Kommunalbestyrelsen

05-11-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Brian Møller (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A), Suppleant for Brian Møller (A)

Fraværende

Lene Due (A), sag 155 og 156
Brian Møller (A), sag 155 og 156

Sager 155 - 156

Fold alle ud

2. Behandling af Budgetforslag 2020 - budgetoverslagsår 2021-2023
Sag nr. 155

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 18. september og den 8. oktober budgetforslag 2020.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2019. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning, seneste beslutninger truffet i Kommunalbestyrelsen med varig økonomisk effekt og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, Ø, C, O og uden for partierne.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelse af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Ressource og Serviceforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2020 (2021-2023) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
  2. at der vælges et selvbudgetteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2020. jf. afstemningshæftet punkt 104,
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2020 (2021-2023) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet samt
  4. at kirkeskatten for 2020 fastsættes uændret til 0,72 pct.


Økonomiudvalget, 30. oktober 2019, pkt. 184:

Budgetforslaget 2020 (2021-2023) fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 5. november 2019, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt, jf. afstemningshæfte inkl. bilag.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslag 2020 den 8. oktober 2019 blev budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 30. oktober 2019 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i budgetforslag 2020. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2020
Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2019, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2018. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2019 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets nettodriftsudgifter udgør 2831 mio. kr. i 2020. Budgetforslagets nettoanlægsudgifter udgør 86,8, mio. kr. i 2020, heraf 0,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget indeholder et kassetræk på 3,3 mio. kr. i 2020 og kasseopbygninger på 16,9 mio. kr. i 2021, på 72,2 mio. kr. i 2022 og på 32,9 mio. kr. i 2023. Der henvises til bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

I budgetforslaget er beregningen af kommunens bloktilskud og udligning baseret på det kendte befolkningstal og udskrivningsgrundlag ved udarbejdelse af budgetforslag 2020.

Budgetforslaget er afbalanceret med udgangspunkt i et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

I budgettet gives en nettodriftsbevilling og et nettorådighedsbeløb til hvert udvalg. Rådighedsbeløbet skal bevilges ved særskilte anlægssager. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagspublikationens generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger.  

Enkelte af anlægsprojekterne i budgetforslagets investeringsoversigt er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekter bevilges straks ved budgetvedtagelsen, jf. sagsfremstillingen i 1. behandlingen af budgetforslaget.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringer
Administrationen har indmeldt tekniske ændringer til budgetforslag 2020 efter Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Dette er sket i overensstemmelse med den tidsplan der er opdateret som følge af folketingsvalget i juni. De tekniske ændringer er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer i Ændringsforslagshæftet den 9. oktober 2019.

De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet.

De tekniske ændringsforslag har betydning for taksten for Rottebekæmpelse, for to af taksterne for fjernvarmen samt for fem af affaldsområdets takster, der fremgår af budgetforslaget. Der henvises til bilag 4 Takster i 2020, hvor de ændrede takster er markeret med grå farve.

Tilskud, udligning og skatter er i budgetforslag 2020 beregnet ud fra et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Social- og Indenrigsministeriet udmeldte ultimo september det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ligger til grund for beregningen i hæftet med de tekniske ændringsforslag.

Rødovre Kommune har i 2020 fået 20 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Heraf var de 4 mio. kr. forudsat i budgetforslaget. De resterende 16 mio. kr. er indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. Rødovre Kommune har endvidere fået lånedispensation for 32 mio. kr. på baggrund af ansøgning.  

Det skal bemærkes, at det i lighed med tidligere år er forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 21 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive endeligt afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2020. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2020 overskrider budgetterne.

Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2020 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 19,1 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er forudsat i budgetforslaget, at der sker en udbetaling af 1 mia. kr., svarende til ca. 7 mio. kr. for Rødovre Kommune, som er betinget af, at kommunerne budgetlægger indenfor det aftalte anlægsniveau.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, Ø, C, O og uden for partierne. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg. Den politiske aftale mellem grupperne A, F, Ø, C, O og uden for partierne er optrykt bagerst i afstemningshæftet.

Øvrige ændringer
Efter udsendelsen af de tekniske ændringsforslag den 9. oktober har Provstiet indmeldt tal, der betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. Provstiets indmeldte tal indebærer ændringer i forhold til budgetforslag 2020, som er indarbejdet i afstemningshæftet, punkt 52.

Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2020
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Beregninger af kommunens forventede indtægter efter økonomiaftalen mellem KL og regeringen viser, at statsgarantien i 2020 isoleret set indebærer en merindtægt i forhold til budgetforslaget på 38,5 mio. kr. For budgetoverslagsårene 2021-2023 indebærer de aktuelle beregninger merindtægter på 15,4 mio. kr. i 2021, på 24,1 mio. kr. i 2022 og på 37,2 mio. kr. i 2023.  Bilag 3 viser en sammenligning mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det fremgår, at der aktuelt er en forventet beregnet gevinst på 23,7 mio. kr. i 2020 ved valg af selvbudgettering, fremfor statsgaranti. Selvbudgettering indebærer en efterregulering efter 3 år. Det er aktuelt forventningen, at der vil være en efterregulering, der vil koste kommunen 0,8 mio. kr. i 2023. Der forventes derfor et samlet merprovenu i 2023 på ca. 36,4 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Dermed vil der - med den nuværende viden - være udsigt til en samlet gevinst for Rødovre Kommune ved at vælge selvbudgettering i 2020, fremfor statsgaranti, på i alt 22,9 mio. kr. fordelt over budgetperioden 2020-2023. Det skal understreges, at beregningerne beror på et skøn over dels udviklingen i Rødovre Kommune, dels udviklingen på landsplan.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der vælges selvbudgettering i 2020. Det skyldes, at den udmeldte statsgaranti for Rødovre Kommune baserer sig på et befolkningstal, der ikke tager højde for byudviklingen og tilflytning til nye boliger i kommunen.

Kassebeholdningen
Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2020. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer samt politiske ændringer (A, F, Ø, C, O og uden for partierne) stemmes igennem, vil være kasseopbygninger på 11,5 mio. kr. i 2020, på 8,5 mio. kr. i 2021, på 81,9 mio. kr. i 2022, og på 63,3 mio. kr. i 2023.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg
Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer og de politiske ændringer på driftssiden udgør 40,7 mio. kr. i 2020. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 2.871,7 mio. kr. i 2020.

Anlægsbudget fordelt på udvalg
Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer og de politiske ændringer på anlægssiden udgør 41,0 mio. kr. i 2020. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 127,8 mio. kr. i 2020.

Driftsbalance
Budgetlovens balancekrav til budgettet indebærer, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om at indtægterne skal overstige udgifterne medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Det fremgår af tabel 4 i bilag 1 at driftsbalancen, forudsat at de tekniske ændringer, de politiske ændringer og de øvrige ændringer vedtages, skønnes at udgøre -146 mio. kr. i 2020. Det betyder at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst
Rødovre Kommunes budget 2020 vil med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag ligge over den tekniske ramme for serviceudgifterne, som KL har beregnet på baggrund af KL og regeringens økonomiaftale for 2020.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2020 (2021-2023).

Tidsplan

Politisk 2. behandling
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 30. oktober 2019.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 5. november 2019.
Budgettet lægges på nettet: 20. december 2019.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagsfremstillingen 2020
Bilag 2: Afstemningshæfte KB Referat
Bilag 3: Skatter, tilskud og udligning
Bilag 4: Takster

Diverse
Sag nr. 156

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.00.