Kommunalbestyrelsen

05-10-2021

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Steen Skriver Rasmussen (A), sag 167 og 168
Erik Nielsen (A), sag 167 og 168

Sager 167 - 168

Fold alle ud

2. Behandling af Budgetforslag 2022 - budgetoverslagsår 2023-2025
Sag nr. 167

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 25. august og den 7. september Budgetforslag 2022.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag.
  • Politiske ændringsforslag.
  • Øvrige ændringsforslag.

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 6. september 2021. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning, seneste beslutninger truffet i Kommunalbestyrelsen med varig økonomisk effekt og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, Ø, C, O og uden for partierne.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelse af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2022 (2023-2025) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
  2. at der vælges et statsgaranteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2022, jf. afstemningshæftet punkt 80,
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2022 (2023-2025) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet samt
  4. at kirkeskatten for 2022 fastsættes uændret til 0,72 pct.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 29. september 2021, pkt. 186:

Budgetforslaget 2022 (2023-2025) fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 5. oktober 2021, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt jf. afstemningshæftet, idet der er udarbejdet en rettelsesside til afstemningshæftet, som erstatter den tidligere udsendte side 9. Rettelsen indebærer at anlægsudgifterne reduceres med 10 mio. kr. Reduktionen indarbejdes, i lighed med andre tværgående puljer, under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budgetforslag 2022 den 7. september 2021 blev budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 29. september 2021 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i Budgetforslag 2022. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2022
Rødovre er midt i en større befolkningsvækst og udbygning af kommunen, som kræver en fokuseret og klog kapacitetstilpasning samt tæt kobling med finansiering og solid økonomistyring, så den nødvendige likviditet er til stede. Kommunalbestyrelsen har i maj måned drøftet en langsigtet investeringsplan, som rækker helt frem til 2029 og understøtter visionerne for Rødovre Kommune.

Budgetlægningen af 2022 (2023-2025) er, i lighed med den foregående budgetproces, præget af situationen med COVID-19. De økonomiske aspekter af pandemien giver en helt ekstraordinær usikkerhed, som både vedrører udførelsen af kommunens serviceopgaver, og som påvirker borgernes indkomstforhold, og dermed også kommunens skatteindtægter og kommunens udgifter til forsørgelse.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2021, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2020. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2021 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets nettodriftsudgifter udgør 3.071,5 mio. kr. i 2022. Budgetforslagets nettoanlægsudgifter udgør 199,7 mio. kr. i 2022, heraf 27,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget indeholder kasseopbygninger på 12,9 mio. kr. i 2022, på 15,9 mio. kr. i 2023, på 172,8 mio. kr. i 2024 og på 101,5 mio. kr. i 2025. Der henvises til Bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8, uændrede dækningsafgifter, og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72.

I budgettet gives en nettodriftsbevilling og et nettorådighedsbeløb til hvert udvalg. Rådighedsbeløbet skal bevilges ved særskilte anlægssager. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagspublikationens generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger.

Enkelte af anlægsprojekterne i budgetforslagets investeringsoversigt er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekter bevilges straks ved budgetvedtagelsen, jf. sagsfremstillingen i 1. behandlingen af budgetforslaget.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringsforslag
Administrationens tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2022 er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 6. september 2021. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i Bilag 2 Afstemningshæftet.

Ændret affaldsbekendtgørelse foreskriver, at der skal opkræves gebyr for jordflytninger og anvisning af erhvervsaffald, jf. afstemningshæftet punkt 68. Der henvises til Bilag 4 Takster 2022, hvor taksterne er indsat og markeret med grå farve.

Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte primo juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Tilskud, udligning og skatter er i Budgetforslag 2022 beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Rødovre Kommune har i 2022 fået lånedispensation på 13 mio. kr. på baggrund af ansøgning. Det bemærkes, at Rødovre Kommune ikke har fået tilskud som vanskeligt stillet kommune i 2022.

I lighed med tidligere år er det forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 21 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive endeligt afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2022. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2022 overskrider budgetterne.

Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2022 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 19,9 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er forudsat i budgetforslaget, at der sker en udbetaling af 1 mia. kr., svarende til ca. 7 mio. kr. for Rødovre Kommune, som er betinget af, at kommunerne budgetlægger indenfor det aftalte anlægsniveau.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, F, Ø, C, O og uden for partierne. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg. Den politiske aftale mellem grupperne A, F, Ø, C, O og uden for partierne er indsat bagerst i afstemningshæftet.

Øvrige ændringer
Provstiet har indmeldt tal til budgettet, jf. afstemningshæftet punkt 62 og 63. Kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. Rødovre Kommunes valg af selvbudgettering i 2019 betyder at Provstiets mellemværende til Rødovre Kommune forøges med 1,7 mio. kr., så det i alt forventes at udgøre 3,5 mio. kr. ved udgangen af 2022. Nedbringelse af mellemværendet drøftes med Provstiet i budgetprocessen for 2023 (2024-2026).

Derudover er to sager på september-møderækken, vedrørende henholdsvis salg af grund og indskud i Landsbyggefonden, indarbejdet i afstemningshæftet som henholdsvis punkt 47 og punkt 64.

Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2022
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2022. Beregninger af kommunens forventede indtægter efter økonomiaftalen mellem KL og regeringen viser, at statsgarantien i 2022 isoleret set indebærer en mindreindtægt i forhold til udgangspunktet fra sidste års budgetlægning på 13,8 mio. kr.

Bilag 3 viser en sammenligning mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det fremgår, at der aktuelt er en forventet beregnet gevinst på 14,7 mio. kr. i 2022 ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti. Selvbudgettering indebærer en efterregulering efter 3 år. Aktuelt forventes der en efterregulering, der vil give kommunen en udgift på 1,5 mio. kr. i 2025.

Dermed vil der - med den nuværende viden - være udsigt til en samlet gevinst for Rødovre Kommune ved at vælge selvbudgettering i 2022, frem for statsgaranti, på i alt 13,3 mio. kr. inkl. efterreguleringen for 2025. Det skal understreges, at beregningerne beror på et skøn over dels udviklingen i Rødovre Kommune, dels udviklingen på landsplan.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti i 2022. Det skyldes, at gevinsten ved at vælge selvbudgettering er forholdsvis beskeden og behæftet med usikkerhed.

Kassebeholdningen
Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer samt politiske ændringer (A, F, Ø, C, O og uden for partierne) stemmes igennem, vil være kasseopbygninger på 5,5 mio. kr. i 2022, et kassetræk på 12,1 mio. kr. i 2023, og kasseopbygninger på 135,5 mio. kr. i 2024, og på 71,8 mio. kr. i 2025.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg
Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer og de politiske ændringer på driftssiden udgør 6,6 mio. kr. i 2022. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 3.078,1 mio. kr. i 2022.

Anlægsbudget fordelt på udvalg
Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer og de politiske ændringer samt øvrige ændringer på anlægssiden udgør -11,0 mio. kr. i 2022. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 188,7 mio. kr. i 2022.

Driftsbalance
Budgetlovens balancekrav til budgettet indebærer, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om overskud medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Det fremgår af tabel 4 i bilag 1 at driftsbalancen, forudsat at de tekniske ændringer, de politiske ændringer og de øvrige ændringer vedtages, skønnes at udgøre -173 mio. kr. i 2022. Det betyder at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst
Rødovre Kommunes budget 2022 vil med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag ligge nogenlunde på niveau med KLs tekniske ramme for serviceudgifterne, inkl. rammen til fordeling mellem kommunerne, på baggrund af KL og regeringens økonomiaftale for 2022.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019). Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2022 (2023-2025).

Tidsplan

Politisk 2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 29. september 2021.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 5. oktober 2021.
Budgetpublikationen for det vedtagne budget lægges på nettet: 10. november 2021.

Bilag

Bilag 1: Tabelller til sagsfremstillingen 2022
Bilag 2: Bilag 2 - Afstemningshæfte KB REFERAT
Bilag 3: Skatter, tilskud og udligning
Bilag 4: Takster 2022

Diverse
Sag nr. 168

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.00.