Kommunalbestyrelsen

05-09-2017

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Chris Lassen Jensen (C)
Svend Erik Pedersen (F)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Kim Hammer (O)
Peter Michael Jensen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Hans Houmøller (Ø)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)

Fraværende

Pia Hess Larsen (A), sag 136 og 137

Sager 136 - 137

Fold alle ud

1. behandling af Budgetforslag 2018 - budgetoverslagsår 2019-2021
Sag nr. 136

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2017 at fremsende Budgetoplæg 2018 (2019-2021) til 1. behandling i Økonomiudvalget den 23. august 2017.

På baggrund af budgetoplægget fremlægges budgetforslaget hermed til 1. behandling. Budgetforslagets indhold beskrives nedenfor.

Siden udarbejdelsen af budgetoplægget og af Budgetforslagspublikationen 2018 (2019-2021) har regeringen og KL indgået en økonomisk aftale om kommunernes økonomi for 2018. De økonomiske konsekvenser af aftalen vil, i lighed med tidligere år, blive fremlagt som tekniske ændringsforslag. Hvor det er muligt, er der i denne sag redegjort for de økonomiske konsekvenser af aftalen, som supplement til de tal, der fremgår af budgetforslaget.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Budgetoplæg 2018 (2019-2021) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 166:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Budgetforslaget 2018 (2019-2021) henvises til 2. behandling i Økonomiudvalget den 27. september og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 3. oktober.

Sagsfremstilling

1. Drift

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2017 (2018-2020), som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2016. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2017 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetoplæggets driftsudgifter udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der - alt andet lige - vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.636,2 mio. kr. i 2018. Driftsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Effektiviseringsforslag/væsentlige ændringer

Der er i lighed med tidligere år indarbejdet effektiviseringsforslag i budgetforslaget. De indarbejdede effektiviseringsforslag fremgår af bilag 3, og er indarbejdet som såkaldte "grå bokse" i budgetforslagspublikationen. Budgetforslagspublikationen er lagt på kommunens hjemmeside og på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget.

Af bilag 4 fremgår såkaldte "hvide bokse", som er indarbejdet i budgetforslagspublikationen. De hvide bokse viser de væsentlige ændringer, der er indarbejdet i budgetforslaget med henblik på at holde uændret serviceniveau, honorere lovkrav, mv.

Øvrige bemærkninger til driftsudgifterne

Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti og de fire budgetår fremgår af hovedoversigten i bilag 2.

KL og regeringen har i juni måned indgået en økonomisk aftale for 2018. Som følge af aftalen er der nye pris- og lønskøn for KL, samt andre konsekvenser af den økonomiske aftale mv., der fører til ændringer til budgetforslaget. Alle ændringer til budgetforslaget bliver fremlagt i de tekniske ændringsforslag. I bilag 6 er vist foreløbige skøn for dele af de økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale for 2018, som vil blive fremlagt endeligt i de tekniske ændringsforslag.

De foreløbige skøn i bilag 6 omhandler de forventede ændringer til kommunens skatteindtægter og indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne, forudsat at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranterede skatte- og tilskuds- og udligningsbeløb. Derudover er der i bilag 6 et beregnet skøn for effekten af nye pris- og lønskøn på udgiftssiden.

Alle øvrige ændringer på udgiftssiden af kommunens budget vil foreligge i de tekniske ændringsforslag, der udsendes til Kommunalbestyrelsen den 6. september 2017, og indgår derfor ikke i bilag 6. Hertil kommer, at ministeriets svar på kommunens ansøgninger om tilskud og låneadgang forventes udmeldt omkring ultimo august. Eventuelle tilskud mv. ventes ligeledes indarbejdet i de tekniske ændringsforslag.

Budgetforslaget baserer sig på opdaterede tal for kommunens befolkningsprognose. På daginstitutionsområdet besluttede Kommunalbestyrelsen allerede i vedtaget budget 2017 (2018-2020) at indarbejde driftsudgifter til ny daginstitution. Efter en konkret administrativ vurdering indarbejdes derfor ikke yderligere driftsmidler på området i budgetforslaget. Forslag om investeringer og øvrige justeringer i budgettet som følge af den igangværende byudvikling fremlægges løbende, når behovet er kendt.

Der er i budgetlægningen konstateret et pres på dels ældreområdet, dels specialområdet på skoler. På ældreområdet har Kommunalbestyrelsen i april 2017 givet en tillægsbevilling for 2017 og frem, som er indarbejdet i budgetforslaget. Effekt af igangsatte initiativer forudsættes i budgetoverslagsårene. På specialområdet på skolerne er der i budgetforslaget indarbejdet et løft på 5 mio. kr. i 2018 og frem.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 et effektiviseringsforslag om ansættelse af en driftssupervisor med henblik på at reducere energiforbruget. Det har vist sig, at forslagets indhold ikke har været realiserbart, men at der alligevel har vist sig grundlag for at kunne reducere energibudgettet fra 2018 og frem. Der er derfor fuld finansiering, selvom forslaget ikke er gennemført. Der arbejdes til stadighed på at nedbringe energiforbruget via adfærd mv.

Den planlagte udbygning af fjernvarmen har betydning for kommunens mellemværende med fjernvarmen, og bliver fulgt op løbende i sager til Kommunalbestyrelsen, i takt med at der er mulighed for at realisere planerne.

2. Anlæg

I budgetforslaget er indarbejdet anlægsudgifter svarende til investeringsoversigten i bilag 5. Alle beløb er i 2018-priser. Der afsættes 180,4 mio. kr. til anlæg i 2018, jf. bilag 5, heraf 21,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Nettoudgifterne på anlæg fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1.

En række af anlægsprojekterne i bilag 5 er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekters rådighedsbeløb i 2018 søges bevilget (frigivet) straks ved budgetvedtagelsen. Der vil derfor ikke skulle fremlægges særskilte bevillingssager efter budgetvedtagelsen 2018 for de stjerne-markerede projekter. Der vil fortsat blive fremlagt sager i de politiske udvalg, hvor der skal tages stilling til projekters indhold. Der skal endvidere som hidtil aflægges regnskab for projekterne, hvis de er på 2 mio. kr. eller derover.

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i lighed med de senere år budgetlagt på driftsudgifterne. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets bevilling, men anvendes på alle kommunens områder.

Det skal bemærkes, at der i budgetforslaget ikke er taget højde for køb af stationsforplads, samt at skolehelhedsplanen i lighed med tidligere år ikke er indarbejdet i investeringsoversigten.

3. Finansieringsforudsætninger

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

  • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2017)
  • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille
  • Dækningsafgifter fastholdes uændrede
  • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes
  • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning
  • Et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Frem mod sagen til 2. behandling af budgettet foretages en vurdering af statsgaranti og de nyeste indtægtstal
  • Regeringen har besluttet at fastfryse grundskylden i 2017, og at kommunerne skal kompenseres herfor individuelt. Det har betydning også for det provenu og den kompensation, som danner grundlag for budgetlægningen i 2018. Regeringen har den 2. maj 2017 indgået boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre
  • Ændringen i kassebeholdningen er justeret med henblik på at fremlægge et budgetoplæg i balance.

Uddybende om kasseændring og servicevækst

Med vedtagelsen af budget 2017 (2018-2020) blev forudsat kassetræk i 2018 på 54,9 mio. kr. Det skal ses i lyset af de investeringer som væksten i befolkningen og byudviklingen fører med sig. Det fremgår af tabel 3 i bilag 1, at der i det nu udsendte budgetforslag, der blev fremlagt for Økonomiudvalget i juni måned, indgår et kassetræk på 48,5 mio. kr. i 2018, og kasseopbygninger på henholdsvis 9,6 mio. kr. i 2019, på 91,3 mio. kr. i 2020, og på 92,7 mio. kr. i 2021. I budgetforslaget er indarbejdet udgifter til ny daginstitution (34 mio. kr. i 2018), stier ved Irmabyen (1,1 mio. kr. i 2018) og servicearealer vedr. Ørbygård (15,8 mio. kr. i 2018), som kan henføres til befolkningsvæksten.

De økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale mellem KL og regeringen og øvrige ændringer for 2018 betyder at kasseændringen fra budgetforslaget vil skulle revurderes i de tekniske ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for de aktuelt kendte effekter af den økonomiske aftale er vist i bilag 6. Med det foreløbige skøn kan kasseændringen revurderes til et kassetræk på 21,2 mio. kr. i 2018, og til kasseopbygninger på 36,2 mio. kr. i 2019, på 112,8 mio. kr. i 2020 og på 114,8 mio. kr. i 2021. Det skal dog understreges, at en række udgiftsmæssige konsekvenser af den indgåede aftale for 2018, samt øvrige udgiftsmæssige ændringer, herunder tælledag af elever på skolerne, endnu ikke er kendt, og ligeledes vil påvirke kasseændringen. En mere præcis beregning af kasseændringen end den der foreligger i bilag 6, vil blive fremlagt med de tekniske ændringsforslag, herunder ændringer til fjernvarmens budgetforslag.

Hvorvidt kommunerne samlet set overholder rammerne for servicevæksten, herunder Rødovres andel heri, ventes først endeligt afklaret, når kommunerne samlet har indmeldt deres endelige budgetter. Med det foreliggende budgetforslag, inden de tekniske ændringsforslag er færdigudarbejdet, er det vurderingen, at Rødovre Kommune overholder begrænsningerne på serviceudgifternes vækst fra 2017 til 2018.

Uddybende om låneadgang

Der er forudsat en samlet låneadgang på 25,3 mio. kr. i 2018. Det skal bemærkes, at låneadgangen først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt evt. låneansøgninger bliver imødekommet m.m., hvorfor lånebeløbet ventes reguleret i de tekniske ændringsforslag.

Uddybende om skatter og tilskud og udligning

Skatter og tilskud og udligning er beregnet på baggrund af vejledninger og modeller udarbejdet af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beregningen af indtægtssiden i budgetforslaget baserer sig på de oplysninger der forelå på tidspunktet for sagen til Økonomiudvalget i juni måned. Siden da har Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni udsendt den endelige udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb, herunder tal for statsgarantien. Et foreløbigt skøn for konsekvenserne af ministeriets udmelding, baseret på den udmeldte statsgaranti, er vist i bilag 6.

Med økonomiaftalen for 2017 har regeringen og KL aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. om året i fire år, og hvoraf de 500 mio. kr. årligt tages ud af den kommunale økonomi bredt i den offentlige sektor. Det svarer til at der hvert år tages 3 mio. kr. ud af Rødovre Kommunes økonomi. Mindretilskuddet er indregnet i budgetoplæg 2018 (2019-2021).

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i indtægts- og fradragstal fra selvangivelserne vedrørende 2015 pr. maj 2017. Udskrivningsgrundlaget forventes at udgøre 6.713,4 mio. kr. i 2018. Der er anvendt en udskrivningsprocent på 25,7 pct., hvorfor der budgetteres med personskatteindtægter på 1.725,3 mio. kr. Heri skal dog modregnes medfinansieringsbidrag af det skrå skatteloft på 4,9 mio. kr., på grund af den højere skatteprocent siden 2008.

Beregninger, der belyser forskelle mellem det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremlægges i de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Samtidigt vil der blive fulgt op på udviklingen i forhold til Kommunalbestyrelsens valg af selvbudgettering fremfor statsgaranti i 2017-budgettet og den deraf ventede efterregulering i 2020.

Der er anvendt en grundskyldspromille på 30,8 i budgetforslaget. Med de gældende ejendomsvurderinger vil dette medføre et grundskyldsprovenu på 256,0 mio. kr. i 2018. Provenuet af anden skat på fast ejendom forventes i budgetforslaget at blive på 37,7 mio. kr. i 2018.

Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.

Der budgetteres i budgetforslaget med et selskabsskatteprovenu på 21,6 mio. kr. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for ejendoms- og selskabsskat er vist i bilag 6.

Beregningen af tilskud og udligning i budgetforslaget er baseret på det forventede folketal (betalingskommunefolketallet) i de fire budgetår og det foreløbige selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Folketallet svarer til Rødovre Kommunes befolkningsprognose, hvor der er indregnet effekter af boligudbygning, fortætning og øvrige bevægelser i folketallet i de kommende fire år. Det befolkningstal som ligger til grund for selvbudgetteringen i budgetforslaget er mere end 500 borgere højere, end det skøn for kommunens befolkningstal, som ministeriet har lagt til grund for den nu udmeldte statsgaranti. Det betyder, at statsgarantiens skøn for indkomstskatteindtægten ligger næsten 32 mio. kr. under budgetforslaget.

Der budgetteres i budgetforslaget i 2018 i alt med kommunal udligning og særtilskud på 711,8 mio. kr. Heraf er det i lighed med sidste år forudsat at Rødovre Kommune på baggrund af ansøgning kan modtage et tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 4 mio.kr. i alle år.

I de seneste 5 års økonomiske aftaler mellem regeringen og KL er der givet ét-årige likviditetstilskud til kommunerne. Med årets økonomiaftale for 2018 fortsætter tilskuddet i 2018. Rødovre Kommunes indtægter fra statens tilskuds- og udligningsordninger faldt med 21 mio. kr. i 2017 som følge af udviklingen i nøgletallene. Der er taget højde for dette fald i budgetoplægget for 2018. Med ministeriets udmelding af tilskuddene, er det vurderingen, at Rødovre Kommune i 2018 ikke får et yderligere fald i tilskuddet som følge af relativt bedre socio-økonomiske nøgletal.

En usikkerhed på indtægtssiden er den forventede ændring af tilskuds- og udligningsordningerne, der foreløbigt er udskudt til 2019.

Der vil - i lighed med tidligere år - blive fremlagt nye beregninger for tilskud og udligning i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for tilskuds- og udligningsbeløb er vist i bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 318 af 28/03/2017) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 209 af 27/02/2017).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2018 (2019-2021).

Tidsplan

Politisk 1. behandling

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 23. august 2017

Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 23. august 2017

Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 5. september 2017

Hæftet med tekniske ændringsforslag lægges på nettet til KB-medlemmer: 6. september 2017 

Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag til budgetforslaget: 18. september 2017, kl. 12.00

Politisk 2. behandling 

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 27. september 2017 

Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 3. oktober 2017

Budgettet lægges på nettet: 20. november 2017.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Tabeller til sagen
Bilag 2: Bilag 2 - Hovedoversigt
Bilag 3: Bilag 3 - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 4: Bilag 4 - Hvide bokse
Bilag 5: Bilag 5 - Investeringsoversigt
Bilag 6: Bilag 6 Foreløbig beregning af Økonomiaftalen

Diverse
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.25