Kommunalbestyrelsen

11-10-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Hans Houmøller(Ø)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Michel Berg(A)
Lene Due(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Niels Spittau(O)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Jan Kongebro(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Chris Lassen Jensen(C)
Britt Jensen(A)
Kim Hammer(O)
Svend Erik Pedersen(F)
Pia Hess Larsen(A)

Fraværende

Peter Michael Jensen(O)

Sager 151 - 152

Fold alle ud

Budgetforslag 2017 - budgetoverslagsår 2018-2020, 2. behandling
Sag nr. 151

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 24. august og den 6. september budgetforslag 2017.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 7. september 2016. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning, effektiviseringsforslag og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, O, V og Ø.
Der er indkommet særskilte ændringsforslag fra gruppe C.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelsen af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2017 (2018-2020) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemmingshæftet.
  2. at der vælges et selvbudgetteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2017, jf. afstemningshæftet pkt. 138.
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2017 (2018-2020) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet, samt
  4. at kirkeskatten for 2017 fastsættes uændret til 0,72 pct.

Økonomiudvalget 28-09-2016
Budgetforslaget 2017 (2018-2020) fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 11. oktober 2016, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforlag 2017 den 6. september 2016 blev budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2016.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2017. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2017
Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2016, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2015. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2016 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Ved udarbejdelsen af budgetforslaget var der med indførelsen af omprioriteringsbidraget en større usikkerhed om kommunernes finansielle rammer i de kommende år. Samtidigt var der i de seneste 4 økonomiske aftaler mellem regeringen og KL givet ét-årige likviditetstilskud. Der blev på den baggrund ikke indarbejdet effektiviseringsforslag eller servicereduktioner i budgetforslaget, hvorfor der ikke er såkaldte "grå bokse" i budgetforslag 2017. Til gengæld er der indregnet en forventning om et likviditetstilskud fra staten i 2017 i kommunens indtægtsside. I sammenhæng hermed igangsatte administrationen forberedelsen af et beredskab, som nu er fremlagt som en række effektiviseringsforslag i de tekniske ændringsforslag.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.602,0 mio. kr. i 2017. Budgetforslagets anlægsudgifter udgør 83,6 mio. kr. i 2017, heraf 5,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget indeholder et kassetræk på 13,0 mio. kr. i 2017, på 17,8 mio. kr. i 2018, på 24,6 mio. kr. i 2019, og på 11,2 mio. kr. i 2020. Der henvises til bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

Beregningen af kommunens bloktilskud og udligning er baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelse af budgetforslag 2017.

Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

I budgettet gives der en nettodriftsbevilling og et nettorådighedsbeløb til hvert udvalg. Rådighedsbeløbet skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagets generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer
Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2017 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tidsplan, som Økonomiudvalget har vedtaget for budgetlægningen for budget 2017 (2018-2020). De tekniske ændringer er udsendt på KB-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i Ændringsforslagshæftet den 7. september 2016.

De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet.

Der er indarbejdet en række effektiviseringsforslag i de tekniske ændringsforslag. Det har betydning for taksterne på daginstitutionerne, som der tages højde for i realiseringen af forslagene. I budgetforslaget var taksten følgende: 3.155 kr. på dagpleje, 3.271 kr. på vuggestue og 1.833 kr. på børnehaver. Såfremt effektiviseringsforslagene vedtages, vil taksterne ændres til hhv. 3.148 kr. på dagpleje, 3.279 kr. på vuggestue samt 1.861 kr. på børnehaver. Det er vist i vedlagte bilag 4 Takster i 2017.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2017 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte primo juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det ligger til grund for beregningen i hæftet med de tekniske ændringsforslag. Siden da er der kommet nye oplysninger, der giver anledning til at revidere indtægtsberegningen, jf. nedenfor. Rødovre Kommune har i 2017 fået 13 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 9 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har fået lånedispensation til effektiviseringsforslaget om etablering af bofællesskab på 1,7 mio. kr., hvilket ligeledes er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Derudover skal det bemærkes, at det er forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune i 2017. Det vil først blive afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2017. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2017 overskrider budgetterne. Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2017 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 16,3 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er endvidere forudsat at der sker udbetaling af 1 mia. kr. som er betinget af at kommunerne budgetlægger indenfor det aftalte anlægsniveau.

Den planlagte udbygning af fjernvarmen har betydning for kommunens mellemværende med fjernvarmen, og bliver fulgt løbende. Kommunalbestyrelsen vil løbende få fremlagt udbygningsplanerne, herunder udviklingen i mellemværendet, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, Ø, O og V. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg.
Der er indkommet særskilt ændringsforslag fra gruppe C, der ligeledes er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg.

Den politiske aftale mellem grupperne A, F, O, V og Ø samt de modtagne ændringsforslag fra gruppe C er optrykt bagerst i afstemningshæftet.

Der indgår nye indtægtsskøn i den politiske aftale fra grupperne A, F, Ø, O og V. KL har på baggrund af nye tal fra Finansministeriet udmeldt nye skøn for væksten i de kommende år, efter udsendelsen af de tekniske ændringsforslag. Derfor er der foretaget en genberegning af de selvbudgetterede skatter, tilskud og udligning, og de ændrede skøn for budgetoverslagsårene er indarbejdet i den politiske aftale. Denne del af den politiske aftale er indarbejdet i afstemningshæftets punkter med indtægtsskønnene (punkt 137 og 138). Der henvises til afsnittet om øvrige ændringer nedenfor for valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Øvrige ændringer
Beregninger der belyser forskellen mellem skatter, tilskud og udligning ved henholdsvis det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslag 2017, det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som følge af nye vækstskøn, og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremgår af bilag 3 Skatter, tilskud og udligning. Beregningerne viser, at set i forhold til budgetforslaget giver det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag et mindreprovenu i 2017 på 10,5 mio.kr., mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et mindreprovenu på 19,0 mio. kr. i 2017 i forhold til budgetforslaget. Valg af selvbudgettering er derfor beregnet til at give en umiddelbar gevinst i forhold til statsgaranti på 8,5 mio. kr. i 2017.

I budgetoverslagsårene 2018-2020 giver de nye beregninger af indtægtssiden anledning til et mindreprovenu i forhold til budgetforslaget på 0,2 mio. kr. i 2018, et merprovenu på 8,1 mio. kr. i 2019 og et merprovenu på 5,4 mio. kr. i 2020. I 2020 er der på baggrund af KLs tilskudsmodels beregninger og beregninger af effekten af nye borgere i 2017 imidlertid grund til at skønne, at valg af selvbudgettering i 2017 vil give en gevinst i form af en efterregulering på yderligere 22,6 mio. kr. i 2020.

Dermed vil der - med den nuværende viden - være udsigt til en samlet gevinst for Rødovre Kommune ved at vælge selvbudgettering i 2017 på i alt 31,1 mio. kr., fordelt over budgetperioden 2017-2020. Det skal understreges, at beregningerne - uanset om der vælges selvbudgettering eller ej - beror på skøn over dels udviklingen i Rødovre Kommune, dels udviklingen på landsplan.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2017. Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der vælges selvbudgettering i 2017. Det skyldes at de nye vækstskøn alt andet lige gør selvbudgettering mere fordelagtigt, og omvendt statsgarantien mindre fordelagtig. Hertil kommer en forventning om vækst i Rødovre Kommunes udskrivningsgrundlag på baggrund af den igangsatte byudvikling.

Efter udsendelsen af de tekniske ændringsforslag den 7. september har Provstiet indmeldt tal, der betyder, at kirkeskatten kan fastsættes til uændret 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer mindre ændringer i forhold til budgetforslag 2017, som er indarbejdet i afstemningshæftet, punkt 51.

Af hensyn til kommunernes overordnede mulighed for at leve op til den økonomiske aftale mellem regeringen og KL, er en række af anlægsprojekterne fra budgetforslaget og fra den politiske aftale besluttet overført fra anlæg til drift. Der er tale om projekter der med rimelighed lige så vel kan konteres teknisk på driftssiden, som på anlægssiden. Det drejer sig om følgende projekter fra budgetforslaget: Pulje til bænke og affaldsbeholdere, Sti, vej og park pulje, Stibro over Avedøre Havnevej, Digitalisering af skolerne, monopolbrud (alene udgiftssiden, da indtægtssiden flyttes med de tekniske ændringsforslag til finansieringssiden, hvor indtægten bør konteres), og udbud af omsorgssystem. Fra den politiske aftale flyttes følgende projekter fra anlæg til drift: Undersøgelse af trafikmønstre ved og omkring en fuldt udbygget IrmaBy og Kunst/kultur i byens rum (2 pct. af skattefinansierede nye anlæg). De af projekterne, der var opført på budgetforslagets investeringsoversigt flyttes i afstemningshæftet fra anlægssiden og indarbejdes på driftssiden, hvor også de to anførte projekter fra budgetaftalen indarbejdes.

Kassebeholdningen
Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2017. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer, samt politiske ændringer (A, C, F, O, V og Ø) stemmes igennem, vil være et kassetræk på 28,9 mio. kr. i 2017, på 42,9 mio. kr. i 2018, på 30,3 mio. kr. i 2019 og en kasseopbygning på 38,3 mio. kr. i 2020.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg
Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, F, Ø, O og V) og de øvrige ændringer, på driftssiden udgør -0,8 mio. kr. i 2017. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.601,2 mio. kr. i 2017.

Anlægsbudget fordelt på udvalg
Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, F, Ø, O, og V) og de øvrige ændringer, på anlægssiden udgør 95,6 mio. kr. i 2017. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 179,2 mio.kr. i 2017. Det skal bemærkes, at der heri indgår anlægsudgifter vedr. Ørbygård på 51,5 mio. kr., hvor kommunen ikke afholder udgiften.

Driftsbalance
Med budgetloven fra 2012 er der indført et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt.

Det fremgår af tabel 4 i bilag 1, at driftsbalancen, forudsat at de tekniske administrative ændringer, de politiske ændringer (A, F, Ø, O og V) og de øvrige ændringer vedtages, udgør -98,9 mio. kr. i 2017. Det betyder, at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst
Rødovre Kommune ligger med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag indenfor rammen for serviceudgifterne i den økonomiske aftale for 2017, som KL og regeringen har indgået.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 09/06/2015) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revison m.v. (BEK nr. 1060 af 29/06/2016).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i Rødovre Kommunes "Principper for økonomistyring", samt i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2017 (2018-2020).

Tidsplan

28. september 2016: Økonomiudvalget 2. behandler budget 2017(2018-2020).
11. oktober 2016: Kommunalbestyrelsen 2. behandler budget 2017 (2018-2020).

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagsfremstillingen
Bilag 2: Afstemningshæfte Referat
Bilag 3: Skatter, tilskud og udligning
Bilag 4: Takster i 2017

Diverse
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.45.