Ældre- og Værdighedspolitik

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er for kommunens borgere over 65 år. Det er en mangfoldig gruppe, der lever forskellige liv og har forskellige ønsker, værdier og behov.

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik

Fold alle ud

Forord

Rødovre er en god kommune at bo i, og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre. Det er den vision, vi har for Rødovre, og som vi prioriterer meget højt. Vi arbejder hele tiden med løbende omstilling og fleksibilitet for at matche nutidens og fremtidens behov. Rødovre skal have en ældrepleje, der kan måle sig med de bedste i landet.

Det gode ældreliv udspiller sig over mange år og afspejler mange forskellige livssituationer. Lige fra den friske pensionist, der klarer alting selv og er aktiv i vores mangfoldige forenings- og idrætsliv, til den sårbare ældre borger, der er på plejehjem og skal have hjælp til det meste. Ældre- og Værdighedspolitikken er for begge grupper, og for dem midtimellem, men er især vigtig for de mest sårbare borgere, som er afhængige af vores hjælp. 

Det er et stort ansvar, vi som kommune har, når en borger kontakter os med et behov for hjælp. Og det er et ansvar, vi varetager med respekt for den enkelte ved at sørge for, at vores medarbejdere er engagerede, kompetente og veluddannede. Det er en klar målsætning at få medarbejdere nok med de rigtige kompetencer for at kunne leve op til dette. Vi har blandt andet fokus på at have de normeringer, der skal til for at sikre en god kvalitet på vores plejehjem.

Forventningerne til det gode ældreliv er under konstant forandring. Et eksempel er, at vi ikke længere kan stille os tilfredse med at undgå sygdom, vi vil heller ikke acceptere den ensomhed som tidligere generationer måske i højere grad levede med. Heldigvis står vi som kommune ikke alene med opgaven. Rødovres mange foreninger og fællesskaber løfter en stor og værdifuld opgave med at skabe en meningsfuld hverdag for deres medlemmer og andre borgere. Det er fællesskaber, som vores ældre borgere både benytter og bidrager til. Det skaber meningsfuldhed og livsglæde.

For de allersvageste ældre, dem der er afhængige af andres hjælp hver dag og måske også hver nat, er det afgørende, at vores ældrepleje er helt i top. De skal mødes på deres egne præmisser af medarbejdere, der har kompetencerne til at tilpasse hjælpen til borgerens og dagens behov. Det er et område vi har stor fokus på i Rødovre.

Forventningerne til fremtiden er vigtige for alle, også når man er oppe i årene. Derfor inddrager vi borgerne, både når vi skriver politikken, og når vi udvikler de konkrete tiltag. Tak til alle dem, der har bidraget til borgermøder, i interviews og samtaler og tak til Seniorrådet for deres engagement. Det har været spændende og lærerigt at få jeres viden med i processen.

Udviklingen på ældreområdet går stærkt, og i Rødovre vil vi ikke bare følge med, men være helt i front. 

God læselyst

Med venlig hilsen

Britt Jensen
Borgmester

Annie Arnoldsen Petersen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Rødovre Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik er for kommunens borgere over 65 år. Det er en mangfoldig gruppe, der lever forskellige liv og har forskellige ønsker, værdier og behov. Mange har et godt og aktivt seniorliv og benytter de tilbud, som findes i Rødovre, både fra kommunen og fra de mange foreninger.

Der er også ældre, som er ramt af sygdom eller er svækket af alder, og som har brug for omfattende hjælp og støtte til at klare hverdagen. Blandt de mest sårbare ældre er borgere med demens eller andre kognitive udfordringer samt borgere med fysiske eller sociale udfordringer. Denne Ældre- og Værdighedspolitik er for alle, uanset behov eller kulturel og sproglig baggrund, og er særligt aktuel for ældre borgere, der har brug for kommunens støtte til at leve et godt ældreliv.

Ældre- og Værdighedspolitikken står ikke alene, men skal ses i samspil med for eksempel vores Frivillighedspolitik, Handicappolitik og Sundhedspolitik.

Denne politik er delt op i fire strategimål, som er helt afgørende for et godt ældreliv:

  1. Et aktivt liv med høj livskvalitet
  2. Sundhed hele livet
  3. Et trygt og værdigt ældreliv
  4. Del af et fællesskab

De fire strategimål er tæt knyttet sammen og afspejler forskellige indgangsvinkler til det gode ældreliv. Under hvert område har vi beskrevet forskellige aktiviteter, værdier og indsatser, der er med til at underbygge det gode ældreliv. Politikken er ikke en udtømmende beskrivelse af aktiviteter på området, men fungerer som et værdimæssigt pejlemærke for, hvordan vi kan levendegøre visionen om det gode ældreliv i Rødovre.

Denne Ældre- og Værdighedspolitik er en revideret version af den tidligere politik, der blev vedtaget i 2019. Formålet med revideringen er at tilpasse politikken, så den også fremover flugter med Kommunalbestyrelsens øvrige strategier og politikker og harmonerer med strømninger og tendenser på området for ældrepleje nu og i fremtiden. Herunder bestemmelserne i bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

Rødovre Kommunes vision på ældreområdet er ikke ændret, ligesom flere afsnit er gennemgående for den gamle og den reviderede politik.

Visionen om det gode ældreliv

I Rødovre er visionen for det gode ældreliv:

”Rødovre er en god kommune at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre. En kommune hvor alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv.”

Visionen er dynamisk og fremadrettet, så den afspejler og tilpasser sig de nuværende og de kommende ældres behov.

Visionen tager afsæt i, at vi alle ønsker at leve et så selvstændigt liv som muligt, hvor vi selv skaber den tilværelse, vi ønsker. Såfremt den enkelte i en kortere eller længere periode får brug for hjælp eller støtte, skal fællesskabet træde til inden for den retning, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Tilgang og værdier

Vi ønsker, at ældreområdet er præget af høj kvalitet og gode løsninger. Den gældende lovgivning sætter en ramme, men den konkrete udmøntning sker på baggrund af de beslutninger, vi tager i Rødovre. Vi prioriterer løbende nye tiltag, så vores tilbud matcher udviklingen og borgernes behov. Helt konkret vedtager kommunalbestyrelsen hvert år nogle kvalitetsstandarder, som sætter rammen for serviceniveauet.

Rødovre Kommune tager på ældreområdet udgangspunkt i disse værdier: 

Vi finder de gode løsninger sammen med borgeren

Ansvar for eget liv, uafhængighed og selvbestemmelse er vigtige værdier uanset alder, sygdom og livssituation i øvrigt. I Rødovre finder vi løsninger sammen, så de kontinuerligt tilpasses de ældres behov. Det kræver en åben dialog og medarbejdere, der er gode til at lytte. Indsatsen tilrettelægges, så borgerne klarer så meget som muligt selv. Løsningerne er holdbare og giver mening for den enkelte borger. 

Vi møder borgerne som hele mennesker

Kommunen arbejder for sundhedsfremme og forebyggelse, og når borgeren har brug for hjælp, tager vi udgangspunkt i det hele menneske, så borgerens ressourcer, ønsker og individuelle behov er i centrum.

I Rødovre møder vi borgerne med respekt og med interesse for deres livshistorier. Vi har fokus på borgernes ressourcer, og på de mennesker der er omkring borgeren og deres ressourcer. Dette sker gennem et tæt samarbejde med borgeren og de pårørende, og ved at kommunikationen er præget af gensidig respekt og anerkendelse.

Vi har en helhedsorienteret og sammenhængende indsats

Rødovre Kommune har indsatser af høj faglig kvalitet med dygtige medarbejdere. Vi har en stærk samarbejdskultur, som er med til at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Vi hjælper borgerne med at finde vej, også i tilbud der ligger uden for kommunens område, for eksempel blandt de mange frivillige.

Vi bruger den bedste viden på området

Vi følger med udviklingen på ældreområdet og bruger den bedste viden, der er i forhold til nye metoder og løsninger. Det gælder udvikling af medarbejdernes kompetencer, metoder i forhold rehabilitering og velfærdsteknologi. Nye løsninger og metoder skal afprøves og implementeres, hvor det kan være med til at øge borgernes selvbestemmelse og livskvalitet.

Strategimål 1: Et aktivt liv med høj livskvalitet

Vi arbejder for, at borgerne kan bevare en høj livskvalitet hele livet

Rødovre Kommune arbejder for, at ældre borgere bevarer en høj livskvalitet. Vi vil understøtte borgenes aktive liv og trivsel, så behovet for hjælp udsættes eller mindskes og så høj alder og livskvalitet følges ad. 

Vores vision om ”det gode ældreliv” gælder for alle, uanset funktionsniveau, og ældre borgere, der har behov for kommunens hjælp til at oprette en høj livskvalitet, mødes med omsorg, pleje og behandling. Det gælder også for borgere med fysisk funktionsnedsættelse, handicap, sygdom, svækkelse af alderdom eller demens.

Indsatser og træning tilrettelægges ud fra borgerens ønsker og fysiske og kognitive ressourcer, og er baseret på borgerens livssituation. Dette bliver suppleret med høj faglig viden på området, uanset om borgeren bor i eget hjem eller på plejehjem.

Vi hjælper borgerne til at leve et aktivt liv

Det giver livskvalitet at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv med høj grad af selvbestemmelse. Rødovre Kommune giver borgerne den rette hjælp, samtidig med at vi styrker den enkeltes evne til at klare sig selv så længe som muligt. For at opnå dette arbejder vi med rehabilitering, som er en tværfaglig indsats, der kan suppleres med træning og praktisk hjælp eller personlig pleje for de borgere, der har behov for det.

Vi styrker borgernes evne til selvbestemmelse

I Rødovre sættes borgerens egne ressourcer i spil, uanset hvor små eller store, ressourcerne måtte være. Borgere med demens er særligt ramt på selvbestemmelsen. Derfor sætter vi ind med hjælp til at genskabe erindringer fra deres livshistorie gennem billeder og små historier. På den måde er personalet en aktiv medspiller i at styrke den enkeltes selvbestemmelse og livskvalitet.

Vi understøtter hele borgernes livssituation

Når man bliver ældre og får brug for kommunens hjælp, er det vigtigt, at man bliver mødt som hele den person, man er. Alle har en historie med sig med et familieliv, arbejdsliv, aktiviteter, interesser og kulturel baggrund, som er betydningsfuld. Medarbejderne hjælper med at fastholde og levendegøre borgerens historie, både ved at arbejde aktivt med borgerens livshistorie og i samværet med borgeren.

Når vi møder borgerne på plejehjem eller i egen bolig, møder vi dem i deres hjem, hvor det er vigtigt at se borgeren og dennes pårørende og respektere privatlivet og styrke hjemligheden. Når vi kommer hos borgeren, er vi opmærksomme på, at det ikke kun er en arbejdsplads, men først og fremmest deres hjem. 

Strategimål 2: Sundhed hele livet

Vi arbejder med forebyggelse og sundhed

Sundhed er fysisk, psykisk og socialt velbefindende samt fravær af sygdom. Det handler om livsglæde og livsmod samt følelsen af at mestre livet. Borgere, der har brug for målrettet træning, visiteres til træningsindsatser, der er skræddersyet til den enkelte. Kommunens Sundhedscenter er en naturlig indgang til sundhedstilbud, også for den ældre del af byens befolkning. For at gøre det lettere for ældre borgere at holde sig fysisk og mentalt sunde og aktive, prioriterer vi udviklingen af de kommunale tilbud i sundhedscenteret, dagcentret samt tilbud om genoptræning og rehabilitering.

Vi vil styrke fællesskabet om det gode måltid

Et sundt liv handler også om god og sund mad. Det vi spiser, har stor betydning for vores trivsel, og for det at have et aktivt liv. I Rødovre vil vi styrke fællesskabet om det gode måltid og bruge mad som en anledning til at mødes og være sammen. Mad er livsnydelse, og er også tæt knyttet til forebyggelse og behandling af sygdom. Derfor arbejder vi også for at sikre, at de borgere, der har særlige ernæringsmæssige behov, får den rette indsats ud fra højt kvalificeret faglig viden. På kommunens plejehjem tilbyder caféerne, ud over et godt måltid, også en ramme om et fællesskab for pensionister i kommunen, der benytter muligheden for at indtage et varmt måltid i selskab med andre. Caféerne ligger tæt på mange af kommunens ældreboliger og er med til at understøtte det gode naboskab, for de beboere, der ønsker det.

Vi informerer om de tilbud, der er i kommunen

Rødovre Kommune støtter op om en aktiv fritid og et rigt foreningsliv til glæde for borgere i alle aldre og sørger også for gode rammer for de mange frivillige tilbud, der er i kommunen. God og klar information og vejledning er vigtige forudsætninger for, at borgerne kan deltage i de aktiviteter, der er i kommunen. Vi arbejder for, at der er aktuel og målrettet information om såvel frivillige som kommunale aktiviteter for ældre. Mange ældre er ikke digitale, så kommunen informerer også på andre måder. Her spiller medarbejderen en aktiv rolle med at give relevant information, råd og vejledning.

Strategimål 3: Et trygt og værdigt ældreliv

Vi tilbyder kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Det forudsætter faglig kvalitet at kunne yde den rigtige hjælp og støtte, der sikrer borgeren et trygt og værdigt ældreliv. Det er også en forudsætning, at hjælpen bliver koordineret, så borgeren oplever en god samlet indsats. Særligt for de svage borgere og borgere med demens er det afgørende, at hjælpen og støtten er sammenhængende, og at de enkelte ydelser supplerer og understøtter hinanden. 

Medarbejderne er helt centrale, når Rødovre Kommune skal føre ældrepolitikken ud i livet. Indsatserne er tværfaglige, og der sættes fælles mål for indsatsen, som er aftalt med borgeren. Kompetenceudvikling, ledelse og arbejdsglæde er væsentlige fokusområder på hele ældreområdet. Det er medvirkende til, at vi fortsat kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere, og sikre vores borgere de bedst mulige vilkår i ældreplejen.

Vi benytter velfærdsteknologiske løsninger

Velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at skabe en tryg og værdig tilværelse, hvor man kan bestemme så meget som muligt selv og ikke er afhængig af hjælp fra andre. De teknologiske muligheder er ikke en erstatning for, men et supplement til den øvrige omsorg behandling og pleje. Personalet bliver løbende oplært i de nye løsninger, så de har de rette kompetencer til at inddrage velfærdsteknologi som en naturlig del af den samlede indsats. Velfærdsteknologi benyttes, når det understøtter muligheden for at leve et liv med større tryghed, øget selvhjulpenhed og højere livskvalitet.

Vi vægter en værdig død

Værdighed er en vigtig del af det gode liv, også ved livets afslutning. Det er individuelt, hvilke ønsker den ældre borger og dennes pårørende har til den sidste tid. I Rødovre bliver døende mødt med både høj faglighed og høj medmenneskelighed i den sidste fase af livet. Medarbejderne er åbne over for den ældres ønsker og bidrager til, at livet får en værdig, tryg og så vidt mulig smertefri afslutning. Den høje faglighed betyder, at der er gode muligheder for at blive i eget hjem, når dette ønskes. Medarbejderne samarbejder med den frivillige vågetjeneste om at give tryghed, omsorg og nærvær til døende, som ikke har pårørende omkring sig i den sidste tid, eller til at aflaste de pårørende, så de kan få et hvil.

Det er smertefuldt at være efterladt, og efter dødsfaldet kan sorg og praktiske opgaver synes overvældende. I Rødovre tager vi hånd om de efterladte med rådgivning, besøg og individuelle samtaler i hjemmet eller i grupper. 

Strategimål 4: Del af et fællesskab

Vi skaber fysiske rammer for det gode ældreliv

Boligen er en vigtig base for det gode liv, også når man bliver ældre. Gennem livet kan vores ønsker til en bolig ændre sig, og alder og funktionsniveau har indvirkning på valg af bolig. Det er også vigtigt for mange ældre borgere at have nem adgang til at komme udenfor og få frisk luft og oplevelser i nærområdet. 

I Rødovre ønsker vi, at der er boliger til alle livssituationer, også til seniorlivet. Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse med eksempelvis seniorbofællesskaber og gode tilgængelige fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle samt fysiske aktiviteter. Samtidig arbejder vi for, at der er plejehjemspladser til dem, der har behov for dette.

Nærmiljøet og byens rum er centrum for mange aktiviteter, og det er stedet, hvor mennesker mødes. På de fælles arealer prioriterer vi, at byens rum og veje er tilgængelige og trygge, og at der er bænke og offentlige toiletter. Rødovre er en by med et rigt fritids- og kulturliv, og vi arbejder for, at der findes kollektive trafikmuligheder, som kan tilgodese ældre borgere, så de kan fortsætte med deres aktive liv. 

Vi styrker lokale fællesskaber og foreningslivet

Et rigt foreningsliv, lokale fællesskaber og godt naboskab er et særkende for Rødovre. Og det er værdier og muligheder, der skal fortsætte, også når man kommer op i alderen. Sundhed og fællesskaber hænger tæt sammen, og vi skaber gode rammer for et rigt socialt liv gennem støtte til foreningerne, men også ved at åbne vores plejehjem op for andre borgere og foreninger, for eksempel i plejehjemmenes caféer, lokaler og de ydre omgivelser. Det skaber liv og fællesskab på tværs af livssituationer og generationer.

Vi vil mindske ensomhed blandt ældre

Når man bliver ældre, er man i en livssituation, hvor man kan miste nære pårørende, måske sin ægtefælle og tætte venner. En situation hvor ensomheden kan blive stor. I Rødovre er vi opmærksomme på ensomme ældre borgere, og medarbejderne inviterer til eller orienterer om aktiviteter, der kan have interesse for den enkelte. Det kan være gennem nogle af de mange klubber, foreninger og organisationer for pensionister, der findes i Rødovre eller gennem ordningen med selvbestemte aktiviteter, hvor den ældre selv kan afgøre, hvad tiden med ekstra hjælp og støtte fra personalet skal gå til.

Vi værdsætter samarbejdet med de pårørende

De pårørende er en væsentlig del af de ældres liv og er med til at øge borgerens livskvalitet. For borgeren og for kommunens medarbejdere er det en stor hjælp, at de pårørende bidrager med viden om og støtte til borgeren. Vi arbejder dialogbaseret med borgerne og deres pårørende, så alle oplever, at deres bidrag er vigtigt og værdsat. Det er forskelligt, hvor meget hjælp man vil modtage fra sin familie eller øvrige pårørende, og det er forskelligt, hvor meget hjælp og støtte man som pårørende kan og vil give. Derfor prioriterer vi forventningsafstemning med borgeren og de pårørende. Vi respekterer, at der er borgere, der ikke ønsker hjælp fra deres pårørende, og at der er pårørende, som ikke kan eller vil hjælpe.

Det kan være hårdt at være pårørende. Vi er opmærksomme på de pårørende, og tilbyder hjælp, når byrden bliver stor. Det gør vi både i det direkte møde med de pårørende og gennem forskellige tilbud om aflastning og rådgivning. 

Tak til: Politikken er blevet til på baggrund af dialog med borgere i Rødovre, særligt i forbindelse med borgermøder i 2018 og 2021, hvor der kom mange brugbare input og ved interviews med borgere i efteråret 2021. En stor tak til alle, der har bidraget. Også en tak til den ældrepolitiske følgegruppe, hvor der har været en god og konstruktiv dialog om Ældre- og Værdighedspolitikken.

Rødovre Kommunes ældre- og værdighedspolitik

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider