Kommunalbestyrelsen

04-09-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Niels Spittau (O)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 136 - 137

Fold alle ud

1. behandling af Budgetforslag 2019 - budgetoverslagsår 2020-2022
Sag nr. 136

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 20. juni 2018 at fremsende Budgetoplæg 2019 (2020-2022) til 1. behandling i Økonomiudvalget den 22. august 2018.

På baggrund af budgetoplægget fremlægges budgetforslaget hermed til 1. behandling. Budgetforslagets indhold beskrives nedenfor.

Siden udarbejdelsen af budgetoplægget og af Budgetforslagspublikationen 2019 (2020-2022) har regeringen og KL indgået en økonomisk aftale om kommunernes økonomi for 2019. De økonomiske konsekvenser af aftalen vil, i lighed med tidligere år, blive fremlagt som tekniske ændringsforslag. Hvor det er muligt, er der i denne sag redegjort for de økonomiske konsekvenser af aftalen, som supplement til de tal, der fremgår af budgetforslaget.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Budgetforslaget 2019 (2020-2022) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.


Økonomiudvalget, 22. august 2018, pkt. 153:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Budgetforslaget 2019 (2020-2022) henvises til 2. behandling i Økonomiudvalget den 3. oktober og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober.

Sagsfremstilling

1. Drift
Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2018 (2019-2021), som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2017. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2018 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets driftsudgifter udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der - alt andet lige - vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.756,2 mio. kr. i 2019. Driftsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Effektiviseringsforslag/væsentlige ændringer
Der er i lighed med tidligere år indarbejdet effektiviseringsforslag/serviceændringer i budgetforslaget. De indarbejdede forslag til effektiviseringer/serviceændringer fremgår af bilag 3, og er indarbejdet som såkaldte "grå bokse" i budgetforslagspublikationen. Budgetforslagspublikationen er lagt på kommunens hjemmeside og på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget.

Der er ligeledes i lighed med tidligere år indarbejdet væsentlige ændringer i budgetforslaget, med henblik på at holde uændret serviceniveau, honorere lovkrav, mv. De indarbejdede væsentlige ændringer fremgår af bilag 4, og er indarbejdet som såkaldte "hvide bokse" i budgetforslagspublikationen.

Øvrige bemærkninger til driftsudgifterne
Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti og de fire budgetår fremgår af hovedoversigten i bilag 2.

KL og regeringen har i juni måned indgået en økonomisk aftale for 2019. Som følge af aftalen er der nye pris- og lønskøn for KL, samt andre konsekvenser af den økonomiske aftale mv., der fører til ændringer til budgetforslaget. Alle ændringer til budgetforslaget bliver fremlagt i de tekniske ændringsforslag. I bilag 7 er vist foreløbige skøn for dele af de økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale for 2019, som vil blive fremlagt endeligt i de tekniske ændringsforslag.

De foreløbige skøn i bilag 7 omhandler de forventede ændringer til kommunens skatteindtægter og indtægter fra tilskuds- og udligningsordningerne, forudsat at Kommunalbestyrelsen vælger statsgaranterede skatte- og tilskuds- og udligningsbeløb. Derudover er der i bilag 7 et beregnet skøn for effekten af nye pris- og lønskøn på udgiftssiden.

Øvrige ændringer på udgiftssiden af kommunens budget vil foreligge i de tekniske ændringsforslag, der udsendes til Kommunalbestyrelsen den 5. september 2018, og indgår derfor ikke i bilag 7. Hertil kommer, at ministeriets svar på kommunens ansøgninger om tilskud og låneadgang forventes udmeldt omkring ultimo august. Eventuelle tilskud mv. ventes ligeledes indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. 

Budgetforslaget baserer sig på opdaterede tal for kommunens befolkningsprognose. Forslag om investeringer og øvrige justeringer i budgettet som følge af den igangværende byudvikling fremlægges løbende, når behovet er kendt. Til orientering er et foreløbigt skøn for tallene vedrørende udbygning på skoler og dagtilbud vedlagt som bilag 6. Det skal pointeres, at på dette tidspunkt er tallene behæftet med stor usikkerhed.

På ældreområdet indebærer den demografiske udvikling en forøgelse af budgettet på 1,0 mio. kr. i 2019, stigende til 9,5 mio. kr. i 2022. Udover den demografiske udvikling er der konstateret et yderligere pres på ældreområdet. Budgettet er derfor forøget med yderligere ca. 5 mio. kr. i 2019, stigende til 9 mio. kr. i budgetperioden frem til 2022.

På skoleområdet indebærer den demografiske udvikling en forøgelse af budgettet med 2,3 mio. kr. i 2019, stigende til 25,7 mio. kr. i 2022. Udover den demografiske udvikling er der konstateret et yderligere pres på skoleområdet. Budgettet er derfor forøget med yderligere ca. 9 mio. kr. i 2019 og frem. Det skal understreges, at der tages forbehold for budgettet på de to områder. Usikkerheden beror på flere forhold, herunder blandt andet den igangværende vækst i befolkningen, og resultatet af igangværende undersøgelser af områdernes udgiftsstigninger og mulige handlemuligheder. Budgettet vil derfor blive revurderet i forbindelse med de tekniske ændringsforslag.

På beskæftigelsesområdet ventes en omlægning af refusioner, som bør være budgetneutral, men som indebærer en usikkerhed. Det bemærkes endvidere, at udgiften til kunst i byens rum ikke er budgetlagt i 2019 og fremefter.

Kommunens mellemværende med fjernvarmen følges løbende. Eventuelle ændringer i budgettet for fjernvarme, vil blive fremlagt som tekniske ændringsforslag.

2. Anlæg
I budgetforslaget er indarbejdet anlægsudgifter svarende til investeringsoversigten i bilag 5. Alle beløb er i 2019-priser. Der afsættes 146,2 mio. kr. til anlæg i 2019, jf. bilag 5, heraf 53,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Nettoudgifterne på anlæg fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Enkelte anlægsprojekter i bilag 5 er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekters rådighedsbeløb i 2019 søges bevilget (frigivet) straks ved budgetvedtagelsen. Der vil derfor ikke skulle fremlægges særskilte bevillingssager efter budgetvedtagelsen 2019 for de stjerne-markerede projekter. Der vil fortsat blive fremlagt sager i de politiske udvalg, hvor der skal tages stilling til projekters indhold.

Der skal som hidtil aflægges regnskab for alle anlægsprojekter, hvis de er på 2 mio. kr. eller derover.

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i lighed med de senere år budgetlagt på driftsudgifterne. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets bevilling, men anvendes på alle kommunens områder.

Det skal bemærkes, at skolehelhedsplanen i lighed med tidligere år ikke er indarbejdet i investeringsoversigten. Derudover er der endnu ikke indarbejdet udbygning af dagtilbud og skoler som følge af de nyeste skøn for befolkningsvæksten. Forventningerne til udbygning, herunder forventet træk på likviditeten, vil blive drøftet i budgetprocessen. Som nævnt er et foreløbigt og usikkert skøn for tallene vedrørende udbygninger af dagtilbud og skoler vedlagt som bilag 6.

3. Finansieringsforudsætninger
Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

  • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2018).
  • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille.
  • Dækningsafgifter fastholdes uændrede.
  • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes.
  • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning.
  • Et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Frem mod sagen til 2. behandling af budgettet foretages en vurdering af statsgaranti og de nyeste indtægtstal.
  • Skatteministeriet oplyser at de nye ejendomsvurderinger er forsinkede og først gælder fra 2020. Derfor er beskatningsgrundlaget for grundskylden beregnet med udgangspunkt i en videreførelse af de gamle vurderinger. Folketinget har vedtaget en midlertidig indefrysningsordning for boligejere, der dækker stigninger i grundskylden i 2018-2020. Kommunerne kompenseres individuelt for indefrysningsordningen.

Ændringen i kassebeholdningen er justeret med henblik på at fremlægge et budgetforslag i balance.

Uddybende om kasseændring og servicevækst
Det fremgår af tabel 3 i bilag 1, at der i budgetforslaget indgår en kasseopbygning på 4,5 mio. kr. i 2019, på 5,4 mio. kr. i 2020, på 63,1 mio. kr. i 2021 og på 52,0 mio. kr. i 2022.

De økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale mellem KL og regeringen og øvrige ændringer for 2019 betyder at kasseændringen fra budgetforslaget vil skulle revurderes i de tekniske ændringsforslag. Et foreløbigt skøn for de aktuelt kendte effekter af den økonomiske aftale er vist i bilag 7. Med det foreløbige skøn, og under en forudsætning om valg af statsgaranti, kan kasseændringen revurderes til en kasseopbygning på 20,4 mio. kr. i 2019, og til kasseopbygninger på 43,6 mio. kr. i 2020, på 112,2 mio. kr. i 2021 og på 77,3 mio. kr. i 2022. Det skal dog understreges, at en række udgiftsmæssige konsekvenser af den indgåede aftale for 2019, samt øvrige udgiftsmæssige ændringer, endnu ikke er kendt. Disse ændringer vil ligeledes påvirke kasseændringen. Herudover vil der i den kommende tid kunne fremlægges et mere kvalificeret skøn for indtægterne ved valg af selvbudgettering. En mere præcis beregning af kasseændringen end den der foreligger i bilag 7, vil blive fremlagt med de tekniske ændringsforslag.

Hvorvidt kommunerne samlet set overholder servicevæksten, herunder Rødovres andel heri, ventes først afklaret, når kommunerne samlet har indmeldt deres endelige budgetter. Med det foreliggende budgetforslag, inden de tekniske ændringsforslag er færdigudarbejdet, er det vurderingen, at Rødovre Kommune overholder begrænsningerne på serviceudgifternes vækst fra 2018 til 2019.

Uddybende om låneadgang
Der er forudsat en samlet låneadgang på 56,5 mio. kr. i 2019, hvoraf indkøb af skraldebiler udgør 42,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at låneadgangen først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt evt. låneansøgninger bliver imødekommet m.m., hvorfor lånebeløbet ventes reguleret i de tekniske ændringsforslag.

Uddybende om skatter og tilskud og udligning
Skatter og tilskud og udligning er beregnet på baggrund af vejledninger og modeller udarbejdet af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beregningen af indtægtssiden i budgetforslaget baserer sig på de oplysninger der forelå på tidspunktet for sagen til Økonomiudvalget i juni måned. Siden da har Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo juni udsendt den endelige udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb, herunder tal for statsgarantien. Et foreløbigt skøn for konsekvenserne af ministeriets udmelding, baseret på den udmeldte statsgaranti, er vist i bilag 7.

I økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. om året i fire år, og hvoraf de 500 mio. kr. årligt tages ud af den kommunale økonomi til prioritering bredt i den offentlige sektor. Det svarer til at der hvert år tages 3 mio. kr. ud af Rødovre Kommunes økonomi. Mindretilskuddet er indregnet i budgetforslag 2019 (2020-2022).

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i indtægts- og fradragstal fra selvangivelserne vedrørende 2016, pr. maj 2018.

Udskrivningsgrundlaget forventes at udgøre 7.154,1 mio. kr. i 2019. Der er anvendt en udskrivningsprocent på 25,7 pct., hvorfor der budgetteres med personskatteindtægter på 1.838,6 mio. kr. Heri skal dog modregnes medfinansieringsbidrag af det skrå skatteloft på 5,2 mio. kr., på grund af den højere skatteprocent siden 2008.

Beregninger, der belyser forskelle mellem det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremlægges i de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Samtidigt vil der blive fulgt op på udviklingen i forhold til Kommunalbestyrelsens valg af selvbudgettering fremfor statsgaranti i 2018-budgettet og den deraf ventede efterregulering i 2021.

Der er anvendt en grundskyldspromille på 30,8 i budgetforslaget. Med de gældende ejendomsvurderinger vil dette medføre et grundskyldsprovenu på 281,3 mio. kr. i 2019. Provenuet af anden skat på fast ejendom forventes at blive på 27,4 mio. kr. i 2019.

Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.

Der budgetteres med et selskabsskatteprovenu på 25,4 mio. kr. Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for ejendoms- og selskabsskat er vist i bilag 7.

Beregningen af tilskud og udligning i budgetforslaget er baseret på det forventede folketal (betalingskommunefolketallet) i de fire budgetår og det foreløbige selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Folketallet svarer til Rødovre Kommunes befolkningsprognose, hvor der er indregnet effekter af boligudbygning, fortætning og øvrige bevægelser i folketallet i de kommende fire år. Det befolkningstal som ligger til grund for selvbudgetteringen i budgetforslaget er mere end 793 borgere højere, end det skøn for kommunens befolkningstal, som ministeriet har lagt til grund for den nu udmeldte statsgaranti. Det betyder, at statsgarantiens skøn for indkomstskatteindtægten ligger næsten 113 mio. kr. under budgetforslaget.  

Der budgetteres i budgetforslaget i 2019 i alt med kommunal udligning og særtilskud på 694,7 mio. kr. Heraf er det i lighed med sidste år forudsat at Rødovre Kommune, på baggrund af ansøgning, kan modtage et tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 4 mio. kr. i alle år., svarende til kommunes eget bidrag til ordningen. Rødovre Kommune har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgniger om at modtage tilskud til vanskeligt stillede kommuner samt ansøgt om dispensation til låneoptagelse. Som nævnt tidligere forventes ministeriets svar på kommunens ansøgninger om tilskud og låneadgang at blive udmeldt omkring ultimo august og eventuelle tilskud mv. ventes indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. 

Siden 2013 har der som en del af de årlige økonomiske aftaler mellem regeringen og KL, bl.a. været afsat et ét-årigt likviditetstilskud til kommunerne. Likviditetstilskuddet er, i overensstemmelse med sædvanlig praksis, ikke indarbejdet i budgetforslaget. Økonomiaftalen fra juni indebærer, at tilskuddet fortsætter i 2019.

Der vil - i lighed med tidligere år - blive fremlagt nye beregninger for tilskud og udligning i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget.

Foreløbige skøn for ændringer af budgetforslagets tal for tilskud- og udligningsbeløb er vist i bilag 7.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 06/07/2018) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 180 af 27/06/2018).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2019 (2020-2022).

Tidsplan

Politisk 1. behandling
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 22. august 2018.
Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 22. august 2018.
Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 4. september 2018.
Hæftet med tekniske ændringsforslag lægges på nettet til KB-medlemmer, m.fl.: 5. september 2018.
Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag til budgetforslaget: 17. september 2018, kl. 12.00.

Politisk 2. behandling
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 3. oktober 2018.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 9. oktober 2018.
Budgettet lægges på nettet: 20. november 2018.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagen 2019
Bilag 2: Hovedoversigt 2019
Bilag 3: Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 4: Hvide bokse
Bilag 5: Investeringsoversigt 2019
Bilag 6: Foreløbigt skøn over udbygning på skoler og dagtilbud
Bilag 7: Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomiaftalen

Diverse
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.25.