Kommunalbestyrelsen

04-10-2022

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 169 - 170

Fold alle ud

2. behandling af Budgetforslag 2023 - budgetoverslagsår 2024-2026
Sag nr. 169

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 24. august og den 6. september Budgetforslag 2023.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:

  • Administrationens tekniske ændringsforslag
  • Politiske ændringsforslag
  • Øvrige ændringsforslag (Provstiets indmelding)

Samlet indebærer ændringerne i alt merudgifter på 7,6 mio. kr. i 2023.

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 5. september 2022. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning, seneste beslutninger truffet i Kommunalbestyrelsen med varig økonomisk effekt og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, C, F, V, og Ø.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelse af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

  1. at budgetforslaget 2023 (2024-2026) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
  2. at der vælges et statsgaranteret grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2023, jf. afstemningshæftet punkt 55,
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslag 2023 (2024-2026) og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger, jf. afstemningshæftet samt
  4. at kirkeskatten for 2023 fastsættes uændret til 0,72 pct.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2022, pkt. 184:

Budgetforslaget 2023 (2024-2026) fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 4. oktober 2022, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt jf. afstemningshæftet, idet der er udarbejdet rettelsessider til afstemningshæftet, som erstatter den tidligere udsendte side 10.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budgetforslag 2023 den 6. september 2022 blev budgetforslaget henvist til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2022 og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2022.

I det følgende gennemgås kort grundlaget og indholdet i Budgetforslag 2023. Desuden beskrives de ændringer der er fremkommet siden 1. behandlingen.

Budgetforslag 2023
Budgetlægningen af 2023 (2024-2026) er præget af nye økonomiske rammevilkår, primært begrundet i Ruslands invasion af Ukraine, stigende energipriser og generel inflation, råvaremangel, mv. Endvidere er økonomien fortsat præget af situationen med COVID-19. Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2023 afspejler også den forværrede økonomiske situation. Aftalen sætter stramme rammer for udviklingen i kommunernes økonomi, både i forhold til serviceudgifter og opbremsning på anlægsområdet. Det indebærer en stram økonomisk situation, hvor frigørelse af midler til initiativer skal ske ved omprioriteringer inden for egen økonomi.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2022, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2021. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2022 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets nettodriftsudgifter udgør 3.157 mio. kr. i 2023. Budgetforslagets nettoanlægsudgifter udgør 208 mio. kr. i 2023, heraf 84 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Budgetforslaget viser en kasseopbygning på 12 mio. kr. i 2023, og kasseopbygninger i overslagsårene 2024-2026 på henholdsvis 28 mio. kr., 29 mio. kr. og 133 mio. kr. Der henvises til Bilag 1 Tabeller til sagsfremstillingen.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der er anvendt en uændret udskrivningsprocent for personskatter på 25,7. Der er anvendt en uændret grundskyldspromille på 30,8 og en uændret kirkeskatteprocent på 0,72. Som led i indførelsen af nye boligskatteregler omlægges beskatningsgrundlaget for dækningsafgifter for erhvervsejendomme fra forskelsværdi til grundværdi fra skatteåret 2022. Det betyder, at skatten beregnes ud fra et større beløb end tidligere, og at promillen nedsættes tilsvarende, sådan at den samlede dækningsafgift fastholdes uændret. For Rødovre Kommune nedsættes dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 10 promille til 6,4 promille, jf. Bilag 4. Der er endnu ikke udsendt nye vurderinger af forretningsejendomme, og der forudsættes et uændret provenu fra dækningsafgiften i 2023.

Ud over den generelle usikkerhed som følge af de økonomiske rammevilkår skal fremhæves følgende:

En usikkerhed i budgetlægningen er de økonomiske konsekvenser af planerne for boligudbygning for Rødovre Kommune, dels på indtægtssiden, og dels behovet for investeringer mv. på udgiftssiden. Omdannelse af bykernen (business case for Gartnerbyen) indebærer netto-anlægsudgifter på 23 mio. kr. i 2023, på -93 mio. kr. i 2024 (dvs. netto-indtægter), på 22 mio. kr. i 2025 og på 20 mio. kr. i 2026.

Det bemærkes også, at der knytter sig usikkerhed til udgifter vedr. flygtninge fra Ukraine, hvor der kun i begrænset omfang foreligger et beregningsgrundlag som gør det muligt at tage højde for udgifterne.

I budgettet gives en nettodriftsbevilling og et nettorådighedsbeløb til hvert udvalg. Rådighedsbeløbet skal bevilges ved særskilte anlægssager. Bevillingsreglerne er beskrevet i budgetforslagspublikationens generelle bemærkninger, og beskrives ligeledes i det vedtagne budgets generelle bemærkninger. Enkelte af anlægsprojekterne i budgetforslagets investeringsoversigt er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekter bevilges straks ved budgetvedtagelsen.

Siden 1. behandlingen er der fremkommet ændringer til budgetforslaget. Disse beskrives i hovedtræk i det følgende.

Administrationens tekniske ændringsforslag
Administrationens tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2023 er udsendt på kb-net til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 5. september 2022. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i Bilag 2 Afstemningshæftet.

Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte primo juli det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf følgende statsgaranterede udlignings- og tilskudsbeløb, efter at aftalen mellem regeringen og KL blev indgået. Tilskud, udligning og skatter er i Budgetforslag 2023 beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Rødovre Kommune har i 2023 fået lånedispensation på 8 mio. kr. på baggrund af ansøgning. Rødovre Kommune har, i lighed med sidste år, ikke fået tilskud som vanskeligt stillet kommune i 2023.

I lighed med tidligere år er det forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. serviceudgifterne kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 21 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive endeligt afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, efter at kommunerne har vedtaget budgetterne for 2023. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber i 2023 overskrider budgetterne.

Økonomiaftalen som KL og regeringen har indgået for 2023 indeholder en aftale om et anlægsniveau på 18,5 mia. kr. for kommunerne samlet set. Det er forudsat i budgetforslaget, at der sker en udbetaling af 1 mia. kr., svarende til ca. 7 mio. kr. for Rødovre Kommune, som er betinget af, at kommunerne budgetlægger inden for det aftalte anlægsniveau.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, C, F, V, og Ø. De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningshæftet under de respektive udvalg. Den politiske aftale mellem grupperne A, C, F, V, og Ø er indsat bagerst i afstemningshæftet.

Øvrige ændringer
Provstiet har indmeldt tal til budgettet, jf. afstemningshæftet punkt 44. Kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent. Provstiets mellemværende til Rødovre Kommune udgør 3,5 mio. kr. i Rødovre Kommunes favør ved udgangen af 2022 kr. Provstiets budgetforslag for 2023 indebærer, at mellemværendet nedbringes med 2,9 mio. kr. i 2023. Det betyder, at mellemværendet ved udgangen af 2023 er reduceret til 0,6 mio. kr. i Rødovre Kommunes favør.

Taksten for betaling for vuggestueplads konsekvensrettes som følge af den politiske budgetaftale, hvor der ikke opkræves betaling for vuggestuefrokost. Der henvises til Bilag 4 Takster 2023, hvor taksten er konsekvensrettet, markeret med grå farve.

Kommunalbestyrelsen har 15. februar 2022 i sag nr. 20 afskaffet tillægspris for villa-anlæg med stiklængde over 15 meter, og denne takst var ved en fejl ikke fjernet fra takstbladet i budgetforslaget. Der henvises til Bilag 4 Takster 2023, hvor den takst der udgår, er markeret med grå farve.

KL har medio september udmeldt nye skøn for pris- og lønudviklingen med forventning om kraftige prisstigninger. Den nye udmelding har baggrund i Finansministeriets seneste Økonomiske Redegørelse, og KL har derfor henvendt sig til regeringen om at situationen skal løses på nationalt plan, og ikke er noget som kommunerne kan løse i budgetlægningen.

Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2023
Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med 2. behandlingen træffe beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2023. Beregninger af kommunens forventede indtægter efter økonomiaftalen mellem KL og regeringen viser, at statsgarantien i 2023 isoleret set indebærer en mindreindtægt i forhold til udgangspunktet fra sidste års budgetlægning på 55 mio. kr.

Bilag 3 viser en sammenligning mellem statsgaranti og selvbudgettering. Det fremgår, at der aktuelt er en forventet beregnet gevinst på 41 mio. kr. i 2023 ved valg af selvbudgettering, frem for statsgaranti. Selvbudgettering indebærer en efterregulering efter 3 år. Aktuelt forventes der en efterregulering, der vil give kommunen en udgift på 17 mio. kr. i 2026.

Dermed vil der - med den nuværende viden - være udsigt til en samlet gevinst for Rødovre Kommune ved at vælge selvbudgettering i 2023, frem for statsgaranti, på i alt 24 mio. kr. inkl. efterreguleringen for 2026. Det skal understreges, at beregningerne beror på et skøn over dels udviklingen i Rødovre Kommune, dels udviklingen på landsplan.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti i 2023. Det skyldes, at gevinsten ved at vælge selvbudgettering er forholdsvis beskeden og behæftet med usikkerhed. De økonomiske rammevilkår gør endvidere at usikkerheden er højere end normalt.

Kassebeholdningen
Ændringer fremkommet efter 1. behandlingen af budgetforslaget påvirker ændringer af kassebeholdningen. Ændringerne kan ses i tabel 1 i bilag 1, idet det er forudsat, at der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023. Det fremgår af tabel 1 at der, forudsat de tekniske administrative ændringer, øvrige ændringer samt politiske ændringer (A, C, F, V og Ø) stemmes igennem, og inklusive den ekstra indtægt som følge af Provstiets budgetforslag om at nedbringe gælden til Rødovre Kommune, vil være kasseopbygninger på 4,6 mio. kr. i 2023, på 3,8 mio. kr. i 2024, på 4,2 mio. kr. i 2025, og på 111,4 mio. kr. i 2026.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at kassebevægelsen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger.

Driftsbudget fordelt på udvalg
Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at de tekniske ændringer og de politiske ændringer på driftssiden udgør 22,4 mio. kr. i 2023. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget herefter 3.179 mio. kr. i 2023.

Anlægsbudget fordelt på udvalg
Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen i bilaget, at der ikke er tekniske ændringer, politiske ændringer eller øvrige ændringer på anlægssiden i 2023. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter fortsat 208 mio. kr. i 2023, dvs. uændret i forhold til budgetforslaget i 2023.

Driftsbalance
Budgetlovens balancekrav til budgettet indebærer, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om overskud medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Det fremgår af tabel 4 i bilag 1 at driftsbalancen, forudsat at de tekniske ændringer, de politiske ændringer og de øvrige ændringer vedtages, skønnes at udgøre -170 mio. kr. i 2023. Det betyder at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Servicevækst
Rødovre Kommunes budget 2023 vil med budgetforslaget og de foreliggende ændringsforslag ligge over KLs tekniske ramme for serviceudgifterne, inkl. rammen til fordeling mellem kommunerne, på baggrund af KL og regeringens økonomiaftale for 2023.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019). Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2023 (2024-2026).

Tidsplan

Politisk 2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 28. september 2022.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 4. oktober 2022.
Budgetpublikationen for det vedtagne budget lægges på nettet: 4. november 2022.

Bilag

Bilag 1: Tabelller til sagsfremstillingen
Bilag 2: Afstemningshæfte KB REFERAT
Bilag 3: Opdateret skøn for selvbudgettering
Bilag 4: Takster 2023

Diverse
Sag nr. 170

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.55.