Kommunalbestyrelsen

30-05-2023

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Jette Louise Larsen (C), sag 86-97

Sager 86 - 97

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 86

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Ordinære generalforsamlinger 2023 i HOFOR
Sag nr. 87

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 31. maj 2023. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling jævnfør sagsfremstillingen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. maj 2023, pkt. 39:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 98:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er borgmester Britt Jensen repræsentanten i dag. De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 31. maj 2023.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at de på generalforsamlingerne:

 • Tager bestyrelsernes beretninger til efterretning.
 • Godkender selskabernes årsrapporter.
 • Godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af årets resultat.
 • Stemmer for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor.

Der henvises til de vedlagte årsrapporter 2022 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2022 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 117,766 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et underskud på 110,610 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

De betydelige underskud i både HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S i 2022 betyder ikke, at der er likviditetsmæssige udfordringer i selskaberne. Dog er nogle af drikkevandsselskaberne herunder HOFOR Rødovre Vand A/S presset af reguleringen af vandsektoren.

Udfordringerne skyldes, at de økonomiske rammer for vandselskaber er baseret på selskabernes investeringer i årene frem til vandsektorlovens vedtagelse. Dermed har selskaber, der i årene før vandsektorloven kørte med et lavt investeringsniveau til f.eks. ledningsrenovering, fået lave økonomiske rammer til den fremtidige renovering, hvorimod selskaber, der kørte med et højt investeringsniveau, har fået høje økonomiske rammer.

For HOFOR Vand Rødovre har HOFOR i de senere år søgt Forsyningssekretariatet om et særligt tillæg, så de kan gennemføre ledningsrenovering i det tempo, der er nødvendigt for at nedbringe det store vandspild. HOFOR Vand Rødovre er dog stadig udfordret af, at det er svært at finansiere driften og de øvrige investeringer inden for de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet giver selskabet. På kort sigt kan det løses ved at optage lån, men det er en uholdbar løsning i længden.

For både HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S var der budgetteret med underskud i 2022, men de realiserede underskud er væsentligt større end de budgetterede. Det skyldes en række forhold, hvoraf de væsentligste er de høje elpriser i 2022 samt den stigende rente på variabelt forrentede lån. Ingen af disse forhold var forudset i budgetterne for 2022. Hertil kommer øgede afskrivninger, som primært handler om selskaberne i København.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 31. maj 2023.

Bilag

Bilag 1: HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2022
Bilag 2: HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2022
Bilag 3: Referat ordinær generalforsamling 2023 HOFOR Vand Holding
Bilag 4: Referat ordinær generalforsamling 2023 HOFOR Spildevand Holding

Startredegørelse for Lokalplan 154 nord for Else Sørensens Vej
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ejeren af grundene på Else Sørensens Vej 25 og 35 har efterspurgt, at der bliver udarbejdet en lokalplan for grundene på Else Sørensens Vej 25-35. Lokalplanområdet er beliggende i bykernen og er en del af Gartnerbyen. Lokalplanen er dermed også næste skridt i at realisere visionerne i Helhedsplanen for Bykernen.

Startredegørelsen for Lokalplan 154 - Nord for Else Sørensens Vej beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen med udgangspunkt i de foreløbige dialoger med bygherre, samt visionerne i Helhedsplanen for Bykernen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Forslag til Lokalplan 154 – Nord for Else Sørensens Vej vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til lokalplan 154.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. maj 2023, pkt. 41:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 99:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejeren af grundene på Else Sørensens Vej 25 og 35, ønsker at der skal udarbejdes en lokalplan. Lokalplanområdet ligger inden for helhedsplanen for bykernen og er en del af Gartnerbyen. Udviklingen af lokalplanområdet vil følge visionerne i helhedsplanen.

Bygherre og Vilhelm Lauritzen arkitekter har foreslået, at der opføres en etagebebyggelse på mellem 3-6 etager i en karréstruktur, som skalere ned mod Sibeliusparken. Se kortbilag 2: Volumenstudier i vedhæftede Startredegørelse.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 160 og der skal være 40 % opholdsareal i forhold til etageareal. Under lokalplanarbejdet vil der blive arbejdet på, at opholdsarealerne sikres at indbyde til leg og gode opholdsmuligheder både som gårdmiljø og som tagterrasser.

Bygherre har endvidere foreslået at bevare bygningen på Else Sørensens Vej 35 og omdanne denne til boliger.

Rådhusstien ligger inden for lokalplanområdet og skal jf. visionerne i Helhedsplanen for Bykernen anlægges til vej. Vejen bliver anlagt som en forlængelse af eksisterende vejstykke nord for lokalplanområdet.

Kommuneplan 2022
Den planlagte udvikling er i overensstemmelse med Kommuneplan 2022. Lokalplanområdet er en del af rammeområde 5F10 – Rødovre Øst – Egegårdsvej (vest), som udlægger området til blandet bolig og erhverv. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maksimalt 160 og der må bygges op til 6 etager.

Se Kortbilag 3: Kommuneplanramme i vedhæftede Startredegørelse.

Startredegørelse for lokalplan
Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • at koble de nye bebyggelser på eksisterende veje- og stiforbindelser i området
 • at undersøge i hvilket omfang eksisterende træer kan bevares
 • at sikre, at træer der måtte fældes grundet byggeriet bliver genetableret
 • at sikre kvalitet i de udendørs opholdsarealer.

Inddragelse
Sibeliusparkens bestyrelse vil blive kontaktet under udarbejdelse af forslaget til lokalplanen med henblik på at tilrettelægge inddragelsen af beboerne. Resterende naboer og andre interessenter bliver inddraget i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Lov- og plangrundlag

Planlov.
Kommuneplan 2022.
Helhedsplanen for Bykernen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til lokalplan – december 2023.
Høring i 8 uger – januar til marts 2024.
Endelig vedtagelse af lokalplanen – maj/juni 2024.
Offentliggørelse – juni/juli 2024.

Bilag

Bilag 1: Startredegørelse - LP154 - webtilgængeligt

Justering af kommunegrænse mod Glostrup Kommune
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

En kolonihaveforening i Glostrup Kommune har vundet hævd på 223 m2 areal beliggende i Rødovre Kommune. I konsekvens af hævdsagen anmodes Rødovre Kommune om at godkende en tilsvarende justering af kommunegrænsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at ændring af kommunegrænsen som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. maj 2023, pkt. 42:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 100:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Haveforeningen Islevdal, som ejer matr.nr. 5c Ejby By, Glostrup i Glostrup Kommune, har vundet hævd på et areal op til trådhegnet mod Hadsundvej 14 (ejendommen matr.nr. 62g Islev By, Islev), som ligger i Rødovre Kommune. Begge parter er enige om dette. Arealet er ca. 145 m langt og ca. 1,5 m bredt. I alt 223 m2. På bilag 1 er ændringen angivet med en rød streg.

Landinspektøren, som står for ejendomsberigtigelsessagen, har anmodet Rødovre Kommune om at godkende, at kommunegrænsen ændres, således at en matrikulær sag kan gennemføres.

En tilsvarende anmodning er tilgået Glostrup Kommune.

Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium har i 2006 bemyndiget den daværende Kort- og Matrikelstyrelse (nu Geodatastyrelsen) til at godkende arealoverførsler mellem kommuner under følgende forudsætninger:

 • At arealet ikke overstiger 3.000 m2.
 • At det overførte areal er ubeboet.
 • At der er enighed om overførslen mellem de berørte kommunalbestyrelser.

De to førstnævnte forudsætninger er til stede, og Glostrup Kommunalbestyrelse forventes den 26. april 2023 at godkende ændringen.

Lov- og plangrundlag

Inddelingsloven af 3. maj 2006 (lov nr. 382).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kortudsnit

Anlægsregnskab Skovly
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 6.596.183 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til tagrenovering m.v. på Skovly i budgetårene 2018-2020. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse. Projektregnskabets resultat er en mindreudgift på 1.977 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for Skovly godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 1.977 kr. tilgår kassebeholdningen.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 19:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 101:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2018 følgende arbejder på Skovly:

 • Udskiftning af tagene (tegltag i stedet for eternit på 2 længer ud af 3 i alt).
 • Ombygning/renovering af møde- og aktivitetslokale på 1. sal, samt etablering af et ekstra mødelokale.
 • Etablering af toiletter med adgang fra fællesområderne på 1. sal.
 • Ombygning af pejsestuen, så den i dag fremstår mere brugbar og fleksibel.

Undervejs i projektet blev udskiftningen af tagene dyrere end forventet, da der var råd i flere af spærene. Dette betød, at udskiftningen af taget på den sidste længe blev udskudt til 2024. I forbindelse med budget 2023 blev der indgået en politisk aftale om at droppe den ellers planlagte tilbygning til Skovly og i stedet bruge pengene til at finansiere taget til den sidste længe. Udskiftningen af den resterende del af taget blev lagt ind som et budgetønske i budget 2023 i overslagsåret 2024. Skovlys ledelse har selv været med til at beslutte, at renoveringen skal igangsættes i 2024.

Man fandt desuden mindre besparelser ved ikke at udskifte døre i spisestuen. Herudover udgik ny facadebeklædning på sydgavlen af projektet.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 6.596.183 kr.
Forbrug i alt: 6.594.206 kr.
Mindreforbrug: 1.977 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.
Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 1.977 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab Skovly

Tillægsbevilling til renovering af Broparken med henblik på kapacitetsudvidelse
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er både i budget 2023 og 2024 afsat 2,9 mio. kr. til en indvendig renovering af Børnehuset Broparken. Grundet en vækst i antallet af dagtilbudsbørn i 2023, opleves et stigende pres på kommunens garantiventeliste til dagtilbud. For at kommunen kan overholde pasningsgarantien foreslås det, at Børnehuset Broparken midlertidigt udvides med to ekstra børnegrupper. Der søges derfor om en tillægsbevilling i 2023 på i alt 11,2 mio. kr. til den igangværende indvendige renovering, hvoraf de 2,9 mio. kr. er en fremrykning af midlerne afsat i 2024 til den indvendige renovering, de 1,5 mio. kr. er en fremrykning af midler fra den planlagte facaderenovering i 2024, mens de resterende 6,8 mio. kr. ikke er afsat i budgetterne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børnehuset Broparken i 2023 midlertidigt udvides med to ekstra børnegrupper som en del af den indvendige renovering med henblik på, at kommunen kan overholde pasningsgarantien samt
 2. at der gives en tillægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb i 2023 på 11,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til den indvendige renovering og to ekstra grupperum i Børnehuset Broparken, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. maj 2023, pkt. 38:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 102:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i 2023 fået en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til en indvendig renovering af Børnehuset Broparken. Der er i 2024 afsat 2,9 mio. kr. yderligere til renoveringen. Derudover er der til bl.a. en facaderenovering af Børnehusene Rønneholm og Broparken i 2024 afsat 15,4 mio. kr. og i 2025 afsat 14,2 mio. kr.

Befolkningsprognosen forudsiger en stor vækst i børnetallet i 2023 og frem. Det giver et pres på kommunens garantiventeliste til dagtilbud og et pres på pasningsgarantien. Derfor indstilles det, at Børnehuset Broparken i 2023 midlertidigt udvides med to ekstra børnegrupper. Indretningen af to ekstra grupperum kan med fordel ske som en del af den igangværende renovering af Børnehuset Broparken.

Det vurderes, at indretning af to ekstra grupperum på den måde vil koste 11,2 mio. kr. ekstra i 2023, hvoraf en del af midlerne kan findes ved fremrykning af midler afsat i 2024 til hhv. indvendig renovering og facaderenovering, mens de resterende 6,8 mio. kr. ikke er afsat i budgetterne. Midlerne bruges til indretning af de to ekstra grupperum, tilhørende faciliteter, såsom mødelokale i stueplan, nyt lederkontor, personalerummet flyttes for at give et bedre pædagogisk flow mellem grupperummene, større og mere åbent indgangsparti samt omlægning af udearealer. Planen for udvidelsen er udarbejdet i samarbejde med Broparkens ledelse. Fremrykningen af renovering af facader sikrer, at de to nye grupperum kan ibrugtages uden gener fra en senere facaderenovering.

En udvidelse af Børnehuset Broparken med indretning af to ekstra grupperum til en merudgift på 6,8 mio. kr. vurderes at være en relativ billig løsning, sammenlignet med f.eks. tilbygninger eller med etablering af nye dagtilbud.

Hvis der på sigt etableres tilstrækkelig kapacitet andetsteds i kommunen, kan de to nye grupperum konverteres til fællesfaciliteter, mere tidssvarende læringsmiljøer og kan herefter indgå som en del af kommunens samlede bufferkapacitet. Der er på nuværende tidspunkt ingen ledig bufferkapacitet tilbage i kommunen, som kan bruges i tilfælde af uforudset vækst i antallet af børnehave- og vuggestuebørn.

Teknisk Forvaltning samarbejder med Børnehuset Broparken om en plan for, hvordan driften kan fortsætte under renoveringen uden gener for personale og børn, og under hensyntagen til at Børnehuset Broparken har været under renovering i flere år.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ved vedtagelse af budget 2023 blev 2,9 mio. kr. straksbevilget til Børne- og Skoleudvalget til en indvendig renovering af Børnehuset Broparken. I 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til samme renovering. Derudover er der afsat et rådighedsbeløb på 15,4 mio. kr. i 2024 og 14,2 mio. kr. i 2025 til renovering af tag, facader og ventilation på Børnehusene Rønneholm og Broparken. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. facaderenovering af Broparken.

Med henblik på etablering af to ekstra grupperum i 2023 søges om en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget i 2023 på i alt 11,2 mio. kr. til den igangværende indvendige renovering, hvoraf de 6,8 mio. kr. vedrører etableringen af de to ekstra grupperum. Ved vedtagelsen af tillægsbevillingen vil det samlede anlægsbudget for projektet med indendørs renovering, to ekstra grupperum og facaderenovering af Børnehuset Broparken være 14,1 mio. kr. Af den samlede udgift til projektet er 6,8 mio. kr. ikke allerede afsat i 2023 inkl. overslagsår og kan derfor karakteriseres som en yderligere udgift.

Som en konsekvens af tillægsbevillingen indgår de afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i 2024 i budgetprocessen for 2024 med henblik på en reducering af de to beløb i 2024.

Der forventes ikke yderligere afledt drift ved udvidelsen, da arealet ikke udvides. Børnehuset Broparken har efter renoveringen i alt 13 børnegrupper.

Alle udgifter vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tidsplanen for den indvendige renovering fremrykkes, så den afsluttes ultimo 2023 fremfor i 2024. Tidsplanen for facaderenoveringen i 2024-2025 ændres ikke væsentligt. Tidsplanen for den indvendige renovering og etablering af to ekstra grupperum er nu følgende:

Udførelse: Maj-november 2023.
Ibrugtagning: December 2023.

Mod på trivsel
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har en særlig opmærksomhed på, at der i dag i højere grad end tidligere synes at være flere børn og unge, der mistrives. På den baggrund afholdes et topmøde, hvor der sættes lys på at skabe en forskel i alle børn og unges hele liv. Topmødet følges op af et 'Sammen om trivsel'-år, hvor der med afsæt i børne-, unge- og forældreinddragelse samt ekspertviden gennemføres prøvehandlinger, tilpasninger og evalueringer i hverdagen i dagtilbud, skoler, fritidslivet samt i børn og unges mange øvrige arenaer.

Sagen behandles samtidig i BSU, KFU, SOSU og BEU.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om topmøde og den særlige trivselsindsats tages til efterretning.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 16. maj 2023, pkt. 41:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 21:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 26:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 16. maj 2023, pkt. 17:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 103:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Internationalt, nationalt og kommunalt er der fokus på trivsel – særligt i disse år.

Ingen er endnu lykkedes med at finde gode, fundamentale løsninger, der knækker kurven den rette vej og finder nye veje for trivslen for alle børn og unge. Den ambition ønsker Rødovre Kommune at tage på sig og har mod på at skabe nye velfærdsløsninger i arbejdet med udviklingen af trivselsindsatser, der gør en forskel for ethvert barn og enhver ung.

Trivsel betyder noget forskelligt for hver enkelt af os. Derfor er trivsel svært at definere, og der er ofte brug for at skabe rammer og fællesskaber, der understøtter både samvær og den enkelte. Det gør vi os på børne- og ungeområdet allerede nogle erfaringer med i Rødovre Kommune i denne tid. Vi gør os allerede erfaringer med trivselsarbejdet og understøtter børn og voksne med indsatser som ’Sammen om de mindste’, ’Sammen om familien’, Fritidspasset, fremskudt familiebehandling, STIME, ’Læringsfællesskaber for alle’ og meget mere. I Rødovre Kommune er der derfor allerede arbejdet med børn og unges trivsel som en vigtig del af hverdagen på tværs af kommunen. Vi er en stærk velfærdskommune med lange traditioner for fællesskaber på tværs af velfærdsområderne, på tværs af sektorer og i forenings- og idrætslivet. Vi har de senere år formuleret et ambitiøst børne- og ungesyn, der for alvor er ved at få liv, hvilket betyder, at det er børnene og de unges kompetencer, der træder frem. De voksne er opmærksomme på at møde det enkelte barn, dér hvor det er, med visheden om at alle gør det så godt, de kan. Forandringer i samfundet kalder dog på en mere målrettet indsats for børn og unges trivsel og mentale sundhed.

At trives er en forudsætning for at lære og at udvikles, og Rødovre Kommune har derfor en særlig opmærksomhed på, at der i dag i højere grad end tidligere synes at være flere børn og unge, der mistrives. Der opleves bl.a. en stigende tendens til, at flere børn og unge føler et mindre skoletilhør, at der ved visitationer til særlige tilbud oftere er behov for et tilrettelægge nye forløb og veje tilbage i skolen for det enkelte barn, øget behov for endnu flere både forebyggende og indgribende indsatser hos børn, unge og deres familier og udfordringer med at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og være i beskæftigelse.

Øget mistrivsel blandt børn og unge er desværre en tendens, der også opleves på nationalt plan. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har i deres seneste rapport ’Børn og unge i Danmark 2022’ for fjerde gang undersøgt forskellige livsforhold, bl.a. helbred, sociale relationer og fritidsliv. Resultaterne peger på flere områder, hvor der er udfordringer, og hvor udviklingen går den gale vej. Det drejer sig fx om eftervirkninger fra covid-19, for lidt søvn, at flere føler sig ensomme, og at glæden ved at gå i skole er faldende.

Lokalt har Rødovre Kommune også mulighed for at tage udgangspunkt i data og rapporter, som allerede foreligger på området. Bl.a. trivselsundersøgelser, skolefravær, det børnefaglige arbejde i Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedsplejens erfaringer, viden fra den koordinerede Ungeindsats samt arbejdet med Ungestrategien og de erfaringer, vi har gjort os i arbejdet med fritidsvejledning og fritidspasset, i vores klubber og foreninger. Endvidere har Rødovre fra 2022 gennemført Ungeprofilundersøgelsen på alle grundskoler i 7., 8. og 9. og 10. klasserne.

TOPMØDE – ’Mod på trivsel’
Trivsel for alle børn og unge fra 0 – 25 år er på dagsordenen det kommende år i Rødovre Kommune med en modig tilgang, hvor ambitionen er at gøre en forskel kommunalt og sætte et markant aftryk nationalt.

Derfor skydes ’Mod på trivsel’-året i gang ultimo august / primo september med et topmøde, hvor programmet tilrettelægges med ambitiøse og modige oplægsholdere, workshop-forløb og bidrag fra folk nationalt og internationalt. Det vil være oplæg med kant, der skaber samtaler og handlinger med mod.

Deltagerne til topmødet bliver lokale og nationale politikere, frivillige, foreningsliv, medarbejdere fra social- og sundheds, beskæftigelses-, skole-, dagtilbuds- samt kultur- og fritidsområdet, børn og unge, ledere og forældre. Med topmødet ønsker vi i Rødovre Kommune at sætte lys på at skabe en forskel i alle børn og unges hele liv – og dermed at lade kommunens børne- og ungesyn for alvor få liv og lade det følge af konkrete handlinger. Topmødet bliver startskuddet til, at vi i Rødovre Kommune går forrest og viser, at vi godt tør stille os nye steder for at gøre en mærkbar og målbar forskel i børn og unges liv. Allervigtigst er det, at vi tør lytte til børnene og de unge selv, inden vi iværksætter handlinger og ikke forventer, at der er et ”quick-fix” eller et initiativ, der kan løse udfordringerne.

’Sammen om Trivsel’-år
I det kommende år efter topmødet vil vi gennemføre prøvehandlinger, tilpasninger og evalueringer i hverdagen på institutioner, skoler, i fritidslivet samt i børn og unges mange øvrige arenaer. Samtidig bliver det første år med 'Barnets lov', som vil betyde forandringer for myndighedsområdet og hvor der gives nye muligheder i samarbejdet om at skabe trivsel. Derudover vil der være både særlige drøftelser i de enkelte politiske udvalg samt temadrøftelser på fælles udvalgsmøder på tværs af SOC, BSU, KFU og BEU og inddragelse af vores samarbejdsudvalg.
Ambitionen er løbende at sætte handling bag ordene, så forskellige initiativer er afprøvet, inden året afsluttes med udarbejdelsen af en helhedsplan om trivsel. Den fælles helhedsplan vil ambitiøst indramme tre-fem temaer, som bliver ledestjerner for de kommende års fælles trivselsindsatser på tværs af kommunen.

At være ’Sammen om trivsel’ det kommende år vil kalde på nye møde- og inddragelsesformer, som understøtter Kommunalbestyrelsens udviklingsarbejde i ’Sammen om Rødovre version 2.0’.

Det forestående ’Sammen om trivsel’-år ledes af en tværgående chefgruppe og faciliteres af en tværgående enhed på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen i tæt samarbejde med udviklingsenheden i Staben. Derudover vil enheden stå i spidsen for at samle data og viden, som danner grundlag for en helhedsplan for trivselsindsatserne i Rødovre Kommune de kommende år. Arbejdet vil ligeledes pege frem mod budgetønsker for budget 2025.

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Topmødet afholdes i august/september, og efterfølges af et 'Sammen om trivsel'-år.

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunes Databeskyttelsesrådgiver har udarbejdet sin årsrapport for 2022, der her fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Årsrapporten er Databeskyttelsesrådgiverens årlige rapportering af status på persondatasikkerheden i Rødovre Kommune samt nogle overordnede anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan arbejde videre med at højne sikkerheden for behandling af personoplysninger.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 105:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har gennem sammenslutningen Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) en Databeskyttelsesrådgiver, som er delt mellem Solrød, Ishøj, Glostrup, Herlev og Rødovre Kommune.

Databeskyttelsesrådgiverens rolle er at underrette, informere og rådgive kommunen om regler og retningslinjer for at kunne overholde krav til persondatabeskyttelse samt at overvåge overholdelsen af disse krav. Denne rapport er udtryk for en opsamling på dette arbejde.

Årsrapporten bygger primært på en årlig modenhedsvurdering, der er en selvevaluering af overholdelse af Persondataforordningen. Overordnet viser vurderingen, at der er godt styr på processerne for behandling af personoplysninger. Set i relation til 2021 viser rapporten et mindre fald, og det samlede modenhedsniveau er således faldet fra 3,8 i 2021 til 3,6 i 2022. Faldet skyldes primært en ændring i ordlyd og dermed tolkning af spørgsmål om beredskabsplaner. Der findes områdenære planer for drift uden brug af it, men ikke en samlet overordnet it-beredskabsplan. Derfor er udarbejdelse af it-beredskabsplan anbefalet og sat på handleplanen for 2023.

Fokus for sikkerhedsarbejdet i 2022 har været at vedligeholde det grundlag for arbejdet med personoplysninger, der har været arbejdet med de sidste 4 år. Fokus for 2023 vil ud over fortsat vedligehold være et fokus på Cybersikkerheden, idet vi med stadig stigende digitalisering og krig i Europa ser en øget risiko.

Af årsrapportens nøgletal fremgår det endvidere, at kommunen arbejder med færre ressourcer end tidligere år. Dette skyldes, at der i årene efter persondataforordningens ikrafttræden blev afsat en ekstra dedikeret ressource til opbygning og projektledelse af implementeringen af den nye forordning ud over de to faste ressourcer, som har været afsat til det samlede arbejde med implementeringsopgaven. Derfor registreres nu en nedgang i dedikerede ressourcer, som dog altid har været en planlagt nedgang efter opgaven er landet i et driftsspor med de to faste ressourcer til opgaven.

Lov- og plangrundlag

Databeskyttelsesforordningen 2016/679.
Persondataloven 2018/502.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og personaleressourcer i relation til nye initiativer som opfølgning på Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport er indeholdt i eksisterende budget.

Tidsplan

Årsrapporten fra Databeskyttelsesrådgiveren bliver forelagt Kommunalbestyrelsen årligt, således at næste årsrapport for 2023 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen omkring april-maj 2024.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport Rødovre 2022.docx

Udlejningsaftale med de almene boligorganisationer om permanent boligplacering af ukrainske flygtninge
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

For at gøre det muligt at skaffe den nødvendige boligkapacitet til ukrainske flygtninge, foreslås det, at der midlertidigt kan indgås aftaler med de enkelte boligorganisationer om boliger til kommunens anvisning af permanente boliger til ukrainske flygtninge, og at kompetencen til at indgå disse aftaler delegeres til forvaltningen.

Der er tale om en ekstraordinær situation i en begrænset periode, hvor det er afgørende, at kommunen kan handle hurtigt, hvis muligheden for boliger til anvisning byder sig.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at der kan indgås særlige udlejningsaftaler med de enkelte boligorganisationer om boliger til kommunens anvisning af permanente boliger til ukrainske flygtninge,
 2. at udlejningskriterierne i de eksisterende udlejningsaftaler kan justeres, således at der gives mulighed for at anvise ukrainske flygtninge via den behovsbestemte boligudlejning samt
 3. at kompetencen til at indgå ovennævnte aftaler delegeres til Staben for Politik, Strategi og Digitalisering.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 106:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sagen om status for boliger til ukrainske flygtninge, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. februar 2023, redegjorde forvaltningen for de forskellige muligheder, der er for anvisning af permanente boliger til ukrainske flygtninge.

Efter den eksisterende aftale med boligorganisationerne om anvisningsret til hver 3. ledigblevne bolig anviser kommunen halvdelen af boligerne til løsning af påtrængende boligsociale problemer og den anden halvdel efter særlige kriterier (den behovsbestemte boligudlejning). Den boligsociale anvisning er under stort pres og vil derfor kun i meget begrænset omfang kunne benyttes til ukrainske flygtninge. Som kriterierne for den behovsbestemte boligudlejning er udformet i de gældende udlejningsaftaler, vil kun få ukrainske flygtninge opfylde kriterierne og vil således ikke kunne anvises en bolig via den behovsbestemte kvote.

Den mest nærliggende løsning er derfor, at samarbejde med kommunens almene boligorganisationer om midlertidigt at øge antallet af almene boliger, som kommunen kan anvise til ukrainske flygtninge. Det kan ske dels gennem særlige udlejningsaftaler med de enkelte boligorganisationer, forudsat boligorganisationen har et passende boligudbud til rådighed og ved at justere udlejningskriterierne i de gældende udlejningsaftaler således, at ukrainere kan anvises boliger efter den behovsbestemte boliganvisning.

Kommunen vil fortsat have anvisningsret til hver 3. ledigblevne bolig efter de gældende udlejningsaftaler, som derfor ikke vil blive berørt af de særlige aftaler andet end ved evt. justering af anvisningskriterierne som beskrevet ovenfor.

Der er tale om en ekstraordinær situation i en begrænset periode, hvor det er afgørende, at kommunen kan handle hurtigt, hvis muligheden for boliger til anvisning byder sig. Det foreslås derfor, at kompetencen til at indgå de særlige udlejningsaftaler med boligorganisationerne til formålet og til at indgå aftale om at justere kriterierne for anvisning af bolig efter den behovsbestemte boliganvisning delegeres til Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indenfor følgende rammer:

 • Den gældende udlejningsaftale om anvisningsret til hver 3. ledigblevne bolig berøres ikke af de særlige aftaler, andet end ved evt. justering af anvisningskriterierne, jf. nedenfor.
 • Under den behovsbestemte boligudlejning tilføjes et kriterie om, at boliger kan anvises til ukrainske flygtninge, der har opholdstilladelse i Danmark.
 • Aftalerne indgås med det specifikke formål at tilvejebringe en ekstraordinær kvote af boliger til permanent boligplacering af ukrainske flygtninge.
 • Aftalerne vil være gældende for en begrænset periode, og så længe behovet for boligplacering af ukrainere udgør et ekstraordinært pres på kommunens boliganvisning.
 • Aftalerne indgås under hensyntagen til beboersammensætning og boligudbuddet i øvrigt.

Med hensyn til anvisningen til de konkrete boliger vil de ske på baggrund af en samlet vurdering af de kommende boligtageres økonomi og betalingsevne samt boligernes egnethed i forhold til husstandens størrelse og særlige behov.

Hvis kriterierne for, hvornår der kan anvises en bolig under den behovsbestemte boligudlejning udvides, vil presset på denne kvote øges. I det omfang kvoten benyttes til anvisning af ukrainske flygtninge, kan det medføre, at ventetiden for andre opskrevne på ventelisten bliver længere.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 60, stk. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen betaler lejen fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Udgifterne til midlertidig indkvartering vil falde i takt med at personerne flytter i egen bolig.

Tidsplan

Den første aftale forventes indgået umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, hvorefter de første boliganvisninger vil kunne ske medio juni 2023.

Personalebarometer 2022
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Personalebarometeret udgives hvert år og indeholder centrale emner inden for det personalepolitiske område. Personalebarometeret indeholder dels en beskrivelse af de indsatser, der har været fokus på i 2022, dels statistisk materiale.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering og Staben for Økonomi og Personale indstiller,

at Personalebarometer 2022 tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2023, pkt. 107:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Personalebarometeret er bygget op omkring HR-strategien fra 2022 og de tre fokusområder: Den attraktive arbejdsplads, Rekruttering og fastholdelse og Strategisk kompetenceudvikling.

Igennem fokusområderne redegør Personalebarometeret for, hvilke tiltag der er blevet iværksat eller fortsat blev arbejdet med i 2022, for at Rødovre Kommune fortsat kan være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og høj social kapital for at kunne servicere borgere og brugere bedst muligt.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at fastholde og tiltrække medarbejdere, og i løbet af 2022 blev der afholdt to arbejdsmiljøseminarer med fokus på arbejdsmiljø og trivsel i forhold til løsning af kerneopgaven. For at sætte yderligere fokus på området, blev der i januar 2023 afholdt en temakonference med deltagelse fra Kommunalbestyrelsen samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter under overskriften "Den attraktive arbejdsplads". Resultaterne fra dagen bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen på junimødet og inddrages i prioriteringen af de kommende indsatser på HR-området.

Rødovre Kommune vokser i disse år, og på flere velfærdsområder ser vi frem mod en befolkningstilvækst, som kræver, at der skal ansættes flere medarbejdere. Derfor er indsatser med fastholdelse og rekruttering styrket, så kommunen i de kommende år er rustet til at sikre det høje velfærdsniveau. Både lokalt og centralt bliver der arbejdet med god og professionel rekruttering, blandt andet gennem employer branding med udvikling af medarbejderportrætter, brandingfilm, og bredere annoncering af jobopslag.

I 2022 fortsatte arbejdet med at udvikle kommunens vision "Sammen om Rødovre", som skal give organisationen et fælles udgangspunkt for at skabe ny velfærd i mødet med brugere og borgere. Projektet består af tre spor: Et politisk spor, et organisatorisk spor og et spor om den fælles grundfortælling. Resultatet præsenteres på et fælles event til oktober 2023.

Personalebarometeret afsluttes med afsnittet Personalet i tal, som giver faktuelle tal om medarbejdere på en række områder, for eksempel antal medarbejdere fordelt på alder og køn, andel fuldtids- og deltidsansættelser og lønudvikling. Da der i løbet af de seneste år er kommet øget opmærksomhed på diskrimination og på digital chikane, er disse indført som kategorier under målingen af krænkende adfærd. Digital chikane dækker episoder, hvor en medarbejder bliver hånet, truet eller udstillet på digitale medier, via SMS eller e-mail.

Også i 2023 har covid-19 haft indflydelse på arbejdsmiljøet. Dette ses bl.a. i oversigten over arbejdsskader, hvor stigningen i skadestypen "Anden oplyst skade" primært kan henføres til covid-19.

Personalebarometer 2022 giver et tilbageblik på året, der er gået, i forhold til tiltag under den fireårige HR-strategi. Der arbejdes videre med indsatserne, og der vil fortsat være fokus på at udvikle og understøtte gode og attraktive arbejdsforhold.

Forvaltningen er desuden i gang med at se på en eventuel tilpasning af konceptet for personalebarometeret.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Personalebarometer 2022

Etablering af borgerrådgiverfunktion
Sag nr. 96

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt blev på Kommunalbestyrelsesmødet d. 25. april ændret således, at der gives mulighed for etablering af en uafhængig borgerrådgiverfunktion. Med denne sag fremlægges forslag til vedtægter for borgerrådgiverfunktionens nærmere indhold samt nedsættelse af ansættelsesudvalg til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

 1. at vedtægter for borgerrådgiverfunktionen i Rødovre Kommune godkendes,
 2. at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Økonomiudvalgets medlemmer, kommunaldirektøren samt en repræsentant fra forvaltningen samt
 3. at der anvendes et rekrutteringsfirma til at bistå ansættelsesudvalget med gennemførelsen af rekrutteringsprocessen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at etablere en borgerrådgiverfunktion i Rødovre Kommune. Borgerrådgiverfunktionen oprettes i medfør af styrelseslovens § 65e, og det er en forudsætning for etablering af en uafhængig borgerrådgiver, at der indsættes en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten. Kommunalbestyrelsen vedtog ændringen af styrelsesvedtægten på sit møde den 28. marts 2023, hvor der blev indsat et nyt kapitel VII – Borgerrådgiver, som blev endeligt godkendt ved 2. behandling på mødet den 25. april 2023.

Det politiske ønske med etableringen af en borgerrådgiverfunktionen er at sikre borgernes retssikkerhed gennem rådgivning og vejledning og medvirke til at understøtte et positivt samspil mellem borgerne og forvaltningen. Der er i den forbindelse et særligt ønske om at styrke kommunikation med borgerne vedrørende sagsbehandling, afgørelser mv, og dermed også bidrage til kompetenceudvikling af medarbejderne i henhold hertil.

Borgerrådgiverfunktionen er uafhængig af den kommunale forvaltning og af borgmesterens daglige ledelse. Borgerrådgiver refererer direkte til Kommunalbestyrelsen, som har kompetencen til at ansætte og afskedige.

Borgerrådgiverfunktionen kan ifølge styrelseslovens § 65e, stk. 4 kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Inden for disse rammer fastlægger Kommunalbestyrelsen det konkrete indhold af borgerrådgiverfunktionen. Forvaltningen har udarbejdet et udkast til vedtægt for borgerrådgiverfunktionen, hvor arbejdsopgaverne er nærmere beskrevet.

Hovedindholdet af borgerrådgiverfunktionen er:

 • At borgerrådgiveren konstruktivt medvirker til læring og forbedringer i forvaltningen på baggrund af konkrete sager.
 • At borgerrådgiveren bistår forvaltningen med bl.a. undervisning og andre læringsaktiviteter for at udvikle opgaveløsningen og forebygge fejl og klager generelt.
 • At borgerrådgiveren behandler henvendelser fra borgerne om klager over kommunens sagsbehandling, personalets optræden og medarbejdernes betjening af borgerne, herunder også klager over den praktiske opgaveløsning . Borgerrådgiveren fungerer ikke som en klageinstans over kommunens afgørelser.
 • At der afgives en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen i form af en letformidlet fremlæggelse.
 • At borgerrådgiverfunktionen kan etableres i fællesskab med andre kommuner. I den forbindelse bemærkes det, at enkelte kommuner i dag deler borgerrådgiver af hensyn til at sikre tilstrækkelig relevant opgavemængde inden for de ovenfor beskrevne mål.

Med hensyn til stillingsprofil vil det være en forudsætning for borgerrådgiverfunktionens opgaveløsning, at borgerrådgiver har indgående kendskab til generelle sagsbehandlingsregler, herunder forvaltningsret og persondataret og gerne med erfaring med sagsbehandling fra større personsagsområder eksempelvis social- og beskæftigelsesområdet. I stillingsprofilen vil der - ud over de faglige kompetencer - blive lagt vægt på, at den kommende borgerrådgiver skal:

 • Være en dygtig kommunikator og formidler.
 • Have et stærkt undervisningsgen med et ønske om at bidrage til at kompetenceudvikle forvaltningen i arbejdet omkring borgeren.
 • Have høj grad af integritet og være imødekommende.
 • Have naturlig autoritet og være tillidsvækkende.
 • Have situationsfornemmelse og virke konfliktnedtrappende.
 • Have forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation.

Det forudsættes, at borgerrådgiver er synlig, tilgængelig og at de fysiske rammer understøtter formålet og signalerer, at der er tale om en uafhængig, borgerrettet rådgivningsinstans. Borgerrådgiverfunktionen skal kommunikeres klart og tydeligt på kommunens hjemmeside, eventuelt suppleret med let tilgængelige digitale løsninger for borgerne.

Der lægges op til, at borgerrådgiverfunktionens fysiske placering og arbejdsform fastlægges i samråd med borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren ansættes af Kommunalbestyrelsen. Der skal derfor nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmer samt få repræsentanter fra forvaltningen. Ansættelsesudvalget udvælger kandidater, gennemfører samtaler og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om ansættelse. Staben anbefaler, at der anvendes et rekrutteringsfirma til at bistå ansættelsesudvalget med gennemførelsen af rekrutteringsprocessen.

Det bemærkes, at Rødovre Handicapråd har udtrykt ønske om etablering af uafhængig borgerrådgiverfunktion med særlig fokus på rådgivning af borgere i svære sager med udgangspunkt i borgernes forhold og rammer mv. samt intern kompetenceudvikling, og forbedring af arbejdsgange og procedurer. Handicaprådets ønsker er helt i tråd med formålet med borgerrådgiverfunktionen, og er således indarbejdet i opgavebeskrivelsen i vedtægterne for borgerrådgiverfunktionen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernens styrelse § 65e.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til rekruttering, løn til borgerrådgiver, samt løbende drift afholdes inden for de afsatte midler.

Tidsplan

Ansættelsesprocedure forventes at finde sted i august måned med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om ansættelse af borgerrådgiveren snarest muligt herefter. Borgerrådgiverfunktionen forventes at træde i kraft med virkning pr. 4. kvartal 2023.

Bilag

Bilag 1: Vedtægt for Borgerrådgiverfunktion i Rødovre Kommune

Diverse
Sag nr. 97

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 18.56.