Kommunalbestyrelsen

25-04-2017

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Lene Due(A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Svend Erik Pedersen(F)
Kim Hammer(O)
Annie Arnoldsen Petersen(A)
Henrik Kalat Pedersen(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Hans Houmøller(Ø)
Jan Kongebro(A)
Michel Berg(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Peter Mikkelsen(Ø)
Chris Lassen Jensen(C)
Niels Spittau(O)

Fraværende

Peter Michael Jensen(O)
Pia Hess Larsen(A)
Britt Jensen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)

Sager 60 - 75

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen - endelig vedtagelse
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 har været i offentlig høring i otte uger fra den 14. december 2016 til den 8. februar 2017. I perioden er der kommet 14 høringssvar.

Der er på denne baggrund foretaget to ændringer i det endelige tillæg med bilag i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at Helhedsplan for Bykernen godkendes, samt
 3. at Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 offentliggøres.

Teknik- og Miljøudvalget 04-04-2017
Anbefales, idet bygningshøjden mindskes til 2 etager i område 5F08.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre de rammeområder, der i helhedsplanen for Bykernen ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2014, således at den fremtidige byudvikling af området kan ske i overensstemmelse med intentionerne i helhedsplanen.

Kommuneplantillægget gælder for rammeområderne 5D03 Rødovre Parkvej - Rødovre Rådhus m.m. 5D07 Egegårdsvej – Tårnvej, 5F04 Tårnvej ved Tæbyvej, 5F06 Egegårdsvej vest, 5F07 Egegårdsvej øst og 5F08 Højnæsvej nord for Rødager Alle.

Helhedsplan for Bykernen

Ifølge kommuneplanen skal byudvikling i Bykernen ske med fokus på at skabe et udvidet bæredygtigt byliv med et forløb af varierede, oplevelsesrige og sammenhængende byrum. Udviklingen skal være forankret i det lokale miljø og være bæredygtigt med hensyn til klima- og miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Helhedsplanen er en nærmere konkretisering af den vision for byudvikling i Bykernen, der ligger i Kommuneplan 2014. I helhedsplanen er der taget stilling til overordnede strukturer og principper, som skal danne rammer for fremtidige lokalplaner.

Planen viser, hvordan der kan etableres ca. 1.500 nye boliger i sammenhæng med funktioner som kultur, mindre erhvervsvirksomheder og kontorer omgivet af grønne arealer og pladser. Variation af funktion og fysisk udformning skal indbyde til oplevelse, leg, ophold og møde. Der er indtænkt klimatilpasning i form af grønne tage, urbane haver og regnvandshåndtering. En metrostation er også en del af visionen, så den kollektive trafik kan være med til at styrke bydelen som grøn og bæredygtig. Et hovedgreb for at opnå diversitet og sammenhæng er at opdele området i seks kvarterer med forskellige karakterer og etablere nye forbindelser for bløde trafikanter og bilister.

Borgermøde

Der har været afholdt et borgermøde om Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014, Helhedsplan for Bykernen og miljøvurdering den 19. januar 2017 kl. 19.00 - 21.00 på Rødovregaard. Til mødet var der omkring 50 fremmødte.

Mødet startede med en kort præsentation af Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen, som blev efterfulgt af en præsentation af helhedsplan og miljøvurdering.
Efter præsentationerne var der en kort spørge- og kommentarrunde, hvor der blandt andet blev spurgt ind til bygningshøjderne langs Højnæsvej. Man var bekymret for, at de tre etager, som planerne lagde op til, ville have skygge- og indblikskonsekvenser for beboerne på Axelhøj.
Der blev spurgt ind til de grønne strukturer i helhedsplanen, hvor der blev udtrykt ønske om grønne arealer i området. Derudover blev der spurgt ind til, hvorvidt støjberegningen tog højde for, at Rødovre Kommune planlægger at overtage affaldshåndteringen og placere denne i Bykernen.
Generelt var der en god stemning til mødet.

Forudgående dialog

Der har været afholdt en forhøring med indkaldelse af ideer og forslag i henhold til Planlovens § 23c, og et dialogmøde for grundejerne i området. Der indkom ingen høringssvar i perioden og på dialogmødet var der overvejende positiv stemning, men udtrykt bekymring for infrastruktur, og at eksisterende boligejere/erhvervsdrivende presses ud m.m.

Miljøvurdering

Sideløbende med udarbejdelsen af planforslaget er der udarbejdet en miljøvurdering, der er afgrænset til at omhandle følgende fire parametre:

 • Trafik
 • Trafikstøj
 • Regnvandshåndtering
 • Detailhandel

Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, hvor der bl.a. er redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan de bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i tillægget.

Høringssvar og forslag til ændringer

I høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar. Høringssvarene indeholder bemærkninger og indsigelser til følgende emner: Plangrundlag, arkitektur, anvendelse, byggeriets højde og herunder indkigs- og skyggegener, parkering, øget trafik, trafikstøj, klimatilpasning, de grønne strukturer, cykelstier og ideer til at gøre området attraktivt.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at tillægget vedtages med følgende to ændringer:

 • I Rammeområde 5F08 ændres maks. antal etager til 2,5 etager med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter. Dette svarer til flere af de allerede eksisterende bygninger på Højnæsvej.
 • Figuren over cykelstier på side 23 i helhedsplanen for Bykernen skifter navn til ”Nye cykelstier i Bykernen”.

Der er derudover foretaget redaktionelle rettelser.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, Lov om planlægning.

Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Offentliggøres i maj 2017.

Bilag

Bilag 1: Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen
Bilag 2: Helhedsplan for Bykernen
Bilag 3: Indkomne høringssvar
Bilag 4: Høringsskema med indsigelser, Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstilling
Bilag 5: Referat af borgermødet den 19. januar 2017

Resultat af forhøring til den forestående planlægning af Islevdal Erhvervskvarter
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 31. januar 2017 (sag nr. 8), at indkalde idéer og forslag til den forestående planlægning af Islevdal Erhvervskvarter. Høringsperioden var fra den 10. februar til den 10. marts 2017. I perioden blev der afholdt et dialogmøde for planområdets grundejere samt andre interesserede i Rødovre Kommune.

Vi modtog 3 høringssvar. Der skal nu tages stilling til høringssvarene og til idéer og forslag fra dialogmødet den 8. marts 2017 samt til den videre planlægningsproces for Islevdal Erhvervskvarter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der igangsættes udarbejdelse af et lokalplanforslag for Islevdal Erhvervskvarter i henhold til Teknisk Forvaltnings anbefaling, samt
 2. at der udarbejdes et kommuneplantillæg parallelt med lokalplanforslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 04-04-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forhøring

I forbindelse med den forestående planlægning af Islevdal Erhvervskvarter blev der i perioden den 10. februar - 10. marts 2017 gennemført en forhøring. Forhøringen blev offentliggjort ved notits i Rødovre Lokal Nyt med henvisning til Rødovre Kommunes hjemmeside, hvor der blev opfordret til at komme med idéer og forslag til udviklingen af området med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

Spørgsmål 1:
Rødovre Kommunes erhvervspolitik har fokus på at de eksisterende erhvervsområder i kommunen bliver udviklet, så de fortsat er dynamiske og funktionelle, og at muligheder for innovative og kreative virksomheders lokalisering i erhvervsområderne bliver forbedret. Hvad fungerer/fungerer ikke i området/delområderne i dag?

Spørgsmål 2:
Områdets geografiske placering og fremtidige letbanestop nord for planområdet giver nye muligheder. Hvordan kan en ny lokalplan muliggøre en udvikling og omdannelse af erhvervsområdet, som styrker erhvervslivet? Samt, hvilke muligheder skal fremtidens Islevdal Erhvervskvarter kunne bidrage med, for at gøre området attraktivt for virksomheder at etablere sig i og for ansatte at have deres daglige gang i?

Spørgsmål 3:
Udover at åbne op for nye anvendelser, vil en fremtidig lokalplan desuden skulle være med til at sikre, at arealerne ud mod de vigtigste veje gennem området bliver omdannet, så de fremstår indbydende og attraktive, uden at de mister deres funktionalitet. Hvilke tiltag kunne være med til at give området et visuelt løft?

Høringssvar

I forhøringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler om følgende emner:

 • Miljøafstandszoner (minimum som i gældende lokalplan).
 • Reduktion af tung trafik, støj- og lugtgener.
 • Forskønnelse af vej ved beplantning og forbud mod hegn (som ikke er ”grønne hegn”).
 • Forslag til virksomhedstyper i områder tæt på boliger.
 • Ønske om mulighed for begrænset detailhandel.
 • Helårsbeboelse i Parcelforeningen 1. maj.
 • Begrænsning på bygningshøjde ind mod Parcelforeningen 1. maj.
 • Skiltning mod lastbilparkering på offentlige veje.

Ønsket om Slotsherrensvej som en ”grøn port” til Islev/Rødovre nævnes i et af høringssvarene. Dette falder dog udenfor lokalplanområdeafgrænsningen og dermed for, hvad der kan reguleres med en kommende lokalplan.

Dialogmødet den 8. marts 2017

Den 8. marts afholdt Rødovre Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet Planværkstedet et dialogmøde for grundejerne i lokalplanområdet samt andre interesserede i Rødovre Kommune. Mødet blev afholdt i Flüggers mødelokale i Islevdal Erhvervskvarter. Borgmesteren bød velkommen, hvorefter Byplanafdelingen fortalte om baggrunden for lokalplanen. Planværkstedet holdt en præsentation om lokalplanområdets muligheder og udfordringer, og der blev vist enkelte eksempler på, hvad der er gjort andre steder. Derefter blev der afholdt ”cafédrøftelser” i grupper med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 1. Hvad fungerer godt/skidt i erhvervsområdet i dag, og hvordan kan vi løse udfordringerne?
 2. Hvordan skal området udvikles, og hvordan ser Islevdal Erhvervskvarter ud i 2023, når letbanen er etableret?

Input fra dialogmødet

Der var tilmeldt 38 erhvervsgrundejere samt borgere/grundejere fra nærliggende boliger og Parcelforeningen 1. maj forud for mødet. Desuden var Erhvervsrådet og Rødovre Erhvervsforening repræsenteret med 6 deltagere og Kommunalbestyrelsen med 3 deltagere.

Trafikafvikling i området, konflikter mellem boliger/virksomheder og kolonihaver/virksomheder, anvendelsesbestemmelser i lokalplanen, som fratager muligheden for nogle virksomheders eksistens i området samt behov for forskønnelse var nogle af de centrale tilbagemeldinger på, hvad der fungerer dårligt i området i dag.

Områdets mangfoldighed, forskellige anvendelser og beliggenheden ved motorvejen og København blev nævnt som områdets hovedstyrker i dag.

I vedlagte bilag ”Opsamling på dialogmøde om Islevdal Erhvervskvarter” er alle input og forslag samlet og organiseret tematisk.

Teknisk Forvaltnings anbefalinger for planlægningen af området

På baggrund af det samlede resultat af høringsperioden anbefaler Teknisk Forvaltning, at der igangsættes en planlægningsproces med udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der tager udgangspunkt i, at området planlægges med fokus på stationsnærhedsprincippet og beliggenheden ved motorvejsnettet, og at de indkomne høringssvar og input fra dialogmødet indgår i overvejelserne i udarbejdelsen af plandokumenterne.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, Lov om planlægning.

Rammer om livet – Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Juni 2017

Politisk behandling af planforslag og kommuneplantillæg

Juli-august 2017

Offentlig høring af planforslag

September-oktober 2017

Behandling af høringssvar

November 2017

Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

 

Bilag

Bilag 1: Alle indkomne høringssvar
Bilag 2: Opsamling på dialogmøde om Islevdal Erhvervskvarter

Ordinære generalforsamlinger 2017 i HOFOR
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 24. maj 2017. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde. Det skal besluttes, hvordan Rødovre Kommune stemmer på generalforsamlingerne.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne tager bestyrelsens beretning til efterretning,
 2. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender selskabernes årsrapporter,
 3. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat, samt
 4. at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer for valg af den revisor, der vinder det igangværende revisorudbud.

Teknik- og Miljøudvalget 04-04-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden den 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune: Rødovre Kommune er repræsenteret ved Steen Skriver Rasmussen.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 24. maj 2017.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med de forrige år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger. Det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Med hensyn til indstillingens punkter 1, 2 og 3 henvises til de som bilag 1 og bilag 2 vedlagte årsrapporter 2016 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2015 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 28.492.000 kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 48.172.000 kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Med hensyn til indstillingens punkt 4 foreslår HOFOR, at Rødovre Kommune stemmer for den revisor, der vinder det igangværende udbud. De prækvalificerede i udbudsrunden er: BDO, PWC, EY og Deloitte. Når vinderen af udbuddet er fundet, forventeligt medio maj måned i år, vil HOFOR orientere Rødovre Kommune herom.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de som bilag 3 og bilag 4 vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 24. maj 2017.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2016 HOFOR Vand Holding
Bilag 2: Årsrapport 2016 HOFOR Spildevand Holding
Bilag 3: Protokollat ordinær generalforsamling 2017 HOFOR Vand Holding
Bilag 4: Protokollat ordinær generalforsamling 2017 HOFOR Spildevand Holding

Rødovre Parkvej - Idéoplæg for identitet og forbindelse
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. marts 2016, at der skulle udarbejdes et ideoplæg for Rødovre Parkvej med henblik på at skabe en attraktiv grøn forbindelse, og et mere detaljeret dispositionsforslag for strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej. Der skal nu tages stilling til forslagene og det videre forløb.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at ”Idéoplæg for Rødovre Parkvej ” af marts 2017 godkendes som princip for den videre udvikling af parkvejen, samt
 2. at ”Dispositionsforslag for delstrækning af Rødovre Parkvej fra Tårnvej til Rødovrevej" godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 04-04-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Følgende forslag fra gruppe C blev sat til afstemning:
" Gruppe C indstiller, at ídéoplæg og dispositionsforslag sendes i offentlig høring i 4 uger" 

Forslaget faldt med 13 stemmer imod (A, F, O, Ø) og 2 stemmer for (C).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.  

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016 (Sag nr. 46), blev der givet en anlægsbevilling på 450.000 kr. til udarbejdelse af et idéoplæg for Rødovre Parkvej. Formålet er, at skabe en bedre forbindelse på tværs af vejen mellem rådhusområdet og Rødovre Centrum, samt at styrke Rødovres identitet og den grønne forbindelse mellem Vestvolden og Damhussøen.

De grønne arealer er i dag stort set uden opholdsmuligheder og rekreative funktioner, og i forbindelse med den kommende byomdannelse i midtbyen vil det være vigtigt at skabe flere rekreative muligheder i det eksisterende parkstrøg.
Der er idag problemer med den eksisterende beplantning. På strækningen vest for Tårnvej er en del af asketræer døende som følge af sygdommen asketoptørhed.

Området er endvidere udpeget som risikoområde i Rødovre Kommunes klimatilpasningsplan. På mødet 24. november 2015 (sag nr. 203) blev Rødovre Kommunes kortlægning af løsningsmulighederne præsenteret for Kommunalbestyrelsen, som vedtog, at risikoområderne skal klimatilpasses inden for en periode på 10 år frem til 2025. Blandt de foreslåede løsninger var et underjordisk bassin på 3.500 m3 ved Rødovre Parkvej samt terrænreguleringer på en mindre del af Rødovre Parkvej.

Det foreslåede underjordiske bassin ved Rødovre Parkvej er med en anslået pris på 35,7 mio. kr. et af de dyreste enkeltprojekter, og giver desuden ingen synergi i form af løft af byrummet. Teknisk Forvaltning arbejder derfor sammen med HOFOR på at finde billigere og mere attraktive løsninger.

Efter aftale med HOFOR har Rødovre Centrum forberedt 4 ha. parkeringsareal for fraseparering af regnvand. Ved at håndtere det fraseparerede regnvand fra Rødovre Centrum i parkstrøget kan det foreslåede bassin formentlig gøres mindre og billigere. Måske kan bassinet helt undværes, hvis der også findes andre løsninger i området, hvor regnvand kan håndteres på overfladen.

Teknisk Forvaltning har derfor haft en dialog med HOFOR om projektet, og forslaget er justeret, så der kan være en mulighed for et fælles projekt med medfinansiering fra HOFOR af de udgifter, der er knyttet til regnvandshåndtering.

På baggrund af ovenstående er der nu udarbejdet et idéoplæg for hele Rødovre Parkvej samt et dispositionsforslag for delstrækningen mellem Tårnvej og Rødovrevej.

Idéoplægget

Udgangspunktet for ideoplægget er at skabe et mere sammenhængende strøg af bynatur, som giver flere oplevelser, når man færdes igennem området og som inspirerer til ophold, bevægelse og leg. Mere bynatur vil også styrke biodiversiteten og skabe kontrast til de omgivende boligområder.

Der er lagt vægt på at give de større grønne områder forskellig identitet. En ”å” slynger sig langs Rødovre Parkvej gennem parkstrøget mellem Højnæsvej og Rødovrevej. Vand er altid attraktivt og samtidig kan åen aflede og forsinke regnvandet. På det grønne areal på den modsatte side af Rødovre Parkvej tænkes der indrettet opholdspladser og ved biblioteket en græs / blomsterhave også til ophold. Mod vest på det grønne område ved Rødovrehallen tænkes der skabt gode muligheder for motion og bevægelse.

I idéoplægget foreslås et samarbejde med de tilstødende grundejere om enkelte delområder, idet dette vil kunne styrke sammenhængen betragteligt. Det vil være op til de enkelte grundejere, og det kunne være et spændende projekt under ”Sammen om Rødovre”, hvor mange kan bidrage til byens rum.

Dispositionsforslag for Rødovre Parkvej fra Tårnvej til Rødovrevej

I forlængelse af idéoplægget er der udarbejdet et mere detaljeret forslag for del-strækningen fra Tårnvej til Rødovrevej, idet en bedre forbindelse på tværs specielt mellem rådhuset og Rødovre Centrum vil have stor betydning for en sammenhængende bykerne.

Udgangspunktet for planen har været en hastighedsnedsættelse, og planen er udarbejdet således, at parkvejen stadig fungerer trafikalt. Busholdeplads og taxiparkering er fastholdt med vendemulighed i begge retninger. For bymidten vil det være en stor gevinst, hvis den vestlige vendemulighed udgår jf. alternativ forslag i dispositionsforslaget side 13. Dette vil give en bedre grøn sammenhæng på tværs af vejen, men det forudsætter en omlægning af busrute 132.
Der er i forslaget alene medtaget kommunale arealer, men dette kunne udbygges til de tilstødende arealer, jf. side 15 i idéoplægget.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Parkvej er i Kommuneplan 2010 – 2022 udlagt til grønt strøg med følgende retningslinje: ”Rødovre Parkvej med omgivende grønne arealer skal fastholdes med parkkarakter og som en grøn forbindelse mellem landskabsstrøgene Vestvolden og Harrestrup ådal.”

Vejloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et overslag over investeringsbehov opdelt på 3 etaper.

1. Bymidten fra Tårnvej til Højnæsvej inkl bibliotekshaven

Samlet anlægsøkonomi

9,5 mio.kr.

Medfinansiering Hofor jf. klimatilpasningsplan

-0,4 mio.kr.

I alt til investeringsoversigt

9,1 mio.kr.

2. Fra Højnæsvej til Rødovrevej inkl. grønne områder

Samlet anlægsøkonomi

9,0 mio.kr.

Medfinansiering Hofor jf. klimatilpasningsplan,skønnet

-2,5 mio.kr.

I alt til investeringsoversigt

6,5 mio.kr.

3. Fra Tårnvej til Korsdalsvej

I alt til investeringsoversigt

7,0 mio.kr.

Der er i overslagene indregnet, at træer plantes som børnetræer.

Tidsplan

Gennemførelsen vil afhænge af prioritering af anlægsmidler, men kan eksempelvis være:
2018 – 1. etape fra Tårnvej til Højnæsvej
2019 – 2. etape fra Højnæsvej til Rødovrevej
2020 – 3. etape fra Tårnvej til Korsdalsvej.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Parkvej, Idéoplæg - skærmudgave
Bilag 2: Rødovre Parkvej, Dispositionsforslag - skærmudgave

Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2016 - anlægsregnskab.
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger i 2016.

Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2016 givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale bygninger.

Anlægsbevilling i alt

3.000.000 kr.

Forbrug i alt

2.999.997 kr.

Mindreforbrug

3 kr.

Der er i 2016 gennemført en række enkelttiltag fordelt på 8 adresser, jf vedlagte oversigt (bilag 1).

De gennemførte forbedringer har medført en samlet beregnet reduktion af det årlige varme forbrug på 155 MWh, og el forbrug på 85 MWh, dette svarer til ca. 280.000 kr. årligt. Reduktion af den årlige CO2-udledning på 75 tons, svarer til ca. 1,0 % af den samlede udledning fra de kommunale bygninger i 2016.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Aftale mellem KL og Energiministeren om realisering af energibesparelser i kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 3 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1
Bilag 2: Anlægsregnskab

Restaurering af Vestbad friluftsanlæg
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den A.P. Møllerske Støttefond har givet tilsagn om at bevilge en gave på 31.800.000 kr. til restaurering af det oprindelige ikoniske friluftsbadeanlæg Vestbad.

Der søges om afsætning af rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. i 2017 til indtægt vedr. tilskud fra Fonden samt udgift til restaureringen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015 organisering for renovering og ombygning af Vestbad samt nytænkning af udendørs anlæg med nedsættelse af en styregruppe og projektgruppe samt et projektsekretariat.

I forbindelse med modtagelse af støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til restaurering af friluftsanlægget er det nødvendigt at tilrette organisationen, bl.a. på baggrund af vilkårene for støtten.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til organisation af friluftsanlægget godkendes,
 2. at udførelses- og rateplan godkendes,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb i 2017 på -3.500.000 kr. (indtægt) vedr. tilskud fra Fonden og 3.500.000 kr. (udgift) til restaureringen,
 4. at der gives en anlægsbevilling i 2017 på -3.500.000 kr. (indtægt) og 3.500.000 kr. (udgift) til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og udbud samt
 5. at der ved budgetlægning for 2018 bliver afsat rådighedsbeløb til indtægt og udgift til projektets udførelse.

Kultur- og Fritidsudvalget 04-04-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den tidligere godkendte organisation vedrørende renovering og ombygning af den indvendige del af Vestbad fortsætter uændret.

For så vidt angår den udvendige del af Vestbad med restaurering af friluftsanlægget, foreslås den eksisterede organisation tilpasset med udvidelse af styregruppen og justering af projektgruppen, jfr. nedenstående forslag.

Endvidere foreslås det, at møderne opdeles mellem den indvendige og den udvendige opgave.

Styregruppe

Det foreslås, at den eksisterende styregruppe udvides med repræsentant for Den A.P. Møllerske Støttefond samt repræsentanter for administrationerne i Brøndby og Rødovre kommuner.

Styregruppen er ansvarlig bygherre for restaurering af friluftsanlægget og består af følgende medlemmer:

 • Kent Magelund, formand for Vestbads bestyrelse, Brøndby Kommune
 • Henrik Rademacher, medlem af Vestbads bestyrelse, Brøndby Kommune
 • Hajg Zanazanian, medlem af Vestbads bestyrelse, Brøndby Kommune
 • Lene Due, medlem af Vestbads bestyrelse, Rødovre Kommune
 • Niels Spittau, medlem af Vestbads bestyrelse, Rødovre Kommune
 • Jan Kongebro, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Rødovre Kommune
 • Niels Friis, Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Anders Lou, kommunaldirektør, Brøndby Kommune
 • Jette Egholm, børne- og kulturdirektør, Rødovre Kommune
 • Bjarne Rieckmann, stadsarkitekt, Rødovre Kommune

Formand for styregruppen er Kent Magelund, formand for Vestbads bestyrelse.

Projektgruppe

Projektgruppen vedrørende restaurering af friluftsanlægget har til opgave at:

 • sikre opgavens fremdrift,
 • koordinere opgaven i forhold til myndighederne i de to kommuner, Slots- og Kulturstyrelsen og den igangværende indvendige renovering af Vestbad samt
 • løbende at holde styregruppen orienteret om projektes fremdrift, herunder give de nødvendige oplysninger til brug for styregruppens statusrapportering til Fonden og
 • formulere og videregive eventuelle spørgsmål om opståede problemer til styregruppen.

Det foreslås, at projektgruppen består af følgende medlemmer:

 • Henning Elmelund, kultur- og fritidschef, Rødovre Kommune
 • Lise Rørbæk Barsøe, projektleder, leder af Park- og Naturafdelingen, Rødovre Kommune
 • Bjarne Rieckmann, stadsarkitekt, Rødovre Kommune
 • Søren Hamberg, fagchef for Idræt-Fritid, Brøndby Kommune
 • Ulrik Olsen, inspektør, Vestbad
 • Pia Nielsen, sikkerhedsrepræsentant, Vestbad
 • Lars Plenge, sagsarkitekt Bygningsafdelingen, Rødovre Kommune
 • Jette Caspersen Borup, arkitekt Bygningsafdelingen, Rødovre Kommune
 • Merethe Hansen, projektkoordinator Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Kommune
 • Thorben Schmidt, sagsansvarlig og partner i Wohlert Arkitekter, totalrådgiver

Det foreslås, at kultur- og fritidschef Henning Elmelund er formand for projektgruppen, jfr. Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Projektlederen Lise Rørbæk Barsøe har ansvar for koordinering mellem bygherreorganisationen og den eksterne totalrådgiver samt ansvar for bygherrens tilsyn med kvalitet, økonomi og fremdrift.

Stadsarkitekt Bjarne Rieckmann er kontaktperson til Fonden og sidder både i styregruppen og projektgruppen for at sikre forbindelse mellem bygherren og de to grupper.

Totalrådgiver - Trepartsaftale

Fonden har som en del af gaven forudsat, at Wohlert Arkitekter er totalrådgiver på opgaven, og at der indgås en trepartsaftale mellem rådgiver, Rødovre Kommune og Fonden.
Totalrådgiverens organisation refererer via Thorben Schmidt til projektgruppen.

I forbindelse med indgåelse af trepartsaftalen har Fonden ønsket at overlade varetagelsen af projektledelsen på deres vegne og dermed projektets fremdrift inden for de mellem Fonden og Rødovre Kommune aftalte rammer til Rødovre Kommune ved stadsarkitekt Bjarne Rieckmann.

Projektsekretariat

Det foreslås, at den nuværende sekretariatsfunktion i tilknytning til den indvendige renovering også understøtter opgaven vedrørende friluftsanlægget.

Sekretariatet betjener styregruppen og projektgruppen med mødeafholdelse, referater, sagsfremlæggelser og formidling mv.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til restaurering af Vestbads friluftsbassiner og friarealer er jfr. fondsansøgningen kalkuleret til 44.800.000 kr. som finansieres af gave på 31.800.000 kr. fra Den A. P. Møllerske Støttefond samt 6.500.000 kr. af Brøndby Kommune og 6.500.000 kr. af Rødovre Kommune.

Der betales 17,5% fondsmoms af gaven fra den A.P. Møllerske Støttefond i takt med, at beløbet udbetales af fonden.

Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til indtægt og udgift i 2017 på 3.500.000 kr. til projektering og udbud.

Endvidere vil der ved budgetlægningen for 2018 blive afsat rådighedsbeløb til indtægt og udgift til projektets udførelse, både vedrørende støtte fra Fonden samt medfinansieringen.

Betalingsplanen er efter aftale med Fonden i overensstemmelse med det forhandlede rådgiverhonorar og kommunernes momsfritagelse.

Udførelses- og rateplan fra Wohlert Arkitekter A/S af 17. marts 2017 er vedlagt som bilag.

Tidsplan

Projektering og udbud: april - december 2017
Ansøgning om bevilling for 2018: november 2017
Udførelse: januar - december 2018

Bilag

Bilag 1: Udførelses- og rateplan af 17. marts 2017 fra Wohlert Arkitekter

Handleplan for sundhedsindsatsen 2017
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen i 2017 til godkendelse. De overordnede fokusområder for 2017 er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering. I handleplanen beskrives fokusområderne og de konkrete indsatser.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2017 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 04-04-2017
Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget 04-04-2017
Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C)

Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017
Anbefales med 4 stemmer for (A, O og Ø) og 1 stemme imod (C)

Kultur- og Fritidsudvalget 04-04-2017
Anbefales med 4 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C)

Teknik- og Miljøudvalget 04-04-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 13 stemmer for (A, F, O, Ø) og 2 stemmer imod (C).

Gruppe C har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Gruppe C stemmer imod handleplanen, da den efter gruppe C's holdning mangler konkrete og politisk bindende målsætninger."

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Mange af de indsatser, der tidligere har været beskrevet i handleplanerne, er nu overgået til drift og vil ikke blive beskrevet yderligere i handleplanen for 2017.

Handleplan for sundhedsindsatsen fokuserer i år mere på en beskrivelse af prioriterede fokusområder for året. Fokusområderne er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering.

I handleplan for sundhedsindsatsen 2017 arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

Der vil i 2017 blive arbejdet målrettet på at komme ud, hvor borgerne er og præge de rammer, borgerne færdes i til dagligt i en sundere retning. Derudover vil der i 2017 være målrettede indsatser for overvægtige børn, borgere som oplever begyndende stress, borgere på sygedagpenge og mænd. Tobaksforebyggelsen bliver styrket, særligt i forhold til en indsats for de unge rygere ved at støtte op om Kræftplan IV. Ligeledes vil der i 2017 blive arbejdet med udviklingen af en samlet plan for den patientrettede forebyggelsesindsats. I forhold til kræftrehabiliteringen vil der blive arbejdet med at styrke samarbejdet på tværs, så flere sårbare borgere gør brug af kræftrehabiliteringen.

Prioriteringen af sundhedsindsatserne og udviklingen af disse foretages ud fra evidensbaserede metoder. Alle indsatser dokumenteres og følges op på for at sikre, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt og skaber mest sundhed og værdi for borgerne. I forbindelse med opstart af de forskellige indsatser vil der blive udarbejdet beskrivelser, hvor blandt andet mål, succeskriterier og evaluering af indsatsen beskrives i samarbejde med de relevante aktører.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger årlig status på fokusområderne.

Der vil i 2017 blive afholdt en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens §119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 516.859 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen (se bilag 2).

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter på sundhedsområdet. Undtagelser i forhold til dette gælder for indsatserne seksuel sundhed og medlemskab af og aktiviteter i Sund By Netværket.

De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for konti i Sundhedscenteret eller på Ældre- og Handicapområdet.

Tidsplan

April 2017: Handleplan for sundhedsindsatsen 2017 forelægges.
September 2017: Temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.
Februar 2018: Status på fokusindsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen forelægges.

Bilag

Bilag 1: Endelig Handleplan for sundhedsindsatsen i 2017
Bilag 2: Økonomioversigt handleplan for sundhedsindsatsen 2017

Godkendelse af KKR-mål for sundhed
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KKR-Hovedstaden har reduceret de tidligere rammepapirer, som kommunerne hidtil har benyttet som en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden, til tre enkle og fokuserede KKR-mål for sundhed. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger KKR-mål for sundhed til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at KKR-mål for sundhed godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 04-04-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden samt forøget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornys. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

KKR-mål for sundhed er:

 • Vi vil sikre effektive akuttilbud til borgere med fysiske sygdomme
 • Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
 • Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er udtryk for de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme er der som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. I 2018 skal der sikres adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandard. Man vil sammen udarbejde en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018, som kan sikre et fælles udgangspunkt, når der skal indgås aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Der er dog ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene med mest mulig effekt. Primo 2018 afholder en til to tovholderkommuner en videndelingskonference om forventninger, behov og effekter af kommunale akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Man vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommune og ungdomsuddannelser.

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner herunder indsatserne på akutområdet.

KKR-mål for sundhed vedrører de fælles mål, som kommunerne vil indfri i 2017 og 2018. I processen har været flere mål i spil. KKR nævner følgende mål og udviklingsområder for årene fremover:

 • Sundere livsstil hos borgere med psykiske lidelser
 • Bedre styring af rusmiddelbehandlingen
 • Optimering af indsatsen for borgere med dobbeltdiagnoser.

KKR-mål for sundhed fremgår af bilag 1. Tidsplanen for processen fremgår af bilag 2. I bilag 3 fremgår Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering af, hvad der skal til for at Rødovre Kommune kan bidrage til opnåelse af de enkelte mål.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1: KKR-mål for sundhed
Bilag 2: Bilag 2: Tidsplan for KKR-mål for sundhed
Bilag 3: Bilag 3: Vurdering af implementering i Rødovre kommune

Tillægsbevilling til hjemmehjælp
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Budgettet til hjemmehjælp i 2017 blev lagt ud fra en forudsætning om at den stigning i omfanget af visiteret tid, der kunne konstateres i første del af 2016, var af midlertidig karakter. Denne budgetforudsætning har vist sig ikke at holde stik, hvorfor der ansøges om en tillægsbevilling til budgettet til hjemmehjælp i 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en tillægsbevilling på kr. 8.000.000 til Social- og Sundhedsudvalget i 2017 samt
 2. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for budgettet til hjemmehjælp i 2017 har vist sig ikke at holde stik.

Omfanget af hjemmehjælp steg markant fra 2015 til 2016. Stigningen skyldtes ikke, at flere borgere havde brug for hjælp, men at behovet pr. bruger steg i 2016. Det kunne konstateres, at stigningen vedrørte borgere, der var visteret til omfattende hjælp. Forvaltningen har tidligere set midlertidige udsving i aktiviteten på området – særligt omkring årsskiftet. Da stigningen netop lå på nogle få, plejekrævende borgere, var det vurderingen, at situationen var af midlertidig karakter, hvilket lå til grund for budgetoplægget for 2017.

Det høje niveau fortsatte imidlertid hen over sommeren - steg endda lidt i 2. kvartal 2016 - og Forvaltningen foretog en grundig gennemgang af hjemmehjælpsbrugerne med størst behov. Gennemgangen medførte et vist fald i omfanget af visiteret tid, men viste imidlertid også, at der ikke var tale om nogen større glidning i serviceniveauet på området, samt at der for mange af borgerne i denne gruppe kunne forventes langvarige hjemmehjælpsforløb og dermed påvirkning af budgetoverholdelsen i 2017.

Plejehjemmet Ørbygård har i perioden reduceret pladstallet, og frem til byggeriets start i juni 2016 lukkede 28 pladser. Nedgangen i pladstallet har ikke medført en netto stigning i køb af pladser i andre kommuner. Det er derfor vurderingen, at udviklingen på hjemmehjælpsområdet har sammenhæng til de færre plejepladser, der er til rådighed under ombygningen.

Samtidig er der fra 1. januar indført en ordning, hvor den kommunale udgift til staten og regionen for færdigbehandlede patienter sættes markant op. Derfor vil der være fokus på at iværksætte kortere forløb på de midlertidige døgnpladser i Broparken for at kunne modtage flest mulige færdighandlede borgere. Desuden vil der blive udskrevet hurtigere fra hospitalet til pleje i eget hjem. Dette vil alt andet lige presse behovet for hjemmehjælp yderligere op i 2017.

Den økonomiske udfordring forventes derfor samlet set at blive på samme niveau som i 2016.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevillingen vil reducere kassebeholdningen med 8 mio. kr.

Forvaltningen vil i budgetforslaget for 2018ff tage højde for forventningen til et øget ressourceforbrug på området.

Tidsplan

Ingen

RKE, Schweizervænget, Godkendelse af skema B ved udskiftning af brugsvandsinstallationer og kviste mv.
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KAB har på vegne af RKE, afdeling Schweizervænget ansøgt om godkendelse af skema B vedrørende udskiftning af brugsvandsinstallationer og kviste, opgradering af varmeanlæg og efterisolering af karnapper.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at skema B godkendes med en anskaffelsessum på 21.455.036 kr.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. november 2016 projekt vedrørende udskiftning af kviste, brugsvandsinstallationer, radiatorer og isolering af karnapper mv. til en samlet anlægssum på 18.291.000 kr.

Projektet har nu været udbudt i 2 entrepriser, en for tømrerarbejdet og en for VVSarbejdet. Boligselskabet har antaget de lavestbydende entreprenører, som er ASON A/S (tømrer) og Christoffersen og Knudsen A/S (VVS) og anmoder nu kommunalbestyrelsen om godkendelse af skema B med en forhøjet anskaffelsessum på 21.455.036 kr. Licitationsresultatet for VVS arbejdet overskred den budgetterede anlægssum med ca. 2,2 mio. kr. Det er forsøgt at finde besparelser, men viste sig desværre ikke muligt, da alle arbejderne er nødvendige at få udført, og besparelserne var små i forhold til den kvalitetsforringelse projektet derved ville få.

Beboerne har på afdelingsmødet den 20. februar 2017 besluttet at igangsætte renoverings- og udskiftningsarbejderne i afdelingen, selvom projektet er blevet dyrere end først budgetteret. Skema B er godkendt på organisationsbestyrelsesmøde i RKE den 9. marts 2017.

Merudgiften finansieres ved at forhøje kreditforeningslånet og projektet vil herefter medføre en gennemsnitlig lejestigning på 23,50 % således at den gennemsnitlige husleje stiger fra 644 kr./m²/år til 795 kr./m²/år.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. november 2016 godkendt en lejestigning på 20,72 % og en stigning i den gennemsnitlige husleje til 778 kr./m²/år.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 90 jf. § 87. Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk.4

Økonomiske konsekvenser

Som anført ovenfor. Kommunen forudsættes ikke at yde garanti for realkreditlånet.

Tidsplan

Projektet gennemføres i perioden april 2017 til januar 2018.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om godkendelse af skema B
Bilag 2: Bilag 1 Budget
Bilag 3: Bilag 2 Referat ekstraordinært afdelingsmøde den 20. februar 2017.
Bilag 4: Bilag 3 Beslutningsreferat_organisationsbestyrelsesmoede i RKE af 9. marts 2017.
Bilag 5: Bilag 4 Hovedtidsplan.
Bilag 6: Bilag 5 Oplysningsskema BOSSINF Renovering

Rødovre Boligselskab, afdeling 5, Skoleparken I, Godkendelse af projekt og lejestigning - køkken og bad
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 5 anmoder om godkendelse af projekt med modernisering af 10 køkkener og 10 badeværelser samt godkendelse af lejestigning.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at projekt og lejestigning godkendes.

Økonomiudvalget 19-04-2017
Godkendt.

Sagen forelægges til orientering for kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Boligselskab har på vegne af afdeling 5, Skoleparken I, anmodet Rødovre Kommune om godkendelse af projekt og lejestigning i forbindelse med individuel modernisering af 10 køkkener og 10 badeværelser for de beboere, som ønsker det.

De samlede udgifter til modernisering udgør 750.000 kr. for badeværelser og 1.000.000 for køkkener og finansieres ved lån af afdelingens egne midler til vedligeholdelse.

Afdelingen har vedtaget et maksimalt beløb pr. køkken på 75.000 kr., som ved udnyttelse af den fulde låneramme medfører et lejetillæg på 18,1 % i 10 år for de moderniserede lejligheder. Det gennemsnitlige huslejeniveau udgør på nuværende tidspunkt 856 kr./m2/år.

For badeværelser er den maksimale låneramme 100.000 kr., hvilket medfører et lejetillæg på 11,8 % i 20 år for de moderniserede lejligheder.

Det er muligt for den enkelte beboer at vælge modernisering af både køkken og bad, hvorefter den samlede lejestigning er på maksimalt 29,9 %.

Projekt og finansiering er godkendt af afdelingsmødet den 23. maj 2016 og af selskabets bestyrelse den 23. november 2016.

Lov- og plangrundlag

Lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3 og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 76 stk. 4.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29. november 2016 bemyndiget Økonomiudvalget til at afgøre sager i henhold til lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3 samt godkende boligselskabernes udstedelse af pantebreve i forbindelse med forbedringsarbejde jf. lov om almene boliger § 29 stk. 1 med efterfølgende orientering til kommunalbestyrelsen, hvis den gennemsnitlige lejestigning udgør mere end 15 %. På mødet blev endvidere besluttet, at forvaltningen kan afgøre sagerne administrativt, hvis den gennemsnitlige lejestigning udgør 15 % eller derunder.

Økonomiske konsekvenser

Som ovenfor anført.

Tidsplan

Projektet afsluttes efter 2 år.

Bilag

Bilag 1: Fremsender ansøgninger
Bilag 2: Ansøgning - Badeværelser
Bilag 3: Ansøgning - Køkkener
Bilag 4: Referat afdelingsmøde og organisationsbestyrelse.

Regnskab 2016
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2016 er nu færdigt og viser en mindreudgift på serviceudgifterne på 2,5 mio. kr. og en samlet mindreudgift på driften på 44,6 mio. kr.

Efter den politiske behandling af regnskabet skal regnskabet revideres af kommunens revisor PwC. Det grønne regnskab for 2016 er ligeledes færdigt.

Indstilling

Ressource - og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at årsregnskab afgives til revisionen
 2. at grønt regnskab for 2016 tages til efterretning

Økonomiudvalget 19-04-2017
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsudgifter
I budget 2016 er de budgetterede driftsudgifter 2.608,8 mio. kr. Regnskabsresultatet er på 2.564,2 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 44,6 mio. kr. Mindreudgiften vedrører primært indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Kommunen har holdt sig inden for den budgetterede serviceramme. Serviceudgifterne, som er en del af de samlede driftsudgifter, var i det oprindelige budget på 1.902,8 mio. kr. og regnskabsresultatet er på 1.900,4 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på godt 2,5 mio. kr. eller svarende til 0,1 pct. under budgettet.

Anlægsudgifter
I budget 2016 er de budgetterede anlægsudgifter på 135,1 mio. kr. Hen over året er der givet tillægsbevillinger for 99,9 mio. kr., som primært vedrører uforbrugte anlægsmidler overført fra regnskab 2015 på 32,9 mio. kr., køb af Egegårdsvej på 43,2 mio. kr., ombygning af Ørbygård på 11,7 mio. kr., Anlægsarbejde på to skoler på 5,5 mio. kr. Det korrigerede budget udgør således 235,0 mio. kr. Regnskabsresultatet ender med en mindreudgift på 103,2 mio. kr. Heraf er 85,6 mio. kr. overført til 2017.

Grønt regnskab
Rødovre Kommune har indgået klimakommuneaftale i 2013, og har dermed forpligtet sig til at reducere CO2 - udledningen fra egen virksomhed med 2 pct. frem til udgangen af 2017. CO2 - udledningen fra kommunen som virksomhed er fra 2015 til 2016 reduceret med 4,0 pct. Det kan derfor konkluderes, at målsætningen på 2,0 pct. reduktion for 2016 er opnået.

Lov- og plangrundlag

Styrelseslovens § 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Det fremgår af styrelsesloven, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.
Revisionens bemærkninger til årsregnskabet forelægges Kommunalbestyrelsen i juni måned med henblik på godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Regnskab 2016.
Bilag 2: Grønt Regnskab 2016.

Sag fra Enhedslisten vedr. rammeforsøg om skoledagen
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Enhedslisten har ved mail af 7. april 2017 til borgmesteren fremsendt forslag til optagelse på dagsordenen. Forslaget er gengivet i sagsfremstillingen.

Indstilling

-

Økonomiudvalget 19-04-2017
Supplerende bilag er vedlagt sagen.

Forslaget fra Enhedslisten indstilles afvist i kommunalbestyrelsen med 4 stemmer imod (A, V, O) og 1 for (Ø).

Beslutning

Forslaget fra Enhedslisten faldt med 10 stemmer imod (A, O) og 5 stemmer for (C, F, Ø).

Sagsfremstilling

"Undervisningsministeriet har inviteret kommunerne til at deltage i et rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.

Enhedslisten foreslår, at Rødovre Kommune ansøger om at deltage i undervisningsministeriets rammeforsøg om at give mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.

Derudover ønsker vi, at borgmesteren tager kontakt til ministeren og undersøger muligheden for at udskyde ansøgningsfristen, som er den 4.maj 2017, således at vi i samarbejde med skolerne kan udarbejde en gennemarbejdet ansøgning.

Motivation: Der kan ikke længere herske nogen tvivl om, at en af verdens længste skoledage ikke har vist sig at være den store forbedring, der blev lovet i forbindelse med vedtagelse af skolereformen. Derfor ønsker vi, i samarbejde med skolerne, at give dem mulighed for at gentænke deres pædagogiske praksis, og skabe en skole til gavn for børn, forældre og ansatte".

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

-

Bilag

Bilag 1: Fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a
Bilag 2: Ansøgningsskema til rammeforsøg
Bilag 3: Brev til kommunalbestyrelser.13.1.2016
Bilag 4: Hyrdebrev 26.08.15.
Bilag 5: Skoledagens længde- Mulighederne for afkortning
Bilag 6: Udmeldebrev.5.4.2017

Sag fra Enhedslisten vedr. udvidelse af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Enhedslisten har ved mail af 10. april 2017 til borgmesteren fremsendt forslag til optagelse på dagsordenen. Forslaget er gengivet i sagsfremstillingen.

Indstilling

-

Økonomiudvalget 19-04-2017
Forslaget fra Enhedslisten indstilles afvist i kommunalbestyrelsen med 4 stemmer imod (A, V, O) og 1 for (Ø).

Beslutning

Forslaget fra Enhedslisten faldt med 13 stemmer imod (A, C, F, O) og 2 stemmer for (Ø).

Sagsfremstilling

"Forslag om udvidelse af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune.

Enhedslisten, Gruppe Ø, foreslår at udvide kommunalbestyrelsen fra 19 medlemmer til 21 medlemmer.

Det fremføres ofte, at kommunalbestyrelsens arbejdsopgaver er vokset i omfang og kompleksitet efter kommunalreformen. Samtidig øges antallet af indbyggere i Rødovre Kommune, og vi kan forvente at overstige 40.000 indbyggere inden for de nærmeste år med yderligere stigning af indbyggertallet de efterfølgende år, hvilket betyder en højere spærregrænse, der alt andet end lige gør det sværere for mindre partier, at blive repræsenteret i det kommunale demokrati."

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

-

Diverse
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 20.43.