Kommunalbestyrelsen

03-10-2017

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Chris Lassen Jensen (C)
Svend Erik Pedersen (F)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Kim Hammer (O)
Peter Michael Jensen (O)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Hans Houmøller (Ø)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)

Fraværende

Chris Lassen Jensen (C), sag 162 og 163

Sager 162 - 163

Fold alle ud

Budgetforslag 2018 - budgetoverslagsår 2019-2021, 2. behandling
Sag nr. 162

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 23. august og den 5. september budgetforslag 2018.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag

De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 6. september 2017. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning, seneste beslutninger truffet i Kommunalbestyrelsen med varig økonomisk effekt og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag

Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, O, og Ø.

Der er indkommet særskilte ændringsforslag fra gruppe C og fra gruppe V.

Øvrige ændringer

Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelse af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Ressource og Serviceforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2018 (2019-2021) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet.
  2. at der vælges et selvbudgetteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2018. jf. afstemningshæftet punkt 156.
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2018 (2019-2021) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet, samt
  4. at kirkeskatten for 2018 fastsættes uændret til 0,72 pct.


Økonomiudvalget, 27. september 2017, pkt. 192:

Budgetforslaget 2018 (2019-20121) fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 3. oktober 2017, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Jette Louise Skovgaard Larsen deltog som suppleant for Chris Lassen Jensen.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2018 den 5. september 2017 blev budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 27. september 2017 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 3. oktober 2017.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2018. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2018

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2017, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2016. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2017 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.636,2 mio. kr. i 2018. Budgetforslagets anlægsudgifter udgør 180,4 mio. kr. i 2018, heraf 21,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget indeholder et kassetræk på 48,5 mio. kr. i 2018, og kasseopbygninger på 9,6 mio. kr. i 2019, på 91,3 mio. kr. i 2020 og på 92,7 mio. kr. i 2021. Der henvises til bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

Beregningen af kommunens bloktilskud og udligning er baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelse af budgetforslag 2018.

Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

I budgettet gives en nettodriftsbevilling og et nettorådighedsbeløb til hvert udvalg. Rådighedsbeløbet skal bevilges ved særskilte anlægssager. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagspublikationens generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger.  

En række af anlægsprojekterne i budgetforslagets investeringsoversigt er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekter bevilges straks ved budgetvedtagelsen, jf. sagsfremstillingen i 1. behandlingen af budgetforslaget.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer

Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2018 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tidsplan, som Økonomiudvalget har vedtaget for budgetlægningen 2018 (2019-2021). De tekniske ændringer er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i Ændringsforslagshæftet den 6. september 2017.

De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet.

De tekniske ændringsforslag har betydning for nogle af de takster, der fremgår af budgetforslaget. Der henvises til bilag 4 Takster i 2018, hvor de ændrede takster er markeret med grå farve.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2018 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ultimo juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det ligger til grund for beregningen i hæftet med de tekniske ændringsforslag.

Rødovre Kommune har i 2018 fået 18 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 14 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har endvidere fået en lånedispensation på 21 mio. kr. på baggrund af ansøgning.

Derudover skal det bemærkes, at det i lighed med tidligere år er forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive endeligt afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2018. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2018 overskrider budgetterne.

Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2018 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 17 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er forudsat i budgetforslaget, at der sker en udbetaling af 1 mia. kr. som er betinget af, at kommunerne budgetlægger indenfor det aftalte anlægsniveau.

I de tekniske ændringsforslag indgår et forslag vedr. fjernvarmen, som belaster kommunens økonomi med 7,7 mio. kr. i 2018, med 6,4 mio. kr. i 2019, og med lavere beløb i 2020-2021. Ændringsforslaget er afstedkommet af et akkumuleret overskud i fjernvarmens økonomi, som søges nedbragt over årene 2018-2019. Fjernvarmen skal i forhold til mellemværendet med kommunen hvile i sig selv over en årrække.

Politiske ændringsforslag

Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, O og Ø. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg.

Der er indkommet særskilt ændringsforslag fra hhv. gruppe C og fra gruppe V, der ligeledes er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg.

Den politiske aftale mellem grupperne A, F, O og Ø samt de modtagne ændringsforslag fra gruppe C og fra gruppe V er optrykt bagerst i afstemningshæftet.

Øvrige ændringer

Beregninger der belyser forskellen mellem skatter, tilskud og udligning ved henholdsvis det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslag 2018, det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag som følge af økonomiaftalen, og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fremgår af bilag 3 Skatter, tilskud og udligning. Beregningerne viser, at set i forhold til budgetforslaget giver det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag et merprovenu i  2018 på 46,0 mio. kr., mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et merprovenu på 10,7 mio. kr. i 2018 i forhold til budgetforslaget. Valg af selvbudgettering er derfor beregnet til at give en umiddelbar gevinst i forhold til statsgaranti på 35,3 mio. kr. i 2018. Det skal bemærkes, at den efterregulering, der altid skal ske tre år efter budgetåret ved valg af selvbudgettering, aktuelt beregnes til at være en udgift for Rødovre Kommune på 10,9 mio. kr. i 2021. Dette indarbejdes i givet fald i budgetoverslagsår 2021, samtidigt med gevinsten i 2018.

I budgetoverslagsårene giver de nye beregninger af indtægtssiden anledning til et merprovenu i forhold til budgetforslaget på 9,8 mio. kr. i 2019, på 4,5 mio. kr. i 2020 og på 5,1 mio. kr. i 2021 (ved valg af selvbudgettering i 2018 vil der dog som nævnt ske en efterregulering på 10,9 mio. kr. i 2021, hvorfor der bliver tale om et samlet mindreprovenu i 2021 på 5,8 mio. kr.).

Dermed vil der - med den nuværende viden - være udsigt til en samlet gevinst for Rødovre Kommune ved at vælge selvbudgettering i 2018, fremfor statsgaranti, på i alt 24,4 mio. kr. fordelt over budgetperioden 2018-2021. Det skal understreges, at beregningerne beror på et skøn over dels udviklingen i Rødovre Kommune, dels udviklingen på landsplan.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2018. Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der vælges selvbudgettering i 2018. Det skyldes at den udmeldte statsgarantien for Rødovre Kommune baserer sig på et befolkningstal, der ikke tager højde for byudviklingen og tilflytning til nye boliger i kommunen.

Efter udsendelsen af de tekniske ændringsforslag den 6. september har Provstiet indmeldt tal, der betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer ændringer i forhold til budgetforslag 2018, som er indarbejdet i afstemningshæftet, punkt 75.

Af hensyn til kommunernes overordnede mulighed for at leve op til den økonomiske aftale mellem regeringen og KL, er en række af anlægsprojekterne fra budgetforslaget og fra den politiske aftale besluttet overført fra anlæg til drift. Der er tale om projekter, der med rimelighed, og i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, kan konteres teknisk på driftssiden. Det drejer sig om følgende projekter fra budgetforslaget: Etablering af tomrør og fibernet (letbanen), Designmanualen, Renovering af Røde Bro, Sortering i det offentlige rum, Stier ved Irmabyen, Rådhusplads belysning af bassiner, Skoleområdet digitalisering, Skovmoseskolen brugsvand, Slottet toiletter mv., Skibet Bagbord støjskærm, Espelunden kunstgræsbane, Espelunden opvisningsbane, Projekterne vedr. Skovly, Kunst i byens rum, Ørbygård inventar, Velfærdsteknologi Ældre- og handicapafdelingen, Fornyelse af Officepakke og Udbud af omsorgssystem.

Fra den politiske aftale konteres følgende projekter teknisk på driften i stedet for på anlæg: Bycykler samt projekterne fra skolehandlingsplanen. De af projekterne, der var opført på budgetforslagets anlægsoversigt flyttes i afstemningshæftet fra anlægssiden og indarbejdes på driftssiden, hvor også de anførte projekter fra budgetaftalen indarbejdes. Kommunens balance påvirkes ikke af den ændrede kontering.

Det har vist sig muligt at flytte 5 mio. kr. (færdiggørelse af udearealer og restafregning på bygning) af de 34 mio. kr. der indgår i budgetforslagets investeringsoversigt vedr. ny daginstitution i 2018, til 2019, så anlægsudgiften i 2018 bliver 5 mio. kr. mindre, og anlægsudgiften i 2019 bliver tilsvarende større. Dette forbedrer kommunens balance i 2018 med 5 mio. kr., og forværrer tilsvarende balancen i 2019.

I dag opkræver Rødovre Kommune dækningsafgift af ejendomme, som kommunen selv ejer. Det betyder at kommunen pålægger sig selv en udgift og en tilsvarende indtægt. Det er indarbejdet som et forslag i afstemningshæftet, at kommunen fra budget 2018 ikke længere opkræver dækningsafgift af kommunale ejendomme, hvor kommunen selv betaler og modtager dækningsafgiften. Dette vil nedbringe serviceudgifterne med næsten 11 mio. kr. i 2018 og fremefter. Kommunens samlede balance påvirkes ikke heraf.

Social- og Sundhedsforvaltningen har en sag på septembermøderækken om fritvalgsordning af personlig og praktisk hjælp, som hvis den bliver godkendt i Kommunalbestyrelsen, indebærer en udgift på 1 mio. kr. årligt. Sagen er indarbejdet i afstemningshæftet, punkt 39.

Kassebeholdningen

Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2018. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer samt politiske ændringer (A, F, O og Ø) stemmes igennem, vil være et kassetræk på 2,0 mio. kr. i 2018, og kasseopbygninger på 7,2 mio. kr. i 2019, på 96,6 mio. kr. i 2020 og på 89,4 mio. kr. i 2021.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg

Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer, de politiske ændringer (A, F, O og Ø) og de øvrige ændringer, på driftssiden udgør 35,7 mio. kr. i 2018. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.671,9 mio. kr. i 2018.

Anlægsbudget fordelt på udvalg

Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer, de politiske ændringer (A, F, O og Ø) og de øvrige ændringer, på anlægssiden udgør -15,7 mio. kr. i 2018. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 164,7 mio. kr. i 2018. Det skal bemærkes, at der heri indgår anlægsudgifter vedr. Ørbygård, på 42,2 mio. kr., hvor kommunen ikke afholder udgiften.

Driftsbalance

Budgetlovens balancekrav til budgettet indebærer, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Det fremgår af tabel 4 i bilag 1, at driftsbalancen, forudsat at de tekniske ændringer, de politiske ændringer (A, F, O og Ø) og de øvrige ændringer vedtages, skønnes at udgøre 135 mio. kr. i 2018. Det betyder at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst

Rødovre Kommunes budget 2018 vil med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag ligge over den tekniske ramme for serviceudgifterne, som KL har beregnet på baggrund af KL og regeringens økonomiaftale for 2018.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse om kommunernes styrelse, LBK nr. 318 af 28/03/2017) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 952 af 05/07/2017).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommunee findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2018 (2019-2021).

Tidsplan

Politisk 2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 27. september 2017

Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 3. oktober 2017

Budgettet lægges på nettet: 20. november 2017.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagsfremstillingen
Bilag 2: Afstemningshæfte KB Referat
Bilag 3: Skatter, tilskud og udligning
Bilag 4: Takster 2018

Diverse
Sag nr. 163

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.25.

Jette Louise Skovgaard Larsen deltog som suppleant for Chris Lassen Jensen.