Kommunalbestyrelsen

24-09-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Brian Møller (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A), Suppleant for Brian Møller (A)

Fraværende

Britt Jensen (A), sag 129-138
Brian Møller (A), sag 129-138

Sager 129 - 138

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 129

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillæg 1 til Lokalplan 145 Udvidelse af delområde F og G - endelig vedtagelse
Sag nr. 130

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019.  Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde. I høringsperioden er der indkommet to høringssvar. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 145 vedtages. 


Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2019, pkt. 65:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 153:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 145 - Udvidelse af delområde F og G skal give mulighed for at lokalplanområdet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer inden for Lokalplan 145 - Karrèbyen. Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019. I perioden er der kommet to høringssvar.

Banedanmark har ingen bemærkninger til planforslaget.

Cyklistforbundet i Rødovre henviser til, at de tidligere har gjort opmærksom på, at de ønsker stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær bibeholdt som gang- og cykelsti.

De henviser til, at stien bliver flittigt benyttet som en sikker og hurtig rute til bl.a. Rådhuset, Viften og Rødovre Centret. De mener, at Hovedstrøget formentlig vil blive til en gennemkørende cykelrute, med høj fart ved eventuel nedlæggelse af stien.

Rødovre Kommune mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at stiarealet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer. Der er dog ikke nogen planer om at nedlægge stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i det endelige Tillæg 1 til Lokalplan 145.  

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplanen har været i høring i 4 uger - fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019.
Endelig vedtagelse - september 2019.
Offentliggørelse - oktober 2019.  

Bilag

Bilag 1: Tillæg 1 til Lokalplan 145
Bilag 2: Personopdelt høringsskema
Bilag 3: Høringssvar samlet

Frigivelse af anlægsmidler til hjemtagning af affaldsindsamlingen
Sag nr. 131

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. til etablering af omklædningsfaciliteter inkl. baderum til medarbejdere, etablering af elforsyning til elbilerne og den nødvendige pladsindretning, som følge af beslutning om at hjemtage affaldsindsamlingen.

Teknisk Forvaltning indstiller, at rådighedsbeløb frigives.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 3.900.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. i 2019 til indretning af faciliteter i forbindelse med hjemtagningen af affaldsindsamlingen. 


Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2019, pkt. 68:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 155:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2018 (sag nr. 13) besluttet at hjemtage affaldsindsamlingen. I forlængelse heraf blev der i budget 2019 afsat midler til ombygning af den eksisterende genbrugsplads med strøm og ladestandere, bade- og omklædningsfaciliteter, samt de nødvendige omlægninger af de eksisterende arealer ved genbrugspladsen.

Som følge af planerne for Bykernen har Rødovre Kommune erhvervet en ny plads på Sandbækvej, hvor der fremadrettet skal indrettes både materielplads og genbrugsstation. Da faciliteterne til de kommende medarbejdere og elbiler skal stå klar inden den 1. marts 2020, er det nødvendigt nu at etablere parkering for renovationsbiler og anlægge strøm til opladning af renovationsbiler, samt etablere de nødvendige personalefaciliteter til affaldsområdets personale på Sandbækvej.

Indretningen koordineres med indretning af den øvrige materielplads.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement i forhold til indretning af bade- og omklædningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Faciliteter til mandskab og skraldebilder inkl. ladestandere er klar til ibrugtagning den 1. marts 2020.

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Islev Skole
Sag nr. 132

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med et medlems udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole har skolebestyrelsen behov for at supplere sig, hvorfor der anmodes om at udskrive suppleringsvalg i efteråret 2019 for Islev Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Martin Kehlet Gross' udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole tages til efterretning,
 2. at udskrivelse af suppleringsvalg herunder frister for valget godkendes samt
 3. at det godkendes at, valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, den siddende bestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse.


Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 63:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 156:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Martin Kehlet Gross ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole, da han ikke længere har børn på skolen. Da der ikke findes suppleanter, der ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, ønsker skolebestyrelsen at afholde suppleringsvalg.

De indstillede frister omfatter valgperioden frem til et eventuelt valg, som vil blive afholdt den 13. november 2019. Den nye skolebestyrelse vil tiltræde den 1. december 2019.

Der henvises endvidere til det fulde regelsæt vedrørende skolebestyrelsesvalg, som kan findes i styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1074 af 14/09/2017.
Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Uge 40: Skolen udskriver valgliste og informerer om skolebestyrelsesvalget.
Uge 43: Der afholdes valgmøde på skolen.
Den 6. november: Frist for kandidatopstilling.
Den 13. november: Eventuel valghandling.
Den 1. december: Den nye skolebestyrelse tiltræder.

Bilag

Bilag 1: Frister for suppleringsvalget Islev Skole

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til projektet Unge med kant
Sag nr. 133

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ungecenter2610 har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet ’Unge med kant’. Ungecenter2610 forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.501.609 kr. til Ungecenter2610 samt
 2. at der i budget 2020 og 2021 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på årligt 1.501.609 kr. til Ungecenter2610.


Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 64:

Anbefales.


Beskæftigelsesudvalget, 10. september 2019, pkt. 34:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 157:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet ’Unge med kant’, som forankres i Ungecenter2610. Projektet blev fremlagt som en meddelelsessag i juni 2019 (BSU sag nr. 42).

’Unge med kant’ er et udviklingsprojekt, som skal hjælpe de mest udsatte unge til at gennemgå og opnå en tilsigtet progression, så flest mulige af de unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.

Målgruppen er unge i alderen 15 til 29 år med udpræget mangel på forudsætninger for at kunne deltage i uddannelse og beskæftigelse, herunder diverse uddannelsesforberedende aktiviteter. Det vil sige unge, der af kognitive, personlige og sociale årsager - for nuværende - ikke er i stand til at vælge, påbegynde eller gennemføre et uddannelsesforløb eller et job, uden at der foruden er iværksat særlige foranstaltninger af individuel karakter.

Formålet med projektet er, at de unge skal hjælpes videre på en bæredygtig måde i en personlig og social identitetsudvikling. Der vil være tale om indsatser, der ikke kan foranstaltes via de eksisterende ordninger. Det vil sige helt unikke tiltag og indsatser, der tilpasses den unge efter individuelt behov.

Det forventes, at 60 unge vil blive fulgt gennem hele projektperioden. Ved fraflytning eller ved et ”positivt” ophør vil disse pladser blive erstattet af andre unge.

Projektmidlerne kommer fra EU-Socialfond og Erhvervsstyrelsen. Det er UU Danmark, der har ansøgt om midlerne, som er udmøntet direkte til aktiviteter med de unge. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden. Der vil derudover være en samlet medfinansiering i projektperioden på 1.801.931 kr., som kan være i form af timer/medgået arbejdstid, og som vil blive holdt inden for den økonomiske ramme.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektet forløber fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Høringssvar til KKR's udkast til strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed
Sag nr. 134

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 KKR-mål for sundhed, godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2017 (sag nr. 68). Et af målene var "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge".

KKR Hovedstaden har nu sendt udkast til fælles strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed til høring i de politiske udvalg i kommunerne. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til høringssvar til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til høringssvar til udkast til fælles kommunal strategi og inspirationskatalog i forhold til unges fysiske og mental sundhed drøftes og godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 10. september 2019, pkt. 56:

Anbefales.


Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 65:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 158:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet.

Dette arbejde resulterede i vedtagelse af "KKR-mål for sundhed - kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske område i Region Hovedstaden" som indholder tre fælles mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår det, at KKR skal:

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokale samarbejder mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle eksempler på lokale eller tværgående indsatser på området til kommunerne.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der fokus på kommunale initiativer som:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak.
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (f.eks. ryge- og alkoholpolitikker).
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne, uanset hvor stor en andel der kommer fra andre kommuner.
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser.
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner.
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed.

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategien omsat til virkelighed.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende høringssvar:

"Rødovre Kommune hilser både strategi og inspirationskataloget velkomment. De indeholder begge rigtig mange gode elementer. For at kunne påvirke unges fysiske og mentale sundhed er det af afgørende betydning at indgå i samarbejde med ungdomsuddannelserne, som er de rammer, de unge befinder sig i.  Det er vigtigt at inddrage uddannelsesinstitutionerne på et tidligt tidspunkt i processen, og det er ligeledes vigtigt, at kommunerne kan samarbejde på tværs i samspillet med uddannelsesinstitutionerne."

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020. Herefter vil den endeligt vedtagne strategi og inspirationskataloget blive udsendt til kommunerne for at styrke samarbejdet lokalt og give gensidig inspiration til nye indsatser.

Bilag

Bilag 1: Følgebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed_fagudvalg
Bilag 2: KKR strategi - unges sundhed_FINAL
Bilag 3: KKR strategi - unges sundhed - inspirationskatalog

Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Vestegnen
Sag nr. 135

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Flemming Lunde Østergaard Hansen blev udpeget som medlem af bestyrelsen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophørte den 31. juli 2019.

Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om at udpege et bestyrelsesmedlem til den ordinære bestyrelse for FGU Vestegnen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Flemming Lunde Østergaard Hansen udpeges som medlem af bestyrelsen for FGU Vestegnen.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 159:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophørte den 31. juli 2019. FGU Vestegnen har derfor anmodet Rødovre Kommune om at udpege nyt medlem til bestyrelsen.  

Bestyrelsens sammensætning
Det er fastsat i vedtægten for FGU Vestegnen, at udefrakommende medlemmer med stemmeret, er udpeget af:

 • Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune
 • Kommunalbestyrelsen Brøndby Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Ishøj Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (2 repræsentanter)
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Erhvervsrettede Uddannelser (Next København)
 • 2 medlemmer (ét med og ét uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere

Hvis der nedsættes et elevråd efter den 1. september 2019, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret.

Bestyrelsens opgaver er fastsat i ’Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse’ samt institutionens vedtægt. Her fremgår det blandt andet, at bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelser og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 08.00 – 10.00. Mødet holdes på FGU Vestegnen Brøndby, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Funktionsperioden for bestyrelsen varer frem til 30. april 2022.

Lov- og plangrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 12, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den ordinære bestyrelse for FGU Vestegnen tiltræder den 30. september 2019.

AKB afd. Ved Milestedet. Godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti
Sag nr. 136

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

AKB, Rødovre v/KAB har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse, der foreløbigt er beregnet til 114.506.566 kr. i forbindelse med renovering af installationer og nye køkkener i afd. Ved Milestedet. Da afdelingens værdiansættelse ikke kan bære flere lån, er det nødvendigt med kommunal garanti for lånet.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at boligselskabets optagelse af 30-årigt lån på 114.506.566 kr. godkendes samt
 2. at der gives kommunal garanti på 100 % for lånet.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 160:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

AKB har igennem længere tid arbejdet på en helhedsplan for afd. Ved Milestedet. Behovet for renovering af afdelingens vand- og afløbsinstallationer er imidlertid akut og kan ikke afvente godkendelsen af helhedsplanen. På den baggrund har afdelingsmødet den 23. april godkendt, at der skal skiftes installationer og installeres nye køkkener i hele afdelingen. Organisationsbestyrelsen har godkendt projektet og finansieringsforslaget på sit møde den 14. maj 2019.

Projektet omfatter udskiftning af vand- og afløbsinstallationer til nye i samtlige af afdelingens 454 boliger. Varmecentraler renoveres og alle køkkener vil blive udskiftet til nye tidssvarende. Projektets samlede anskaffelsessum er opgjort til 132.506.566 kr. som finaniseres ved 30-årigt annuitetslån på 114.506.566 kr. samt via tilskud fra dispositionsfonden 8.000.000 kr. og egen trækningsret 10.000.000 kr.

Huslejen forventes at stige med 6% og fra de nuværende 900 kr./m2/år til 954 kr./m2/år. Ved beregningen af huslejen indgår besparelser på henlæggelserne årligt med 4.831.000 kr. i hele lånets løbetid.

Da lånet ligger ud over afdelingens værdiansættelse kræves kommunal garanti for hele lånet.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1, hvorefter boligselskabets optagelse af lån skal godkendes af Kommunalbestyrelsen samt lov om kommunernes styrelse § 41, hvorefter beslutning om påtagelse af garantiforpligtelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens garantiforpligtelse henregnes ikke til kommunens låntagning og har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Teoretisk set kan garantien blive aktuel, hvis afdelingen går konkurs.

Tidsplan

Projektet forventes igangsat i 3. kvartal 2020 og afsluttet ca. 12 måneder efter.

Social sagkyndig til Beboerklagenævnet
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal udpege en social sagkyndig til Beboerklagenævnet og en suppleant for denne. Da den nuværende udpegede social sagkyndige, Jens Damsø, ønsker at fritages fra hvervet, da han er fråtrådt sin stilling i Rødovre Kommune, skal der udpeges en ny. Suppleanten Jannie Kragh-Pedersen ønsker ligeledes at fritages fra hvervet.

Valget er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Jens Damsø og Jannie Kragh-Pedersen fritages fra hvervet som social sagkyndig og suppleant for denne i Beboerklagenævnet,
 2. at Stine A. Høegh udpeges som social sagkyndig i Beboerklagenævnet samt
 3. at Jannie Lund udpeges som suppleant for den social sagkyndige i Beboerklagenævnet.


Økonomiudvalget, 18. september 2019, pkt. 161:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet skal ud over formand og to andre medlemmer bestå af en social sagkyndig og en suppleant for denne, som udpeges af Kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke stemmeret.

I sager, som behandles efter almenlejeloven kapitel 13, husordenssager, tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold. Det er den social sagkyndiges opgave, at vejlede nævnet om sociale spørgsmål. Hensigten med den sagkyndiges deltagelse er at sikre, at sociale hensyn inddrages ved afgørelsen af, hvilken retsfølger beboerklagenævnet skal pålægge en lejer, der har udvist generende adfærd. Endvidere er hensigten, at sikre bistand ved vurderingen af, om en sag er af social karakter jf. almenlejeloven § 103.

Lov- og plangrundlag

Den social sagkyndige og suppleanten skal være sagkyndige med hensyn til sociale forhold jf. almenlejeloven § 97, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udpegning er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Diverse
Sag nr. 138

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.45.