Kommunalbestyrelsen

20-12-2022

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Lene Due (A), sag 201-214

Sager 201 - 214

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 201

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag for cykelstier på Hendriksholm Boulevard
Sag nr. 202

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede med godkendelse af budget 2022, at give en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af cykelstierne på Hendriksholms Boulevard. Teknisk Forvaltning har nu fået udarbejdet et projektforslag til cykelstier på Hendriksholms Boulevard.

I investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr. i 2023 til anlæggelse af nye cykelstier på Hendriksholms Boulevard. Der ansøges om, at projektforslaget godkendes og om en anlægsbevilling på 15,2 mio. kr.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte projektforslag godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 15,2 mio.kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 15,2 mio.kr. i 2023 til cykelstier på Hendriksholms Boulevard.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 82:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 220:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et projektforslag for cykelstier på Hendriksholms Boulevard. Se bilag 1-6.

Der er i budget 2022 til 2023 afsat midler til projektering og anlæggelse af disse cykelstier. Cykelstierne bliver projekteret færdigt og udbudt i 2023 og anlægsarbejderne forventes påbegyndt medio 2023. Der ansøges derfor om frigivelse af midler til anlægsprojektet.

Projektet har til formål at skabe tryghed og sikkerhed for cyklisterne på boulevarden, hvor Rødovre Gymnasium og Hendriksholms Skole er beliggende. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 15. marts 2022 besluttet, at der kan arbejdes med en løsning hvor boulevarden ensrettes mod nord, hvilket er indarbejdet i projektet. Uden en ensretning ville biltrafikken stige i takt med færdiggørelsen af Rødovre Port. Løsningen vurderes at modvirke den udvikling.   

Projektet strækker sig fra skel i vestsiden mod gymnasium og skole til kantsten i øst mod den grønne kile. Den grønne kile og det østlige fortov indgår derfor ikke i projektet og bliver bevaret i sin nuværende form. Projektet indeholder desuden ca. 85 meter cykelsti på den nordlige del af Rødovre Stationsvej fra Hendriksholms Boulevard mod Tårnvej.

Udformning af projektet er som følgende:

Fra skel i vest anlægges et 3 meter bredt fortov ud for Rødovre Gymnasium og Hendriksholms Skole. Derefter kommer en dobbeltrettet cykelsti på 3,5 meter. På ydersiden af cykelstien anlægges skråparkering, hvor der også indarbejdes en ny trærække for at opretholde et fremtidig boulevardpræg. Projektet afsluttes med en 3,5 meter bred kørebane, der ensrettes mod nord.

Ved anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti langs Hendriksholms Boulevard, separeres cyklister og bilister helt fra hinanden. Løsningen er mulig, da vestsiden alene består af Rødovre Gymnasium og Hendriksholms skole, hvor der kun er meget få indkørsler, der ikke bliver brugt til daglig parkering. I syd vil cyklisterne kunne komme til og fra cykelstierne uden konflikter med bilister. I nordgående retning føres cyklisterne over i østsiden ca. 45 meter fra Fritz Møller Vej, hvor der anlægges et kort stykke cykelsti. Her er der et fodgængerfelt med god oversigt, hvor cyklisterne kan foretaget tryg og sikker krydsning.    

Parkering etableres som 45 graders vinkelparkering. Parkeringen foregår i dag både på de anlagte parkeringsarealer, og ulovligt i plantebede mm. Fremadrettet vil parkeringsmulighederne være tydeligt afmærkerede, og det står klart, hvor man har mulighed for lovligt at parkere. Fremtidigt vil samarbejdet med Rødovre Gymnasium vedrørende hensigtsmæssig parkering og trafikal adfærd derved hvile på et solidt grundlag. Mellem parkeringspladserne etableres en ny trærække for at opretholde en fremtidig boulevardbeplantning. Rødovre Gymnasium og Hendriksholms Skole har ikke parkering på egen grund. Det har derfor været et væsentligt parameter, at områdets parkeringsmuligheder i mindst muligt omfang forringes af projektet. Der er i dag 89 lovlige parkeringspladser langs boulevarden. Med forslaget kan der anlægges 84 pladser. Forvaltningen har observeret antallet af parkerede biler på Hendriksholms Boulevard i dagtimerne, hvor belægningen er højest. På strækningen er der typisk observeret mellem 15-20 ledige p-pladser.  

Trærækken i vest fældes i forbindelse anlægsarbejderne. Der er i dag 36 træer i vestsiden. Fremadrettet er der fundet plads til 24 træer, der bliver placeret jævnt fordelt på strækningen. I østsiden fældes 2 træer, hvor cyklisterne føres over på østsiden.

Hastigheden nedsættes til 30 km/t, og der anlægges bump svarende til hastigheden.

På Rødovre Stationsvej anlægges der samtidig en cykelsti i den nordlige side af vejen, mellem Tårnvej og Hendriksholms Boulevard. Cykelstien bliver anlagt, hvor der i dag er fortov, der derved samtidig nedlægges. I forbindelse med opførelse af Rødovre Port er der netop anlagt både fortov og cykelsti i den sydlige del af vejen. Dette arbejde er udført af Rødovre Port. Den nordlige cykelsti er sidste del af færdiggørelsen af strækningen, så den passer til de nye forhold. Denne skal Rødovre Kommune stå for.

Projektet har været forelagt Rødovre Gymnasium og Hendriksholms Skole.

De tilstødende grundejerforeninger vil blive orienteret om cykelstiprojektet inden anlægsarbejdet påbegyndes.

Der er indhentet politisamtykke til cykelstiprojektet.

Lov- og plangrundlag

Budget 2022.
Budget 2023.
Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

I budget 2022 blev givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af cykelstier på Hendriksholms Boulevard.
Teknisk Forvaltning forventer, at etablering af cykelstier på Hendriksholms Boulevard kan gennemføres inden for de afsatte rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr. i 2023.
Med godkendelse af denne sag, vil der samlet set være bevilget 16,7 mio. kr. til projektet.
Udgifterne vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler og godkendelse af projektforslaget, forventes anlægsarbejderne efterfølgende udbudt og cykelstierne etableret i 2023.

Bilag

Bilag 1: Oversigtstegning
Bilag 2: Strækning 1 Hendriksholm Boulevard
Bilag 3: Strækning 2 Hendriksholm Boulevard
Bilag 4: Strækning 3 Hendriksholm Boulevard
Bilag 5: Cykelsti Rødovre Stationsvej
Bilag 6: Snittegning

Anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag for Rødovre Stationsplads
Sag nr. 203

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2023 og 18 mio. kr. i 2025 til anlæggelse af Rødovre Stationsplads.

I budget 2022 blev der bevilget 2,0 mio. kr. til projektering.

Der ansøges om at projektforslaget godkendes og at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til udførelse af første etape i 2023.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte projektforslag godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til første etape til Teknik- og Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2023 til Rødovre Stationsplads.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 83:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 221:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et projektforslag for Rødovre Stationsplads. Se bilag 1.

Der er i perioden 2022 til 2025 afsat midler til projektering og anlæggelse af stationspladsen ved Rødovre Station. Anlægsarbejderne udføres i to etaper, første etaper i 2023 og anden etape i 2025. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling af midler til første etape.

Første etape omhandler fortovsarealet nærmest Rødovre Port. Anden etape, som er den restende anlæggelse af stationspladsen, sker i 2025.

Projektet har til formål at skabe en funktionel trafikplads med flere grønne indslag og større mulighed for ophold. Det skal samtidig være en plads som matcher Rødovre Port projektet, jf. Lokalplan 141.

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 14. august 2018 blev skitseprojektet godkendt og udvalget besluttede, at det skulle indgå i det videre arbejde for stationspladsen.

I det videre arbejde og granskning har det vist sig, at det tidligere fremlagte skitseprojekt ikke kan løfte de nuværende og forventede fremtidige trafikale behov og forudsætninger. Busserne er blevet længere og der er i skitseprojektet ikke tilstrækkelige drejeradier eller mulighed for overhaling af busserne på stationspladsen.

Forvaltningen har derfor arbejdet videre på et nyt projektforslag, som kan håndterer de trafikale behov, give flere grønne indslag og større mulighed for ophold, og forbedret visuelt samspil med forpladsen i Rødovre Port, se projektforslag bilag 1.

Dette projektforslag vil ligeledes forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, da brugerne ikke skal krydse perroner for at skifte bus, og kun skal krydse vejen et enkelt sted, når de skal fra bus til tog.

Den grønne beplantning får bedre vækstbetingelser ved det nye projekt og der er mindre risiko at træerne bliver påkørt af busserne.

Der vil fortsat være plads til ca. 200 cykler, 4 kortidsparkeringspladser for biler, 2 handikapparkeringspladser, 2 taxaholdepladser samt 5 busholdepladser, hvoraf det ene på den hævede flade kan bruges til afventning for indkørsel og eventuel togbus.

Ved den eksisterende parkeringsplads vil ind- og udkørslen blive flyttet til Vojensvej. Fra Vojensvej kan bilerne komme til og fra Rødovre Stationsvej/Damhus Boulevard. På den måde minimeres muligheden for privatbiler, for at køre igennem stationspladsen. Der er i dag 42 p-pladser og der er i projektet fundet plads til 47 parkeringspladser.

Forvaltningen har løbende været dialog med Movia og DSB ejendomme om pladsens funktionalitet.

Forvaltningen har desuden været i dialog med HOFOR, som har meldt tilbage, at de ikke ser behov for at der etableres LAR på stationspladsen.

Lov- og plangrundlag

Budget 2023.
Lokalplan 141.
Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Med godkendelse af denne sag, vil der samlet set være bevilget 5 mio. kr. til projektet, fordelt med 2,0 mio. kr. i 2022 til projektering og 3,0 mio. kr. i 2023 til anlæg af første etape. Derudover er der afsat 18 mio. kr. til den resterende del af anlægsarbejdet i 2025.

I tilfælde af høje priser ved udbuddet af etape 1, reduceres belægningen langs den fremtidige korttidsparkering.

Udgifterne vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om bevilling af anlægsmidler og godkendelse af projektforslaget, forventes projektet færdigprojekteret og første etape udbudt og anlagt i 2023.

Det øvrige arbejde med stationspladsen udføres i 2025, og der vil i den forbindelse forinden komme en indstilling om at få de resterende midler bevilget.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Stationsplads, projektforslag

Nedlæggelse af parkeringsplads ved Brabrandvej 33 som offentlig vej
Sag nr. 204

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Nedlæggelse af parkeringspladsen ved Brabrandvej 33 som offentlig vej. Vejarealet udskilles fra den offentlige vejmatrikel og indlemmes i den kommunale ejendom Brabrandvej 33. Dette tilgodeser, at der kan etableres en ny affaldsgård til børneinstitutionen Islemark.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at parkeringspladsen ved Brabrandvej 33 nedlægges som offentlig vej samt  
 2. at parkeringspladsen udskilles fra den offentlige vejmatrikel og indlemmes i den kommunale ejendom Brabrandvej 33.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 84:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 222:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Brabrandvej 33 er beliggende den offentlige børneinstitution Islemark. I budget 2022 blev afsat midler til en anlægsbevilling for at kunne anlægge et produktionskøkken hos Islemark.

Produktionskøkkenet i Islemark kan etableres i eksisterende lokaler uden inddragelse af børneareal. Projektet omhandler udvidelse af det eksisterende køkken, ændring af indvendige adgangsforhold til udeområder og arbejder på udeområderne.

Til produktionskøkkenet er det nødvendigt at indhegne det hidtil benyttede areal til affaldscontainere, således at der etableres en egentlig affaldsgård på 30 m2. Der er ikke plads til at placere affaldscontainere på Islemark’s eksisterende areal, uden at lægge beslag på børnenes udearealer. Etableringen af affaldsgården på Islemarks parkeringsplads vil fremtidigt lægge beslag på yderligere 1 parkeringsplads, ud over de 2 parkeringspladser, hvor containerne i dag er placeret.

Parkeringspladsen er pt. udlagt til offentlig vej, og er dermed reserveret til vejformål. Før arealet kan inddrages til andre formål end færdsel, skal arealet derfor nedlægges som vejareal.

Teknisk Forvaltning vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at hele parkeringspladsen nedlægges som offentlig vejareal og indlemmes i Brabrandvej 33, Islemark. Vedlagt er kortbilag over arealet.

Parkeringspladsen betjener Islemark og sikrer, at der er parkeringsmuligheder til institutionens ansatte, forældre og gæster. Brabrandvej er en almindelig offentlig lokal boligvej, hvor der kan parkeres langs vejen. Udover Islemark er der ikke andre offentlige funktioner på Brabrandvej, som stiller særlig krav til ekstra offentlig parkering, ud over det som forventes på en boligvej. Den nuværende fysiske udformning af parkeringspladsen giver ligeledes indtryk af, at arealet skal opfattes som del af institutionen og ikke del af Brabrandvej. Pladsen tjener derfor ikke et formål i henhold til trafikplanlægningen for det offentlige vejnet.

Ved at inddrage hele parkeringspladsen under Islemark's matrikel, fastholdes arealet til at være en del af Islemark. Det vil yderligere også fremtidssikre Islemark bestemmelse over indretning af det samlede areal.

Ved nedlæggelsen vil vejstatus overgå fra offentlig vej til privat vej/privat areal. Kommunen vil derfor ikke længere være vejmyndighed for arealet. Den vil i stedet være omfattet af privatretslige forhold. Politiet er stadig færdselsmyndighed, da deres myndighedskompetence omfatter alle arealer, hvor der er færdsel.

Det foreslåede nedlagte vejareal udgør ca. 953 m2 af Brabrandvej, vejmatrikel 7000n. Arealet skal efter udskillelse fra vejmatriklen og ved mageskift indgå i matrikel 3dt, Islev By, Islev.

Ved nedlæggelse af vejarealet har berørte forsyningsselskaber og øvrige ledningsejere krav på, at Rødovre Kommune lader tinglyse en deklaration til sikring af ledningerne på det nedlagte areal. Kommunen har ligeledes ansvaret for, at de ændrede ejendomsretlige forhold bliver matrikulært berigtiget.

Lov- og plangrundlag

Budget 2022.
Anlægsbevilling Islemark Produktionskøkken, Kommunalbestyrelses sag nr. 26, 15. februar 2022.
Lokalplan 148.
Lov om offentlige veje m.v. – nr. 1520 af 27. december 2014.
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje – nr. 1234 af 4. november 2015.

Nedlæggelsesforslaget skal offentliggøres og sendes til berørte parter med en frist på minimum 8 uger til bemærkninger. Det følger af § 124, stk. 2, stk. 6 og stk. 7 i lov om offentlige veje m.v.

Berørte ledningsejere har krav på, at kommunen lader dem tinglyse en ledningsdeklaration på arealet. Ledningsejeren skal betale de dermed forbundne udgifter. Det følger af § 127, stk. 3 i lov om offentlige veje m.v.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning afholder udgifterne til landinspektøren og sagsbehandlingen. Når arealet indlemmes i Islemark's matrikel, overgår arealet fra Teknisk Forvaltning til Børne- og Kulturforvaltningen, som har udearealerne ved børneinstitutioner. Driftsomkostninger til arealet vil derfor efterfølgende ligge hos Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender sagsfremstilling, så vil Teknisk Forvaltning indsende den matrikulære ændring til sagsbehandling hos Geodatastyrelsen.

Nedlæggelsen af vejarealet skal samtidig sendes i offentlig høring i 8 uger blandt påvirket ledningsejere. Efterfølgende skal der tinglyses eventuelle ledningsdeklarationer.

Bilag

Bilag 1: Kortbilag - Brabrandvej 33 nedlæggelse af parkeringsplads som offentlig vej

Ansøgning om tillægsbevilling til udbygning af Espely-Valhøj området
Sag nr. 205

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings udbygning i området Espely-Valhøj oplever fortsat tilgang af nye fjernvarmekunder. Der søges derfor yderligere tillægsbevilling på 27.000.000 kr. til fortsat udbygning med fjernvarme i området.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der gives en tilllægsbevilling på 13.000.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget og afsættes et rådighedbeløb på 13.000.000 kr. i 2022 til fjernvarmeudbygning i Espely-Valhøjkvarteret. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen samt
 2. at der gives en tilllægsbevilling på 14.000.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget og afsættes et rådighedbeløb på 14.000.000 kr. i 2023 til fjernvarmeudbygning i Espely-Valhøjkvarteret. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 85:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 223:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som det fremgik af sag nr. 130 fra den 30. august 2022, har der siden Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 landspolitisk været stor fokus på udfasning af gas og konvertering til fjernvarme. Det har lokalt i Rødovre givet stort fokus på konvertering til fjernvarme fra borgere i hele kommunen. Også i højere grad end forventet i ovennævnte sag.

Forventningen til udbygning af fjernvarme i Espely-Valhøj området er nu 100 % tilslutning af villaanlæg og 75 % tilslutning af industri og erhverv. Der var oprindeligt budgetlagt med tilslutning af 70 nye kunder, og i tillægsbevillingen fra august med yderligere ca. 90 kunder, og der kommer stadig flere kunder til. Der er derfor behov for en tillægsbevilling til tilslutning af yderligere kunder. Der anmodes om en tillægsbevilling på i alt 27.000.000 kr. til brug tilslutning af de kunder, der tilmelder sig i rabatperioden. Rabatperioden udløber den 31. december 2022.

Nogle af de nye erhvervskunder i erhvervskvarteret Valhøj har brug for forholdvis lange stikledninger, i delvist forurenet jord og/eller i stærkt befæstet trace. Det gør erhvervskundernes tilslutning væsentligt dyrere per løbende meter end de private boliger i Espely-kvarteret. Samtidig er der oplevet relativt store prisstigninger på flere materialer og tjenesteydelser.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 2068 af 16. november 2021.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning er takstfinansieret og tillægsbevillingerne på 27.000.000 kr. kan afskrives over 30 år i stil med Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings øvrige anlægsinvesteringer. Området er omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser om økonomisk at hvile-i-sig-selv.

Der er mulighed for, i henhold til lånebekendtgørelsen, at optage lån til udbygning af fjernvarme. Der vil ske en endelig beregning af, hvor meget det er muligt at låne for alle udbygningsområder i starten af 2023 og vil blive fremlagt i særskilt sag.

Udgiften på samlet 27.000.000 kr. vedrører hovedfunktion 1.22 Forsyningsvirksomheder.

Tidsplan

Konverteringerne til fjernvarme sker løbende henover resten af 2022 og forventes afsluttet i foråret 2023.

Orientering om projekt for bedre affaldssortering i etageejendomme
Sag nr. 206

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Projekt ”Øget genanvendelse af husstandsindsamlet affald fra etageejendomme” er afsluttet, og anbefalingerne fra undersøgelserne er nu beskrevet i en rapport. Med udgangspunkt i rapportens anbefalinger vil Teknisk Forvaltning arbejde videre med flere af anbefalingerne. Teknisk Forvaltning vil bl.a. udvikle en indflytterpakke målrettet etageboliger med fokus på affaldssortering, samt tage initiativ til dialog med Fællesrepræsentationen for de almene boliger i Rødovre. Formålet er at styrke indsatsen for mere affaldssortering.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 87:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 224:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål
Vi ved fra iagttagelser og analyser af restaffald i etageejendomme, at der er op til 40 % madaffald i restaffald (og omvendt). Der er således et stort potentiale for at øge genanvendelsen, hvis mad- og restaffald bliver sorteret korrekt, og derfor er der gennemført et projekt om øget genanvendelse af affald i etageejendomme. Dette er også beskrevet i indsats 1.1 Sortering i etageejendomme i affaldsplanen.

Formålet med projektet har været at finde de barrierer der ligger til grund for, at etageejendomme ikke sorterer lige så meget affald som haveboliger. Med kendskab til disse barrierer, er der iværksat forskellige pilotforsøg/indsatser hos udvalgte etageejendomme, og deres effekt er vurderet.

Forløb
Projektet startede tilbage i begyndelsen af 2020, men har været sat på pause pga. nedlukninger og forsamlingsforbud, ligesom der er justeret på undersøgelsesmetoderne, da udsigterne til at måtte mødes var usikre. Nu er projektet afsluttet, og den endelige rapport er klar. Resultater og konklussioner er beskrevet detaljeret i rapporten i Bilag 1, og anbefalinger er opsummeret i Bilag 2, som er en pixi-udgave af rapporten. I Pixi-udgaven er der en oversigt med aktiviteter, som kan anvendes i forskellige situationer, for at motivere beboerne i etageboliger til at sortere mere affald.

Projektet har i høj grad omhandlet samarbejde og borgerinddragelse. Medarbejdere og beboere fra ejendomsbestyrelser i Rødovre Boligselskab har deltaget aktivt på møder med idegenerering. Derudover har interesserede beboere meldt sig frivilligt til forsøg og beredvilligt inviteret kommunen indenfor i deres køkkener, for at dele erfaringer og gode ideer til affaldssortering. Det har givet et enestående indblik i, hvilke rutiner forskellige beboertyper har i forbindelse med affaldssortering.

Barrierer, konklusioner og anbefalinger
I rapporten er der identificeret otte barrierer der hindrer affaldssortering i etageejendomme, og otte centrale pointer, som det anbefales Teknisk Forvaltning at have i tankerne, når der iværksættes initiativer for at øge affaldssortering i etageejendomme.

De otte barrierer handler om:

 • Små køkkener.
 • Manglende madaffaldsposer.
 • Lille affaldsmængde i små husholdninger.
 • Tvivl om det nytter at sortere.
 • Ejendomsfunktionærernes rolle.
 • Affaldssortering er besværligt.
 • Madaffald er ulækkert.
 • (Mis)Tillid til at andre sorterer deres affald.

De otte centrale pointer til videre arbejde handler om:

 • At skabe en norm i afdelingen om at "her sorterer vi".
 • Udnytte "åbne vinduer til forandring" f.eks. ved indflytning eller renoveringer.
 • Styrke samarbejdet mellem kommunen og boligselskabet.
 • Ændre fortællingen om manglende plads til sortering i små køkkener.
 • Gøre det let for beboere at få nye madaffaldsposer.
 • Målrette kommunikation til forskellige beboertyper.
 • Gentage kommunikationen.
 • Møde beboerne hvor de færdes.

De otte centrale pointer danner grundlag for rapportens anbefalinger til initiativer, som Teknisk Forvaltning kan sætte i gang for at øge sorteringen i etageejendomme.

Den vigtigste læring fra forløbet er, at affaldssortering i etageejendomme bedst kommer fra start, når det sker sammen med indflytninger eller køkkenrenoveringer. Det kan imødekommes med en indflytterpakke målrettet etageejendomme. Hvis vi skal ændre vaner og øge affaldssortering, skal affaldssortering startes op, når beboerne i forvejen står over for forandringer.

Affaldsløsninger skal præsenteres for beboerne, da mange ikke selv kan se mulighederne. Derfor er det vigtigt, at boligselskaberne tager ansvar og aktivt vælger at hjælpe beboerne med at få indrettet køkkenet eller lejligheden med plads til affaldssortering.

Det handler selvfølgelig også om, at der i en boligafdeling hersker en norm eller fortælling om, ”at her affaldssorterer vi”. En sådan norm er i høj grad båret af de lokale ejendomsfunktionærer, og det er derfor vigtigt, at de støtter op om fortællingen.

Projektet har vist, at det ikke er mangel på plads i "de små køkkener", der forhindrer affaldssortering, men mere fortællingen om ”de små køkkener”, som står i vejen. De beboere, som brænder for miljøet og affaldssortering, kan sagtens finde plads i de samme køkkener. Derfor er det vigtigt, at boligselskaberne bidrager til fortællingen om, at der er plads i køkkenet og som tidligere nævnt, bidrager til at skabe normen om ”at her i afdelingen sorterer vi selvfølgelig affald”.

Andre anbefalinger i rapporten er mere ”her-og-nu-aktiviteter”, som Teknisk Forvaltning kan sætte i gang med kort frist, eller i forbindelse med et arrangement i en boligafdeling. Det er f.eks et pop-up-event med konkurrencer eller uddeling af madaffaldsspande og -poser.

Det videre arbejde
Teknisk Forvaltning vil tage kontakt til Fællesrepræsentationen for de almene boligorganisationer i Rødovre. Formålet er at igangsætte en dialog om deres rolle i forhold til at fremme affaldssortering og vigtigheden af, at køkkener er indrettet til affaldssortering, hvis vi skal få beboerne med. Heldigvis er de fleste boligselskaber aktive i at bidrage til den grønne omstilling, så forventningen er, at de vil være interesseret i denne dialog og gå med i et samarbejde.

Teknisk Forvaltning vil ligeledes inddrage Fællesrepræsentationen i udviklingen af en indflytterpakke til nye beboere, da det er vigtigt, at ejendomsfunktionærerne præsenterer og gennemgår pakken ved indflytning og selv kan se at de udleverede materialer har en funktion og nytter. Pakken skal indeholde materiale og information, der understøtter affaldssortering, og understøtte de affaldsløsninger der er i etageejendomme.

Dertil vil der også arbejdes videre med at udvikle koncepter for nedenstående indsatser:

 • Dispensere til madaffaldsposer, for at gøre madaffaldsposer mere tilgængelige for borgerne (dispenseren er en beholder med lille åbning, hvor borgere kan trække madaffaldsposer).
 • Minikampagner i udvalgte afdelinger i boligselskaber eller ejerforeninger med fokus på madaffald og sortering heraf.
 • Pop-up events hvor formålet er at møde borgerne ved affaldet.

Når koncepterne er udviklet og økonomien klarlagt, vil de blive forelagt til politisk behandling.

Lov- og plangrundlag

Affaldsplan 2022-2033.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Aktiviteterne forløber i henhold til Affaldsplan 2022-2033 i perioden 2022-2025.

Bilag

Bilag 1: Rødovre etageboliger - evaluering-final
Bilag 2: Rødovre Kommune affaldssortering - idekatalog - okt. 2022

Godkendelse af låneramme til I/S Vestforbrændings forventede investeringer i 2023
Sag nr. 207

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vestforbrændings bestyrelse anmoder om godkendelse af låneramme 2023 på 447,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Vestforbrænding får godkendt en låneramme på 447,0 mio. kr. til finansiering af Vestforbrændings forventede investeringer i 2023 samt
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggerantaller det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens §6, stk. 2-3.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 88:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har i brev dateret 4. oktober 2022 anmodet Kommunalbestyrelsen om godkendelse af låneramme på 447,0 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2023. 

Godkendelse af lånerammen er behandlet på Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde nr. 433 den 14. september 2022. Låneramme 2022 skal finansiere forventede strategiske og driftsmæssige investeringer, som er godkendt på tidligere bestyrelsesmøder og listet op nedenfor.

Strategiske investeringer
Varmeplaner 2030 som omfatter ambitionen om at udbygge eget net markant, jf. Strategi 2030. Det medfører forventning om udbygning for 261 mio. kr. til nye varmeplaner i Vestforbrændings opland.

Driftsmæssige investeringer
Flow omkring modtagehallen: Forbedring af rammer for aflæsning og flow i Vestforbrændings affaldsmodtagelser i Glostrup og Frederikssund. Der skal ske en forbedring og optimering af rammer og flow omkring aflæsning af restaffald og de genanvendelige tørre fraktioner.

Kraftvarmeanlæg: Optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlægget. Forventede investeringer til procesventilation i røgrensbygning, forbedring af el-anlæg og transformere samt vandrensning og regnvandsopsamling og forbedringer i spidslast bygningen og pumpehallen.

Varmenet: Tilslutning af nye kunder og konverteringer fra olie/gas til fjernvarme i eksisterende godkendte fjernvarmeområder. Aktiviteterne skal finansieres ved låneoptagelse for at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris.

Bygninger kraftvarmeanlæg: Forventede indstillinger af en række forbedringer af bygninger samt opdatering af ventilationsanlæg i administrationsbygninger og rampehus.

Lov- og plangrundlag

Vedtægt for I/S Vestforbrænding af den 8. marts 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Brev låneramme 2023 tekniske direktører
Bilag 2: Følgebrev til låneramme 2023 - oktober 2022
Bilag 3: 3.d. Indstilling låneramme for 2023
Bilag 4: Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10

Registrering af overnatning på byggepladser
Sag nr. 208

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som en del af aftaleparternes budgetresolutioner i forbindelse med budgetaftale 2023 er Teknisk Forvaltning blevet bedt om at kortlægge omfanget af overnatninger på byggepladser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at oplysningerne tages til efterretning.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 89:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 226:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har på baggrund af aftaleparternes budgetresolutioner kortlagt omfanget af overnatninger på byggepladser i kommunen.

I enhver form for byggeri, hvor der skal ske overnatning, skal der søges om byggetilladelse. Dette krav gælder også, hvis overnatningen sker på en byggeplads. Det er altid den konkrete anvendelse af et byggeri, som er afgørende for, hvilke krav byggeriet skal leve op til. Det gælder også for f.eks. skurvogne og lignende transportable konstruktioner. Bygningsreglementet (BR18) har en række tekniske krav som f.eks. brandkrav og krav til de konstruktive forhold. Derudover kan der være krav i anden lovgivning, der også skal overholdes som f.eks. arbejdsmiljøregler, miljølovgivning og planlovgivning. F.s.v. angår overnatning på byggepladser i f.eks. skurvogne, er dette tilladt, såfremt skurvognen lever op til BR18’s tekniske krav. Hvis en skurvogn skal anvendes til overnatning eller andre beboelseslignende formål, vil det være BR18’s krav til den konkrete type af overnatning, der skal overholdes, og som kommunen skal påse overholdelsen af. Såfremt forvaltningen bliver gjort opmærksom på evt. ulovlige forhold om overnatning på byggepladser, vil forvaltningen besigtige forholdene.

Ved at afsøge vores digitale fagsystem for byggesager har vi fundet seks sager, hvor vi har behandlet ansøgninger eller henvendelser om overnatning på byggepladser:

 • Roskildevej 340
 • Elvergårdsvej 14 A-B
 • Pilemosevej 6
 • Nørrekær 22
 • Niels Frederiksens Alle 14
 • Korsdalsvej 90

Disse sager er i perioden 2017-2022. Det skal ikke kunne udelukkes, at der i perioden har foregået overnatning på byggepladser, som forvaltningen ikke har haft kendskab til. De overnatninger, der ikke er registreret og godkendt i vores system, er derfor som udgangspunkt ulovlige.

Lov- og plangrundlag

Byggeloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling - Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2023
Sag nr. 209

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til gennemførelse af energitiltag i Rødovre Kommunes bygninger. Tiltagene forventes at give en CO2-reduktion på 103 tons p.a.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til Klima- og Naturudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. i 2023 til energitiltag i kommunale bygninger samt at den foreslåede disponering af beløbet godkendes.


Beslutning fra Klima- og Naturudvalget, 6. december 2022, pkt. 41:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 229:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten for budget 2023 afsat et anlægsbeløb på 6.278.000 kr. til energitiltag i kommunens bygninger. Generelt er tiltagene koordineret med den generelle bygningsvedligeholdelse, for at sikre den bedst mulige synergi. Energitiltagene er en del af Rødovre Kommunes klimaindsats, og de er medvirkende til at nå kommunens mål om 70 % CO2-reduktion i 2030. Konkret er tiltagene med til at sikre, at indsats 2 og 3 i klimahandlingsplanen, som omhandler udskiftning af lyskilder til LED og energirenovering i kommunale bygninger, gennemføres.

Besparelsen på gennemførte energitiltag i kommunale bygninger geninvesteres i CO2-reducerende tiltag, med afsæt i kommunens klimahandlingsplan.

Tiltagene forventes at forbedre kommunens CO2-udledning med 103 tons, svarende til 3% af Rødovre Kommunes CO2 udledning.

Energirenovering af Islevbadet 1 mio. kr.
Fortsættelse af projekt fra 2022 med yderligere energioptimeringer og styring i badet, tilhørende omklædning og teknikrum. Dette indeholder bl.a. zonestyring og varmtvandsbeholder.

Udskiftning af belysning til LED 0,8 mio. kr.
Gamle lyskilder bliver med tiden naturligt udfaset og erstattet med bæredygtige LED-armaturer. LED-belysning giver mulighed for at tilpasse farvetemperaturen efter brugernes funktion, samt opdatere belysningskravene. Derudover har LED en længere teknisk levetid, hvilket giver driftsbesparelser. Der afsættes midler til Valhøj skole, Rødovre Hovedbibliotek (kælder), Islev bibliotek, Ishockey træningshal (hal 2), Ørbygård, Espelundens Idrætsanlæg og Børneinstitutionen Skanderup.

Udskiftning/renovering af ældre ventilationsanlæg 2 mio. kr.
Ventilationsanlæg udgør en stor del af bygningers energiforbrug, og ældre anlæg kan med fordel udskiftes til nye energieffektive. Nye anlæg vil medføre besparelser i el og varme, da de er udstyret med effektive motorer og bedre varmegenvinding. Tiltagene vil afklares løbende efter egne analyser og målinger. Der afsættes midler til Tinderhøj skole, Broparken Dag- og Træningscenter og Børnehuset Islemark.

Etablering/udvidelse af den centrale styring (CTS) 1 mio. kr.
I takt med at der stilles større krav til bygningers tekniske installationer, for bl.a. at sikre et godt indeklima, kræver det mere styring og overvågning af tekniske anlæg. CTS gør det muligt at overvåge centralt og behovsstyre tekniske anlæg. Teknisk Forvaltning har de seneste år lagt vægt på bedre styring, hvilket har medført energibesparelser samt bedre indeklima for brugerne. Der afsættes midler til Espelundens Idrætsanlæg, Broparken Dag- og Træningscenter og Børnehuset Islemark.

Klimaskærmsoptimeringer 1 mio. kr.
Efterisolering af klimaskærme indebærer alt fra isolering af lofte, vægge, terrændæk samt udskiftning af vinduer. Som udgangspunkt udføres klimaskærmsoptimeringer i forbindelse med andre bygningsarbejder, eller hvis klimaskærmen bidrager til dårlige termiske indeklimaforhold. Der planlægges i 2023 udført forbedringer af klimaskærmen i forbindelse med energiprojekt på Ørbygård.

Isolering af varmerør 0,228 mio. kr.
Ved uisolerede varmerør i bygninger forekommer der et unødigt energitab, dette vil blive afhjulpet ved korrekt isolering.

Andre tiltag som afklares i løbet af året 0,25 mio. kr.
Der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 250.000 til tiltag, som afklares i løbet af året, herunder også etablering af solcelleanlæg hvis muligt og rentabelt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv (BEK nr 1051 af 15. oktober 2019). kap. 1.
Rødovre Kommunes Klimahandlingsplan.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2023 er der indarbejdet en varig effektivisering på 0,5 mio. kr. årligt sfa. etablering af energirigtige løsninger i kommunale bygninger. Effektiviseringen geninvesteres i DK2020, som medfinansiering af klimahandlingsplanens tiltag.

Energipriserne er på nuværende tidspunkt yderst fluktuerende og høje sammenlignet med niveauet få år tilbage, hvilket dog også er og vil blive afspejlet i de årlige indeksreguleringer i budgetterne. Placeringen af effektiviseringen på specifikke institutioner vil tage udgangspunkt i pris pr. kWh på det givne tidspunkt og forsøge at tage højde for muligheder i budgetterne.

Udgiften på 6.278.000 kr. vedrører hovedfunktion 06.45 Administrativ organisation.

Tidsplan

De planlagte aktiviteter gennemføres løbende over året efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Anlægsbevilling - Dagcenter løft og energirenovering
Sag nr. 210

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet i budget 2022 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kroner til løft af og energirenovering på Dagcenteret Ørbygård. Der ansøges om en frigivelse af anlægsbevillingen på 3,5 mio. kroner til dagcenterets renovering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kroner til Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,5 mio. kroner i 2022 til løft af og energirenovering på Dagcenteret Ørbygård.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2022, pkt. 87:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 230:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2022 og 2023 er der afsat henholdsvis 3,5 mio. kroner og 10,5 mio. kroner, i alt 14 mio. kroner, til løft af og energirenovering på Dagcenteret Ørbygård.

Renoveringen omfatter udskiftning af facader i dagcentret som i cafeen, isolering af facader udvendigt på festsal med fastholdelse af det arkitektoniske udtryk og yderligere isolering af tag i dagcentret.

Udarbejdelse af udbudsmateriale er sat i gang i efteråret 2022 med henblik på afholdelse af udbudsrunde i starten af 2023. Byggeperioden forventes at vare fra april 2023 til oktober 2023.

Gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med mindst mulig gene for brugerne.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes budget for 2022-2023.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat samlet set 14 mio. kroner til løft af og energirenovering på Dagcenteret Ørbygård. Beløbet fordeler sig med 3,5 mio. kroner i 2022 og 10,5 mio. kroner i 2023.

Udgiften på 14 mio. kroner vedrører hovedfunktionen 5.30 "Tilbud til ældre".

Tidsplan

Byggestart er planlagt fra april 2023 til færdiggørelse af renoveringen i oktober 2023.

Temakonference om rekruttering og fastholdelse
Sag nr. 211

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som en del af Budget 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en budgetresolution vedr. ”Temakonference om rekruttering”. Budgetresolutionen præciserer, at administrationen skal fremlægge forslag til en temakonference om rekruttering og fastholdelse for Kommunalbestyrelsen.

Herudover har Kommunalbestyrelsen ønsket en årlig status på HR-strategien til Økonomiudvalget.

Dette er forvaltningens forslag til temakonferencen, og til hvordan der årlig kan laves en status på HR-strategien som supplement til den afrapportering, der er i Personalebarometeret.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til afvikling af temakonference godkendes samt
 2. at der udarbejdes en årlig opfølgning på HR-strategien til Økonomiudvalget hvert efterår.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 231:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at temakonferencen afvikles d. 24. januar 2023 med titlen ”Den attraktive arbejdsplads - rekruttering og fastholdelse”. Konferencen tilrettelægges med workshops, der giver mulighed for at medarbejdere, ledere og politikere kan drøfte udfordringer og muligheder ift. de mest relevante rekrutterings- og fastholdelsestemaer. Temaerne er udvalgt inden for rammen af HR-strategiens indsatser i samarbejde med Hovedudvalget d. 17. november 2022.

Temakonferencen skal gennem drøftelser og afsluttende afstemning give et klart billede af, hvad arbejdspladserne oplever som de største udfordringer og bedste løsninger på nuværende tidspunkt ift. rekruttering og fastholdelse.

Temakonferencen kobler sig til HR-strategiens indsatser om rekruttering og fastholdelse, hvor der allerede nu arbejdes med indsatser til at imødekomme de store udfordringer, vi oplever på området. Herudover er der en stærk kobling til ”Sammen om Rødovre”-strategien, da temakonferencen skal sikre en øget dialog mellem medarbejdere, ledere og politikere om emnet.

Den efterfølgende opsamling på temakonferencen vil fungere som den første status på indsatserne i HR-strategien til Økonomiudvalget, jf. den politiske aftale fra Budget 2023. Herefter vil Personale & Udvikling udarbejde en årlig status i efteråret til Økonomiudvalget som supplement til den afrapportering, der er i Personalebarometeret.

Deltagere
Temakonferencen vil omhandle rekruttering og fastholdelse på alle kommunens arbejdspladser, men med størst fokus på velfærdsområderne, som oplever de største udfordringer. Det foreslås at invitere Hovedudvalget og 15 lokale arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanter, så der sikres en bred involvering af tillidsvalgte medarbejdere. Herudover foreslås det at invitere seks ledere og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne udvælges af forvaltningerne, så der sikres en bred repræsentation fra velfærdsområderne.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De nuværende indsatser til rekruttering og fastholdelse afholdes inden for bevillingen fra Budget 2022. Hvis det videre forløb fører til initiativer, der kræver bevilling, vil forslag blive fremlagt i budgetprocessen 2024.

Tidsplan

Temakonferencen afvikles d. 24. januar 2023. Personale & Udvikling udarbejder efterfølgende en opsamling på temakonferencen til Hovedudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefalinger til, hvad der skal prioriteres fremadrettet, og hvad der evt. efterfølgende skal arbejdes videre med på KB-budgetseminaret i maj. Afhængigt af input fra drøftelser og løsningsforslag i workshops kan opfølgningen også indeholde anbefalinger til fremtidige investeringer og ændrede prioriteringer i HR-strategien.

Diverse
Sag nr. 212

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Køb af areal
Sag nr. 213

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 214

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.50.