Kommunalbestyrelsen

06-09-2022

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 148 - 149

Fold alle ud

1. Behandling af Budgetforslag 2023 - budgetoverslagsår 2024-2026
Sag nr. 148

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget tog 15. juni 2022 Status på budgetproces 2023 til efterretning. Med denne sag fremlægges Budgetforslag 2023 (2024-2026) til 1. behandling. Siden udarbejdelsen af Status på budgetproces 2023 i juni, har KL og staten udmeldt materiale, som gør det muligt at beregne konsekvenserne af den indgåede Økonomiaftale for 2023.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Budgetforslag 2023 (2024-2026) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2022, pkt. 159:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Budgetforslaget 2023 (2024-2026) henvises til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober.

Sagsfremstilling

1. Rammer for udarbejdelsen af Budgetforslag 2023 (2024-2026)

Budgetforslagspublikationen er lagt på kommunens hjemmeside og på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af de principper, som Økonomiudvalget fastsatte i februar-møderækken. Udgangspunktet er Budget 2022 (2023-2025), som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2021. Dette udgangspunkt er ændret med nye skøn for priser og lønninger, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger i kommunens befolkningsprognose og ændringer i konjunkturer, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2022, samt ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Driftsudgifterne udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der – alt andet lige – vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2022, sag nr. 82, en økonomisk politik for Rødovre Kommune. Den økonomiske politik skal sikre en robust økonomi for kommunen på kort og langt sigt, der understøtter at Kommunalbestyrelsens planlagte visioner kan realiseres, og så uforudsete udsving i indtægter og udgifter kan håndteres uden pludselige opbremsninger i borgerrettede ydelser og services.

Målsætningerne i den økonomiske politik relateres nedenfor kort til det fremlagte Budgetforslag 2023:

Tilstrækkelig finansiering

Det er en målsætning, at udviklingen i driftsbalancen skal være stabil eller positiv. Det er opfyldt i budgetforslaget, hvor driftsbalancen udvikler sig med -176 mio. kr. i 2023, til hhv. -254 mio. kr., -270 mio. kr. og -282 mio. kr. i 2024-2026. En kvantitativ mulig målsætning for driftsbalancen blev i sagen om den økonomiske politik beregnet til mindst 200 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område over budgetperioden skal som minimum være på niveau med afdraget på lån i budgetperioden. Dette er opfyldt i Budgetforslag 2023, idet det skattefinansierede resultat over den 4-årige budgetperiode giver et overskud på 291 mio. kr. og de samlede afdrag udgør 261 mio. kr. Der er således et likviditetsmæssigt overskud på 30 mio. kr. over de 4 år.

Likviditetsstyring

Den gennemsnitlige (bagudrettede) likviditet skal som minimum svare til 150 mio. kr. Likviditeten opgøres bagudrettet og kan ikke beregnes på forhånd. Budgetforslaget rummer en kasseopbygning set over hele perioden på 202 mio. kr. Den aktuelle likviditet er i seneste Økonomiske Oversigt beregnet til 272 mio. kr. pr. ult. maj.

Uændrede beskatningsforhold

Budgetforslaget lægger ikke op til ændringer i beskatningsforholdene, jf. retningslinjerne for administrationens udarbejdelse af budgetforslaget, som Økonomiudvalget godkendte i februar 2022.

Effektivisering

Det er et grundvilkår for kommunerne at der løbende skal effektiviseres. Rødovre Kommune har gennem årene effektiviseret for adskillige millioner kr. I de kommende år skal dette arbejde fortsætte. I forhold til realisering af effektiviseringsgevinsterne fastsættes handlerum konkret i budgetprocessen. Budgetforslaget rummer forslag til udgiftsreduktioner på samlet 42 mio. kr.

Gældspleje

Størrelsen af den langfristede gæld (ex. ældreboliger og forsyningsområdet) i Rødovre Kommune må ikke begrænse kommunens handlefrihed i fremtiden. Graden af målopfyldelse kan ske under hensyntagen til investeringsbehov, som er afledt af befolkningsvækst.

Budgetforslaget indebærer låntagning som beskrevet i afsnit 2. I 2023 er det samlede låneniveau inkl. forsyning, på niveau med det tilsvarende låneoptag i overslagsår 2023 i Kommunalbestyrelsens vedtagne Budget 2022.

Økonomistyringsprincipper

Den økonomiske politik indeholder principper om økonomistyring, som er i overensstemmelse med de principper som det administrative arbejde med budgetforslaget bygger på:

  • God service til borgerne
  • Gode beslutningsgrundlag
  • Rettidig bygningsvedligeholdelse
  • Fokus på revurdering.

2. Særlige bemærkninger til Budgetforslag 2023

Hovedtal for budgetforslagets drifts- og anlægsudgift samt kassebevægelsen er vist i Bilag 1. Nettodriftsudgifterne udgør 3.157 mio. kr. i 2023, og nettoanlægsudgifterne udgør 208 mio. kr. Mere detaljerede tal er vist i hovedoversigten i Bilag 4. Oversigt over anlægsprojekter er vist i Bilag 3. Anlægsprojekter der søges straksbevilget ved budgetvedtagelsen er markeret med tre stjerner: ***.

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i lighed med de senere år budgetlagt på driftsudgifterne. Der er budgetlagt med 43 mio. kr. i 2023, og 54 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets bevilling, men anvendes på alle kommunens områder. Vej, Sti- og Parkpuljen under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling er, i lighed med de senere år, ligeledes budgetlagt på driftsudgifterne.

Der er i lighed med tidligere år indarbejdet ”væsentlige ændringer” der ændrer på budgetforslagets driftsudgifter, med henblik på at holde et uændret serviceniveau, honorere lovkrav, mv. De indarbejdede væsentlige ændringer fremgår som ”hvide bokse” i bilag 2.

Der er ligeledes indarbejdet forslag til effektiviseringer eller servicereduktioner, som kan bidrage til finansiering af de områder, der har brug for tilførsel af flere ressourcer. De indarbejdede forslag til finansiering fremgår som ”grå bokse” i bilag 2. Et af disse forslag er en pulje i 2023, svarende til reduktion af serviceudgifterne på ½ pct. Puljen er fordelt på de enkelte forvaltninger under Økonomiudvalget. Beslutning om den konkrete udmøntning udestår. Placering under Administration og tværgående områder i budgetforslaget er derfor alene af tekniske årsager. Stigende priser og lavere vækst kombineret med øget fokus på forsvarsudgifter betyder, at der er et mindre råderum til kommunale udgifter. Det må forventes, at de stramme økonomiske rammevilkår fortsat vil præge de kommende års kommunale økonomi. Effektiviseringer medvirker til at sikre en robust økonomi for kommunen på kort og længere sigt.

Derudover indgår der i bilag 2 budgetbeskrivelser fra de enkelte områder, der kort beskriver de strategiske pejlemærker for de enkelte områder. Desuden uddyber beskrivelserne indhold og baggrund for de enkelte ændringer, der er indarbejdet i budgetforslaget. Budgetbeskrivelserne og de hvide og grå bokse fremgår endvidere af budgetforslagspublikationens Generelle Bemærkninger. Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

  • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2022).
  • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille.
  • Dækningsafgifter fastholdes uændrede: 15 promille for offentlige ejendommes grundværdi, 8,75 promille for offentlige ejendommes forskelsbeløb, 10 promille for forretningsejendommes forskelsbeløb.
  • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes. Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.
  • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning.
  • Budgetforslaget er udarbejdet med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023, dvs. det statsligt fastlagte grundlag for indtægter fra skatter og udligning, som Indenrigs- og Boligministeriet og KL har udmeldt materiale om hen over sommeren.

Der er forudsat en samlet låneadgang på 109 mio. kr. i 2023. Heraf udgør låneoptag til forventet indefrysning af grundskyld 10 mio. kr., som staten ventes at overtage fra Rødovre Kommune i 2024. Der budgetlægges fra 2023 og frem ikke længere med et beløb vedr. pensionisters mulighed for indefrysning af ejendomsskat, på baggrund af de senere års faktiske udvikling. Låneoptag til energibesparende anlæg udgør 26 mio. kr. og låneoptag til anlæg til forsyningsvirksomhed udgør 73 mio. kr. Rødovre Kommune har i lighed med tidligere år ansøgt om lånedispensation via den ordinære lånepulje til anlægsprojekter. Det skal bemærkes, at Rødovre Kommunes låneadgang først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt kommunens låneansøgning bliver imødekommet, m.m. I givet fald vil ændringer kunne fremlægges i de tekniske ændringsforslag.

Budgetlægningen af 2023 (2024-2026) er præget af nye økonomiske rammevilkår, primært begrundet i Ruslands invasion af Ukraine, stigende energipriser og generel inflation, råvaremangel, mv. Endvidere er økonomien fortsat præget af situationen med COVID-19. Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2023 afspejler også den forværrede økonomiske situation. Aftalen sætter stramme rammer for udviklingen i kommunernes økonomi, både i forhold til serviceudgifter og opbremsning på anlægsområdet. Det indebærer en stram økonomisk situation, hvor frigørelse af midler til initiativer skal ske ved omprioriteringer inden for egen økonomi.

Budgetforslagets forudsætninger baserer sig i lighed med tidligere på kommunens befolkningsprognose fra marts 2022. Der er fortsat tale om en vækst i befolkningen i Rødovre Kommune. Væksten sker dog i et lidt langsommere tempo, i forhold til det der tidligere er forudsat. Det indebærer en nedskrivning af demografimidlerne med 33 mio. kr. på de demografistyrede serviceområder (dagtilbud, skoler, ældre og sundhed). Der er fortsat tale om øgede bevillinger på i alt 24 mio. kr., så serviceniveauet kan fastholdes med den stigende befolkning.

Med den politiske aftale for Budget 2021 (2022-2024) igangsatte Kommunalbestyrelsen arbejdet med langsigtede planer for investeringerne og kommunens samlede anlæg. Det indebærer også, at den tidligere særskilte skolehelhedsplan nu er indarbejdet i den samlede langsigtede investeringsplan. Den økonomiske situation har betydet, at der i budgetforslaget er arbejdet med fremrykning og udskydelse af anlægsprojekter, hvor det er muligt. Der henvises til Bilag 3 for budgetforslagets langsigtede investeringsplan med bemærkninger, herunder ændringer af anlægsprojekter fra Budget 2022. Investeringsplanen er udvidet med 4 år til en 12-årig periode for at skabe plads til de forskellige investeringer.

Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2022 en model for risikovurdering af anlægsprojekter. Der er i Budgetforslaget umiddelbart afsat 2 mio. kr. i 2023 til øget brug af forundersøgelser.

En usikkerhed i budgetlægningen er de økonomiske konsekvenser af planerne for boligudbygning for Rødovre Kommune, dels på indtægtssiden, og dels behovet for investeringer mv. på udgiftssiden. Omdannelse af bykernen (business case for Gartnerbyen) indebærer netto-anlægsudgifter på 23,2 mio. kr. i 2023, på -92,8 mio. kr. i 2024 (dvs. netto-indtægter), på 21,6 mio. kr. i 2025 og på 19,6 mio. kr. i 2026.

Forsyningens gæld til kommunen forventes ved udgangen af 2022 at være i størrelsesordenen 110 mio. kr., og gælden ventes at stige markant i de kommende år, som følge af investeringer på fjernvarmeområdet. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne følges løbende.

3. Ny viden som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Regeringen og KL har den 8. juni 2022 indgået en økonomisk aftale for 2023. Økonomiaftalen om kommunernes økonomi for 2023 indebærer som forventet ikke ekstra penge til kommunerne. Administrationen har, i lighed med sidste år, i videst muligt omfang indarbejdet de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen i Budgetforslag 2023 (2024-2026), jf. ovenfor i forhold til indtægtsskøn. Derudover er der indregnet nye pris- og lønskøn i budgetforslaget som følge af aftalen.

Beregninger af indtægtsgrundlaget viser aktuelt en gevinst ved selvbudgettering i 2023, som imidlertid er forbundet med stor usikkerhed, grundet den generelle økonomiske situation. Derfor er der i Budgetforslaget taget udgangspunkt i statsgarantien. Indtægtsskønnene i Budgetforslaget er beregnet på baggrund af det materiale som KL og staten har udsendt i forlængelse af økonomiaftalen. Tallene viser en forbedring i forhold til det forventede. Det skyldes at statens opgørelse af Rødovre Kommunes udgiftsbehov er steget, samtidigt med at udgiftsbehovet på landsplan er faldet. Det giver Rødovre Kommune øgede indtægter via udligningsordningerne.

Budgetforslaget viser en kasseopbygning på 12 mio. kr. i 2023, og kasseopbygninger i overslagsårene 2024-2026 på henholdsvis 28 mio. kr., 29 mio. kr. og 133 mio. kr. I lighed med tidligere år, knytter der sig usikkerhed til den planlagte kasseopbygning i overslagsårene.

Øvrige konsekvenser af økonomiaftalen vil blive fremlagt som en del af administrationens tekniske ændringsforslag, som udsendes 5. september. Det er blandt andet konsekvenser som følge af nye lov- og regelændringer (de såkaldte DUT-sager).

Ministeriets svar på kommunens ansøgninger om særtilskud og låneadgang forventes udmeldt ultimo august måned, og ventes at kunne indgå i de tekniske ændringsforslag.

Hvorvidt kommunerne samlet set overholder rammerne for servicevæksten, herunder Rødovre Kommunes andel heri, kan beregnes nærmere, når kommunernes samlede indmeldinger omkring forventningerne til budgettet foreligger. Rødovre Kommunes serviceudgifter ligger med budgetforslaget på niveau med den tekniske ramme, som KL har udmeldt. Rødovre Kommunes anlægsudgifter ligger i budgetforslaget over den af KL udmeldte tekniske anlægsramme.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 2305 af 28/12/2020). En mere detaljeret beskrivelse af budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2023 (2024-2026).

Tidsplan

Politisk 1. behandling
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 24. august 2022.
Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 24. august 2022.
Tekniske ændringsforslag lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen: 5. september 2022.

Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 6. september 2022.
Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag kl. 12.00: 19. september 2022.

Politisk 2. behandling
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 28. september 2022.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 4. oktober 2022.
Budgettet lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen m.fl.: 4. november 2022.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagen 2023
Bilag 2: Budgetbeskrivelser, grå og hvide bokse
Bilag 3: Langsigtet investeringsoversigt med bemærkninger
Bilag 4: Hovedoversigt 2023

Diverse
Sag nr. 149

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.22.