Kommunalbestyrelsen

19-03-2020

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 48-52

Sager 48 - 52

Fold alle ud

Anmodning om fritagelse for hvervet som borgmester
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Borgmester Erik Nielsen (A) har anmodet om fritagelse for sit hverv som borgmester pr. 31. marts 2020.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at borgmester Erik Nielsen fritages for sit hverv som borgmester pr. 31. marts 2020

Beslutning

Godkendt.

Erik Nielsen var inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Borgmester Erik Nielsen (A) har meddelt, at han ønsker at fratræde som borgmester pr. 31. marts 2020. Fritagelsen vil få virkning pr. 31. marts 2020. Erik Nielsen (A) vil fortsat være medlem af Kommunalbestyrelsen.

I følge § 7 i lov om kommunernes styrelse, kan Kommunalbestyrelsen efter anmodning fritage borgmesteren for hvervet for resten af funktionsperioden. Styrelsesloven indeholder ingen nærmere betingelser for, hvornår Kommunalbestyrelsen kan imødekomme en anmodning

Borgmesteren anses for inhabil ved sagens behandling, da der er tale om afgørelse af et retsspørgsmål, jf. styrelseslovens § 14, note 4.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Eftervederlag og pension efter vederlagsbekendtgørelsens regler.

Tidsplan

Borgmester Erik Nielsen ønsker fritagelse for hvervet som borgmester pr. 31. marts 2020.

Valg af ny borgmester
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Da borgmester Erik Nielsen (A) forventes fritaget for hvervet som borgmester, skal der vælges ny borgmester med virkning fra 31. marts 2020 og for resten af funktionsperioden.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at der foretages valg af ny borgmester med virkning fra 31. marts 2020 og for resten af funktionsperioden frem til 31. december 2021.

Beslutning

Britt Jensen valgt som borgmester.

Sagsfremstilling

Da borgmester Erik Nielsen (A) forventes fritaget for sit hverv som borgmester, skal der vælges en ny borgmester med virkning fra 31. marts 2020.

Valg af borgmester skal ske efter reglerne i den kommunale styrelseslov, jf. § 7 stk. 3, som har følgende ordlyd: 'Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af Kommunalbestyrelsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1 for resten af Kommunalbestyrelsens funktionstid'.

§ 24, stk 1. har ordlyden: 'Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning'.

Såfremt viceborgmesteren bliver valgt til borgmester, skal der efter lov om kommunernes styrelse § 7 vælges en ny viceborgmester. Valg af viceborgmester foregår ligeledes efter lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.

Til orientering vil den nye borgmester indtræde på følgende poster og hverv:

 • født medlem af og formand for Økonomiudvalget
 • født medlem af og formand for valgbestyrelsen ved kommunal- og regionsvalg, folketingsvalg, folkeafstemninger samt Europa-Parlamentsvalg
 • født medlem af og formand for Rødovre Erhvervsråd
 • født medlem af og formand for Fondsbestyrelsen
 • født medlem af og formand for Team Rødovre
 • medlem af og formand for Bevillingsnævnet
 • født medlem af KKR Hovedstaden
 • født medlem af Hovedstadens Beredskab
 • født medlem af KL's repræsentantskab
 • født medlem af Kredsrådet for Københavns Vestegns Politi

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Vederlag til den nye borgmester efter vederlagsbekendtgørelsens regler.

Tidsplan

Ny borgmester vælges med virkning fra 31. marts 2020.

Valg af 1. viceborgmester
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Da det forventes at 1. viceborgmester Britt Jensen (A) bliver valgt til borgmester, skal der vælges en ny 1. viceborgmester for resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at der foretages valg af ny 1. viceborgmester

Beslutning

Jan Kongebro valgt som 1. viceborgmester.

Sagsfremstilling

Da det forventes at 1. viceborgmester Britt Jensen (A) bliver valgt til borgmester, skal der vælges en ny 1. viceborgmester for resten af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Valg af 1. viceborgmester foretages ligeledes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse, § 24, stk. 1.

§ 24, stk 1. har ordlyden: 'Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning'.

Når Kommunalbestyrelsens næstformand fungerer i formandens forfald, overtager han samtlige opgaver, der er pålagt formanden ved lov om kommunernes styrelse og kommunens styrelsesvedtægt (jf. § 33 i lov om kommunernes styrelse).

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Vederlag efter vederlagsbekendtgørelsens regler.

Tidsplan

Ny viceborgmester vælges med virkning fra den 31. marts 2020.

Omrokeringer som følge af borgmesterens fratræden
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som følge af borgmesterskifte, har valggruppe A, F, O, Ø og UP anmodet om omrokeringer i udvalgsposter og bestyrelsesposter.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at omrokeringerne beskrevet i sagsfremstillingen godkendes

Beslutning

Godkendt, idet Lene Due indtræder som suppleant for Peter Mikkelsen.

Sagen blev godkendt med 15 stemmer for (A, O, Ø og UP). 3 undlod at stemme (C).

Sagsfremstilling

På baggrund af borgmesterskiftet er der behov for omrokeringer i udvalgsposter og bestyrelsesposter. Ledige udvalgsposter, bestyrelsesposter og lignende i valgperiodens løb besættes af samme gruppe, som indvalgte medlemmer til poster, jf. § 28, stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse.

På baggrund af indmeldinger fra valggruppe A, F, O, Ø og UP indstilles følgende omrokeringer i udvalgsposter og bestyrelsesposter, alle med virkning fra 31. marts 2020:

 • Erik Nielsen (A) udtræder af Økonomiudvalget og Lene Due (A) indtræder
 • Annie Arnoldsen Petersen (A) overtager Erik Nielsens plads som delegeret ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde, Lene Due (A) overtager Annie Arnoldsen Petersens plads og Birgitte Glifberg (A) overtager Lene Dues (A) plads som suppleant
 • Erik Nielsen (A) udtræder af bevillingsnævn og Lene Due (A) indtræder
 • Erik Nielsen (A) udtræder af valgbestyrelse ved kommunale valg, valgbestyrelse ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger og Lene Due (A) indtræder
 • Lene Due (A) udtræder som suppleant ved kommunale valg, valgbestyrelse ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger og Birgitte Glifberg (A) indtræder som personlig suppleant for Lene Due (A)
 • Britt Jensen (A) udtræder af Social- og Sundhedsudvalget og Annie Arnoldsen Petersen (A) indtræder
 • Britt Jensen (A) udtræder af Handicapråd og Annie Arnoldsen Petersen (A) indtræder
 • Annie Arnoldsen Petersen (A) udtræder af Beskæftigelsesudvalget og Michel Berg (A) indtræder. Annie Arnoldsen Petersen (A) fortsætter i Sprogcenterrådet, indtil rådets snarlige nedlukning
 • Lene Due (A) udtræder af Børn- og Ungeudvalg og Ahmed Dhaqane (A) indtræder
 • Britt Jensen (A) udtræder som stedfortræder for borgmesteren i Kredsråd vedr. politiets virksomhed og KL's repræsentantskab og Jan Kongebro (A) indtræder
 • Michel Berg (A) udtræder af bestyrelsen for Biofos A/S og Steen Skriver Rasmussen (A) indtræder

Derudover indtræder Steen Skriver Rasmussen (A) som delegeret i Vestforbrændingens repræsentantskab, når Kommunalbestyrelsen skal udpege en ekstra delegeret som følge af befolkningstilvæksten i Rødovre (forventeligt april 2020).

 Udvalgene konstituerer sig selv med formand og næstformand på førstkommende møde, jf. bl.a. lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Omrokeringerne har virkning fra den 31. marts 2020.

Diverse
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.40.