Kommunalbestyrelsen

26-09-2017

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Chris Lassen Jensen (C)
Svend Erik Pedersen (F)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Kim Hammer (O)
Peter Michael Jensen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Hans Houmøller (Ø)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)

Fraværende

Jan Kongebro (A), sag 138-154
Kim Drejer Nielsen (C), sag 138-154
Britt Jensen (A), sag 138-154

Sager 138 - 154

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 138

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Takster 2017, 4. kvartal
Sag nr. 139

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

VEKS' har nedsat deres takster i 2. halvår af 2017. Derfor foreslår Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) ligeledes en nedsættelse af den variable takst for 4. kvartal 2017.

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings takstblad 2017, 4. kvartal godkendes, samt
 2. at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings nye budget 2017 godkendes og anmeldes til Energitilsynet.


Bestyrelsen for RKF, 12. september 2017, pkt. 19:

Anbefales.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2017, pkt. 101:
Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 172:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) køber varme til brug for videresalg fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS).

Bestyrelsen for VEKS har på sit møde nr. 178, afholdt den 9. juni 2017, godkendt VEKS revideret budget 2017, budget 2018, samt overslag for årene 2019-2021.

VEKS´ revideret budget 2017 med tilhørende salgspriser for varme, ligger til grund for RKF nye budget 2017 og tilhørende takstblad 2017, 4. kvartal.

De væsentligste ændringer i taksterne fra VEKS for 2. halvår 2017 er:

Nedsættelse af den variable takst fra 301,14 kr./MWh til 277,74 kr./MWh.

Nedsættelse af den faste takst fra 123,62 kr./MWh til 103,72 kr./MWh.

Disse takstnedsættelser fra VEKS i 2. halvår betyder isoleret set en overdækning for RKF på ca. 4,6 mio. kr.

RKF har benyttet lejligheden til også at revidere øvrige budgetposter, herunder forventet salg i 2017, 4. kvartal.

Den resulterende overdækning for RKF på 2,6 mio. kr. er indarbejdet i nyt budget 2017 i form af nedsættelse af den variable takst fra 366 kr./MWh til 305 kr./MWh (Ekskl. moms). Øvrige takster er uændrede.

Taksterne for levering af varme fra RKF bestemmes efter varmeforsyningslovens "hvile-i-sig-selv" bestemmelser. Det vil sige, at RKF budgetterede resultat for 2017 skal være 0 kr.

Der er taget hensyn til takstnedsættelsen i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018.

Forslag til takster 2017, 4. kvartal ses i vedlagte bilag Takster 2017, 4. kvartal (ekskl. moms)

Lov- og plangrundlag

Varmeforsyningsloven
Afskrivningsbekendtgørelsen
Anmeldelsesbekendtgørelsen
Vedtægter for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Økonomiske konsekvenser

RKF forventer at få et årsresultat på 0 kr. iht. varmeforsyningsloven.

Den variable takst er sat ned med ca. 17 % i 4. kvartal 2017 i forhold til 1.-3. kvartal. Dette svarer til en besparelse på ca. 2,8 % på helårsbasis af den samlede varmeregning.

For Energitilsynets standardforbrugere falder prisen for 2017 (inkl. moms):

 • Enfamilieshus, 130 kvm, forbrug 18,1 MWh, falder fra 15.418 kr. til 14.990 kr. (Besparelse på ca. 428 kr.)
 • Lejlighed, 75 kvm., forbrug 15 MWh, falder fra 12.146 kr. til 11.791 kr. (Besparelse på ca. 355 kr.)

Tidsplan

Taksterne og tilhørende nyt budget 2017 skal træde i kraft pr. 1. oktober 2017.

Taksterne og tilhørende nyt budget 2017 skal anmeldes til Energitilsynet, før de kan træde i kraft den 1. oktober 2017.

Bilag

Bilag 1: Takster 2017, 4. kvartal (ekskl. moms)

2. etape af Roskildevej fra Damhustorvet til Veronikavej - Godkendelse af projektforslag
Sag nr. 140

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017 (sag nr. 28) blev der frigivet en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til projektering af 2. etape af Roskildevej på strækningen fra Damhustorvet til og med signalanlægget ved Veronikavej.

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et projektforslag for 2. etape af Roskildevej, som der redegøres for i sagsfremstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslaget godkendes som grundlag for detailprojektering.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2017, pkt. 95:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 173:

Indstilles godkendt, idet der ønskes større sideforskydning af vejene. Desuden ønskes flere parkeringspladser i projektet.

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for (A, F, O, V og Ø) og 1 stemme imod (C).

Sagsfremstilling

I december 2015 fik Teknisk Forvaltning udarbejdet dispositionsforslaget "Fra Drive Through til Drive In" for ombygningen af Roskildevej og Damhustorvet. Derudover har der i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget været afholdt et dialogmøde med de omkringliggende boligselskaber, ejerforeninger, grundejerforeninger og handelsdrivende omkring forslaget. Referat samt præsentation fra dialogmødet er vedlagt som bilag 1 og 2. På baggrund af dispositionsforslaget og input fra dialogmødet har Teknisk Forvaltning fået udarbejdet et projektforslag for 2. etape af Roskildevej.

I projektforslaget arbejdes der med en hastighedsnedsættelse på strækningen fra 60 km/t til 50 km/t, som ved 1. etape af Roskildevej. For at understøtte hastighedsnedsættelsen etableres der en forsætning af vejen, som skaber mulighed for, at der kan etableres krydsningspunkter, så Roskildevej kan krydses udenfor de signalregulerede kryds. I projektforslaget er der arbejdet med 2 krydsninger - en ved Annexgårdsvej og en ved Dianavej. De uregulerede krydsninger etableres med støtteheller således, at krydsningen kan ske i to tempi.

Udover at vejens kurvede forløb understøtter hastighedsnedsættelsen, forventes det at beplantningen visuelt vil indsnævre vejen og derved have indflydelse på hastighedsniveauet. Beplantningen bidrager også til at højne opholdskvaliteten på strækningen. Langs strækningen opsættes der bænke og blomsterbede med samme udtryk som fra 1. etape af Roskildevej. Dette vil være et gennemgående element for det samlede projekt for ombygningen af Roskildevej.

I projektforslaget etableres der 20 parkeringspladser på strækningen i forhold til de ca. 27 lovlige p-pladser, som der er på strækningen i dag. I projektforslaget er parkeringspladserne mere ligeligt fordelt mellem nord- og sydsiden. Nordsiden får derved lidt flere parkeringspladser end i dag, hvilket kan understøtte de handelsdrivende på denne side af vejen. Etableres der flere parkeringspladser på strækningen vil det går ud over beplantningen langs vejen og derved opholdskvaliteten på strækningen.

I krydset Roskildevej/Veronikavej er der i projektforslaget etableret en venstresvingsbane fra Roskildevej mod Randrupvej, som skal tilgodese at buslinje 21 kan omlægges af Randrupvej efter ombygningen. Derudover vil svingbanen også forbedre muligheden for adgang til boligområdet for beboerne i Hendriksholm Kvarteret.

I forslaget er der arbejdet fra facade til facade, dvs. at der er medtaget arealer som ikke ligger indenfor vejmatriklen. Det er ikke på nuværende tidspunkt afklaret med ejerne af arealerne om de ønsker disse ændringer og det er derfor ikke sikkert, at disse arealer kan realiseres som vist i projektforslaget.

I processen med udarbejdelse af projektforslag for 2. etape af Roskildevej er muligheden for LAR- løsninger blevet undersøgt. Det er konkluderet, at det ikke vil være en rentabel løsning, at udføre LAR på strækningen pga. den store trafikmængde på Roskildevej som gør, at vejvandet er så forurenet, at det vil være problematisk at nedsive. 

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014) med seneste ændringer
Færdelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013) med seneste ændringer.

Økonomiske konsekvenser

Gennemførelse af projektet afholdes inden for det afsatte budget.

I forbindelse med detailprojekteringen udarbejdes et mere præcist anlægsoverslag.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling af projektforslaget, forventes detailprojektet forelagt til politisk godkendelse i starten af 2018. Rådighedbeløbet til anlæggelse af projektet søges frigivet med den politiske godkendelse af detailprojektet.

Det forventes, at udførelsen af projektet kan starte op i maj 2018 med afslutning i december 2018.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Referat af dialogmøde vedr 2 etape af Roskildevej den 28.06.2017
Bilag 2: Bilag 2 - Præsentation dialogmøde den 28.06.2017
Bilag 3: Bilag 3 - Illustrationsplan
Bilag 4: Bilag 4 - Tværsnit
Bilag 5: Bilag 5 - Visualisering

Belysningsforslag for Vandtårnet
Sag nr. 141

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2016, sag nr. 90 vedrørende anlægsbevilling til Designmanual er midlerne blandt andet foreslået prioriteret til opfølgning af designmanual f. eks. screning af mulighederne for effektlys. Der er derfor udarbejdet et belysningsforslag for Våndtårnet, hvori der beskrives og illustreres en kunstneristisk belysning af vartegnet.

Der ansøges om godkendelse af belysningsforslaget samt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 700.000 kr. til etablering af belysning på vandtårnet i henhold til belysningsforslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at belysningsforslag med effektbelysning godkendes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2017 til etablering af kunstneristisk belysning af vandtårnet, som finansieres af kassebeholdningen.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. september 2017, pkt. 99:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 174:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Belysning kan bidrage til at invitere borgerne til at opleve byens rum, torve, pladser, vartegn mv. også efter mørkets frembrud gennem stemningsfulde og inspirerende lyssætninger.

Lys kan dermed være med til at skabe en smukkere og mere attraktiv by og give Rødovre identitet. Der er udarbejdet et konkret forslag for belysning af vandtårnet, der har en væsentlig rolle som vartegn med dets 31 meter høje bygværk, der hæver sig over de omgivende bygninger. Den nuværende belysning af vandtårnets øvre cylinder understreger ikke tårnets unikke form og udtryk. Belysningen kan derfor med fordel udskiftes og give tårnet en stærk identitet i mørket og sikre, at det i fremtiden også er et markant vartegn efter mørkets frembrud. Forslaget giver mulighed for at variere vandtårnets visuelle fremtræden i forhold til arrangementer, højtider eller særlige events. Projektet er beskrevet mere detailjeret i bilaget.

Der er valgt en kombineret opadrettet og nedadrettet belysning, hvorved der opnås en jævn og mættet oplysning af vandtårnet. Ud over basen anbefales det at belyse vandtanken, at sætte en lyslinje på rækværket, at udlyse tårnets 21 vinduer samt at belyse en samling gamle træer ved tårnet. Såfremt tilbud på projektet overstiger 700.000 kr. fravælges belysning af træerne.  

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

700.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Forventet anlægsperiode: oktober - december 2017.

Bilag

Bilag 1: Belysningsforslag til Vandtårnet, januar 2017

Energi - pilotprojekt på Rådhuset, Tinderhøj Skole og Børnehuset Mælkevejen
Sag nr. 142

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Effektiviseringsforslaget fra budget 2015, ansættelse af en driftssupervisor, har vist sig ikke rentabel. I stedet igangsætter Teknisk Forvaltning, et pilotprojekt for energibesparelser på hhv. Rådhuset, Børnehuset Mælkevejen og Tinderhøj Skole. Formålet er at gøre energibesparelsen bredere end tiltænkt i projektet med driftssupervisoren, idet energibesparelserne både vil blive søgt opnået ved hjælp af tekniske optimeringer, adfærdsændringer, evt. ved brug af moderne teknologi og indkøbskrav.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det tages til efterretning, at den forudsatte effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt vedrørende ansættelse af en driftssupervisor ikke realiseres og at der istedet igangsættes et pilotprojekt for energibesparelser. 


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 175:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budget 2015 blev det besluttet at ansætte en driftssupervisor, for at opnå en årlig besparelse på 0,9 mio. kr.

Driftssupervisoren var primært tilknyttet 3 forskellige skoler, og det blev konstateret, at effektiviseringspotentialet kræver flere faglige kompetencer end en driftssupervisor kan mestre alene, herunder en større og bedre viden om optimering af CTS-systemer, som bruges til centralt at styre teknik og installationer, udover hvad der kan opnås med styring.

Der har ikke været fokus på at påvirke brugeradfærden eller indkøbskravene i forløbet.

Teknisk Forvaltning igangsætter på den baggrund et pilotprojekt i tilknytning til den grønne profilskole Tinderhøj, Børnehuset Mælkevejen og Rådhuset.

Det forudsatte provenu på 0,9 mio. kr. årligt fra det oprindelige effektiviseringsforslag finansieres af overskydende midler fra den energibesparelse, der blev gennemført i 2017.

Pilotprojektet

Pilotprojekt tager afsæt i en bredere tilgang end den rent tekniske tilgang, som lå i ideen med driftssupervisoren. Pilotprojektet knytter sig op på 3 forhold:

 1. Optimering af bygninger og tekniske installationer
 2. Adfærdskampagner
 3. Indkøbskrav

Hermed muliggøres et større energibesparelsespotentiale, som kræver et tilsvarende bredere tværgående samarbejde.

Pilotprojektet lægger op til, at Teknisk Forvaltning, som ansvarlig for den tekniske del, indgår en kortlægningsaftale vedr. CTS anlæg med en ekstern leverandør.

Ved udrulning af en adfærdskampagne, indtræder Teknisk Forvaltning i en konsulentrolle, som tilgodeser ledelsesstrukturen og ikke mindst ledelsesretten på institutioner omfattet af pilotprojektet. Adfærdskampagnen tilrettelægges i tæt samarbejde med institutionen, som forudsættes at gennemføre den egentlige implementering.

Fokus på indkøbskrav tilrettelægges i samarbejde med kommunens indkøbsfunktion.

Projektet vil også indeholde en promoveringsdel, som omfatter opslag på Rødovre Kommunes hjemmeside og intranet samt artikler i Den røde tråd og lokal avisen. Dette har til formål at udbrede viden og skabe interesse for projektet også udenfor de udvalgte institutioner.

Optimering af bygninger og tekniske installationer

En kortlægning af tekniske anlæg afgrænset til de udvalgte institutioner, som beskriver, hvad der kan gøres for at optimere energiforbruget.

Handleplan (teknisk)

Ejendommene gennemgåes af bygningsafdelingen for registrering af rentable investeringer.

Fokus punkter:

 • Tinderhøj skole:
  Lysarmaturer, lysstyring, ventilation, pumper, CTS optimering
 • Børnehuset Mælkevejen:
  Lysarmaturer, lysstyring, ventilation
 • Rødovre Rådhus:
  Lysstyring, ventilation, pumper, individuelt kontorudstyr

Tidsplan (teknisk)

 • Gennemgang af bygningerne kan udføres i løbet af efteråret 2017, og der kan opstilles en samlet business case på de ønskede tiltag. Konkrete tiltag kan udføres i løbet af vinteren 2017 og forventes afsluttet i foråret 2018.

Adfærdskampagner

Adfærdskampagner udarbejdes i tæt samarbejde med de enkelte udvalgte institutioner, og selve forankringen af kampagnen bliver på arbejdspladserne med lederne som tovholdere, da ledelsesmæssig forankring er nødvendig for at skabe engagement, involvering og motivation for implementering af gode energivaner.

Teknisk Forvaltning vil i denne proces støtte med rådgivning og erfaringer fra en tidligere afviklet kampagne, som har taget udgangspunkt i materiale fra Energistyrelsen. Energistyrelsen estimerer, at der kan spares 5 – 10 procent på energiregningen med bedre energivaner.

Handleplan (adfærd)

 • Møde med institutioner, primært skolen, for afklaring af muligheder i forhold til omfang og udførelse af adfærdskampagne.
 • Udpegelse af projektgruppe(r) som ansvarlig for gennemførelse af adfærdskampagne.
 • Evt. kontakt til et eksternt konsulentfirma for udpegelse af potentialer, forløb og udarbejdelse af materiale.

Tidsplan (adfærd)

En kampagne med fokus på energirigtig adfærd på Rådhuset og Mælkevejen kan forberedes i løbet af 2017 og formentlig igangsættes i starten af 2018.

På Tinderhøj Skole skal en kampagne, som omfatter eleverne, formentlig først igangsættes i forbindelse med det nye skoleår 2018, hvis koncept og materiale udvikles inden udgangen af 2017. Dette skal tidligt afklares med skolen.  

Indkøbskrav

Fokus på bedre energivaner vha. indkøb vil foregå i tæt samarbejde med Indkøbsafdelingen og de enkelte udvalgte institutioner, idet Teknisk Forvaltnings viden om energioptimering bruges bedst ved at kombinere det med viden om brugernes behov og indkøbsafdelingens ekspertise indenfor indkøb til kommunen.

Handleplan (indkøb)

 • Der sættes fokus på et effektivt tværfagligt samarbejde mellem institutioner og indkøbsafdelingen. Formålet er at hjælpe institutionerne med at foretage så energirigtige indkøb som muligt.

Tidsplan (indkøb)

 • Kan umiddelbart implementeres uden yderligere forberedelse.

Evaluering og udrulning

Projektet evalueres på flere parametre. Ifølge erfaringstal fra energistyrelsen,bør der kunne opnås en reduktion af CO2 udledningen på 5-10 % afhængig af potentialet på de enkelte ejendomme.

Denne dokumenteres vha. eksisterende energiregistreringssystem. Derudover er målsætningen at opnå en større forståelse for miljø og energiforbrug hos brugerne (dette vil have høj prioritet i forhold til udvalgte brugergrupper, f.eks. skoleelever), dette dokumenteres ved spørgerunder og interview før og efter projektet.

Bemærkninger ved udrulning til stor skala

Gennemgang af bygninger kan uden videre udvides til kommunens resterende ejendomme. Startende med ejendomme med størst potentiale. Tidsplanen afhænger af den tilstedeværende kapacitet.

Ved en adfærdskampagne, som omfatter en større del af Rødovre Kommunes ejendomme, vil der formentlig være behov for eksterne ressourcer til at udvikle en evt. kampagne, da der ikke er kapacitet til dette internt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.
Aftale mellem KL og Energiministeren om realisering af energibesparelser i kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Potentialet ved at udrulle projektet i stor skala vurderes i forbindelse med evalueringen primo 2019.

Det forudsatte provenu på 0,9 mio. kr. årligt fra det oprindelige effektiviseringsforslag finansieres af overskydende midler fra den energibesparelse der blev gennemført i 2017.

Tidsplan

Projektets tiltag forventes at sættes i værk og vare ca. 1 år tilsammen f.s.v.a de tekniske tiltag. I forhold til adfærdskampagner på skolen forventes varigheden at være yderligere 4 måneder, da adfærdskampagner i dette regi skal implementeres i skole - og undervisningsplanerne.

Projektet forventes evalueret i primo 2019.

Udvidelse af pladskapacitet på daginstitutionsområdet
Sag nr. 143

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er et aktuelt behov for en udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet.

For at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn søges om godkendelse til udvidelse af kapaciteten i Broparken med 20 enheder og i Skanderup med 20 enheder.

Endvidere søges om godkendelse til at arbejde videre med en udvidelse af kapaciteten i Slottet med 40 enheder, herunder forhandlinger med boligselskabet om køb af et mindre areal.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til ovennævnte udvidelser.

De respektive bestyrelser fremsender deres kommentarer.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Broparken udvides med 20 enheder ved en ombygning til anslået 935.000 kr.,
 2. at der gives en anlægsbevilling hertil på 935.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 935.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
 3. at Skanderup udvides med 20 enheder ved en ombygning til anslået 580.000 kr.,
 4. at der gives en anlægsbevilling hertil på 580.000 kr. og afsættes rådighedsbeløb på 580.000 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen,
 5. at ombygningerne på Broparken og Skanderup udbydes til lokale håndværkere i underhåndsbud samt
 6. at der arbejdes videre med en udvidelse af Slottet med 40 enheder, herunder forhandlinger med boligselskabet om køb af areal.


Børne- og Skoleudvalget, 12. september 2017, pkt. 61:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 176:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det forventede behov for daginstitutionspladser er stigende, og der er derfor behov for udvidelse af antal pladser til fortrinsvis vuggestuebørn, således at pladsgarantien kan overholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor i samarbejde med Teknisk Forvaltning undersøgt mulighederne for udvidelser af pladskapaciteten i kommunens eksisterende dagsinstitutioner, og der vil umiddelbart være mulighed for udvidelser ved ombygning i Broparken og Skanderup samt en mulighed for udvidelse i Slottet med en tilbygning.

Broparken - ombygning, udvidelse med 20 enheder

Broparkens nuværende kapacitet: 217 enheder.

Ved ombygning af bl.a. blå stue, der pt. anvendes til aflastning og ekstra plads ved merindskrivninger, kan der indrettes et grupperum med tilhørende puslerum og adgang til legeplads.

Anslået anlægsudgift på 935.000 kr. til ombygning, jfr vedlagte oplæg fra Teknisk Forvaltning.

Skanderup - ombygning, udvidelse med 20 enheder

Skanderups nuværende kapacitet: 96 enheder (ekskl. Skovgruppen på 20 enheder og Friluftsbørnehaven Valhøj på 38 enheder).

Ved en mindre ombygning af lokaler med flytning af vægge mv. kan der etableres et yderligere grupperum og tilhørende puslerum.

Anslået anlægsudgift på 580.000 kr. til ombygning, jfr. vedlagte oplæg fra Teknisk Forvaltning.

Slottet - tilbygning, udvidelse med 40 enheder

Slottets nuværende kapacitet: 105 enheder.

Såfremt der kan tilkøbes det nødvendige areal af boligselskabet, vil der nord for Slottets eksisterende bygning være mulighed for opførelse af en tilbygning til Slottet, bestående af to grupperum med tilhørende puslerum.

Det foreslås, at der arbejdes videre med dette projekt, herunder at der igangsættes forhandlinger med boligselskabet vedrørende køb af areal.

Anslået anlægsudgift på 4.800.000 kr. til opførelse af tilbygning (ekskl. udgift til køb af grund), jfr. vedlagte oplæg fra Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommune byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til ombygning af Broparken på 935.000 kr. og Skanderup på 580.000 kr., finansieret af kassebeholdningen i 2017.

I beløbene er indeholdt udgifter til projektledelse og uforudseelige udgifter.

Udgiften til anlægsbevillingerne vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Der er til budget 2018 afsat midler til 120 ekstra enheder. Der vurderes for nuværende ikke at være behov for yderligere.

Udgifterne til drift til budget 2019 vil blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og fremefter.

Tidsplan

Tidsplan for ombygningerne af Broparken og Skanderup:

Politisk behandling af forslag og anlægsbevilling:

September møderækken 2017

Udbud og udførelse:

Oktober - december 2017

Ibrugtagning:

Primo januar 2018

Etableringstiden til udvidelse af Slottet forventes at tage ca. 5 måneder efter køb af grund m.v.

Bilag

Bilag 1: Broparken, oplæg fra Teknisk Forvaltning
Bilag 2: Skanderup, oplæg fra Teknisk Forvaltning
Bilag 3: Slottet, oplæg fra Teknisk Forvaltning
Bilag 4: Børneinstitutionen Broparken
Bilag 5: Børneinstitutionen Slottet
Bilag 6: Børneinstitutionen Skanderup

Lov om ændring af dagtilbudsloven
Sag nr. 144

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folketinget har vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som får indflydelse på kommunens fremtidige arbejde med sprogvurdering og sprogstimulering. Endvidere medfører ændringen, at der stilles nye krav til private pasningsordninger om dansk og fokus på demokrati og medbestemmelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den nuværende sprogvurdering ved tre-års-alderen fastholdes,
 2. at udvalgte institutioner gennemfører et pilotprojekt der medfører fremrykning af sprogvurdering til to-års-alderen,
 3. at Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forhold til undtagelse fra sprogvurdering af børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold i Danmark delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen, og at delegeringen optages i Rødovre Kommunes delegationsregler,
 4. at sagen om sprogvurderingsalderen genbehandles af Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2019,
 5. at sprogstimuleringstilbuddet i Sesam udvides fra 15 til 30 timer om ugen, og at ordningen genvurderes i efteråret 2019, samt
 6. at tilsynet med private pasningsordninger udvides i overensstemmelse med lovændringen.


Børne- og Skoleudvalget, 12. september 2017, pkt. 63:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 177:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Børne- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 16. maj 2017, at ”formålet med loven er at sikre, at alle børn så tidligt som muligt hører og lærer dansk og får forståelse for værdier som f.eks. demokrati, medbestemmelse, dialog, respekt for mangfoldighed samt ligestilling mellem kønnene. Hermed får børnene tidligt mulighed for at få en tilknytning til det danske samfund, ligesom børnene gives forudsætninger for et godt børneliv og senere skolegang”.

Fremrykning af sprogvurderingerne til to-års-alderen.

Lovændringen indebærer bl.a. at kommunerne gives mulighed for at fremrykke sprogvurderingen i tre-års-alderen til to-års-alderen. Begrundelse for en eventuel fremrykning er at understøtte kommunens arbejde for at identificere de børn, der har behov for sprogstimulering, og hermed tidligt iværksætte sprogstimulering, så børnenes dansksproglige udvikling styrkes.

Efter de oplysninger, der er tilgået Børne- og Kulturforvaltningen er der endnu ikke udarbejdet materiale til at sprogvurdere børn i to-års-alderen, ligesom der ikke foreligger resultater fra afprøvning af en tidlig sprogvurdering.

I Rødovre Kommunes vuggestuegrupper anvendes det hidtidige vurderingsmateriale TRAS i forhold til småbørn, hvor personalet finder det påkrævet.

Efter en drøftelse på et ledermøde for daginstitutionerne, skal det foreslås, at kommunen foreløbig udvider TRAS-vurderingerne til at gælde alle 2-årige i to af kommunens institutioner (Tjørneparken og Bybjergets Vuggestue) i en forsøgsperiode på to år. Når der udgives sprogvurderingsmateriale til de to-årige vil dette erstatte TRAS i de samme institutioner. Erfaringerne herfra sammenholdes efterfølgende med erfaringerne i to kontrolinstitutioner (Skibet og Rønneholm) og vil kunne indgå i forbindelse med en senere stillingtagen til eventuel generel fremrykning af sprogvurderingerne.

Det bemærkes at reglerne for sprogstimulering af børn – herunder børn der ikke går i dagtilbud – følger en eventuel fremrykning af sprogvurderingerne.

Derfor forslår forvaltningen, at Børne- og Skoleudvalget afventer en endelig stillingtagen til en eventuel fremrykning af sprogvurderingerne til efteråret 2019. Dermed kan de erfaringer, der er gjort dels lokalt og dels på landsplan med hhv. materiale og identificering af børn med behov for sprogstimulering indgå i beslutningen.

DUT midlerne forventes at udgøre ca. 57.000,- kr. (halvårligt) i 2017 og ca. 117.000,- kr. 2018 og foreslås fremadrettet overført til de institutioner, som deltager i afprøvningen af en fremrykning af sprogvurderingerne.

Undtagelse fra sprogvurdering af børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold i Danmark.

Lovændringen giver endvidere Kommunalbestyrelsen mulighed for på baggrund af en konkret vurdering at beslutte, at børn af udlændinge, der har midlertidigt ophold i Danmark eller i henhold til EU-retten, ikke skal have foretaget sprogvurdering.

Ifølge ministeriets oplysninger retter bestemmelsen sig mod børn af forældre, der arbejder som sæsonarbejder, er specialist i en virksomhed, arbejder i Danmark på forskningsordninger eller lignende.

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsens kompetence i denne forbindelse delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen.

30 timers sprogstimulering til alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering, og som ikke er optaget i et dagtilbud.

Denne lovændring medfører, at Rødovre Kommunes hidtidige 15-timers tilbud (Sesam), der varetages i den selvejende institution Carlsro Børnehus, nu skal udvides til 30 timer ugentligt samtidig med, at det hidtidige beskæftigelseskriterium til forældrene bortfalder.

I den hidtidige ordning, har Carlsro Børnehus haft succes med at lade børnene overgå til ordinære pladser i børnehaven i takt med at forældrene ytrede ønske herom, hvilket har været tilfældet for en stor del af de børn, som er begyndt i institutionen.

Denne praksis forventes at være vanskelig at fastholde i takt med, at tilbuddet ændres til 30-timer, og dermed i langt højere grad tilgodeser børnenes sociale og udviklingsmæssige behov.

Ud over det faste tilbud, til børn som ikke er optaget i et pasningstilbud, har personalet hidtil haft en udgående funktion i forhold til tosprogede børn i kommunens øvrige institutioner. En udvidelse til et 30 timers tilbud betyder som udgangspunkt, at denne ydelse bortfalder.

Det er efter forvaltningens opfattelse usikkert, hvilken betydning udvidelsen sammenholdt med de ændrede beskæftigelseskriterier vil få for det fremtidige antal af indmeldte børn i Sesam.

Forvaltningen foreslår derfor, at der fremtidig arbejdes med et gennemsnit på seks børn i Sesam (svarende til det antal der var udgangspunktet, da Carlsro Børnehus overtog funktionen fra PUC).

Såfremt gennemsnittet overstiger seks børn, vil ekstrabørn normeringsmæssigt indgå som en andel af de almindelige børnehavepladser i Sesam.

Såfremt gennemsnittet ligger under seks børn, vil Sesams udgående funktion blive forholdsvis genoptaget.

Forvaltningen forslår endvidere, at sagen genoptages i efteråret 2019, når antallet af indmeldte børn i Sesam har stabiliseret sig og de nærmere konsekvenser af den ændrede funktion er kendte.

Som et led i behandlingen af sagen, har ovennævnte forslag være sendt til høring i institutionens bestyrelse, hvis bemærkninger vil foreligge senest på Børne- og Skoleudvalgets møde.

Krav om dansk og fokus på demokrati og medbestemmelse mv. i private pasningsordninger.

For så vidt angår private pasningsordninger - hvor forældre har indgået en aftale med en privat børnepasser - har lovændringen indført krav om at hovedsproget skal være dansk.

Efter de hidtidige regler, har Kommunalbestyrelsen bl.a. skullet godkende den private passers kvalifikationer. Med de ændrede regler bliver det et krav, at den private passer som forudsætning for kommunens godkendelse kan dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau, der understøtter at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer.

Dette indebærer, at kommunen fremadrettet skal føre tilsyn med, at den private pasning er tilrettelagt i overensstemmelse med de nye krav. Dette gælder både i forbindelse med den konkrete godkendelse af aftalen og i forbindelse med det løbende tilsyn.

Lov- og plangrundlag

Lov nummer 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven.

Ændringerne træder i kraft 1. juli 2017.

Økonomiske konsekvenser

DUT midlerne forventes at udgøre ca. 57.000,- kr. (halvårligt) i 2017 og ca. 117.000,- kr. 2018.

Tidsplan

Ændringerne vil træde i kraft umiddelbart efter sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Lov nummer 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven.

Den nationale klageinstans mod mobning
Sag nr. 145

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den nationale klageinstans mod mobning trådte i kraft den 1. august 2017. Lovændringerne medfører desuden skærpede krav til skolernes antimobbestrategier og giver klageadgang til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at arbejdet med skolernes antimobbestrategier tages til efterretning, samt
 2. at der sker en delegering af klagesagsbehandlingen, så henvendelser fremadrettet behandles af Børne- og Skoleudvalget og ikke af Kommunalbestyrelsen.


Børne- og Skoleudvalget, 12. september 2017, pkt. 64:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 178:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KL har skrevet til kommunalbestyrelserne i landets kommuner for at informere om den nationale klageinstans, der trådte i kraft 1. august 2017.

I 2016 fremlagde Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet "Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning". På baggrund af anbefalingerne i aktionsplanen blev undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven ændret. Ændringerne betyder bl.a. skærpede krav til antimobbestrategier på skolerne, samt at kommunalbestyrelsen fra 1. august 2017 skal behandle sager om mobning, hvis eleven eller forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis klagerne ikke får fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at delegere vurderingen af klagerne.

KL anbefaler, at der tages stilling til fire konkrete tiltag i den politiske og administrative proces:

 • Fastlæg en antimobbestrategi. I Rødovre Kommune arbejder alle skolerne aktivt med forebyggelse af mobning, og alle seks skoler har således allerede en antimobbestrategi.
 • Fastlæg arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser om mobning straks videreformidles til skolens ledelse. Børne- og Kulturforvaltningen har allerede en veletableret praksis, som gør, at alle henvendelser, som skolen selv skal håndtere, herunder mobning, bliver henvist og videreformidlet til skolens ledelse. Denne praksis vil forvaltningen fortsætte med.
 • Fastlæg procedure for klagebehandling, herunder afklaring af delegering af kompetencen. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til klagebehandlingen til Børne- og Skoleudvalget. 
 • Fastlæg kommunalbestyrelsens inddragelsesniveau. Eventuelle klager vil blive behandlet i Børne- og Skoleudvalget, og Kommunalbestyrelsen inddrages således ikke i sagsbehandlingen.

Lov- og plangrundlag

Undervisningsmiljøloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. august 2017.

Den nationale klageinstans mod mobning træder i kraft pr. 1. august 2017.

Bilag

Bilag 1: Brev fra KL vedrørende national klageinstans

Beslutning om fritvalgsordning af personlig og praktisk hjælp
Sag nr. 146

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev det besluttet at sætte fritvalgsordningen af personlig og praktisk hjælp i udbud. Aftalen indebærer, at den personlige og praktiske hjælp fremover skal varetages af to private leverandører og den kommunale hjemmepleje. I budgetaftalen indgik en forventet besparelse på 1 mio. kr. på rammen til hjemmehjælp.

Den 30. juni 2017 indgav Din Fleksible Service aps. konkursbegæring, og den 1. juli overtog Rødovre Kommunes hjemmepleje opgaverne. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag om, at kontrakten med Aleris a/s, som er den anden leverandør fastholdes, og at hjemmeplejens budget tilføres 1 mio. kr. da grundlaget for besparelsen er frafalder.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at den nuværende kontrakt fastholdes, og at der dermed er én privat leverandør på fritvalgsområdet samt
 2. at hjemmeplejens budget for 2018 og frem forhøjes med 1 mio, idet grundlaget for besparelsen bortfalder.


Social- og Sundhedsudvalget, 12. september 2017, pkt. 57:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 179:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 12. maj 2015 (sag nr. 39) tildelingskriterier og vægtning heraf i forhold til udbud af varetagelse af den personlige og praktiske hjælp.

De to private leverandører, Aleris a/s og Din Fleksible Service aps. blev valgt på følgende tildelingskriterier:

 • Pris (vægtes 35%)
 • Kvalitet (vægtes 45%) omhandler personlig, praktisk hjælp og hverdagsrehabilitering samt kvalitetssikring og medarbejderudvikling
 • Leveringssikkerhed og samarbejde (vægtes 20%)

Kontraktlængden er på fire år med mulighed for at forlænge kontraktperioden med to gange et år. Den valgte kontraktlængde er valgt af hensyn til leverandørernes mulighed for at kunne opbygge en forretningsmæssig sikkerhed. Af kontrakterne fremgår det, at timepriserne hos Aleris a/s på praktisk hjælp og personlig pleje på hverdage er højere end hjemmeplejens timepriser, mens timepriserne hos Din Fleksible Service aps. ligger under den kommunale hjemmepleje. Samlet set betød dette, at der kunne opnås en besparelse på en mio. kr. på rammen til hjemmehjælp.

Kontrakterne kan opsiges med seks måneders varsel.

På baggrund af udbudet, indgik Rødovre Kommune en aftale med Aleris a/s og Din Fleksible Service aps. med kontraktopstart den 1. februar 2016.

Den 30. juni 2017 indgav Din Fleksible Service aps. konkursbegæring. Det betød, at Rødovre Kommunes hjemmepleje overtog opgaverne den 1. juli 2017 hos de 129 borgere, der hidtil havde valgt Din Fleksible Service aps. som leverandør. Din Fleksible Service aps. har overfor forvaltningen oplyst, at de har haft en rentabel forretning i Rødovre Kommune.

Varetagelsen af den personlige og praktiske hjælp varetages i dag af Aleris a/s og den kommunale hjemmepleje, hvilket tilgodeser borgernes mulighed for frit valg af leverandør og lovgivningen på området. Det er forvaltningens vurdering, at Aleris a/s har en seriøs forretningsmodel og en økonomisk soliditet, der sikrer driften fremadrettet.

I anbefalingen af videreførelse af fritvalgsordningen med en privat leverandør og den kommunale hjemmepleje indgår ønsket om, at borgerne oplever en stabilitet og leveringssikkerhed, så utrygheden ved skift af leverandør undgås.

Seniorrådets høringssvar vil blive forelagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med beslutningen om udbud af leverandører til fritvalgsområdet blev der i 2015 indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. Denne besparelse kan ikke realiseres med Aleris a/s som eneste private leverandør, da deres timepriser på praktisk hjælp og personlig pleje på hverdage er højere end hjemmeplejens timepriser , og den indarbejdede besparelse derfor alene baserede sig på de opnåede priser hos Din Fleksible Service aps.

Merudgiften for 2017 søges afholdt inden for Social- og Sundhedsforvaltningens ramme.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Hørings svar fritvalgsordningen.docx

Godkendelse af Rammeaftale 2018 og fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde
Sag nr. 147

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne har ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden fremlægger Rammeaftale for 2018 til politisk godkendelse i kommunerne. Endvidere fremlægger KKR Hovedstaden forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede og specialundervisningsområdet til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes, samt
 2. at Hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. september, pkt. 58

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 12. september, pkt. 67

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 180:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, herunder udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde blev behandlet på KKR Hovedstadens møde den 14. juni 2017, hvor KKR anbefalede at sende rammeaftalen og de fælles mål til godkendelse i Kommunalbestyrelserne.

Rammeaftale 2018

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og udbud af pladser og ydelser for alle målgrupper. Det vurderes derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

På baggrund af de tendenser som kommunerne oplever, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i det tværgående samarbejde i 2018:

Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD.

Kommunerne oplever øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udviklie nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.

I takt med at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug mv. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme. Det stiller krav om indsatser med nye kompetencer og højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Styringsaftalen er en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014 til 2018 og aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

I styringsaftalen for 2018 er principperne for takstdifferentiering blevet præciseret, opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU er blevet ændret fra 90 til 30 dage, og proceduren for fastsættelse og opkrævning af beboernes egenbetaling er blevet justeret (botilbud efter Servicelovens §§ 107-108 og §§ 109-110).

Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I Rammeaftalen 2017 var udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde et særligt tema.

De fælles mål skal styrke og fokusere samarbejdet på tværs af kommuner og mellem kommuner og region. Ønsket er at fokusere på områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

De fælles mål behandles i KKR Hovedstaden, i de 29 kommuner og i Region Hovedstaden i perioden juni til oktober 2017. Når de fælles mål er politisk godkendt, vil målene udgøre rammen for samarbejdet i rammeaftalen i perioden 2018 til 2021. Målene vil blive indarbejdet i Rammeaftale 2018. De fælles mål fremgår af bilag til mødesagen. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018
Bilag 2: Fælles mål tværgående højt specialiserede tilbud

Huslejefastsættelse 2018 - Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken og Ældrecentret Broparken
Sag nr. 148

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende huslejerne for Slotherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken og Ældrecentret Broparken. DAB's forslag til huslejerne i 2018 fremlægges hermed til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at huslejerne i DAB's budget 2018 på Ældreboligerne, Ældrecentret Broparken og Slotsherrens Vænge 6 godkendes.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 181:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag for 2018 for Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken og Ældrecentret Broparken. Af budgetforslagene fremgår det:

 • at de budgetterede udgifter for Slotsherrens Vænge 6 reduceres fra 5.369.000 kr. i 2017 til 5.257.000 kr. i 2018 pga. reducerede henlæggelser. Huslejen er uændret og udgør 1.280 kr. pr. m2.
 • at budgettet for Ældrecentret Broparken på 7.941.000 kr. er uændret fra 2017 til 2018, og at huslejen fra 2017 fastholdes på 1.503 kr. pr. m2 i 2018.
 • at budgettet for Ældreboligerne Broparken øges fra 3.302.000 kr. i 2017 til 3.321.000 kr. i 2018. Stigningen, der svarer til 1 pct., skyldes, at der afvikles på energirenoveringen. Ændringen medfører, at huslejen ligeledes øges med 1 pct. fra 870 kr. pr. m2 i 2017 til 878 kr. pr. m2 i 2018.

Huslejerne for Ældreboligerne og Ældrecentret i 2018 er godkendt på afdelingsmøder d. 27. juni 2017. Afdelingsmøde på Slotsherrens Vænge 6 er ikke afholdt på grund af manglende tilmelding.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejerne er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Huslejen varsles med tre måneders varsel til ikrafttræden den 1. januar 2018.

Bilag

Bilag 1: 2018 3015 Ældreboligerne Broparken budgetudkast
Bilag 2: 2018 3054 Ældrecentret Broparken budgetudkast
Bilag 3: 2018 3064 Slotsherrens Vænge 6

Renovering af køkkenet på Ørbygård
Sag nr. 149

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 23. maj 2017 en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til renoveringen af køkkenet og caféen på Ørbygård. Tilbuddet fra lavestbydende entreprenør betyder imidlertid, at det er nødvendigt at øge bevillingen med 1,6 mio. kr. for, at renoveringen kan gennemføres som planlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på yderligere 1,6 mio. kr. i 2017 til renoveringen af køkkenet på Ørbygård, som finansieres af kassebeholdningen.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 182:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sag nr. 84 på mødet d. 23. maj en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til renoveringen af køkkenet og caféen på Ørbygård i 2017, som er finansieret af tilskud fra Staten på 3,825 mio. kr. og kassebeholdningen på 1,275 mio. kr.

Ved afholdt licitation d. 8. september 2017 er der modtaget tilbud fra alle 4 indbudte entreprenører. Det billigste tilbud ligger 1,6 mio. kr. over det budgetterede. Årsagerne er, at byggetiden er meget komprimeret, og at installationernes tilstand kræver mere nyt og udskiftning.

Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at fortsætte renoveringen af køkkenet og caféen som oprindeligt planlagt, idet tilskuddet fra Staten på 3.825.000 kr. også beror på, at renoveringen af køkkenet gennemføres i 2017.

Lov- og plangrundlag

Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokaler køkkener på landets plejehjem.

Lov om social service § 192

Økonomiske konsekvenser

Den forventede anlægsudgift til renoveringen af køkkenet og caféen på Ørbygård i 2017 øges med 1,6 mio. kr. til i alt 6,7 mio. kr. Den øgede anlægsudgift på 1,6 mio. kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen.

Tidsplan

Kontraktskrivning og fysisk opstart d. 26. september 2017

Aflevering af anlægsarbejder d. 29. december 2017

Enkelte monteringsarbejder og indflytning januar 2018

Tilskud til kompetenceudvikling af job- og virksomhedskonsulenter
Sag nr. 150

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har i 2017 afsat i alt 5.888.000 kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser. Rødovre Jobcenter har fået godkendt ansøgning om tilskud på i alt 232.000 kr. Midlerne er tiltænkt medarbejdere, der arbejder med beskæftigelsesreformens målgrupper, dvs. de forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at bevillig af tilskud til kompetenceudvikling godkendes.
 2. at der i 2017 gives en netto bevilling, svarende til en udgift på 232.000 kr. og tilhørende indtægt på 232.000. til Beskæftigelsesudvalget.


Beskæftigelsesudvalget, 12. september 2017, pkt. 40:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 183:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med kompetenceudviklingen er, at Jobcentret bliver bedre til at forebygge langtidsledighed. Kompetenceudviklingen skal give medarbejderne et grundigere kendskab til det aktuelle arbejdsmarked og virksomhedernes behov for arbejdskraft, sammenholdt med borgerens cv og personlige kompetencer. Målet er, at jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter, ved en udvidet 1. gangs samtale, bliver bedre til at matche borgeren med den rette virksomhed og den rette opkvalificering i det tidligere forløb.

18 medarbejdere deltager over seks kursusdage i et forløb, der er særlig målrettet arbejdsmarkedet i regionen. Kompetenceudviklingen forestås af konsulentvirksomheden Marselisborg, som er specialiseret på arbejdsmarkedsområdet.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 232.000 kr. vedrører funktion 6.45.51 Jobcentre.

Tidsplan

juni - oktober 2017.

Valg af tilforordnede til Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017
Sag nr. 151

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal der vælges i alt 66 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at der vælges 66 tilforordnede vælgere som beskrevet i sagsfremstillingen


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 184:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune er opdelt i seks valgdistrikter, der ved sidste valg, Folkeafstemning om retsforbehold d. 3. december 2015, fordelte sig med antal stemmeberettigede fordelt som følger:

Valgsted

Stemmeberettigede

Islev skole

 3.989

Tinderhøj skole

 4.208

Rødovrehallen

 6.223

Rødovre skole

 5.768

Valhøj skole

 3.729

Ørbygaard

 3.101

Antal stemmeberettigede ved Kommunalvalget den 21. november 2017 vil være højere, dels på grund af den øgede tilflytning til Rødovre samt på grund af kriterierne for stemmeret ved de to valg.

De 66 tilforordnede vælgere er beregnet ud fra, at hvert valgsted som udgangspunkt har behov for 10 tilforordnede vælgere til at bistå med opgaver som udlevering af stemmesedler, skanning af valgkort, kontrol ved stemmeboks m.v. Der vil dog være 12 tilforordnede knyttet til Rødovre skole og 14 tilforordnede til Rødovre hallen p.g.a. valgstedernes størrelse. De tilforordnede, der skal sidde ved bordene skal have it-erfaring.

Partierne skal efter den d'Hondske metode udpege i alt 66 tilforordnede, fordelt som følger:

Parti

Mandater

Antal tilforordnede

A - Socialdemokratiet

9

 32

C - Det Konservative Folkeparti

2

 7

F - Socialistisk Folkeparti

1

 3

O - Dansk Folkeparti

4

 14

V - Venstre

1

 3

Ø - Enhedslisten

2

 7

Forslag til fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede på de seks afstemningssteder er vedlagt som bilag.

Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at Kommunalbestyrelsen tager særligt hensyn til de mindre partier samt de partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, når den udpeger de tilforordnede vælgere.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, § 17.

Økonomiske konsekvenser

Til valgstyrere og tilforordnede vælgere udbetales diæter (valghonorar) efter gældende regler, som er 415 kr. for deltagelse under fire timer og 830 kr. for deltagelse over fire timer.

Tidsplan

Valgsekretariatet skriver til partiernes gruppeformænd med en frist for indlevering af navne på de 66 tilforordnede.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fordeling_valgstyrer_tilforordnede_KV17

Valg af valgstyrere og valgstyrerformænd til Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal der vælges mindst fem og højst ni valgstyrere for hvert afstemningssted til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at der vælges fem valgstyrere for hvert af kommunens seks afstemningssteder, heraf
 2. at der vælges en valgstyrerformand for hvert afstemningssted


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 185:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal vælge mindst fem og højst ni valgstyrere for hvert afstemningssted til at stå for afstemningen og den efterfølgende stemmeoptælling på afstemningsstedet. Det er forudsat i loven om kommunale og regionale valg, at valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder repræsenterer flere grupper i Kommunalbestyrelsen.

I Rødovre er der tradition for, at der vælges fem valgstyrere for hvert afstemningsområde, dvs. at der med seks valgsteder skal vælges 30 valgstyrere, heraf en valgstyrerformand per afstemningsområde.

Efter den d'Hondske metode er den partipolitiske fordeling af valgstyrere og valgstyrerformænd følgende:

Parti

Antal valgstyrere

A - Socialdemokratiet

13

C - Det Konservative Folkeparti

2

F - Socialistisk Folkeparti

1

O - Dansk Folkeparti

5

V - Venstre

1

Ø - Enhedslisten

2

 

Parti

Antal valgstyrerformænd

A - Socialdemokratiet

 4

C - Det Konservative Folkeparti

 0

F - Socialistisk Folkeparti

 0

O - Dansk Folkeparti

 1

V - Venstre

 0

Ø - Enhedslisten

 1

I alt 24 valgstyrere og seks valgstyrerformænd.

Forslag til fordeling af valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, §16.

Økonomiske konsekvenser

Til valgstyrere og tilforordnede vælgere udbetales diæter (valghonorar) efter gældende regler, som er 415 kr. for deltagelse under fire timer og 830 kr. for deltagelse over fire timer.

Tidsplan

Valgsekretariatet skriver til partiernes gruppeformænd med en frist for indlevering af navne på valgstyrere og valgstyrerformænd.

Bilag

Bilag 1: Forslag til fordeling_valgstyrer_tilforordnede_KV17

Valg af tilforordnede vælgere til at forestå valg i borgernes eget hjem
Sag nr. 153

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal der vælges et antal tilforordnede til at forestå valghandlingen i visse boformer efter lov om social service, herunder pleje- og ældreboliger samt i vælgerens eget hjem. Hvervet skal varetages af to tilforordnede vælgere, der er valgt af Kommunalbestyrelsen.

Da det er et krav, at de to stemmemodtagere så vidt muligt skal være udpeget af forskellige grupper i Kommunalbestyrelsen, anbefales det at der udpeges i alt 10 tilforordnede vælgere efter den d'Hondske metode.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at gruppe A vælger seks tilforordnede vælgere,
 2. at gruppe C vælger en tilforordnet vælger,
 3. at gruppe O vælger to tilforordnede vælgere samt,
 4. at gruppe Ø vælger en tilforordnet vælger


Økonomiudvalget, 20. september 2017, pkt. 186:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lovgivningen indeholder en række begrænsninger til, hvem der kan udpeges som stemmemodtager ved brevstemmeafgivning i visse boformer:

 1. Kandidater til valget kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager
 2. Ansatte knyttet til vedkommende boform kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager
 3. Personer, der er ansat til at yde personlig praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen må ikke være stemmemodtager i de boformer, hvor de gør tjeneste. Dette gælder, uanset om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør, kommunen har antaget.

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en af stemmemodtagerne udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning. I tilfælde, hvor begge stemmemodtagere er udpeget blandt de tilforordnede vælgere, skal hver af de to stemmemodtagere så vidt muligt være udpeget af forskellige grupper i Kommunalbestyrelsen.

De under punkt 1-3 nævnte begrænsninger gælder, uanset om de pågældende i øvrigt måtte være valgt som tilforordnede eller udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg (Bek. nr. 771 af 22. 06.2017)

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen (bek. nr. 130 af 19.02.2009)

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem (bek. nr. 128 af 19.02.2009)

Økonomiske konsekvenser

Der afholdes udgifter til diæter samt kørselsgodtgørelse.

Tidsplan

Valgsekretariet skriver til partiernes gruppeformænd med en frist på indlevering af navne på de tilforordnede.

Diverse
Sag nr. 154

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19. 17.