Kommunalbestyrelsen

28-03-2017

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Peter Michael Jensen(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Britt Jensen(A)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Niels Spittau(O)
Pia Hess Larsen(A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Kim Hammer(O)
Lene Due(A)
Hans Houmøller(Ø)
Chris Lassen Jensen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Jan Kongebro(A)
Michel Berg(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Sager 42 - 59

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Forslag til ændret deklaration for Kolonihaveforbundets sommerhuskoloni ABC
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kolonihaveforbundet har sendt ansøgning med forslag til ny deklaration for haveforeningen, Sommerhuskolonien ABC, som afløsning for nuværende deklaration fra 1986. Forslaget indeholder ændringer af de bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder at rammen for bebyggelse sættes op. Desuden fremsendes forslag til proces for lovliggørelse af eksisterende ulovligt byggeri.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til ændret deklaration for Sommerhuskolonien ABC godkendes, idet §5 dog ændres så den øvre grænse for byggeri på det enkelte havelod maksimalt udgør 60 m², samt mulighed for drivhus på maksimalt 10 m²,
 2. at forvaltningen fortsætter dialogen med Kolonihaveforbundet med henblik på at fastlægge rammerne for en lovliggørelsesproces, samt
 3. at forslag til fremtidig administrationspraksis tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har holdt en række møder med repræsentanter fra Kolonihaveforbundet om den fremtidige administration af bebyggelsen i haveforeningerne, herunder udfordringerne med ulovligt opført byggeri og behovet for en mere tidsvarende deklaration.

Kolonihaveforbundet har i forlængelse heraf med brev af 17. november 2016 ansøgt Rødovre Kommune om at ændre den gældende deklaration fra 1986 for Sommerhuskolonien ABC, Nørrevangen 43, hvor kommunen er påtaleberettiget. Ændringerne vedrører primært deklarationens bebyggelsesregulerende bestemmelser.

I den nuværende deklaration indgår både hovedhus, overdækket terrasse og skur i det bebyggede areal. Det bebyggede areal må ikke overstige 12,5 % af haveloddens areal, dog må der maksimalt være 50 m2 bebyggelse på hvert havelod. Herudover må der bygges et drivhus på max. 10 m2, som ikke indgår i det bebyggede areal.

I forslaget til ændret deklaration indgår både hovedhus, overdækket terrasse og skur på tilsvarende måde i det bebyggede areal. I forslaget må det bebyggede areal max. udgøre 70 m2, fordelt på max. 50 m2 hovedhus, max. 10 m2 overdækket terrasse og et skur på max 10 m2. Også her må der opføres et drivhus på max 10 m2, som ikke indgår i det bebyggede areal.

I forslaget sker der altså en forøgelse af det bebyggede areal på i alt 20 m2.

Kolonihaveforbundet begrunder ønsket om ændringer med den nært forestående kloakering i foreningerne. De mener, at en kloakering skaber behov for toiletter, håndvaske og badefaciliteter, som kan være svære at få indplaceret i den nuværende bebyggelse. Desuden peges i ansøgningen på, at der sker et generationsskifte i kolonihaverne, som betyder, at anvendelsen af kolonihaver ændrer karakter i retning af, at yngre mennesker og børnefamilier ønsker samme niveau af komfort, som de er vant til i dagligdagen i det omkringliggende samfund.

I kommuneplanens rammer (Rammeområde 1G07) er indskrevet retningslinjer svarende til den eksisterende deklarations bebyggelsesregulerende bestemmelser. De foreslåede ændringer kan derfor ikke ske uden et tillæg til kommuneplanen.

Forvaltningens bemærkninger

Teknisk Forvaltning har forståelse for, at beboernes ønsker og krav til et kolonihavehus har ændret sig siden 1986, hvor den nugældende deklaration blev tinglyst. Det er dog kommunens intention, at kolonihavebebyggelsen fortsat skal bevare det sommerhuspræg, der er særlig for området, så man undgår at området på sigt udvikler sig i retning af en parcelhuslignende bebyggelse. Forvaltningen mener i den henseende, at muligheden for en forøgelse på 20 m² i forslaget til en ændring af deklarationen vil være for vidtgående.

Forvaltningen har på møderne givet udtryk for dette og at muligheden for at forøge bebyggelsesprocenten måtte anses for meget begrænset. Det er forvaltningens vurdering, at den øvre grænse for en fortætning af bebyggelsen maksimalt kan strækkes til en bebyggelsesprocent på 15%, som i bygningsreglementet netop er den maksimale bebyggelsesprocent for sommerhuse. Dette vil for en typisk grundstørrelse på 400 m² svare til en bebyggelse på maksimalt 60 m² i alt. Herudover kan bygges et drivhus på maksimalt 10 m², som hidtil.

På den baggrund foreslår forvaltningen at den øvre grænse for byggeri på det enkelte havelod maksimalt er 60 m² samt mulighed for drivhus på maksimalt 10 m².

Proces for lovliggørelse

Kolonihaveforbundet har i 2016 som et led i kortlægningen af ulovligt byggeri foretaget en registrering af bebyggelsen på de enkelte havelodder ved hjælp af indsamling af opmålingsskemaer udsendt til alle beboere, se bilag. Heraf fremgår det bl.a. at 144 ud af i alt 532 havehuse er over 50 m2, som er grænsen for tilladt bebyggelse. Dette giver en indikation af, at mange af husene er for store og skal lovliggøres. Forvaltningen og Kolonihaveforbundet er enige om, at der nu skal 'trækkes en streg i sandet' - altså findes et passende niveau for hvor meget der eventuelt kan lovliggøres retligt med dispensation og hvor meget, der skal lovliggøres fysisk. For at gøre dette på en kvalificeret måde, vil det være nødvendigt at undersøge detaljer omkring de enkelte bygningers alder, placering på grunden, antal småbygninger, m.m., inden niveauet kan fastlægges. Forvaltningen ønsker at fortsætte dialogen om en lovliggørelsesproces med Kolonihaveforbundet, uafhængigt af udfaldet af arbejdet med en ny deklaration.

Fremtidig administrationspraksis

Bebyggelsen i kolonihaverne er ikke omfattet af bygningsreglementet, men reguleret i en tinglyst deklaration, hvor Rødovre Kommune er påtaleberettiget. I praksis har opgaven med godkendelse af byggeri hidtil ligget lokalt i den enkelte haveforeningsbestyrelse, som kun i særlige tilfælde har involveret kommunen. Bestyrelsen har således påtaget sig ansvaret med at håndhæve deklarationen – en opgave, der kan være vanskelig at løfte.

Under møderne med Kolonihaveforbundet har forvaltningen udtalt sig positivt over for etablering af en ordning, hvor forbundet (Kreds 3) står for meddelelse af ”byggegodkendelse” i henhold til deklarationen. Forbundet vil kunne acceptere alle ansøgninger, der ligger inden for rammerne af deklarationen. Dispensation for noget der ligger uden for rammerne af deklarationen eller ansøgning om lovliggørelse skal sendes til kommunen med foreningens og kredsens indstilling. Det blev desuden aftalt, at forbundet udviser tilbageholdenhed med at anbefale dispensationer, som under alle omstændigheder skal være velbegrundede.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes ingen særlige ressourcer til opgaven.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Gældende deklaration
Bilag 2: Ansøgning om ændret deklaration
Bilag 3: Forslag til ny deklaration
Bilag 4: Forslag til proces for lovliggørelse
Bilag 5: Opmålingsskemaer

Letbanen - dispensation til bygge- og anlægsarbejde
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hovedstadens Letbane har i forbindelse med den planlagte anlæggelse af Letbanen søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Dispensationen er nødvendig, da nogle af bygge- og anlægsaktiviteterne, af hensyn til trafikafviklingen langs og på tværs af Ring 3, må udføres udenfor den normale arbejdstid.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Hovedstadens Letbane meddeles dispensation fra forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter.

Teknik- og Miljøudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Letbanen på Ring 3 har Hovedstadens Letbane den 18. november 2016 søgt om dispensation fra Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et udkast til dispensation fra forskriften. Udkastet til dispensation er udarbejdet med begrundelse i hensynet til trafikafviklingen langs og på tværs af Ring 3.

Ansøgningen vedrører både overskridelser af støjgrænserne i forskriften og nødvendigt aften- og natarbejde. Som bilag til ansøgningen er der fremsendt en støjhåndteringsplan, der detaljeret beskriver de forventede aktiviteter, disses varighed samt forventede gener. Det er ligeledes angivet, hvor det vil blive nødvendigt at arbejde ud over normal arbejdstid. Normal arbejdstid er mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl. 7-18.

Støjhåndteringsplanen indgår i udbudsmaterialet, og Hovedstadens Letbane vil i forhandlinger med entreprenører lægge vægt på, at arbejderne udføres så lidt støjende som muligt indenfor en rimelig projektøkonomi. Ligeledes vil der ved forhandling om projekttidsplanen blive lagt vægt på, at der tages hensyn til naboer ved at støjende arbejder udenfor normal arbejdstid begrænses så vidt muligt, under hensyn til både trafikafviklingen og projektøkonomien.

I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes, at der er behov for at arbejde udenfor normal arbejdstid (se støjhåndteringsplanen s. 46 – 50):

 • Krydsombygning ved Slotsherrensvej nordlig rampe – Nordre Ringvej
 • Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
 • Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

I støjhåndteringsplanen er de delprojekter angivet, hvor det forventes at støjgrænsen i forskriften overskrides (se støjhåndteringsplanen s. 46 – 50):

 • Bro- og tunnelarbejde ved Harrestrup Å
 • Bro- og tunnelarbejde ved Slotsherrensvej
 • Krydsombygning ved ny indkørsel til kontrol- og vedligeholdelsescenter
 • Dele af vejarbejdet på strækningen gennem Rødovre Kommune

Det er på ansøgningstidspunktet ikke muligt, at angive præcise perioder for det arbejde, der kommer til at foregå udenfor normal arbejdstid, men der er angivet en anslået varighed for de forskellige delprojekter.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det er nødvendigt at meddele dispensation til, at en række delprojekter må foregå udenfor normal arbejdstid, samt til at andre delprojekter forventes at overskride støjgrænsen på 70 dB. Vurderingen er begrundet i, at arbejderne forventes at medføre uacceptable gener for trafikken langs Ring 3, hvis de udelukkende udføres i dagtimerne på hverdage. Flere af arbejderne vil desuden påvirke trafikken på de krydsende motorveje og jernbaner, hvilket vil have omfattende konsekvenser for færdslen i store dele af Hovedstadsområdet, hvis de udføres i dagtimerne.

Rødovre Kommunes afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 3d i Lov om Letbane på Ring 3.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter.
Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, BEK 467 af 23. maj 2016.
Lov om letbane på Ring 3, Lov nr. 165 af 26. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dispensationen er gældende fra den meddeles og indtil arbejdet med Letbanen på Ring 3 er afsluttet.
Det forventes, at der indgås kontrakter med entreprenører i sensommeren 2017, hvorefter selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Det samlede anlægsarbejde forventes færdigt, så de første passagerer kan køre med Letbanen i 2024.
Hovedstadens Letbane forventer, at arbejdet opstartes med ledningsomlægninger primo 2018, herefter igangsættes selve arbejdet med etableringen af letbanen.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om dispensation fra bygge-anlægsforskriften
Bilag 2: Støjhåndteringsplan
Bilag 3: Dispensation fra forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter
Bilag 4: Forskrift for visse miljømæssige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Status på letbanens ekspropriation og stationsforplads
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Hovedstadens Letbane har indledt en møderække, hvor de informerer de berørte naboer om de kommende ekspropriationer til letbanen i Ring 3. De egentlige ekspropriationer gennemføres først efter den endelige ejergodkendelse. Beslutningen om ejergodkendelsen forventes ultimo 2017.
Samtidig er Teknisk Forvaltning påbegyndt udarbejdelse af lokalplan, der muliggør en letbanestation og forplads, samt erhverv på ejendommen Slotsherrensvej 400.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 14-03-2017
Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ekspropriation

Hovedstadens Letbane har fremsendt vedlagte orienteringsmateriale om ekspropriation langs Ring 3 med henblik på at erhverve de nødvendige arealer for at etablere letbanen.
Ekspropriationerne er forudsat i lovgrundlaget for letbanen og er blandt andet fremlagt i VVM-redegørelsen. På baggrund af den offentlige høring er der foretaget ændringer i linjeføringen, som er behandlet i et VVM-tillæg. Ekspropriationsprocessen strækker sig over de næste år, men indledes nu med informationsmøder med de berørte naboer om processen.

Efter informationsmøderne afholdes besigtigelsesforretninger. I forbindelse med besigtigelsesforretningen vurderer ekspropriationskommission, om projektet kan godkendes eller skal justeres, efter grundejeren er blevet hørt.

Derefter kommer selve ekspropriationsforretningen, hvor erstatningens størrelse fastlægges.
Grundejeren kan klage til taksationskommissionen over erstatningens størrelse.

Der er 4 kolonihaver samt erhvervsejendommen Slotsherrensvej 400, der forventes berørt af ekspropriationen. Ekspropriationen sker på grundlag af et detaljeret skitseprojekt, og der kan komme ændringer ved detailprojekteringen.

Kommunen kan deltage med en repræsentant på møderne.

Stationsforplads

Teknisk Forvaltning har forhandlet med ejeren af Slotsherrensvej 400 om tilbagekøb af en del af ejendommen med henblik på, at etablere en stationsforplads til letbanestationen.
Vi har dog ikke kunne opnå enighed med ejeren, idet ejeren ønskede, at diverse gamle bilag skulle være en integreret del af overdragelsesaftalen.
Disse bilag forholder sig til et andet plangrundlag uden letbane og letbanestation eller indeholder krav, som er frafaldet væk i forbindelse med forhandlingerne, og vi kan derfor ikke lade bilagene indgå.

Derfor har forvaltningen fundet det mest korrekt, at det er en vedtaget og endelig lokalplan, som skal danne grundlag for ejerens kommende byggeri og en overdragelsesaftale mellem parterne eller evt. ekspropriation af arealet.

Ved denne fremgangsmåde sikres det, at eventuelle spørgsmål i relation til byggeriets størrelse og udseende er fastlagt i lokalplanen.

Teknisk Forvaltning er påbegyndt udarbejdelsen af en lokalplan, der muliggør en letbanestation og forplads, samt erhverv på ejendommen Slotsherrensvej 400.

Lov- og plangrundlag

Anlægsloven giver hjemlen for ekspropriation.
Jernbanelovens § 30 giver indholdet i ekspropriationen (at der kan eksproprieres til anlægsprojektet).
Statsloven giver fremgangsmåden for ekspropriationen.
Vejloven fastsætter erstatningsprocessen.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af letbanen er indarbejdet i budgettet med 2,1 mio. kr. om året forventet i 40 år.
Tilbagekøb eller ekspropriation af stationsforpladsen er ikke indeholdt i budgettet.

Tidsplan

Besigtigelsesforretningen for Rødovre planlægges gennemført kort tid efter ejergodkendelsen i slutningen af 4. kvartal 2017.

Lokalplanen forventes sendt i høring medio 2017 og endeligt vedtaget og offentliggjort i efteråret 2017 – forventeligt i september/oktober afhængigt af resultatet af den offentlige høring.

Bilag

Bilag 1: Notat om ekspropriationer på letbanen
Bilag 2: Oversigt over ekspropriationer i kommunerne
Bilag 3: Notat Rødovre Kommune

Orientering om Sti-, Vej- og Parkpulje 2017
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Orientering om Sti-, Vej- og Parkpuljens projekter i 2017. På driftsbudgettet for vejdriften er der i budget 2017 afsat et samlet beløb på 6.000.000 kr. til driftsprojekter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de foreslåede driftsarbejder tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget 14-03-2017
Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Til Sti-, Vej- og Parkpuljen prioriterer Teknisk Forvaltning, at der etableres en ny gangbro over Jyllingevej ved Højrisvej. Broen er blevet påkørt i 2015 og ønskes genopført. Erstatning fra forsikringsselskabet dækker en del af udgifterne til projektet. Sagen er tidligere behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2016 (sagsnr. 172). Udgifterne til genopførsel af gangbroen vurderes til at være 5.500.000 kr. ekskl. moms, hvor erstatningen udgør 1.036.987 kr. ekskl. moms. Resten af udgifterne på 4.463.013 kr. kan finansieres af Sti-, Vej- og Parkpuljen 2017.

I forbindelse med den videre projektering af genopførslen af gangbroen er der kommet usikkerhed angående de geotekniske forhold til fundamenterne. Det kommer af placeringen af de eksisterende forsyningsledninger, og deres betydning for fundamentet. Det skal indarbejdes i projektet og forventes at kunne fordyre projektet med op til 250.000 kr. De ekstra omkostninger består af merarbejder til sikring af fundamentet og projektering og styring af det arbejde.

Forvaltningen forventer derfor 4,7 mio.kr. disponeret til genopførelse af gangbro over Jyllingevej ved Højrisvej.

Resterende beløb på 1,3 mio.kr. foreslås anvendt på akutarbejder på veje, stier, cykelstier, fortove og vejbygværker i kommunen. Heraf renovering af trappe ned til tunnelen ved Rødovre Centrum, reparation af brodække på gangbro over Harrestrup Å og renovering af rækværk på rampen til tunnelen ved Nyager Skole.

Lov- og plangrundlag

Vejdriftsbudget 2017.
Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2016 (sagsnr. 172).

Økonomiske konsekvenser

I driftsbudget 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.000.000 kr. til Sti-, Vej- og Parkpuljens projekter i 2017.

Tidsplan

Udføres i 2017.

Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2017, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2016 (2017-2019) afsat et anlægsbeløb på 3.000.000 kr. hvert år til energitiltag i kommunens bygninger. Tiltagene skal give en besparelse på 250.000 kr. i 2017, stigende til i alt 500.000 kr. i 2018 og 750.000 kr. i 2019 og fremefter. Denne sag handler om de tiltag, der skal udføres i 2017.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at projektforslaget godkendes, samt
 2. at der gives anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i 2017.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i Budget 2017 afsat 3.000.000 kr. til gennemførelse af energiforbedringer i de kommunale bygninger. Afsætningsbeløbet udgør en årlig pulje til gennemførelse af konkrete energiforbedrende enkeltaktiviteter med god rentabilitet.

Bygningsafdelingen foreslår på grundlag af egne analyser samt de foreliggende energimærkninger af kommunale bygninger, at beløbet i 2017 primært disponeres til en række mindre tiltag fordelt over en stor del af kommunens bygningsmasse. Herunder følgende.

 • Forbedring af afkølingen på Rødovre skoles varmeanlæg, samt gennemgang af øvrige skolers anlæg. (Skønnede etableringsomkostninger: 500.000 kr./Skønnet besparelse pr. år: 50.000 kr.)
 • Nyt lys og styring på Islev skole, hovedbygning, i forbindelse med tagrenovering. (100.000 kr./8.000 kr.)
 • Etablering af varmepumpe på Orient. (100.000 kr./12.000 kr.)
 • Etablering af varmepumpe på Ejbybunkeren. (200.000 kr./25.000 kr.)
 • Gennemgang af bygning for teknisk isolering, herunder Rødovre skole og Espevang. (150.000 kr./25.000 kr.)
 • Udskiftning til LED belysning på Egegårdsvej 66. (200.000 kr./15.000 kr.)
 • Udskiftning til LED belysning i Lörenskog. (20.000 kr./1.500 kr.)
 • Hulmursisolering af længen v/Espevang. (80.000 kr./15.000 kr.)
 • Renovering af ventilationsanlæg i Rødovre Hallen. (800.000 kr./100.000 kr.)

I alt skønnede etableringsomkostninger 2.150.000 kr., hvor den skønnede samlede besparelse pr. år andrager 251.500 kr.

Det vurderes, at de uforudsete udgifter udgør 322.500 kr., hvorefter der er 527.500 kr. til disponering til mindre energiforbedrende projekter. .

Det foreslås endvidere, at restbeløbet kan disponeres af Bygningsafdelingen til andre mindre energiforbedringsprojekter, der med fordel kan udføres i sammenhæng med den almindelige bygningsvedligeholdelse under den forudsætning, at de er rentable med en simpel tilbagebetalingstid under 12 år.

Gennemførelsen forventes at reducere kommunens årlige energiforbrug med 150 MWh svarende til en årlig CO2 reduktion på 80 ton.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Økonomiske konsekvenser

Det forudsættes, at den samlede anlægsbevilling på 3.000.000 kr. forbruges til formålet i regnskabsåret 2017.

De gennemførte energiforbedringer forventes at medføre en samlet driftsbesparelse på 250.000 kr./år.

Tidsplan

Projektering, udbud og udførelse af de konkrete aktiviteter planlægges over perioden april-december 2017.

Overflytning af Særlig Tilrettelagt Ungdomssuddannelse
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det foreslås, at tilbuddet om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som er en del af Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolens tilbud, overflyttes fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen med virkning fra det kommende skoleår.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at tilbuddet om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Skovmoseskolen overflyttes til Social- og Sundhedsforvaltningen fra 1. august 2017.

Børne- og Skoleudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Social- og Sundhedsudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2012 blev det besluttet at oprette et tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen. Målgruppen var de elever, som havde afsluttet deres skolegang på Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen samt de af Rødovre Kommunes unge, som havde behov for et sådant tilbud. Det har imidlertid vist sig, at der gennem årene ikke har været den forventede søgning fra de elever, som har forladt Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen, men at det primært er øvrige unge fra kommunen, der er blevet visiteret til tilbuddet.Tilbuddet har til huse på Espevang, 1. sal.

Social- og Sundhedsforvaltningen er primærvisitator til tilbuddet, og det samlede budget til visitation af Rødovre Kommunes unge, som har brug for et STU-tilbud, ligger her. Forvaltningerne foreslår derfor, at STU-tilbuddet under Helhedstilbuddet ved Skovmoseskolen flyttes fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen, og at det ansvarlige udvalg fremover bliver Social- og Sundhedsudvalget.

Som følge af ovenstående organisatoriske ændring vil de ansatte i STU-tilbuddet på Skovmoseskolen overgå til ansættelse i Social- og Sundhedsforvaltningen. De berørte medarbejdere er blevet informeret om dette 1. marts 2017.

Lov- og plangrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Overflytningen af STU-tilbuddet fra Børne- og Kulturforvaltningen til Social- og Sundhedsforvaltningen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Ved tilbuddets oprettelse var det en forudsætning, at tilbuddet var fuldt takstfinansieret.

Medarbejderne (tre pædagoger, en lærer samt en flex-medarbejder) overgår som følge af overflytningen til ansættelse i Social- og Sundhedsforvaltningen på uændrede vilkår.

Tidsplan

Ændringen får virkning fra 1. august 2017.

Træningscentret Broparken - anlægsbevilling til renovering af facader og vinduer
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Træningscentret Broparken skal have renoveret vinduer og facader. Der er afsat 7.300.000 kr. på anlægsbudgettet i budget 2017 til renoveringsarbejdet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller dispositionsoplæg og tidsplan til godkendelse, og at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 7.300.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver samt
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 7.300.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ingeniørfirmaet Niras har i efteråret 2011 foretaget PCB-screening af Broparken Træningscenter. Da der blev konstateret skadelige mængder af PCB, blev der iværksat midlertidige løsninger i form af øget ventilation.

Dertil kommer, at vinduerne er stærkt nedbrudte og på grund af deres stand er der betydelige kulde- og trækgener i den kolde del af året, mens de ikke kan åbnes for udluftning i den varme del. På baggrund af facadepartiernes tilstand og i henhold til ingeniørfirmaets og bygningsafdelingens anbefalinger, skal samtlige vinduer samt lette facader udskiftes, hvilket også forbedrer energitilstanden væsentligt. Ved udskiftning af vinduer og lette facader vil der blive udskiftet med materialer og farver, som harmonerer med det eksisterende samt de omkringliggende bygninger. Det er forudsat, at opgaven udbydes som hovedentreprise.

Forslaget omfatter:

 • PCB sanering
 • Udskiftning af vinduer og lette facader

Gennemførelse af projektet varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen med bistand fra ekstern rådgiver.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 7.300.000 kr.

Tidsplan

April til maj 2017: Projektering og udbud.
Juni til september 2017: Udførelse.
Ultimo september 2017: Afslutning.

Bilag

Bilag 1: Broparken - Bevillingsoplæg

Dispensation for reglerne om undervisningstid på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimums timetal for undervisning af eleverne, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette.

Undervisningen på Udviklingscenteret Skiftesporet er tæt koblet med en behandlingsmæssig indsats. En optimal sammenhængende indsats stiller krav om daglig koordinering af indsatsen i forhold til det enkelte barn. For fortsat at sikre den fornødne tid til koordinering søges der, i lighed med de sidste tre år, om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Det betyder, at undervisningstiden bliver 30 timer for alle klassetrin.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver dispensation til at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2017-2018 fastlægges til 30 timer pr. uge for alle klassetrin.

Social- og Sundhedsudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform, som trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger minimums timetal for børnenes årlige samlede skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil den fulde implementering af den øgede åbningstid for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet i Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

 • individuelle samtaler med børn, unge og deres familier,
 • undervisning og supervision af personalet samt
 • eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler, fritidsinstitutioner og Børne- og Familieafdelingen.

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love" (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der, i lighed med de sidste tre år, om reduktion af timetallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. til 9. klassetrin, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé. For eleverne på 4. til 6. klassetrin betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 timers ugentlig undervisning og tre timers lektiecafe. For de ældste elever betyder fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 timers undervisning og to timers lektiecafe om ugen.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og 16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20 december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden for eleverne på 4. til 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2017 og frem til 31. juli 2018.

Bilag

Bilag 1: Lov 51 "Forslag til lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Alle fagudvalg 14-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet i alle udvalg på møderækken i februar 2017 med følgende beslutninger:

Beskæftigelsesudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C).
Gruppe C tog forbehold, idet de ønsker yderligere forklaring på afvigelser i forhold til målopfyldelse.

Børne- og Skoleudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A,Ø og O) og et medlem tog forbehold (C).

Social- og Sundhedsudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 07-02-2017:
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og et medlem tog forbehold (C).

Teknik- og Miljøudvalget 07-02-2017:
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-02-2017:
Da der i forlængelse af udvalgsmøderne er fremsendt supplerende spørgsmål sendes sagen tilbage til fornyet drøftelse og behandling i fagudvalgene.

På baggrund af ovenstående beslutning i Økonomiudvalget, har Social- og Sundhedsforvaltningen efterfølgende udarbejdet notat med svar på spørgsmålene vedlagt som bilag 2 til mødesagen, som grundlag for den fornyede behandling i fagudvalgene.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Bilag 2: Bilag 2: Svar på spørgsmål til handleplan 2016

Godkendelse af anlægsregnskab for tilbagekøb af Ørbygård
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der blev i budget 2009 afsat en anlægsbevilling på 19.000.000 kr. til tilbagekøb af Ørbygård. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger regnskab for tilbagekøbet af Ørbygård til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for tilbagekøb af Ørbygård godkendes, samt
 2. at merforbrug på anlæg i 2016 på 566.548 kr. finansieres af kassebeholdningen. Merforbruget på anlæg i 2016 er modsvaret af et mindreforbrug på ejendomsdrift af Plejehjemmet Ørbygård i Socialudvalgets regnskab 2014, som er tilgået kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennemførelsen af projektet er afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 28. september 2004 tilbagekøbet af Plejehjem og Dagcenter på Ørbygård, der er en forudsætning for den påbegyndte moderniseringen af plejehjemmet i juni 2016.

Ejendommen er overtaget fra Rødovre Boligselskab med virkning fra d. 1. juni 2011, dog har boligselskabet haft ansvar for økonomien på ejendommen i en periode efterfølgende. Refusionsopgørelse fra Rødovre Boligskab på tilbagekøbet forelå i 2015, mens tinglysningen og det endelige anlægsregnskab forelå i 2016.

Udgifterne til tilbagekøbet, der i 2009 blev budgetteret til 19 mio.kr., udgør 19,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Udgifterne er anvendt til håndværkere og rådgivere i forbindelse med opdeling og brandsikring af ejendommen, tinglysning, ydelser på og indfrielse af lån på ejendommen, grundkapital som del af aftalen om overdragelsen af ejendommen, samt udgifter som Rødovre Boligselskab har afholdt indtil administrationen er overgået til Rødovre Kommune, herunder ejendomsskatter, forsikringer, forbrugsafgifter, vedligehold og grundejerforening.

Det samlede anlægsregnskab fremgår af følgende tabel:

Budget (kr.):

19.000.000

Anlægsudgifter (kr.):  
Håndværkere, rådgivere - opdeling af ejendom og brandsikring

2.873.417

Tinglysning, ydelser på og indfrielse af lån

8.813.498

Indskud/grundkapital - Ørbygård

3.022.640

Ejendomsskat, rottebekæmpelse, renovation

1.785.321

Forsikringer

146.207

Forbrugsafgifter (varme, el, vand - refusionsopgørelse Rødovre Boligselskab)

2.190.750

Vedligehold, serviceaftaler (afholdt af Rødovre Boligselskab)

679.922

Grundejerforening og honorar Rødovre Boligselskab

54.793

I alt anlægsudgifter (kr.):

19.566.548

Merforbrug (kr.):

566.548


Merforbruget på 566.548 kr. skyldes, at der i refusionsopgørelsen med Rødovre Boligselskab i 2015 er betalt for udgifter til el, vand og varme på 548.753 kr. vedrørende 2014, som forvaltningen imidlertid havde budgetteret på driften af ejendommen Ørbygård i 2014. Således udviste Socialudvalgets regnskab 2014 et mindreforbrug på ejendomsdriften vedrørende Ørbygård på 810.717 kr., som modsvarer merforbruget på anlægsregnskabet i 2016.

Da mindreforbruget på ejendomsdriften i 2014 er tilført kassebeholdningen, indstilles det derfor modsvarende, at merforbruget på anlæg i 2016 dækkes af kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2009 blev givet en anlægsbevilling til gennemførelse af tilbagekøbet på i alt 19.000.000 kr. Regnskabet viser et forbrug på 19.566.548 kr. Merforbruget på 566.548 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen, idet merforbruget på anlæg i 2016 er modsvaret af et mindreforbrug i Socialudvalgets regnskab 2014 på ejendomsdrift under ældreområdet, der er tilgået kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Fastsættelse af mål for beskæftigelsesindsatsen 2017
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til fastsættelse af mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Forslaget fremsættes på baggrund af resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i 2016 og beskæftigelsesplan for 2017 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til mål for beskæftigelsesindsatsen for 2017 drøftes og godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 14-03-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Målet for beskæftigelsesindsatsen i 2016 blev nået. Andelen af arbejdsstyrken i offentlig forsørgelse er nedbragt med 0,6 %, og andelen i Rødovre Kommune er med 22,1 % den laveste i klyngen af 31 kommuner med samme rammevilkår. Gennemsnittet i klyngen er på 25,4 %.

Det samlede mål for nedbringelse af offentligt forsørgede i 2017 foreslås fastsat til 21,6 %. Andelen af offentligt forsørgede nedbringes således med 0,5 %.

Ambitionsniveauet er marginalt lavere end i 2016. Det skyldes, at en relativ stor andel tilbageværende arbejdsparate ledige er ufaglærte og langtidsledige og ikke i samme grad profiterer af stigende beskæftigelse og flere jobåbninger. Ambitionsniveauet skal desuden ses i lyset af, at andelen af offentligt forsørgede i Rødovre er relativt lav.

I målsætningen er indregnet en øget afgang til selvforsørgelse på 0,1 % som følge af en øget virksomhedsrettet indsats behandlet på beskæftigelsesudvalgsmødet d. 17. januar 2017(sag. nr. 2) . En afgang der forventes stigende til 0,25 % i 2018.

Den samlede målsætning dækker over den konkrete målfastsættelse på de enkelte ydelser, som fremgår af vedlagte notat.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over mål i beskæftigelsesindsatsen 2017.

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med afslutning af regnskabet for 2016 har Økonomi & Analyse opgjort institutioner og afdelingers over/underskud for 2016 samt indhentet forvaltningernes ønsker til overførsler på områder uden overførselsadgang.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en nettodriftsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 186.036 kr., Børne- og Skoleudvalget på -3.254.270 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på 2.056.239 kr., Social- og Sundhedsudvalget på -1.907.571 kr., Beskæftigelsesudvalget -6.211 kr. samt Økonomiudvalget på -2.925.777 kr.,
 2. at der gives en anlægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 4.247.336 kr. og til Økonomiudvalget på 2.862.551 kr. samt
 3. at der afsættes tilhørende rådighedsbeløb, og at disse frigives.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt, idet det præciseres at der gives en nettodriftsbevilling til Økonomiudvalget på 2.925.777 kr.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Én gang årligt, typisk i marts møderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På en række områder er der en tilkendegivelse af, at der kan forventes tilladelse til overførsel i henhold til de fastsatte overførselsregler, jf. nedenfor. Muligheden for tilladelse til overførsel skal først og fremmest sikre en hensigtsmæssig økonomisk adfærd. Der kan i forbindelse med fremlæggelse af overførselssagerne søges om overførsler på områder, hvor der ikke er tilkendegivet forventning om tilladelse til overførsel.
Udgangspunktet er, at der må overføres et samlet overskud på højst 3 pct. af budgetrammen til det efterfølgende regnskabsår. Der kan dog overføres op til 100.000 kr., selv om overskuddet er større end 3 pct. Der skal udarbejdes en genopretningsplan, hvis en enhed låner over 3 pct. af næste års budget til dækning af underskud.

Overførsel af overskud mellem årene sker ved, at der gives en tillægsbevilling. Fra 2011 har staten indført en permanent og delvist individuel modregning af kommunernes bloktilskud for manglende overholdelse af det vedtagne budget til service. Tillægsbevillinger vil derfor kunne medføre et lavere tilskud fra staten. Af de samlede ansøgte overførsler vedrører 7.109.887 kr. projekter, der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 blev overført fra anlæg til drift. Beløbet foreslås overført til en anlægsbevilling. De resterende overførsler på 5.048.541 kr. finansieres inden for servicerammen.
De enkelte elementer er nærmere beskrevet i bilaget.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 9. juni 2015), Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 161 af 9. februar 2017) og kommunens Principper for Økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ).

Økonomiske konsekvenser

 

Mio. kr.

Mindreforbrug på områder med overførselsadgang

15,7

Overføres ikke som følge af 3 pct. grænsen i overførselsreglerne

-14,4

Samlet regulering

+9,3

Overførsler på områder uden overførselsadgang

+1,6

Samlet finansieringsbehov

= 12,1

Overførsel som anlægsbevilling

7,1

Finansering inden for udvalgenes rammer

5,0


Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med afslutningen af regnskabet for 2016 har Økonomi & Analyse opgjort de uforbrugte anlægsmidler, samt indhentet forvaltningernes ønsker til overførsler. Der søges om overførsel af rådighedsbeløb for 85,6 mio. kr.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der gives en nettobevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 40.608.764 kr., Børne- og Skoleudvalget på 29.340.105 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på 13.190.278 kr., Social- og Sundhedsudvalget på -935.061 kr. samt Økonomiudvalget på 3.363.150 kr.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bevillingsreglerne vedtages årligt af Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen. Én gang årligt, typisk i martsmøderækken, fremlægges en overførselssag vedr. drift og en overførselssag vedr. anlæg for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der ikke er afsluttede ved årets udgang, kan søges overført til næste år. Overførsel mellem årene sker ved, at der gives en tillægsbevilling.

Regnskab 2016 viser en række anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Som det fremgår af nedenstående tabel 1, søges der om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 på i alt netto 85,6 mio. kr. Overførslerne fremgår af bilag I, hvor de enkelte anlægsprojekters rådighedsbeløb er anført.

Overførsel af større anlægsprojekter kan primært henføres til følgende projekter:

1. etape Damhustorvet etablering 10,0 mio.kr.
Diverse vejprojekter m.v. 9,2 mio. kr.
Hendriksholm Skole Nordfløj 4,7 mio. kr.
Islev Skole renovering af tagetage 11,0 mio. kr.
IT-projekter 5,6 mio. kr.
Køb af Egegårdsvej 66 samling af jobcentret 7,5 mio. kr.
Rødovre Kommunale Fjernvarme - projekter på i alt 8,7 mio. kr.
Rødovre Stationscenter signalanlæg m.v. 10,0 mio. kr.
Salg af vejareal ved Rødovre Stationscenter -10,4 mio. kr. (har afventet godkendelse af lokalplan)
Tinderhøj Skole ombygning af H-fløj og udearealer 12,9 mio. kr.
Vestbad ud- og ombygning 10,3 mio. kr.

TabeI I. Oversigt over uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 fordelt på udvalg - nettobevilling

Teknik- og Miljøudvalget 40,6 mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget 29,3 mio. kr.
Kultur- og Fritidsudvalget 13,2 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget -0,9 mio. kr.
Økonomiudvalget 3,4 mio. kr.
I alt 85,6 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LKB nr. 769 af 9. juni 2015), og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 161 af 9. februar 2017).

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling til budget 2017 på i alt 85,6 mio. kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Optagelse af lån vedrørende budget 2016
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Optagelse af lån på 24.382.000 kr. i henhold til det forudsatte i vedtaget budget 2016.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der optages et 25 årigt variabelt annuitetslån i Kommunekredit på 24.382.000 kr.

Økonomiudvalget 22-03-2017
Indstilles godkendt, idet det svarer til det forudsatte i budgetaftalen.

Beslutning

Følgende forslag blev sat til afstemning:
"Gruppe C indstiller, at der optages et 25-årigt fastforrentet annuitetslån i Kommunekredit på 6,972 mio. kr., svarende til den automatiske låneadgang."

Forslaget faldt med 17 stemmer imod (A, F, O, V, Ø) og 2 for (C).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 17 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 2 imod (C).

Sagsfremstilling

I vedtaget budget 2016 er det forudsat, at optage lån på 24,5 mio.kr. på baggrund af en vurdering af det finansielle behov. Det forudsatte lånebeløb svarer til de budgetterede udgifter inden for områder, som er omfattet af den automatiske låneadgang og dækker energibesparende foranstaltninger, forsyning og lån til betaling af ejendomsskatter.

Efter regnskabsafslutningen viser det sig, at udgifterne på de områder, der er omfattet af den automatiske låneadgang har været på godt 7,0 mio.kr. grundet væsentlig færre udgifter på fjernvarmen end forudsat. Det finansielle behov vurderes dog fortsat at være 24,5 mio.kr.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler derfor, at lånedispensationerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på i alt 49,9 mio.kr. delvist udnyttes, således, at der optages lån på ca. 24,5 mio.kr., som forudsat i budget 2016. I bilag 1 er listet de konkrete projekter, som foreslås lånefinansieret.

Der er i overensstemmelse med kommunens finansielle strategi indhentet tilbud fra Danske Bank og Kommunekredit på henholdsvis variabelt og fastforrentede lån, og på den baggrund anbefaler Ressource - og Serviceforvaltningen, at der optages et variabelt forrentet 25- årigt annuitetslån på 24.382.000 kr. i Kommunekredit. De to lånetilbud kan se på KBnettet.

Ved optagelse af et nyt variabelt lån vil fordelingen mellem fast forrentet og variabelt forrentet være på henholdsvis 73,4 procent og 26,6 procent. Dermed efterleves den finansielle strategi, som foreskriver at mindst 50 procent af kommunens låneportefølje skal være fastforrentet.

Lov- og plangrundlag

Lånet optages efter styrelseslovens §41 samt Økonomi - og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Kommunens finansielle strategi.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens langfristede gæld forøges i regnskabsår 2016 med 24.382.000 kr. med afvikling over budgetterne de næste 25 år. Renter og afdrag på lånet (3 kvartaler) udgør samlet ca. 700.000 kr. i 2017 og udgiften hertil afholdes indenfor det afsatte budget.

Nettogælden ultimo 2017 falder med ca. 4 mio. kr.

Tidsplan

Lånet optages snarest muligt, idet lånet skal være optaget inden den 30. april 2017.

Bilag

Bilag 1: Optagelse af lån 2016

Diverse
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Træningscentret Broparken - renovering af facader og vinduer - godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.:19.20.