Kommunalbestyrelsen

27-02-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)

Fraværende

Michel Berg (A), sag 12-22

Sager 12 - 22

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Hjemtagning af affaldsindsamling
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I disse år sker en markant udvikling på affaldsområdet for at understøtte målet om at gøre affald til en ressource frem for en miljøbelastning. EU har besluttet, at 65 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2035. For at nå det, er det nødvendigt at indføre nye affaldsordninger, udvikle de eksisterende og udnytte de teknologiske muligheder bedre. Det forudsætter en høj grad af fleksibilitet og styring af affaldsindsamlingen.

Teknisk Forvaltning har undersøgt muligheder og økonomi ved en hjemtagning af affaldsindsamlingen, med henblik på opstart i 2019. Undersøgelsen viser, at en hjemtagning af indsamlingen vil forøge fleksibiliteten og forbedre servicen samtidig med, at effektiviteten forbedres. 

Indstilling

 Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at affaldsindsamlingen hjemtages, med henblik på opstart i 2. halvår 2019, som beskrevet i denne sagsfremstilling inkl. bilag,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. og afsættes et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. i 2018 til projektering af ombygning af genbrugsstationen. Rådighedsbeløbet finansieres via en omplacering af ledige driftsmidler på affaldsområdet i 2018,
 3. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til indkøb af vaskeanlæg til nedgravede affaldsbeholdere, til idriftssættelse i 2018. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen og påvirker affaldsområdets mellemværende med Rødovre Kommune, samt
 4. at anlægsudgiften på samlet 46,7 mio. kr. til indkøb af biler, herunder elskraldebiler samt ombygning af genbrugsstationen vil blive indarbejdet i budget 2019 evt. lånefinansieret.


Teknik- og Miljøudvalget, 06. februar 2018, pkt. 10:

Anbefales med 2 stemmer for (A). En undlod at stemme (C).


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 15:

Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A og Ø) og 1 imod (V).

1 medlem undlod at stemme (O).

Beslutning

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Gruppe C+V indstiller, at hjemtagning af affaldsindsamling stilles i bero indtil Teknisk Forvaltning har indhentet og fremlagt andre tilbud om affaldsindsamling, herunder det tværkommunale "Indsamling På Tværs".

Forslaget faldt med 14 stemmer imod (A, F, O, Ø) og 4 for (C, V).

Indstillingen godkendt med 14 stemmer for (A, F, O, Ø) og 4 imod (C, V).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 20. december 2016 (sag nr. 198) en sag om "Status for affaldsplanens område 16 om indsamling af affald", hvor en business case viste en besparelse på omkring 1,7 mio. kr. ved hjemtagelse. Teknisk Forvaltning har efterfølgende undersøgt, hvorledes en hjemtagning af affaldsindsamlingen kan foregå.

Teknisk Forvaltning har i vedlagte rapport (bilag 1), beskrevet muligheder, fordele, risici og økonomi ved en hjemtagning af affaldsindsamlingen, herunder serviceniveau. I rapporten belyses de områder, der er relevante ved en hjemtagning af affaldsindsamlingen. Det drejer sig om indretning af mandskabsfaciliteter, indkøb af skraldebiler, ansættelse af skraldemænd/chauffører, organisation og indsamlingsordninger. Med udgangspunkt i de belyste områder er de samlede udgifter for hjemtagning af affaldsindsamlingen beregnet. Dette er beskrevet i afsnit om økonomiske konsekvenser. 

Fremtiden på affaldsområdet
Udviklingen på affaldsområdet peger mod øgede krav til sortering og kvalitet.  Der vil komme flere affaldstyper til udsortering, og i afsætningsledet skærpes kravene til kvaliteten. EU har besluttet, at 65 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2035, så det nuværende krav fra Regeringen om 50 % genanvendelse i 2022 vil blive strammet.  

Nye teknologier er ligeledes en joker i fremtidens affaldshåndtering. Der sker en masse indenfor robotsortering, Smart City og Big Data. Her er det vigtigt, at vi følger udviklingen, så vi vælger løsninger, der egner sig til en tæt befolket kommune som Rødovre. 

Hvis vi skal kunne følge med udviklingen og de øgede krav, skal vi udvikle og forbedre de ordninger, vi allerede har. Det kræver nytænkning, stor fleksibilitet og råderum. Vi skal hurtigt kunne tilpasse, optimere og ændre eksisterende ordninger og igangsætte forsøgsordninger, og vi skal kunne implementere ny teknologi løbende.  

Når affaldsindsamling udbydes sker det typisk for 6 år ad gangen. I den periode er affaldsindsamlingen låst, og det er begrænset, hvilke ændringer der kan foretages i en kontraktperiode, uden det vil medføre betydelige ekstra omkostninger. Alternativet kunne være at mindske kontraktperioden, men det giver højere priser, da renovatøren således ikke kan nå at afskrive skraldebilerne. Den ønskede fleksibilitet på affaldsområdet vil således, i en udbudssituation, medføre risiko for betydelige meromkostninger til indsamlingen. 

Hvis affaldsindsamlingen hjemtages, har Teknisk Forvaltning størst mulig fleksibilitet i forhold til etablering af forsøg og ændringer i sortering og indsamling, uden det har betydning for personaleomkostninger og tømmepris. Indkøb og implementering af ny teknologi vil også kunne ske uden fordyrende aftaler om snitflader og konvertering af data, til og fra renovatørens it-system. 

Borgerservice
På affaldsområdet er der et ønske om en forøget borgerservice og hurtigere reaktion på klager. Borgerbetjening og klagebehandlinger vil blive forenklet ved at hjemtage affaldsindsamlingen. Der vil være en langt højere grad af fleksibilitet i opgaveløsningen, som vil gøre det nemmere at reagere på pludseligt opståede problemer ude hos borgerne. 

Når opgaven er udliciteret, er den tætte dialog med skraldemændene kun mulig til en vis grænse, da det er vognmanden, som har den endelige personaleledelse af medarbejderne og således også bestemmer, hvorledes opgaven skal udføres. Ved en hjemtagning vil kommunen have en direkte indflydelse på den service, som bliver leveret, da skraldemændene bliver en del af kommunen.

Ved at hjemtage affaldsindsamlingen opnås der således en kortere vej fra borger til skraldemand. Teknisk Forvaltning vil sørge for, at skraldemændene får en tilstrækkelig uddannelse og et godt vidensniveau om kommunens affaldsordninger og affaldssortering. Det er en forudsætning for at levere en god service. Borgerne skal ikke opleve, at skraldemændene skal hurtigt videre, men har tid til at yde en god borgerservice.  

Materiel
Ved en hjemtagning sikres der en bedre sammenhæng på affaldsområdet, og der kan høstes en række synergieffekter på det administrative område. Der vil også kunne opnås synergieffekter på tværs i forvaltningen, idet udnyttelsesgraden af materiel, herunder specielt kranbiler, kan forbedres.  

Indenfor kommunens arealer er det kun muligt at placere skraldebilerne og mandskabet på Rødovre Kommunes genbrugsstation. Det kræver dog en ombygning, så der bliver plads til mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer. Ombygningen forventes at kunne blive gennemført, mens genbrugsstationen er åben.  

Teknisk Forvaltning anbefaler, at der indkøbes elskraldebiler til de indsamlingsordninger, som ikke er begrænset af elbilernes rækkevidde, eller hvor der er behov for montering af kran. Elskraldebiler er støjsvage og forurener ikke i lokalområdet. Isoleret set medfører indkøb af elskraldebiler en forøget udgift til indsamling, idet elskraldebiler er dyrere end tilsvarende dieselbiler. Dette gælder, uanset om det er ved hjemtagning eller som et krav i et udbud. Imidlertid kan merudgiften finansieres af den besparelse, der vil kunne opnås ved hjemtagning. Ved hjemtagning vil der således kunne indføres elskraldebiler, uden borgerne vil opleve en takststigning. 

Udbud
Den nuværende kontrakt med vognmandsfirmaet udløber den 28. april 2019, med mulighed for at forlænge kontrakten i op til to år. For at sikre, at Rødovre Kommune får leveret det nødvendige materiel, vil en opstart tidligst kunne ske i 2. halvår 2019. Dette skyldes, at indkøb af materiel skal ske gennem et EU-udbud, og at leveringstiden på skraldebiler er over 12 måneder.

Ifølge budgetresolutionen for 2018 skal det undersøges, om affaldsindsamlingen kan hjemtages, subsidiært udføres af en anden renovatør end den nuværende. De krav, der stilles i et udbud, skal være objektive og saglige. I udbudsloven findes regler om udelukkelse, men ingen af de udelukkelsesgrunde kan anvendes i forhold til den nuværende renovatør. På baggrund af udbudsreglerne er det således ikke muligt at sikre, at indsamlingen udføres af en anden opreratør end den nuværende.

Serviceniveauet er et af de sværeste punkter at beskrive og måle på i et udbud. De virksomheder, som byder, vil ifølge deres beskrivelser alle levere en god service. Den reelle service fra den virksomhed, som vinder udbuddet, kan dog vise sig at være en hel anden. Ved at hjemtage affaldsindsamlingen kan der sikres en god service og mulighed for løbende at tilpasse arbejdesgange, kombineret med en god økonomi og klare miljøfordele. 

Anbefaling
Samlet set er det Teknisk Forvaltnings anbefaling, at der sker en hjemtagning af affaldsindsamlingen med udgangspunkt i, at der indkøbes flest mulige elskraldebiler. Det anbefales, at hjemtagning foretages pr. 2. halvår 2019 - for derved at opnå øget fleksibilitet, forbedret service og økonomisk effektivitet hurtigst muligt. Besparelsen der opnås ved hjemtagning af affaldsindsamlingen, vil kunne finansiere indkøbet af elskraldebiler.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
Rødovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald af 29. april 2013.
Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024.
Udbudsloven - Lov nr. 1564 af 15. december 2015 (Regler om udelukkelse er nærmere beskrevet i bilag 2).

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at et eventuelt overskud eller underskud skal indarbejdes i taksterne de efterfølgende år. Over- og underskud vil derfor ikke kunne overføres til det skattefinansierede område. Alle udgifter i forbindelse med hjemtagning vil således blive finansieret over affaldstaksterne. Herudover vil alle udgifter i forbindelse med elskraldebiler kunne afholdes uden en forventet takststigning.

Ved hjemtagning af affaldsindsamlingen kan der opnås en besparelse på 1,8 mio. kr om året. Denne besparelse forudsætter, at der anvendes skraldebiler på diesel som i den nuværende kontrakt. Anvendes der i stedet elskraldebiler vil dette medføre en årlig udgift svarende til besparelsen på 1,8 mio. kr.

Hjemtagningen vil kræve en anlægsinvestering på 3,9 mio. kr. til ombygning af genbrugsstationen. Denne anlægsinvestering kan lånefinansieres over 25 år og vil blive indarbejdet i budget 2019. Projekteringen vil beløbe sig til omkring 0,15 mio. kr. og vil blive finansieret via budget 2018 for affaldsområdet.

Indkøb af skraldebiler, herunder elskraldebiler, vil beløbe sig til omkring 43 mio. kr. Det endelige beløb vil dog afhænge af de konkrete priser på købstidspunktet. Indkøbet af skraldebilerne kan finansieres ved optagelse af lån med en forventet løbetid på op til 10 år. Indkøbet vil blive indarbejdet i budget 2019. Der er fuld låneadgang til investeringer på forsyningsområdet.

Indkøbet af vaskeanlægget på 1,5 mio. kr. i 2018 foreslås finansieret via affaldsområdets mellemværende med Rødovre Kommune, og vil således blive finansieret af kassebeholdningen. Det forventede mellemværende med kommunen primo 2018 er 2,2 mio. kr. i affaldsområdets favør.

Udgifterne til driften af affaldsindsamlingen, inkl. afdrag på anlægsinvestering og afdrag på lån til skraldebiler vil i 2019 beløbe sig til 21,7 mio. kr. I 2018 er der budgetteret med en udgift på 20,7 mio. kr. Som følge af udbygningen af kommunen vil denne udgift stige til 21,7 mio. kr. i 2019, som modsvares af øgede indtægter.

Udbygningen af Rødovre betyder, at affaldsgebyret for den enkelte husstand forbliver på samme niveau fra 2018 til 2019. Det betyder, at den del af affaldsgebyret, som vedrører udgifter til indsamlingen, kan fastholdes fra 2018 til 2019.

Nettoeffekten af hjemtagelsen forventes derfor at være udgiftsneutral i forhold til budget 2019 og frem.

Tidsplan

Primo 2018: De nuværende skraldemænd informeres
Primo 2018: Forhandling af lokalaftale med 3F påbegyndes
Primo 2018: Vaskeanlæg bestilles, så det er klar til drift i 2018.
Medio 2018: Udbud af biler
2018: Opstart på vask af nedgravede affaldsbeholdere
2018: Projektering af ombygningen af genbrugsstationen
2018: Undersøge muligheder og valg af it-løsninger
2018: Undersøge muligheder og valg vedrørende køb/leje af vippe- og maxicontainere
Primo 2019: Ombygning af genbrugsstationen påbegyndes
Forår 2019: Levering af første kranbil
2. halvår 2019: Levering af øvrige biler
2. halvår 2019: Ansættelse af personale
2. halvår 2019: Indsamlingen af affald påbegyndes i kommunalt regi. 

Bilag

Bilag 1: Rapport om hjemtagning af affaldsindsamlingen
Bilag 2: Udelukkelsesgrunde

Genanvendelse af madaffald
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har undersøgt genanvendelsen af madaffald, i forhold til målsætning og i forhold til genanvendelsesformålet samt økonomien i den specifikke affaldsfraktion.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, 

at undersøgelsen tages til efterretning.


Teknik- og Miljøudvalget, 06. februar 2018, pkt. 11:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 16:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I resolution til budget 2018 er det besluttet, at Teknisk Forvaltning skal undersøge genanvendelsen af bioaffald, i forhold til målsætning, til hvilke formål der genanvendes, samt økonomien i den specifikke fraktion.

Gevinsten ved genanvendelse af bioaffald/madaffald består i en besparelse på ca. 1700 ton CO2 pr. år, og Rødovre Kommune ville ikke kunne opnå en genanvendelse på 44,4% i 2016 uden særskilt indsamling af madaffald. Ekstraomkostningerne, ved indsamling af udsorteret madaffald, vurderes at beløbe sig til 1,8 mio. kr. pr. år.

Målsætning for genanvendelse af madaffald
Rødovre Kommune skal, som alle andre kommuner i Danmark, leve op til ressourcestrategiens målsætning om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Forventningen er i øvrigt, at målsætningen øges til 65 % i 2035.  

Madaffald udgør en væsentlig del af husholdningsaffaldet, og målet om de 50 % genanvendelse kan ikke forventes realiseret, uden at madaffald sorteres fra til genanvendelse. Målsætningen er derfor, at alt madaffald fra husholdninger i Rødovre indsamles til genanvendelse.  

I 2016 var den samlede genanvendelse af husholdningsaffald på 44,4 % i Rødovre, og fordelt som vist i nedenstående oversigt.

Mad: 1900 ton svarende til 10,2 % genanvendelse
Papir: 1.422 ton svarende til 7,6 % genanvendelse
Glas: 1.253 ton svarende til 6,7 % genanvendelse
Metal: 945 ton svarende til 5,1 % genanvendelse
Plast: 557 ton svarende til 3,0 % genanvendelse
Pap: 440 ton svarende til 2,4 % genanvendelse
Træ: 1.751 ton svarende til 9,4 % genanvendelse

Som det fremgår, giver madaffald det største bidrag til den samlede genanvendelse. 

Til hvilke formål genanvendes madaffald
Madaffald genanvendes i produktion af biogas. Det madaffald, som indsamles i Rødovre Kommune, bliver omlastet på Vestforbrænding i Glostrup og sendt videre til forbehandling hos HCS i Glostrup. Ved forbehandlingen bliver madaffaldet kværnet og tilsat vand, så det bliver en pumpbar masse, kaldet pulp. Pulpen fra HCS køres videre til et biogasanlæg i Hashøj på Vestsjælland.  

Vestforbrænding kører omkring 8-9.000 ton madaffald til HCS om året. Det bliver til ca. 11.000 ton pulp pr. år. 

Biogas består af metan og kuldioxid og fremstilles ved, at husdyrgødning (gylle) og andet organisk materiale (mad- og slagteriaffald) tilføres et biogasanlæg, hvorefter det gennemgår en nedbrydningsproces, så der dannes biogas og en afgasset biomasse. Madaffaldet tilsættes gyllen, for at hæve tørstofindholdet og dermed energiproduktionen. Blandingsforholdet mellem madaffald og gylle er ca. 25 % madaffald og 75 % gylle. Derfor giver det god mening at transportere madaffald ud af byen, til et biogasanlæg nær ved husdyrproduktionen, og ikke omvendt. 

Hashøj Biogas leverer biogassen til et lokalt varmeværk, hvor biogassen anvendes til produktion af el og varme. Den afgassede biomasse anvendes som gødning på landbrugsjord, til erstatning for kunstgødning.  

Den producerede biogas erstatter naturgas, og bidrager derved positivt til klimaregnskabet, med en betydelig CO2-gevinst. De godt 8.000 ton madaffald pr. år svarer til en årlig besparelse på ca. 1.700 ton CO2. Den længere transport af madaffaldet giver naturligvis en CO2-belastning, men den er minimal i forhold til gevinsten.  

Økonomi
Der er udgifter til bortskaffelse af affald, indkøb af bioposer og til tømning af beholdere, forbundet med indsamlingen af madaffald. I Rødovre Kommune uddeles bioposer til alle husstande og der indsamles madaffald i beholdere på hjul og i nedgravede affaldsbeholdere. 

Udgiften til indkøb af bioposer beløber sig til ca. 1,3 mio. kr. om året. Hvis madaffald blev indsamlet sammenblandet med restaffald, ville udgiften til bioposer bortfalde.

Hos villaer og rækkehuse, med en to-kammer 240 liter beholder til rest- og madaffald, er prisen for tømning den samme som prisen for tømning af en 240 liter beholder, hvor rest- og madaffald er blandet sammen. Udgiften til tømning af madaffald fra villaer og rækkehuse er således uafhængig af, om madaffald frasorteres eller ej. Der er således ikke en merudgift for indsamling af madaffald hos villaer og rækkehuse. 

Ved etageejendomme vil antallet af beholdere kunne reduceres, hvis madaffaldet ikke sorteres fra og i stedet blandes med restaffald. Det gælder både for beholdere på hjul og for nedgravede beholdere. En stor del af madaffaldet vil kunne være i de nuværende beholdere til restaffald (mange nedgravede affaldsbeholdere er allerede to-delt og rummer både mad- og restaffald) men det vil være nødvendigt at øge antallet af beholdere til restaffald eller antallet af tømninger til restaffald. Det skønnes, at det ville betyde en merudgift for indsamling af madaffald, på ca. 0,5 mio. kr. i 2016. 

I 2017 er taksten for bortskaffelse af både restaffald og madaffald hos Vestforbrænding på 350 kr. pr. ton. Taksten for madaffald stiger til 650 kr. pr. ton i 2018, på baggrund af en beslutning om, at taksten skal afspejle de faktiske omkostninger. Det forventes at taksten fremover vil falde igen, da behandlingsomkostningerne forventes at falde. Taksten for restaffald forbliver på 350 kr. pr. ton i 2018.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Rådhusplads, belysning af bassiner mv.
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2018 er der afsat 1.450.000 kr. under Teknik- og Miljøudvalget til etablering af belysning af vandbassinerne på Rådhuspladsen samt effektbelysning af træ mv. Der fremlægges hermed et forslag til projektet til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektforslag for belysning i bassinerne samt effektbelysning og tidsplan godkendes.


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med belysningen er at skabe en æstetisk fremhævelse af bassinerne i harmoni med det omgivende landskab og arkitekturen. Derudover skal belysningen tage hensyn til områdets status som fredet, både med henblik på den tekniske og den æstetiske løsning. Intentionen er at skabe en jævn belysning af vandoverfladen og dermed aftegne bassinernes form efter mørkets frembrud. Med udgangspunkt i bassinernes varierende udformning anbefales det at oplyse vandoverfladen i de 3 rektangulære bassiner, mens der arbejdes med en særlig lyssætning i bassinet med beplantning ved Viften.

Belysningsforslaget indeholder:

 • Tosidig belysning af bassinerne med en varm-hvid lysfarve. Der monteres LED-armaturer i række langs bassinernes to langsider. For at undgå blænding, skjule installation og beskytte mod hærværk tilføjes smedede afskærmningsprofiler.
 • Ensidig belysning af bassinet ved Viften med en varm-hvid lysfarve tilsvarende de øvrige bassiner, samt belysning af skulptur og træer i bassinet, for at skabe rumlighed og en flot afslutning af bassinerne.
 • Fontænen(springvandet) i det firkantede bassin ved Rødovre Parkvej fremhæves med tilpasset belysning, der illuminerer det boblende vand. Yderligere etableres uregelmæssigt placerede fiberlyspunkter omkring springvandet, der tilfører dette bassin et særligt udtryk.
 • Belysningen af stort træ mellem springvandsbassin og Rødovre Parkvej med nedgravede LED-armaturer. Lysfarven afstemmes med Løvets egne farvetoner, således at det fremstår naturligt og livligt.
 • For at skabe en farverig lyssætning i sammenhæng til eksempelvis Rødovredagen produceres røde farvefiltre, der nemt kan monteres/afmonteres på armaturerne, der belyser træet og til de eksisterende lamper på pladsen.

Illustrationer og fotos fra tidligere prøveopstilling (mock-up installation) fremgår af bilaget til sagen. 

Lov- og plangrundlag

Arealet er fredet i henhold til Lov om bygningsfredning, og i belysningsforslaget er der taget hensyn til dette både med henblik på tekniske og æstetiske løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 1.450.000 kr på hovedkonto 2.28 Kommunale Veje til projektet, og der er i efterfølgende år afsat 35.000 kr. på hovedkonto 0.28 Fritidsområder til afledt drift (til elforbrug/afgift mv.).

Tidsplan

Januar - april 2018: Projektet detailprojekteres af ekstern rådgiver
Maj - august 2018: Anlægsprojektet gennemføres
September 2018: Indvielse

Bilag

Bilag 1: Belysning af bassiner på Rådhuspladsen

Valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har den 25. januar 2018 afviklet valgmøde med henblik på udpegning af 10 foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller

 1. at valg af medlemmer og stedfortrædere fra valggruppe C, D og E tages til efterretning samt
 2. at der træffes afgørelse om hvem af de indstillede personer fra valggruppe A og valggruppe B, der skal vælges til Folkeoplysningsudvalget, samt stedfortrædere for disse.


Kultur- og Fritidsudvalget, 06. februar 2018, pkt. 9:

Valggruppe A

Følgende blev anbefalet som medlem:

 • Dan Larsen
 • Mette Brix Johansen
 • Jan Howy Rasmussen

Følgende blev anbefalet som stedfortræder:

 • Ole Gjøl for Dan Larsen
 • Peter Folmer Posgaard for Mette Brix Johansen
 • John Kalo for Jan Howy Rasmussen

Valggruppe B

Følgende blev anbefalet som medlem:

 • Birgitte Nielsen
 • Jan Quaade
 • Poul Lundberg Andreasen
 • Torben Zinckernagel Marstrup

Følgende blev anbefalet som stedfortræder:

 • Karin Finner Madsen for Birgitte Nielsen
 • Claus Kolling for Jan Quaade
 • Elsebeth Klæstrup Nielsen for Poul Lundberg Andreasen
 • Mathias Simonsen for Torben Zinckernagel Marstrup


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 18:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har den 25. januar 2018 afviklet valgmøde med henblik på udpegning af 10 foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Valget har fundet sted i henhold til vedtægten for Folkeoplysningsudvalget og § 35 i Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet.

Valget er blevet bekendtgjort ved brev af brev af 22. december 2017 til de folkeoplysende foreninger samt annonce i Rødovre Lokal Nyt i uge 2/2018.

Forudsætningen for deltagelse i valgmødet var, at den folkeoplysende forening skal have modtaget tilskud og/eller fået anvist offentlige lokaler i det seneste år op til valget.

I henhold til § 15 i "Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget" er reglerne for valghandling følgende:

 • Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.
 • Opnås der ikke på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Kommunalbestyrelsen medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter dette, fremkomne indstilling fra de i § 14, stk. 1 nævnte foreninger.

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer:

 • 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
 • 3 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra aftenskolerne.
 • 4 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra idrætsforeningerne.
 • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de kulturelle foreninger.
 • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Børne- og Ungdomsorganisationer.
 • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale handicapforeninger.

For hvert medlem udpeges en eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 5. december 2017 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Folkeoplysningsudvalget:

 • Lene Due (A)
 • Brian Møller (A)
 • Kenneth Rasmussen (F)

På valgmødet den 25. januar 2018 blev 3 ud af 5 valggrupper enige om, hvem der er valgt indenfor de respektive valggrupper:

 • Valggruppe A (Oplysningsforbund/aftenskoler): Ikke enighed
 • Valggruppe B (Idrætsforeninger): Ikke enighed
 • Valggruppe C (Kulturelle foreninger): Enighed
 • Valggruppe D (Børne- og Ungdomsorganisationer): Enighed
 • Valggruppe E (Lokale handicapforeninger): Enighed

Nedenstående kandidater er indstillet fra valggruppe A (Oplysningsforbund/aftenskoler).

Der blev på mødet ikke opnået enighed, og Kommunalbestyrelsen skal således udvælge 3 medlemmer ud af nedenstående 4 kandidater:

 • Dan Larsen (Næstformand, AOF)
 • Mette Brix Johansen (Leder, AOF)
 • Jan Howy Rasmussen (Leder, RKA)
 • John Kalo (Leder, Gigtskolen, Rødovre)

Stedfortrædere:

Valg af personlige stedfortrædere vil være afhængig af, hvem der bliver valgt ind i Folkeoplysningsudvalget som medlem.

 • Ole Gjøl (Formand, AOF) for Dan Larsen
 • Peter Folmer Posgaard (Bestyrelsesmedlem, AOF) for Mette Brix Johansen
 • John Kalo (Leder, Gigtskolen, Rødovre) for Jan Howy Rasmussen
 • Jan Howy (Leder, RKA) for John Kalo

Nedenstående kandidater er indstillet fra valggruppe B (Idrætsforeninger).

Der blev på mødet ikke opnået enighed, og Kommunalbestyrelsen skal således udvælge 4 medlemmer ud af nedenstående 5 kandidater.

 • Birgitte Nielsen (Medlem, Rødovre Statsskoles Volleyball Klub)
 • Jan Quaade (Formand, Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient)
 • Poul Lundberg Andreasen (Formand, Rødovre Tennisklub)
 • Torben Zinckernagel Marstrup (Næstformand, Islev Sportssdykker Klub)
 • Claus Kolling (Næstformand, Rødovre Omegns Gymnastikforening)

Stedfortrædere:

Valggruppen har givet udtryk for at den kandidat, der ikke bliver udpeget som medlem, ønsker at være stedfortræder.

Derudover ønsker følgende personer at blive udpeget som stedfortrædere:

 • Karin Finner Madsen (Bestyrelsesmedlem, Rødovre Statskoles Volleyball Klub)
 • Elsebeth Klæstrup Nielsen (Bestyrelsesmedlem, Rødovre Fægte Klub)
 • Mathias Simonsen (Bestyrelsesmedlem, Islev Sportsdykker Klub)

Nedenstående kandidat er indstillet fra valggruppe C (Kulturelle foreninger).

Der blev på mødet opnået enighed, og nedenstående kandidat er som følge heraf valgt til Folkeoplysningsudvalget.

 • Thomas Lilliebjerg (Formand, Rødovre Lokalhistorisk Forening)

Stedfortræder:

 • Ole Mathiasen (Formand, Rødovrekanalen)

Nedenstående kandidat er indstillet fra valggruppe D (Børne- og Ungdomsorganisationer).

Der blev på mødet opnået enighed, og nedenstående kandidat er som følge heraf valgt til Folkeoplysningsudvalget.

 • Evan Rungsted (Medlem, FDF, Islev)

Stedfortræder:

 • Lisbeth Nielsen (Leder, FDF, Islev)

Nedenstående kandidat er indstillet fra valggruppe E (Lokale handicapforeninger).

Der blev på mødet opnået enighed, og nedenstående kandidat er som følge heraf valgt til Folkeoplysningsudvalget.

 • Tom Olsen (Formand, Danske Handicaporganisationer, Rødovre)

Stedfortræder:

 • Torben B. Andersen (Bestyrelsesmedlem, Danske Handicaporganisationer, Rødovre)

Lov- og plangrundlag

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (§35).

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Skolebestyrelsesvalg 2018
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2018 skal der udpeges en valgbestyrelse på hver skole, som har ansvar for at gennemføre skolebestyrelsesvalgene. Derudover foreslås, at afstemningen til skolebestyrelsesvalg 2018 og fremtidige skolebestyrelsesvalg foregår elektronisk, og de vedtagne regler for valg af repræsentanter til skolebestyrelserne i Rødovre Kommune i den forbindelse revideres. Endelig forelægges tidsplanen for skolebestyrelsesvalg 2018 til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse,
 2. at afstemningen til skolebestyrelsesvalg i 2018 og fremover foregår elektronisk, og bilag til Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler om regler for skolebestyrelsesvalg rettes i henhold hertil samt
 3. at tidsplanen for skolebestyrelsesvalget 2018 tages til efterretning.


Børne- og Skoleudvalget, 06. februar 2018, pkt. 9:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2018 skal der udpeges en valgbestyrelse. Ifølge skolebestyrelsesbekendtgørelsen består valgbestyrelsen af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Herudover kan Kommunalbestyrelsen vælge at udpege et medlem af Kommunalbestyrelsen til at sidde i valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan tillige vælge at kommunalbestyrelsesmedlemmet er formand for valgbestyrelsen.

I april 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen, i forbindelse med ændringer af Lov om Folkeskolen, de reviderede styrelsesvedtægter for skoleområdet, herunder regler for valg af repræsentanter til skolebestyrelserne i Rødovre Kommune. Blandt andet på baggrund af ønske fra skolebestyrelserne indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at reglernes punkt 3.6 om afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning ændres, således at afstemningen til skolebestyrelsesvalg i Rødovre Kommune foregår elektronisk.

Tidsplanen for skolebestyrelsesvalget 2018 fremgår af vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen § 42, og § 43 jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017.

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Skolebestyrelsesvalget skal bekendtgøres ultimo februar 2018. Den nye skolebestyrelse tiltræder 1. august 2018.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan skolebestyrelsesvalg 2018

Læseplan for Teknologi og Innovation
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en læseplan for faget Teknologi og Innovation, der indføres i Rødovres skoler pr. 1. august 2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at læseplanen godkendes.


Børne- og Skoleudvalget, 06. februar 2018, pkt. 11:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I juni 2017 vedtog en enig Kommunalbestyrelse at indføre Teknologi og Innovation som fag og dimension i hele skoleforløbet. Indsatsen har til formål at udvikle elevernes evne til at forstå og anvende digitale teknologier, også i et kritisk perspektiv. Endvidere sættes der et stærkt fokus på innovation, idet der ønskes elever, der via innovative processer, kan skabe løsninger på lokale og globale udfordringer.

På 6. til 8. årgang indføres faget med en årsnorm på 60 lektioner pr. årgang. Tiden til faget genereres via den understøttende undervisning på de pågældende årgange. I læseplanen beskrives de seks kompetenceområder, som der arbejdes med: digital dannelse, innovation, kreativitet og produktion, computationel tænkning, programmering, systemer og netværk.

Teknologi og Innovation indgår desuden i den almene undervisning på alle årgange. Der arbejdes her indenfor tre kompetenceområder: digital dannelse, teknologi samt innovation. Målene knyttes til læringsforløb i den eksisterende fagrække som en dimension på lige fod med fagenes egne kompetencemål, og der er skabt en progression i kompetencemålene igennem skoleforløbet. Målene er fastsat for 0. - 2. klasse, fra 3. - 5. klasse, for 6. - 8- klasse samt 9. klasse. 

Læseplan er udarbejdet i et tæt samarbejde med skolernes IT-vejledere. Læseplanen har samme opbygning, som der anvendes i Fælles Mål, der danner afsæt for fagenes indhold, og er således skrevet ind i en, for lærere, kendt ramme.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 1,05 mio. kr. til personaleressourcer, samt 6,0 mio. kr. til oprettelse af Teknologiexperimentariet TekX.

Tidsplan

Gældende fra 1. august 2018

Bilag

Bilag 1: Læseplan Teknologi og Innovation som dimension og fag i Rødovres skoler

Rødovre Skole, ansøgning om konvertering af to understøttende timer
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Skole ansøger om at afkorte skoledagen for en af deres 1. klasser. Skolen ønsker to gange ugentligt at afkorte skoledagen med en time for resten af skoleåret 2017/2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.


Børne- og Skoleudvalget, 06. februar 2018, pkt. 12:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 21:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Skole ansøger Kommunalbestyrelsen om afkortning af skoledagen for en af deres 1. klasser. Skolen ønsker to gange ugentligt at afkorte skoledagen med en time resten af skoleåret 2017/2018.

I ansøgningen skriver Rødovre Skole, at der er 23 elever i klassen, og der er tale om en elevgruppe med mange forskellige udfordringer. Mange af eleverne får skabt uvenskaber og kommer i konfliktsituationer både i frikvartererne og i undervisningstiden. Særligt, når klassen begynder på de sidste timer, er mængden af konflikter kraftigt forhøjet.

Klassens lærere og pædagog har holdt møder og lavet flere aftaler omkring klasseledelse, faste rutiner og rammer. På trods af en stram struktur, tydelige rammer og forældreinddragelse har det vist sig svært at gennemføre en god klasse- og læringskultur med denne elevgruppe, når pædagogen eller læreren er alene i klassen - særligt i de sene eftermiddagstimer.

Klassen har derfor behov for at få nedsat timetallet, så personalet sammen kan få opbygget en god klassestruktur. Der er et stort potentiale for, at klassen kan blive en velfungerende og inkluderende klasse, men for at nå dertil, har personalet brug for at kunne være to voksne i klassen, så der kan skabes et trygt fællesskab og samarbejde omkring rammerne for læring og trivsel.

SFO'en vil holde åbent for klassen i de ekstra timer, og den øgede åbningstid vil blive finansieret inden for skolens ramme.

Skolen oplyser, at skolebestyrelsen har drøftet sagen den 11. januar 2018, og at bestyrelsen bakker op om ansøgningen.

Børne- og Kulturforvaltningen har den 17. januar 2018 fået bekræftet af Undervisningsministeriet, at "der ikke er noget til hinder for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende, at en skole midt i skoleåret får lov til at nedskalere tiden til understøttende undervisning for den pågældende klasse med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen i fagundervisningen." Dette kan højst ske frem til udgangen af et skoleår.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen § 16 stk. b.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcer til en øget åbning i SFO'en, som vil blive finansieret inden for skolens ramme.

Tidsplan

Skolen ønsker at afkorte skoledagen resten af skoleåret 2017/2018.

Udpegning af medlemmer til Handicaprådet
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune udpeger Kommunalbestyrelsen medlemmerne af Handicaprådet.

Indstilling

  Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at repræsentanter indstillet af Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre udpeges samt
 2. at medarbejderrepræsentanter indstillet af Direktionen udpeges


Social- og Sundhedsudvalget, 06. februar 2018, pkt. 7:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 22:

Indstilles godkendt

Beslutning

Sagen udsat.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016, sammensættes Handicaprådet af seks medlemmer fra Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre, fem medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger og et medlem af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget Britt Jensen fra Kommunalbestyrelsen.

Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre indstiller følgende repræsentanter til Handicaprådet:

 • Torben Bjørn Andersen, Muskelsvindsfonden
 • Lis Jensen, Diabetesforeningen
 • Tine Marie Gulstad Ravn, Hjernesagen
 • Jytte Andresen, UlykkesPatientForeningen
 • Jytte Mikkelsen, Landsforeningen Downs Syndrom
 • Tom Olsen, Landsforeningen LEV

Suppleanter: 

 • Susanne Skydt, Landsforeningen LEV
 • Lena Hyllested, UlykkesPatientForeningen
 • Villy Kofod, Diabetesforeningen

Direktionen indstiller følgende fagchefer til Handicaprådet:

 • Bjarne Rieckmann, chef for byudvikling, Teknisk Forvaltning
 • Henning Elmelund, kultur- og fritidschef, Børne- og Kulturforvaltningen
 • Pia Mehlsen, daginstitutionschef, Børne- og Kulturforvaltningen
 • Jakob Duvå, jobcenterchef, Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Allan Pedersen, ældre- og handicapchef, Social- og Sundhedsforvaltningen

Forvaltningerne vil sikre suppleantdækning ved fravær. 

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikerhed og administration på det sociale område.
Vedtægter for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Funktionsperioden følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, 2018 - 2021.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Handicaprådet

Ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Staten v. transport-, bygnings- og boligministeren har med brev af den 26. februar 2018 meddelt interessenterne i Hovedstadens Letbane I/S, herunder Borgmesterforum, at staten ønsker at trække sig ud af Hovedstadens Letbane I/S, jf. bilag 1.

Den foreslåede ændring af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og kommunerne i regi af Borgmesterforum senest den 5. marts 2018 af hensyn til, at ledelsen i Hovedstadens Letbane I/S kan få bemyndigelse til at underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører på letbaneprojektets anlægskontrakter, inden disse tilbud udløber.

Af disse årsager indstilles sagen med kort varsel til behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2018, således det er muligt at imødekomme ovenstående frister og Letbaneprojektet dermed kan fortsætte uden forsinkelser.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at der som foreslået af staten indarbejdes et nyt pkt. 4.2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane I/S.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for statens udtræden er, at staten ønsker den samme ejermodel for Hovedstadens Letbane I/S, som den der gjorde sig gældende ved etableringen af letbaner i hhv. Aarhus og Odense. Dvs. en model, hvor staten alene bidrager med medfinansiering af anlægs-udgifterne, men hvor staten ikke påtager sig nogen ejerrolle.

På den baggrund skal der i vedtægternes pkt. 4 for Hovedstadens Letbane I/S indsættes et nyt pkt. 4.2., der fastlægger betingelserne for statens udtrædelse. Forslag til ændring er vedhæftet – se bilag 2 for ændringsforslag og bilag 3 for de nugældende vedtægter.

Den foreslåede ændring af vedtægterne skal vedtages af Region Hovedstaden og kommunerne i regi af Borgmesterforum senest den 5. marts 2018 af hensyn til, at ledelsen i Hovedstadens Letbane I/S kan få bemyndigelse til at underskrive kontrakterne med de vindende entreprenører på letbaneprojektets anlægskontrakter.

Efterfølgende skal kapitel 3 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 ændres således, at der opnås hjemmel til, at Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren udtræder af interessentskabet i anlægsperioden, dvs. før letbanen tages i brug til passagerdrift. Statens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S vil ske automatisk med virkning fra ændringslovens ikrafttræden. Dette lovforslag forventes fremsat og vedtaget i løbet af efteråret 2018.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 i vedtægterne berøres ikke af statens udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende del af det indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser), der indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og staten indgåede betalingsaftale. Ligeledes forpligter staten sig fortsat til at opretholde den i vedtægternes punkt 5.2 anførte korrektionsreserve.

Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem statslån, jf. § 10 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.

Det er således vurderingen, at statens udtræden af Hovedsta-dens Letbane I/S ikke har nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for letbaneprojektets gennemførelse, jf. indstilling fra bestyrelsen fremsendt til interessenterne den 11. januar 2018 om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for letbanen på Ring 3 – se bilag 4.

Det skal dog bemærkes, at staten efter sin udtræden af Hovedstadens Letbane I/S er fritaget for alle forpligtelser, der påhviler Hovedstadens Letbane I/S, eller som senere måtte blive rettet mod Hovedstadens Letbane I/S.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Brev fra transport- bygnings- og boligministeren til interessenterne i Hovedstadens Letbane IS
Bilag 2: Bilag 2 - Forslag til nyt pkt 4 2 i vedtægterne for Hovedstadens Letbane IS
Bilag 3: Bilag 3 - De nugældende vedtægter for Hovedstadens Letbane IS
Bilag 4: Bilag 4 - Indstilling fra bestyrelsen om godkendelse af det økonomiske grundlag

Diverse
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.20.