonomiudvalget 21-09-2016
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har 15. august meddelt tilsagn om tilskud i forlængelse af Rødovre Kommunes værdighedspolitik samt redegørelse for anvendelsen af det statslige tilskud i 2016.

På den baggrund søges om henholdsvis indtægts- og udgiftsbevillinger til gennemførelse af redegørelsens aktiviteter.

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2016
Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at bevillingen anvendes i 2016.

Tidsplan

Bevillingerne gælder for regnskabsåret 2016.

Diverse
Sag nr. 148

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Islev Skole, renovering af tagetage - entreprenørliste og økonomi
Sag nr. 149

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 150

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.:18.45.