Kommunalbestyrelsen

03-10-2023

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Marianne Christensen (Ø), sag 147 og 148

Sager 147 - 148

Fold alle ud

2. Behandling af budgetforslag 2024 - budgetoverslagsår 2025-2027
Sag nr. 147

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2024-2027 første gang den 5. september 2023. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændringsforslag til budgetforslaget. Endelig er en række tekniske ændringsforslag stillet til budgetforslaget, og sagen er efter Økonomiudvalgets 2. behandling konsekvensrettet ift. en reperiodisering på anlæg fra 2024 til 2025, med henblik på efterlevelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke ændringsforslag der skal indgå i det endelige budget for 2024–2027, herunder skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

Samlet indebærer ændringerne i alt en yderligere kasseopbygning på 98 mio. kr. i 2024 i forhold til budgetforslaget.

Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 4. september 2023. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye forudsætninger for indtægtsgrundlaget, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, C, F, Ø, og V.

Øvrige ændringer
Øvrige ændringer omfatter ændringer, der er afstedkommet af forhold efter udarbejdelse af de tekniske ændringsforslag.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller,

  1. at budgetforslaget 2024 (2025-2027) med de af administrationen stillede tekniske ændringsforslag godkendes, jf. afstemningshæftet,
  2. at der vælges et selvbudgetteret indtægtsgrundlag for skatter, tilskud og udligning i 2024, jf. afstemningshæftet punkt 60,
  3. at der tages stilling til politiske ændringsforslag til budgetforslaget for 2024 (2025-2027), og at kassebeholdningen fastsættes som følge af de forslag der godkendes jf. afstemningshæftet samt
  4. at skattesatserne for kommunen og kirken som udgangspunkt er uændrede, mens den nye grundskyldspromille fastsættes til 7,8 promille, jf. den nye ejendomsskattelov af 26. april 2023.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 27. september 2023, pkt. 169:

Budgetforslaget 2024 (2025-2027) fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 3. oktober 2023, jf. afstemningshæftet inkl. bilag.

Beslutning

Godkendt, jf. afstemningshæftet.

Necla Baran (Ø) deltog i mødet, som stedfortræder for Marianne Christensen (Ø), som havde meldt afbud.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag 2024-2027 den 5. september 2023.

Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændringsforslag.

Siden er der fremlagt tekniske ændringsforslag fra forvaltningen, og d. 10. september indgik den samlede Kommunalbestyrelse en budgetaftale, der ligger til grund for de politiske ændringsforslag. Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget var den 18. september kl. 12.

Nedenfor beskrives budgetforslag for 2024-2027, samt de ændringer der er fremsendt siden 1. behandlingen.

Budgetforslaget for 2024-2027
Budgetforslaget for 2024 og overslagsår bar tydeligt præg af en stram økonomiaftale mellem KL og regeringen, den generelle økonomiske usikkerhed i samfundet, samt at kommunens likviditet har været faldende igennem de seneste år. Rødovre Kommune er samtidig en af de mest vækstende kommuner i landet, og det kræver investeringer at kunne følge med et stigende kapacitetspres på institutioner og tilbud.

En række eksterne faktorer og udefrakommende pres var medvirkende til, at der var et behov for at nedbringe udgiftsniveauet i budgetaftalen. I kølvandet på først coronapandemien og senere Ruslands krig i Ukraine fulgte økonomisk usikkerhed og historisk høj inflation.

Regeringen har samtidig anlagt en stram økonomisk politik i forhold til kommuner og regioner. Det har bl.a. betydet, at kommunerne ikke fik kompensation for de høje prisstigninger i 2. halvår af 2022, hvilket permanent har nedsat kommunernes finansiering og serviceramme. Derudover er der i økonomiaftalen for 2024 ikke kompenseret for udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde. Regeringen har derudover også varslet større besparelser på kommunernes jobcentre og administration, en del af disse allerede fra 2024.

I løbet af 2022 og 2023 har kommunens gennemsnitslikviditet været faldende, og prognoser for udviklingen viser, at kommunen i løbet af 2023 forventes at falde under den politiske målsætning om en gennemsnitslikviditet på minimum 150 mio. kr. Behovet for en konsolidering af likviditeten har derfor været et særligt fokusområde i udarbejdelsen af budgetforslaget.

I budgetforslaget er indtægtsgrundlaget i 2024-2027 fastsat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og med en forudsætning om uændrede skattesatser, bortset fra den ved lov fastsatte grundskyldspromille på 7,8 pct.

I lighed med tidligere år er det forudsat i budgetforslaget, at det betingede bloktilskud vedr. service- og anlægsudgifter kommer til udbetaling. Det svarer til en indtægt på ca. 29 mio. kr. for Rødovre Kommune. Det vil først blive endeligt afklaret, hvorvidt indtægten bliver udbetalt til kommunerne, når alle kommuner har vedtaget budgetterne for 2024. Indtægten kan bortfalde helt eller delvist, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den økonomiske aftale. Indtægten kan endvidere bortfalde i en senere efterregulering, såfremt kommunernes regnskaber for service i 2024 overskrider budgetterne. Endvidere vil samtlige kommuner blive modregnet i bloktilskuddet, hvis kommunerne under ét sætter skatterne op i budgettet til 2024.

For at kunne leve op til kommunens økonomiske politik om at gennemsnitslikviditeten som minimum skal udgøre 150 mio. kr., var der derfor i budgetforslaget indarbejdet effektiviseringer og servicereduktioner på 79 mio. kr., heraf en rammebesparelse på alle områder med overførselsadgang på 3 pct. af budgettet, svarende til 45,4 mio. kr. i 2024. Samtidig blev der også foretaget en revurdering og reperiodisering af kommunens anlægsbudget, der samlet set betød en nedjustering af anlægsbudgettet i 2024 på 93 mio. kr.

Administrationens tekniske ændringsforslag
Administrationens tekniske ændringsforslag til budgetforslaget blev udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 4. september 2023.

De tekniske ændringer indeholder to ændringer af kommunens indtægtsside vedrørende bloktilskud og indtægter fra grundskyld. Begge ændringer var først kendte i sensommeren 2023, og derfor relativt langt inde i budgetprocessen.

  • Regeringen har i finanslovsforslaget for 2024 indarbejdet et løft af bloktilskuddet på 650 mio. kr., i første omgang udmeldt som en varig ekstra indtægt på 5,4 mio. kr. til Rødovre Kommune, som er indarbejdet i de Tekniske Ændringsforslag. Indtægten er med KLs model, som blev udmeldt fredag d. 15. september 2023, nedjusteret til 4,7 mio. kr. Dette er konsekvensrettet i bilag 2 Afstemningshæftet.
  • Skatteministeriet har den 30. august udsendt nye foreløbige skøn for indtægter fra grundskyld efter de nye vurderinger for 2024 og frem. På baggrund af en anbefaling fra KL, er der derfor indarbejdet en yderligere indtægt fra grundskyld på 32,6 mio. kr. som teknisk ændringsforslag.

Hertil kommer nye skøn for budgetbehovet på to områder. Budgettet ift. elevtal på folkeskolerne er opjusteret med 2 mio. kr. som følge af flere elever på almenskolerne end forventet. Endvidere er det specialiserede socialområde opjusteret med samlet 16 mio. kr. som følge af det stigende udgiftspres på ydelserne i forhold til både priser og antallet af borgere med behov for indsatser.

Endelig er der indarbejdet en pulje på 20 mio. kr. til håndtering af evt. sanktioner, risikostyring og demografi på områder som ikke er demografibelagt, til udmøntning i Økonomiudvalget. Puljen er placeret under Økonomiudvalget.

Det skal bemærkes, at der i øjeblikket tegner sig et billede af budgetlægningen i kommunerne, hvor store skattestigninger kan indebære, at der udløses en kollektiv sanktion, som indfases over flere år. Et foreløbigt skøn er, at det kan koste Rødovre Kommune 1,3 mio. kr. i 2024, 2,6 mio. kr. i 2025 og 2026, og 3,9 mio. kr. i 2027.

Slutteligt udmøntes med de tekniske ændringer midler til sager som følge af ny og ændret lovgivning, som medfører ændringer i statens bloktilskud til kommunerne (samlet set 4,2 mio. kr. i 2024).

Herudover er der indarbejdet budgetneutrale omplaceringer, herunder en række anlægsforslag der foreslås flyttet til drift, af hensyn til efterlevelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen (samlet set 17,1 mio. kr.).

De tekniske ændringer er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet.

Rødovre Kommune har i 2024 fået lånedispensation til ordinært anlæg på 11 mio. kr. på baggrund af ansøgning. Der foretages i marts 2024 en vurdering af behovet for låntagningen, og der fremlægges en endelig sag om den samlede låntagning vedrørende regnskabsåret 2024 i marts 2025.

Kommunen har herudover ansøgt om lånedispensation til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet på 3,8 mio. kr., til et projekt der skal etablere et botilbud for højt begavede unge med en autismeforstyrrelse kombineret med andre sociale problematikker. Den 19. september modtog kommunen fuldt lånetilsagn til projektet. Der vil blive fremlagt særskilt sag om stillingtagen til anlægsprojektet og lånemuligheden.

Slutteligt er der ansøgt om en lånedispensation på 19,6 mio. kr. fra en pulje til kompensation for det likviditetstab kommunerne vil få, som følge af nye opkrævningstidspunkter for grundskylden. I 2024 vil kommunen modtage en del af indtægterne fra grundskyld kvartalsvist i stedet for halvårligt som hidtil, og det har en negativ påvirkning på kommunens gennemsnitslikviditet, for det betyder at indtægterne samlet set kommer senere ind i kommunens kasse. For Rødovre Kommune viser beregninger, at kommunen i løbet af 2024 isoleret set vil miste 19,6 mio. kr. i gennemsnitslikviditet. Hvis kommunen får tilsagn på låneansøgningen, og optager lånet primo 2024, vil likviditetseffekten kunne afbødes. Der er kommet en lånedispensation som svar på ansøgningen, og muligheden for at låne vil blive fremlagt i en sag til politisk stillingtagen.

Rødovre Kommune har som følge af den høje befolkningsvækst, udgiftspres på bl.a. ældreområdet og det specialiserede socialområde samt lav likviditet søgt om, men ikke fået tilskud som vanskeligt stillet kommune i 2024.

Der er i lighed med tidligere år sendt et høringssvar til Region Hovedstaden om at Rødovre Kommune tager udviklingsbidraget til regionen til efterretning.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne A, C, F, Ø og V.

De politiske ændringer indebærer bl.a., at rammebesparelsen på 3 pct. i 2024 og 2 pct. i 2025-2027 reduceres til 1,5 pct. i alle år, og at der vælges selvbudgettering.

De politiske ændringsforslag er indarbejdet i bilag 2 Afstemningshæftet under de respektive udvalg. Den politiske aftale mellem grupperne er indsat bagerst i Afstemningshæftet.

Øvrige ændringer
Indtægtsgrundlaget i overslagsårene 2025-2027 er tilrettet den seneste version af KL’s skatte- og tilskudsmodel, der blev tilgængelig 15. september. Samlet set er der tale om en mindre ændring i budgetoverslagsårene 2025-2027, som i alt udgør en mindreindtægt på 14 mio. kr. Det bemærkes at indtægterne fra grundskyld i 2025-2027 fortsat er behæftet med stor usikkerhed, da vurderingerne fortsat er foreløbige.

Provstiet har indmeldt tal til budgettet. Indtægtsgrundlaget for kirken følger kommunalbestyrelsens valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering, jf. bilag 2 Afstemningshæftet. Provstiets mellemværende til Rødovre Kommune udgør 0,6 mio. kr. i Rødovre Kommunes favør ved udgangen af 2023. Provstiets budgetforslag for 2024 indebærer, at mellemværendet nedbringes med 2,8 mio. kr. i 2023, forudsat at der vælges selvbudgettering. Det betyder, at mellemværendet ved udgangen af 2024 er ændret til 2,0 mio. kr. i Kirkens favør. Kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent.

Taksterne på dagtilbud og SFO er konsekvensrettet som følge af pris- og lønfremskrivningen fra økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, samt de ændringer der indgår i den politiske aftale. Derudover er besparelsen vedrørende en takstforøgelse på klubberne og byggelegepladserne for over 14 årige fjernet. Taksterne på fjernvarme er ligeledes genbesøgt, som følge af udskydelse af Udbygning syd for Roskildevej. Der henvises til bilag 4 Takster 2024, hvor de konsekvensrettede takster er markeret med en grå farve.

Slutteligt er der efter Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet indarbejdet en reperiodisering fra 2024 til 2025 i afstemningshæftet af en del af anlægget vedrørende Valhøj Skole (15 mio. kr.) fra 2024 til 2025. Dette med henblik på at sikre en efterlevelse af aftalen mellem Regeringen og KL. Der tages fornyet stilling til anlæggets periodisering ved overførselssagen 2023-2024.

Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2024
I budgetforslaget er indtægtsgrundlaget i 2024-2027 fastsat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forud for budgetforhandlingerne var det aktuelle skøn for selvbudgettering en gevinst på 92 mio. kr. i 2024, samt en forventet efterregulering (tilbagebetaling) i 2027 på 38 mio. kr.

Siden da har administrationen udarbejdet et opdateret skøn over, hvad skat, tilskud og udligning skønnes til, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget ud fra den nuværende forventning til befolkningsudviklingen, de nyeste skattedata for indkomståret 2022 samt seneste skøn for den forventede økonomiske vækst i hele landet fra 2022 til 2024.

Beregningerne viser, at der skønnes en gevinst ved selvbudgettering på 87 mio. kr., sammensat af en forventet gevinst i 2024 på 98 mio. kr. og en forventet udgift i efterregulering i 2027 på 11 mio. kr. Det opdaterede skøn er dermed på niveau med de hidtidige forventninger i 2024, men med en lavere forventet efterregulering i 2027.

Nettogevinsten skønnes højere som følge af et forbedret skøn for kommunernes skattegrundlag på landsplan, samt at Rødovre Kommune oplever en stor befolkningsvækst, der allerede tidligere på året oversteg statsgarantiens skøn for borgere pr. 1. januar 2024.

Bilag 3 viser en sammenligning mellem statsgaranti og selvbudgettering. Bilaget indeholder desuden følsomhedsberegninger ift. de væsentligste parametre for selvbudgettering.

Der indstilles på denne baggrund valg af selvbudgettering af indtægtsgrundlaget i 2024.

Likviditet og kassebeholdning
Budgetforslaget indeholdt en kasseopbygning på 5,8 mio. kr. i 2024, og en samlet kasseopbygning på 199 mio. kr. i perioden 2024 – 2027, mens de tekniske ændringsforslag påvirker kassebeholdningen med et kassetræk på 5,1 mio. kr. i 2024. Som nævnt ovenfor er den udmeldte varige ekstra indtægt på 5,4 mio. kr. senere nedjusteret til 4,7 mio. kr. i KLs model. De Tekniske Ændringsforslag påvirker derfor kassebeholdningen med et kassetræk på 5,8 mio. kr.

De politiske ændringsforslag påvirker kassebeholdningen med i alt 80,2 mio. kr. i 2024, som er sammensat af:

Valg af selvbudgettering, hvor der på tidspunktet for budgetaftalen var skønnet en gevinst på 92 mio. kr. i 2024, og en efterregulering i form af en udgift på 38 mio. kr. i 2027.

  • Der reserveres 41 mio. kr. i 2024 og 20 mio. kr. årligt i 2025-2027 til opbygning af likviditet pga. den lave kassebeholdning.
  • Øvrige politiske ændringsforslag, bl.a. reducering af rammebesparelse til 1,5 pct., som reducerer kassebeholdningen med 23 mio. kr. i 2024.
  • Lånedispensation til anlægsudgifter i 2024 på 11 mio. kr., som kommunen har fået på grund af den lave likviditet. Der foretages i marts 2024 en vurdering af behovet for låntagningen, og der fremlægges en endelig sag om den samlede låntagning vedrørende regnskabsåret 2024 i marts 2025.

De seneste beregninger for resultatet af selvbudgettering medfører, at gevinsten i 2024 opjusteres med 6 mio. kr., ligesom efterreguleringen i 2027 nedjusteres til 11 mio. kr. Således påvirker de politiske ændringsforslag samlet set kassebeholdningen med 86,2 mio. kr. i 2024. Den endelige efterregulering af selvbudgetteringen opgøres først i 2027, på baggrund af blandt andet det faktiske udskrivningsgrundlag, folketal og udgiftsbehov i 2024. Tallet er således fortsat forbundet med væsentlig usikkerhed.

Herudover medfører budgetteringen af kirkeskat en kasseopbygning i 2024 på 2,8 mio. kr. Budgettet inklusive ændringerne, herunder reperiodiseringen af anlægget på Valhøj Skole, betyder dermed en kasseopbygning på samlet set 104 mio. kr. i 2024, og 190 mio. kr. for hele budgetperioden fra 2024-2027, jf. Tabel 1 i bilag 1, Tabeller til sagsfremstillingen.

Ifølge de seneste prognoser betyder dette, at kommunen efter 3. kvartal 2024 igen vil være over minimumsgrænsen på 150 mio. kr. i gennemsnitslikviditet, jf. den økonomiske politik. I prognosen er likviditetseffekten af ændrede tidspunkter for, hvornår kommunen får indtægter fra grundskyld ikke medregnet. Medtages denne likviditetseffekt, vil kommunen ultimo 2024 fortsat være lige under målsætningen. Omvendt kan denne effekt neutraliseres, såfremt der gives lånetilsagn til området og optages lån, jf. ovenfor.

Driftsbudget fordelt på udvalg
Driftsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1, Tabeller til Sagsfremstillingen. Af tabellen fremgår, at de tekniske ændringer og politiske ændringer på driftssiden udgør 82,3 mio. kr. i 2024. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede driftsbudget dermed 3.409,6 mio. kr.

Anlægsbudget fordelt på udvalg
Anlægsbudgettet fordelt på udvalg fremgår af tabel 3 i bilag 1. Det fremgår af tabellen at ændringerne på anlægssiden samlet udgør -32,1 mio. kr. i 2024. Der er tale om en række anlægsprojekter der flyttes over på driften eller reperiodiseres, for at kunne leve op til økonomiaftalen med KL og Regeringen. Der er ikke politiske og øvrige ændringer på anlægssiden i 2024. Forudsat ændringerne stemmes igennem, udgør det samlede anlægsbudget herefter 310 mio. kr. i 2024, heraf 114 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Service- og anlægsramme
Med de tekniske, politiske og øvrige ændringer, vil budgettet ligge over kommunens teknisk beregnede måltal for service. KL’s vejledende ramme inklusive løftet på 1,7 mia. kr. fra økonomiaftalen og løftet til finansloven på 650 mio. kr. ligger på 2.542,5 mio. kr. I budgettet er serviceudgiften samlet set 2.549,7 mio. kr. Rødovre Kommune budgetterer dermed 7,2 mio. kr. over den tekniske serviceramme i 2024.

Kommunen har af KL fået udmeldt en anlægsramme på 127 mio. kr. til budget 2024. Budgettet vil med de tekniske, politiske og øvrige ændringsforslag ligge over rammen med bruttoanlæg på 184 mio. kr. Det vil sige, at budgettet ligger 57 mio. kr. højere end rammen.

Driftsbalance
Budgetlovens balancekrav til budgettet indebærer, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau end de løbende indtægter giver mulighed for. Kravet om overskud medfører, at resultatet af driftsbalancen skal have et negativt fortegn for at kravet er opfyldt. Det fremgår af tabel 4 i bilag 1, Tabeller til sagsfremstillingen, at driftsbalancen, forudsat at de tekniske ændringer, de politiske ændringer og de øvrige ændringer vedtages, skønnes at udgøre -272 mio. kr. i 2024. Det betyder at kravet til driftsbalancen er opfyldt.

Budgetbemærkninger
Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2024-2027, udarbejder administrationen budgetbemærkninger i overensstemmelse med de ændringer der vedtages. Den vedtagne budgetpublikation forventes offentliggjort 3. november 2023.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019). Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2024 (2025-2027).

Budget 2024-2027 og den økonomiske politik
Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2022 en økonomisk politik for Rødovre Kommune. Den økonomiske politik skal sikre en robust økonomi for kommunen på kort og langt sigt, der understøtter at Kommunalbestyrelsens planlagte visioner kan realiseres, og så uforudsete udsving i indtægter og udgifter kan håndteres uden pludselige opbremsninger i borgerrettede ydelser og services.

Målsætningerne i den økonomiske politik relateres nedenfor kort til det fremlagte Budget for 2024-2027:

Tilstrækkelig finansiering
Det er en målsætning, at udviklingen i driftsbalancen skal være stabil eller positiv. Det er opfyldt i budgetforslaget, hvor driftsbalancen udgør 272 mio. kr. i 2024, stigende til 314 mio. kr. i 2027.

Resultatet af det skattefinansierede område over budgetperioden skal som minimum være på niveau med afdraget på lån i budgetperioden. Dette er opfyldt i Budget 2024-2027, idet det skattefinansierede resultat over den 4-årige budgetperiode giver et overskud på 424 mio. kr. og de samlede afdrag udgør 343 mio. kr. Der er således et likviditetsmæssigt overskud på 81 mio. kr. over de 4 år.

Likviditetsstyring
Den gennemsnitlige (bagudrettede) likviditet skal som minimum svare til 150 mio. kr. Likviditeten opgøres bagudrettet som et gennemsnit for de seneste 365 dage, og den fremadrettede udvikling vil derfor være usikker og baseret på skøn. Ved udarbejdelsen af budgetforslaget var det aktuelle skøn at likviditeten ved årsskiftet vil være 129 mio. kr., og altså under målsætningen i den økonomiske politik. Derfor har det også været en absolut hovedprioritet, at der skal ske en kasseopbygning i budget 2024 og budgetoverslagsår 2025 - 2027.

Budgettet rummer en kasseopbygning set over hele perioden på 190 mio. kr. Den aktuelle likviditet er i seneste Økonomiske Oversigt beregnet til 173 mio. kr. pr. ultimo august.

Uændrede beskatningsforhold
Budgetforslaget lægger ikke op til ændringer i beskatningsforholdene. Maksimumsgrænserne for de nye grundskyldspromiller blev vedtaget af Folketinget i april måned. Rødovre Kommunes nye grundskyldspromille blev her fastsat til 7,8 ‰.

Effektivisering
Det er et grundvilkår for kommunerne at der løbende skal effektiviseres. Rødovre Kommune har gennem årene effektiviseret for adskillige millioner kr. I de kommende år skal dette arbejde fortsætte. I forhold til realisering af effektiviseringsgevinsterne fastsættes handlerum konkret i budgetprocessen. Budgettet rummer forslag til udgiftsreduktioner på driften på samlet 58 mio. kr. i 2024.

Gældspleje
Størrelsen af den langfristede gæld (ex. ældreboliger og forsyningsområdet) i Rødovre Kommune må ikke begrænse kommunens handlefrihed i fremtiden. Graden af målopfyldelse kan ske under hensyntagen til investeringsbehov, som er afledt af befolkningsvækst.

Budgettet indebærer låntagning som beskrevet ovenfor. I 2024 - 2027 er det samlede låneniveau inkl. forsyning, på et højere niveau end det tilsvarende låneoptag i overslagsårene i Kommunalbestyrelsens vedtagne Budget 2023. For 2024 er der omtrent 100 mio. kr. mere i låneoptag end udgangspunktet. Det skyldes hovedsageligt låneoptag til de store investeringer til udrulningen af fjernvarme.

Med udgangspunkt i budgettet vil kommunens gæld stige med 988,2 mio. kr. i budgetperioden 2024 – 2027. Det dækker over en stigning i gælden på det brugerfinansierede område med 1,038 mia. kr. og fald i gælden på det skattefinansierede område på 49,8 mio. kr.

Tidsplan

Politisk 2. behandling
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 3. oktober 2023.
Budgetpublikationen for det vedtagne budget lægges på nettet: 3. november 2023.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagsfremstillingen 2024
Bilag 2: Afstemningshæfte KB referat
Bilag 3: Opdateret skøn for selvbudgettering i budget 2024
Bilag 4: Takster 2024
Bilag 5: Rettelse til Kommunalbestyrelsens sag om 2. behandling af budget 2024 (2025 - 2027) (Tilføjet efter ØUs behandling af sagen)

Diverse
Sag nr. 148

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Necla Baran (Ø) deltog i mødet, som stedfortræder for Marianne Christensen (Ø), som havde meldt afbud.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.03.