Kommunalbestyrelsen

27-10-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Erik Nielsen (A), sag 194-203

Sager 194 - 203

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 194

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Startredegørelse - Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen
Sag nr. 195

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

En ny lokalplan for det sydvestlige hjørne af grunden ved Rødovrehallen skal give mulighed for, at der kan opføres en ny ungeboligbebyggelse som en kombination af bofællesskab og delte lejligheder.

Startredegørelsen for Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen.

Sagen forelægges til behandling i Teknik- og Miljøudvalget og til orientering for Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Lokalplan 153 Ungeboliger ved Rødovrehallen vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til Lokalplan 153.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 91:

Anbefales.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 40:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 66:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 203:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har fremsat et forslag til Rødovre Kommune om at etablere et nyt bofællesskab for boligløse unge med mindre og større/forskellige udfordringer. Der vil blive tilknyttet støtte-/kontaktmedarbejdere til boligerne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en lokalplan for området.

Da den planlagte udvikling er lokalplanpligtig, skal der igangsættes en lokalplanproces.

Kommuneplan 2018
I Kommuneplan 2018 er anvendelsen fastlagt til anlæg til idrætsformål i maks. 17 m højde. Den ønskede anvendelse til ungeboliger i 4 etager vil dermed fordre et kommuneplantillæg.

Startredegørelse for lokalplan
Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • En bebyggelse med ca. 24 boliger fordelt i to etagehuse (kuber) i 3 til 4 etager med tilhørende fælleslokale.
 • Opholdsarealerne er fordelt på fælles tagterrasser, semiprivate altaner og et fælles torv.
 • Bebyggelsen påtænkes placeret for foden af græsvolden, hvor den skærer sig ind i og rejser sig som en del af volden.
 • Bebyggelses- og opholdsarealprocenten er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, da den eksakte lokalplanafgrænsning ikke er defineret.
 • Vejadgang fra Rødovre Parkvej mod nord via stikvejen Rødovre Parkvej, der løber ned vest for Rødovrehallen.
 • Arkitektonisk kvalitet med fokus på fællesskab og aktivitet.

Inddragelse af borgere
Projektet er født i et tæt samarbejde mellem Rødovre Kommune, Udsatterådet og Ungepanelet. Dette samarbejde vil fortsætte igennem hele projektet.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foreslås der afholdt et borger-/dialogmøde, der eventuelt kan afholdes udendørs på stedet.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.
Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Startredegørelse på Teknik- og Miljøudvalget - oktober 2020.
Borgermøde (eventuelt udendørs på stedet) - november 2020.
Vedtagelse af forslag til lokalplan - januar 2020.
Høring i 8 uger - februar og marts 2021.
Endelig vedtagelse af lokalplanen - juni 2021.
Offentliggørelse - juli 2021.

Bilag

Bilag 1: Startredegørelse - Lokalplan 153 Ungdomsboliger ved Rødovrehallen

Ny bygning til rådhusfunktioner - afholdelse af konkurrence
Sag nr. 196

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som et led i udviklingen af Bykernen er der i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr. til afholdelse af en arkitektkonkurrence for et nyt byggeri til rådhusfunktioner i tilknytning til det eksisterende rådhusområde.

Kommunalbestyrelsen tog på deres møde den 26. maj 2020, sag nr. 105, stilling til prækvalifikation af deltagere til konkurrencen.

Det næste skridt i processen er gennemførsel af selve konkurrencen. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til konkurrenceprogram for afholdelse af en arkitektkonkurrence.

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at konkurrenceprogrammet godkendes,
 2. at sammensætningen af bedømmelseudvalget godkendes samt
 3. at konkurrencen gennemføres som beskrevet i sagsfremstillingen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 204:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 25. februar 2020, sag nr. 32 vision og proces for arkitektkonkurrencen. Det næste skridt i processen er afholdelse af selve konkurrencen.

Til brug for udskrivelsen af konkurrencen er der udarbejdet et konkurrenceprogram, der beskriver selve konkurrenceopgaven. Konkurrenceprogrammet baserer sig på Kommunalbestyrelsens vision for arkitektkonkurrencen samt 5 medarbejderarketyper, som en følgegruppe af udpegede medarbejdere og ledere har været med til at udvikle. De 5 arketyper beskriver arbejdspladsens behov og krav til et nyt byggeri.

Konkurrenceprogrammet er udarbejdet med det formål at formidle konkurrenceopgaven til konkurrencedeltagerne. Indholdet i konkurrenceprogrammet er derfor tilpasset denne målgruppe.

Overordnet set kan konkurrenceopgaven opdeles i 6 fokusområder:

1. Mødet med borgeren
Konkurrencedeltagerne skal give et ud på, hvordan mødet med borgeren sker bedst muligt med udgangspunkt i adgang til det samlede rådhus direkte fra det offentlige byrum. Der skal ses på sammenhængen mellem det eksisterende rådhus og det nye byggeri – både arkitektonisk og funktionsmæssigt.

2. Det nye byggeri
Konkurrencedeltagerne skal give bud på udseende og udformning af ny bygning samt indretning af det nye byggeri. De skal vise principper for indretningen, der kan tilgodese arbejdspladsens behov som beskrevet gennem rumprogram og arketyper herunder også parkeringsbehov. Det skal fremgå tydeligt, hvor borgeren har adgang i bygningen.

3. Arbejdspladser og støttefunktioner
Det kommende byggeri skal rumme arbejdspladser til ca. 512 medarbejdere, hvoraf ca. 23 % primært har sine opgaver uden for bygningen (f.eks. dele af hjemmeplejen).

Konkurrencedeltagerne skal vise udformning og placering af passende arbejdspladser baseret på fem arketyper. Derudover skal anvises placering af fælles- og støttefunktioner.

4. Omkostninger for byggeriet
Konkurrencedeltagerne skal redegøre for et kommende byggeri inden for et fastsat økonomisk ramme.

5. Bæredygtigt byggeri
Det nye byggeri skal være et godt eksempel på et bæredygtigt byggeri.

Med fokus på FNs verdensmål skal det nye byggeri bidrage positivt til at opfylde de relevante verdensmål. Verdensmålene skal, som en fælles ramme, sikre et byggeri med de bedst mulige bæredygtige løsninger. Derfor skal konkurrencedeltagerne beskrive, hvordan bygningen bidrager til opfyldelse af de enkelte verdensmål.

6. Den resterende byggeret - etape 2
Det er vigtigt, at vi kender bebyggelsen langs hele området ved Rådhuset fra det kommende Hovedstrøg og ud til Tårnvej. Derfor skal konkurrencedeltagerne give et bud på, hvordan den resterende byggeret i dette område kan placeres i sammenhæng med det kommende byggeri til rådhusfunktioner og i forhold til de fredede arealer omkring det eksisterende rådhus.

Som en del af konkurrenceprogrammet udpeges et bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget består af 3 fagdommere og samt 6 kommunalpolitikere:

 • Britt Jensen - formand for bedømmelsesudvalget
  Borgmester, Socialdemokratiet
 • Kim Drejer Nielsen
  Gruppeformand, Det Konservative Folkeparti
 • Kim Hammer
  Gruppeformand, Dansk Folkeparti
 • Peter Mikkelsen
  Gruppeformand, Enhedslisten
 • Kenneth Rasmussen
  Gruppeformand, Socialistisk Folkeparti
 • Claus Gisselmann Olsen
  (UP)

Derudover udpeges tre faste tekniske rådgivere for bedømmelsesudvalget:

 • Kommunaldirektør Anders Agger
 • Teknisk direktør Poul Jepsen
 • Stadsarkitekt Bjarne Rieckmann

Til brug for udskrivelsen af konkurrencen udarbejdes ligeledes konkurrencetekniske betingelserne, hvori bedømmelsesudvalget vil fremgå. Konkurrenceprogrammet afspejler derudover de konkurrencetekniske betingelser, som Teknisk Forvaltning har udarbejdet sammen med konkurrencesekretæren.

Proces
Den overordnede proces, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i februar 2020, er opdelt i 5 faser:

 1. Vision for arkitektkonkurrence og kommende byggeri. (afsluttet)
 2. Prækvalifikation af deltagende teams til arkitektkonkurrencen. Det er lovpligtigt, at prækvalifikationen gennemføres med EU-udbud.
 3. Konkurrenceperiode med udvalgte konkurrenceteams. Konkurrenceperioden indledes efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af konkurrenceprogrammet.
 4. Bedømmelse af indkomne konkurrenceprojekter. Bedømmelsen foretages af et bedømmelsesudvalg bestående af udpegede repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og udpegede fagdommere. Som støtte til bedømmelsen udpeges en række tekniske rådgivere. Bedømmelsesudvalget udvælger et vinderprojekt, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.
 5. Bearbejdning af konkurrenceprojekt. Vinderprojektet skal bearbejdes, så det kan indgå i et samlet udbud.

De næste skridt i processen er konkurrenceperioden og bedømmelsen - fase 3 og 4.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med konkurrencesekretæren fra Emcon A/S tilrettelagt en proces for afholdelse af arkitektkonkurrencen. I sommeren 2020 har Teknisk Forvaltning og konkurrencesekretæren gennemført en prækvalifikation af konkurrencedeltagere. Gennem de kriterier, som Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 26. maj 2020 sag nr. 105, er 5 konkurrenceteams prækvalificeret til at deltage i konkurrencen. Orientering om de 5 teams sker på en lukket sag på samme møderække, idet disse oplysninger er fortrolige indtil der sker en samlet offentliggørelse af konkurrencedeltagerne.

Udover den fortsatte involvering af Følgegruppen af medarbejdere i Rødovre Kommune skal borgere og foreninger være med til at kvalificere programmeringen af det samlede rådhusområde. Dette arbejde påbegyndes efter arkitektkonkurrencen når Kommunalbestyrelsen har godkendt et vinderforslag. Frem mod konkurrenceprogrammet er der taget udgangspunkt i det store kendskab Rødovre Kommune har til borgernes møde med kommunen f.eks. gennem "Sammen med borgeren". Inddragelsen tilpasses den aktuelle situation i fht. Covid-19.

Lov- og plangrundlag

Udbudsloven, Planloven, Kommuneplan 2018, Helhedsplan for Bykernen, Forslag til Rødovrestrategi 2020, Lokalplan 145 – Karrébyen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020 afsat 1.7 mio.kr til afholdelse af en arkitektkonkurrence. Beløbet er bevilget straks ved vedtagelsen af budgettet den 5. november 2019 sag nr. 155.

Den økonomiske ramme for det kommende byggeri er i konkurrenceprogrammet beskrevet som 185 mio.kr. eksl. moms. En række udgifter er beskrevet som værende udenfor budgetrammen. Det drejer sig om:

 • Omlægning af kloakledning og eventuelle andre ledninger
 • Omlægning af adkomstveje
 • Nedrivning af eksisterende bygninger
 • Håndtering af forurenet jord
 • Løst inventar og udstyr
 • Kunstnerisk udsmykning

Kunstnerisk udsmykning skal håndteres i samarbejde med kunstrådet og den i budgettet dertil afsatte pulje til kunst.

Der tages stilling til løst inventar og udstyr, når behovet kendes.

De øvrige ovenstående punkter er en del af den businesscase, der ligger til grund for budgetlægningen og forventes finansieret blandt andet gennem salg af byggeretter i Karrébyen.

Tidsplan

Konkurrencen udskrives ultimo oktober/primo november og varer til februar/marts 2021.
Bedømmelsen foretages herefter.
I foråret 2021 kan der udpeges et vinderprojekt.
Herefter skal projektet bearbejdes inden, der kan gennemføres et samlet udbud.

Bilag

Bilag 1: 20201014_Udkast til konkurrenceprogram

Anlægsbevilling Nyager Skole, solafskærmning
Sag nr. 197

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten til budget 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. til solafskærmning på Nyager Skole.

Formålet er at skærme særligt udsatte lokaler for sol og varme, så indeklimaet bliver forbedret.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i 2020 til Nyager, Solafskærmning mod syd/vest.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 83:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 205:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det afsatte rådighedsbeløb til solafskærmning på Nyager Skole er der i løbet af maj-august afprøvet forskellige scenarier for at finde frem til den bedste løsning.

Solafskærmning etableres kun, hvor der er behov i nogle af lokalerne mod syd/vest samt øst. Forskellige typer af solfilm er blevet sat på ruderne for at finde frem til en løsning, som skolens brugere er tilfredse med.

Forslaget indeholder en udskiftning af glasset i de øverste ruder til glas med indbygget solfilm. Man har valgt en type solfilm, som forhindrer en del af varmen i at slippe ind, men som ikke mørklægger lokalet.

Dertil bliver vinduesrammerne i de udvalgte lokaler renoveret.

Nogle vinduer skiftes til faste rammer og andre bliver åben-/lukkelige med styring og motor.

Løsningen er fundet i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt leder og medarbejdere på skolen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 2.300.000 kr. til solafskærmning på Nyager Skole.

I 2020 vil der blive forbrugt 1.000.000 kr. De resterende 1.300.000 kr. vil blive søgt overført til 2021.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: april - maj 2020.
Udførelse: november 2020 til april 2021.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Nyager Skole - Facader og solafskærmning mod syd og vest

Udtrædelse af skolebestyrelserne på Nyager Skole og Rødovre Skole, samt fremadrettet procedureændring i forhold til udtrædelser og suppleringsvalg
Sag nr. 198

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Et medlem af skolebestyrelsen på Nyager Skole samt et medlem af skolebestyrelsen på Rødovre Skole ønsker at udtræde af de pågældende skolebestyrelser. I forlængelse heraf foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at proceduren for udtrædelse og eventuelle suppleringsvalg ændres, således at disse sager fremadrettet ikke forelægges Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Susanne Fiskers udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Nyager Skole tages til efterretning,
 2. at Christian Güttlers udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Rødovre Skole tages til efterretning,
 3. at meddelelser om udtrædelse af skolebestyrelsen fremover tages til efterretning af skolechefen,
 4. at kompetencen til at godkende suppleringsvalg til skolebestyrelserne delegeres til skolechefen samt
 5. at Kommunalbestyrelsen årligt orienteres om ud- og tiltrædelser i skolernes bestyrelser.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 84:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 206:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Susanne Fisker ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Nyager Skole, og Christian Güttler ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Rødovre Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at ændre den nuværende procedure for udtrædelse af en skolebestyrelse samt suppleringsvalg. Proceduren er administrativ tung, og skolebestyrelserne giver udtryk for, at det er en langsommelig proces, som må afvente den politiske sagsgang, når et suppleringsvalg skal godkendes. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at kompetencen til at behandle de pågældende sager delegeres til skolechefen, og at Kommunalbestyrelsen fremadrettet hvert år i august vil blive orienteret om samtlige ud- og tiltrædelser i skolernes bestyrelser i det netop afsluttede skoleår.

Børne- og Kulturforvaltningen reviderer Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler, såfremt indstillingen bliver godkendt.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag: Henvendelse fra Nyager Skolebestyrelse

Økonomiske konsekvenser som følge af Covid-19
Sag nr. 199

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Restriktioner og andre tiltag i forbindelse med Covid-19 har økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Det generelle merforbrug, der foreløbigt er indmeldt for 2020, søges håndteret med denne sag. Der afsættes netto 9,5 mio. kr. til at dække merforbruget, svarende til den generelle statslige kompensation.

Desuden søges der om bevilling på i alt 2,6 mio. kr. til en række specifikke tiltag, der finansieres af staten.

Samlet set er sagen finansielt neutral, idet den statslige kompensation er tilgået kassebeholdningen.

Indstilling

Ressource og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2020 gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på -1,7 mio. kr. og Økonomiudvalget på 11,2 mio. kr. til dækning af generelt merforbrug i forbindelse med Covid-19. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen,
 2. at der gives en tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 1,2 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt for svækkede ældre, dagsture samt sundhedsplejen. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen samt
 3. at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 1,4 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 208:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Generelle merudgifter og statslig kompensation
I Økonomisk Oversigt pr. ultimo august forventes det, at merforbruget som følge af Covid-19 udgør netto 19,5 mio. kr. Hovedparten af merforbruget skyldes øget rengøring og vikardækning i årets første måneder. Desuden skyldes en del af merforbruget mindreindtægter på kultur- og fritidsområdet.

De 19,5 mio. kr. er ikke en endelig opgørelse af merforbruget i 2020 i forbindelse med Covid-19. Eksempelvis er øgede udgifter til rengøring på daginstitutionsområdet resten af året ikke med i opgørelsen.

Rødovre Kommune har modtaget 9,5 mio. kr. i generel statslig kompensation vedrørende Covid-19. KL og Finansministeriet skal følge op på de økonomiske konsekvenser af Covid-19, men det må forventes at en eventuel yderligere kompensation tidligst vil falde på plads i slutningen af 2020.

Det foreslås, at de decentrale merudgifter til øget rengøring og hygiejne, vikardækning m.v., der er afholdt til og med august, finansieres af den generelle statslige kompensation. Skolernes studietur til München er udsat til 2021, og midler til turen er indarbejdet i det vedtagne budget. Mindreforbruget i 2020 kan derfor bidrage til finansieringen. Tilsvarende er midlerne vedrørende den tværgående kompentenceudvikling indarbejdet i budget 2021, og mindreforbruget kan derfor ligeledes bidrage til finansieringen.

Dermed er hovedparten af det forventede merforbrug dækket med denne bevillingssag.

En række institutioner har haft indtægtstab på grund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19. Det gælder navnlig Kultur- og Fritidsområdet, hvor Vestbadet har et forventet indtægtstab på 4,2 mio. kr., hvoraf Brøndby Kommune dækker 2,0 mio. kr. Derudover har Viften et indtægtstab på 2,5 mio. kr. Fraregnet bidraget fra Brøndby Kommune er det samlede indtægtstab på Kultur- og Fritidsområdet 5,1 mio. kr. Indtægtstabet håndteres i forbindelse med overførselssagen.

Derudover påløber der stadig udgifter til rengøring (forventet 2,7 mio. kr. i resten af 2020), sektionering på ældreområdet, anlægsudgifter til håndvaske på daginstitutionsområdet og yderligere udgifter til Jobcenteret til medarbejdere. Endelig kan der på enkelte områder være mindreforbrug relateret til Covid-19. Der tages højde for disse forhold i overførselssagen for 2020.

Specifikke tiltag i forbindelse med Covid-19
Staten har afsat midler til kommunerne i 2020 til en række specifikke tiltag som led i indsatsen mod de sociale følgevirkninger af Covid-19:

 • Sommeraktiviteter for børn og unge. Rødovre Kommune modtog d. 24. juni 1,4 mio. kr. til aktiviteter, der kan lukke faglige huller som følge af skolelukningen eller understøtte sociale/trivselsmæssige formål. Aktiviteterne skulle være udover det allerede budgetlagte og ikke anvendte midler skal returneres til staten. Trods det sene udmeldingstidpunkt er det lykkedes at igangsætte mange initiativer med en bred forankring i Rødovre Kommune: SFOerne og Ungdomsboligerne har været på ekstrature til Zoo, Knuthenborg Safaripark, Lejre forsøgscenter, Kronborg mv. Skiftesportet har været på lejrskole. Heerup Museum har afholdt sommerkurser. Og det har været muligt at igangsætte yderligere aktiviteter ift. det sædvanlige sommerferieaktivitetsprogram, som eksempelvis brandmandsskole for de mindste. Børne- og Undervisningsministeriet stiller krav om særskilt revisorpåtegnet regnskab for anvendelse af tilskuddet.
 • Fastholdelse af social kontakt. Rødovre Kommune har modtaget 696.000 kr. til fastholdelse af social kontakt. Midlerne er anvendt til etablering af udendørs faciliteter, hvor beboere og pårørende kan mødes. Desuden ekstra bemanding for at sikre, at besøgene foregår sikkert med hensyn til hygiejne og for at forhindre unødig kontakt mellem pårørende og øvrige beboere.
 • Flere dagsture til plejehjemsbeboere. Rødovre Kommune har modtaget 276.000 kr., der er anvendt til at øge hyppigheden af arrangementer som busture ud af huset og musikalsk underholdning på plejehjemmene.
 • Dagsture og andre sociale aktiviteter på botilbud. Rødovre Kommune har modtaget 144.000 kr., som primært bruges til ture til f.eks. Tivoli, Dyrehaven, varmtvandstræning, bowling, sommerhus, biograf m.v.
 • Sundhedsplejerskerne som vaccinationsambassadører. Rødovre Kommune modtager 40.000 kr., som bruges til uddannelsesforløb for sundhedsplejerskerne samt en øget indsats for at vejlede familierne omkring vaccinationer. Målet med indsatsen er en generel forbedring af dækningen af vaccinationsprogrammer.

Lov- og plangrundlag

Finansudvalgets aktstykke 207 af 11. juni 2020 om sommerferieaktiviteter for børn og unge som følge af Covid-19.
Finansudvalgets aktstykke 233 af 25. juni 2020 (bloktilskuddet for 2021).
Finansudvalgets aktstykke 273 af 27. august 2020 (sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører).

Økonomiske konsekvenser

Sagen medfører et samlet kassetræk på 12,1 mio. kr. som er udspecificeret i bilag 1. Rødovre Kommune har i 2020 samlet modtaget statslige kompensationer og øremærkede tilskud for 12,1 mio. kr.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over bevillinger i forbindelse med Covid-19

Diverse
Sag nr. 200

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Ny bygning til rådhusfunktioner - konkurrencedeltagere
Sag nr. 201

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste, Nyager Skole - solafskærmning
Sag nr. 202

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 203

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.45.