Kommunalbestyrelsen

09-10-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)

Sager 154 - 155

Fold alle ud

Budgetforslag 2019 - budgetoverslagsår 2020-2022, 2. behandling
Sag nr. 154

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 22. august og den 4. september budgetforslag 2019.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 5. september 2018. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning, seneste beslutninger truffet i Kommunalbestyrelsen med varig økonomisk effekt og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, C, V og Ø.

Der er indkommet særskilte ændringsforslag fra gruppe O.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelse af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

 Ressource og Serviceforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2019 (2020-2022) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
  2. at der vælges et selvbudgetteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2019. jf. afstemningshæftet punkt 98,
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2019 (2020-2022) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet samt
  4. at kirkeskatten for 2019 fastsættes uændret til 0,72 pct.


Økonomiudvalget, 03. oktober 2018, pkt. 178:

Budgetforslaget 2019 (2020-2022) fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2018, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2019 den 4. september 2018 blev budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 3. oktober 2018 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2018.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2019. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2019
Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2018, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2017. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2018 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets driftsudgifter udgør 2.756,2 mio. kr. i 2019. Budgetforslagets anlægsudgifter udgør 146,2 mio. kr. i 2019, heraf 53,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget indeholder en kasseopbygning på 4,5 mio. kr. i 2019, på 5,4 mio. kr. i 2020, på 63,1 mio. kr. i 2021 og på 52,0 mio. kr. i 2022. Der henvises til bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

Beregningen af kommunens bloktilskud og udligning er baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelse af budgetforslag 2019.

Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

I budgettet gives en nettodriftsbevilling og et nettorådighedsbeløb til hvert udvalg. Rådighedsbeløbet skal bevilges ved særskilte anlægssager. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagspublikationens generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger.  

Enkelte af anlægsprojekterne i budgetforslagets investeringsoversigt er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekter bevilges straks ved budgetvedtagelsen, jf. sagsfremstillingen i 1. behandlingen af budgetforslaget.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer
Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2019 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tidsplan, som Økonomiudvalget har vedtaget for budgetlægningen 2019 (2020-2022). De tekniske ændringer er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i Ændringsforslagshæftet den 5. september 2018.

De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet.

De tekniske ændringsforslag har betydning for to af fjernvarmens takster, der fremgår af budgetforslaget. Der henvises til bilag 4 Takster i 2019, hvor de ændrede takster er markeret med grå farve.

Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2019 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte ultimo juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligger til grund for beregningen i hæftet med de tekniske ændringsforslag.

Rødovre Kommune har i 2019 fået 14 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 10 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har endvidere fået lånedispensationer for i alt 47 mio. kr. på baggrund af ansøgning, heraf er 3 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, 29 mio. kr. er til det såkaldte ordinære anlægsområde, mens 15 mio. kr. er en lånedispensation til kommuner med lav likviditet.

Det er indarbejdet i det tekniske ændringsforslagshæfte, at Rødovre Kommune udnytter den midlertidige låneadgang i 2019 og 2020, som kommunerne får som kompensation for tilgodehavender hos borgerne pga. indefrysningen af grundskylden. Staten overtager lånene efter 2020. Det er forventningen at det er 15 mio. kr. i 2019 og 27 mio. kr. i 2020, jf. afstemningshæftet punkt 95 og 96.

Derudover skal det bemærkes, at det i lighed med tidligere år er forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 20 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive endeligt afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2019. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2019 overskrider budgetterne.

Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2019 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 17,8 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er forudsat i budgetforslaget, at der sker en udbetaling af 1 mia. kr., svarende til ca. 7 mio. kr. for Rødovre Kommune, som er betinget af, at kommunerne budgetlægger indenfor det aftalte anlægsniveau.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, C, V og Ø. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg.

Der er indkommet særskilt ændringsforslag fra gruppe O, der ligeledes er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg.

Den politiske aftale mellem grupperne A, F, C, V og Ø samt de modtagne ændringsforslag fra gruppe O er optrykt bagerst i afstemningshæftet.

Øvrige ændringer
Efter udsendelsen af de tekniske ændringsforslag den 5. september har Provstiet indmeldt tal, der betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer ændringer i forhold til budgetforslag 2019, som er indarbejdet i afstemningshæftet, punkt 66.

Derudover er der kommet nye indtægtsskøn. De nye skøn påvirker indtægterne ved selvbudgettering.

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2019. Beregningerne viser, at set i forhold til budgetforslaget giver det nye selvbudgetterede udskrivningsgrundlag et merprovenu i 2019 på 39,8 mio. kr., mens det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver et mindreprovenu på 1,2 mio. kr. i 2019 i forhold til budgetforslaget. Valg af selvbudgettering er derfor beregnet til at give en umiddelbar gevinst i forhold til statsgaranti på 41,0 mio. kr. i 2019. Selvbudgettering indebærer en efterregulering efter 3 år. Ved selvbudgettering i 2019 beregnes efterreguleringen aktuelt til at være en udgift for Rødovre Kommune på 18,6 mio. kr., som skal indarbejdes i 2022. Tal for de enkelte beregninger fremgår af bilag 3.

I budgetoverslagsårene giver de nye beregninger af indtægtssiden anledning til et merprovenu i forhold til budgetforslaget på 15,3 mio. kr. i 2020, på 16,5 mio. kr. i 2021 og et mindreprovenu på 2,9 mio. kr. i 2022. Ved valg af selvbudgettering i 2019 vil der dog som nævnt ske en efterregulering på 18,6 mio. kr. i 2022. Der bliver derfor et samlet mindreprovenu i 2022 på ca. 21,5 mio. kr.

Dermed vil der - med den nuværende viden - være udsigt til en samlet gevinst for Rødovre Kommune ved at vælge selvbudgettering i 2019, fremfor statsgaranti, på i alt 22,3 mio. kr. fordelt over budgetperioden 2019-2022. Det skal understreges, at beregningerne beror på et skøn over dels udviklingen i Rødovre Kommune, dels udviklingen på landsplan.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der vælges selvbudgettering i 2019. Det skyldes, at den udmeldte statsgaranti for Rødovre Kommune baserer sig på et befolkningstal, der ikke tager højde for byudviklingen og tilflytning til nye boliger i kommunen.

Kassebeholdningen
Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2019. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer samt politiske ændringer (A, F, C, V og Ø) stemmes igennem, vil være en kasseopbygning på 37,1 mio. kr. i 2019, et kassetræk på 18,0 mio. kr. i 2020, en kasseopbygning på 34,1 mio. kr. i 2021, og et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2022.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg
Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer, de politiske ændringer (A, F, C, V og Ø) og de øvrige ændringer, på driftssiden udgør 1,8 mio. kr. i 2019. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.758,0 mio. kr. i 2019.

Anlægsbudget fordelt på udvalg
Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer, de politiske ændringer (A, F, C, V og Ø) og de øvrige ændringer, på anlægssiden udgør 34,2 mio. kr. i 2019. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 180,4 mio. kr. i 2019.

Driftsbalance
Budgetlovens balancekrav til budgettet indebærer, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Det fremgår af tabel 4 i bilag 1, at driftsbalancen, forudsat at de tekniske ændringer, de politiske ændringer (A, F, C, V og Ø) og de øvrige ændringer vedtages, skønnes at udgøre 150 mio. kr. i 2019. Det betyder at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst
Rødovre Kommunes budget 2019 vil med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag ligge over den tekniske ramme for serviceudgifterne, som KL har beregnet på baggrund af KL og regeringens økonomiaftale for 2019.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 06/07/2018) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 1007 af 27/06/2018).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2019 (2020-2022).

Tidsplan

Politisk 2. behandling
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 3. oktober 2018.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 9. oktober 2018.
Budgettet lægges på nettet: 20. november 2018.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagsfremstillingen 2019
Bilag 2: Afstemningshæfte KB 2019 REFERAT
Bilag 3: Skatter, tilskud og udlingning
Bilag 4: Takster 2019
Bilag 5: Særligt nedsatte udvalg - § 17, stk. 4

Diverse
Sag nr. 155

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.05.