Beskæftigelsespolitik

Rødovre er en af landets bedste velfærdskommuner. Vores vision er: Vi skaber det gode liv med lige muligheder for uddannelse og beskæftigelse for alle.

I Rødovre vil vi sikre velfærd og trivsel sammen med borgerne, så de uanset livssituation får den rette og tidlige hjælp til job og uddannelse. Det kommer hele familien til gode. I Rødovre tager vi ansvar for vores eget liv og hinanden, og der skal være plads til alle. Vi vil styrke arbejdsmarkedet sammen med virksomhederne, og dermed velfærden i lokalsamfundet. Rødovre Kommune er en kompetent samarbejdspartner, som sikrer kvalificeret arbejdskraft og understøtter det rummelige arbejdsmarked.

Beskæftigelsespolitik

Fold alle ud

Forord

Rødovre er en by i vækst. Som en del af hovedstaden er Rødovre både attraktiv som bopælskommune, og som en del af metropolen for beskæftigelse og uddannelse i Øresundsregionen. Der bliver bygget mange nye boliger i kommunen de kommende år, og vi forventer ca. 6.000 nye borgere frem til 2025.

Rødovre har udviklet sig i takt med det øvrige velfærdssamfund. Vi står, som mange af landets kommuner, over for demografiske udfordringer og voksende velfærdsudgifter. Skal vi sikre velfærden for fremtidens generationer, skal vi finde nye måder at løse opgaverne på, også lokalt i Rødovre.

Ambitionsniveauet er højt. Rødovre skal være en af landets bedste velfærdskommuner. Derfor investerer vi i beskæftigelsesindsatsen nu og i årene, der kommer. Vi sikrer velfærd og trivsel sammen med borgerne. Vores ambition er at skabe det gode liv for Rødovres borgere med uddannelse og beskæftigelse.

Rødovre er en kommune for både borgere og virksomheder. Virksomhederne har et solidt samarbejde med Rødovre Kommune om kvalificeret arbejdskraft, og virksomhederne er vores bedste samarbejdspartnere, når ledigheden skal bekæmpes, og når syge- meldte hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi ser det at have et uddannelses- og arbejdsliv som afgørende for den enkelte borgers og familiens trivsel. Det er givende at deltage i et arbejdsfællesskab, som skaber sociale relationer, selvforsørgelse og selvbestemmelse over eget liv gennem egne handlemuligheder. Vi står sammen om Rødovre.

Sammen med borgerne er vores mål, at alle får en uddannelse og et job. Sammen tager vi ansvar for vores eget liv og for hinanden. Sammen finder vi langsigtede løsninger, der giver mening og skaber plads til alle. Beskæftigelsespolitikken er tænkt som en politik for hele arbejdsmarkedet, ikke kun for borgere der er ramt af ledighed. Ved at styrke mulighederne for alle på arbejdsmarkedet understøtter vi for alvor et fleksibelt arbejdsmarked og skaber muligheder, før ledighed skulle ramme den enkelte borger.

Sammen med virksomhederne styrker vi arbejds- markedet og velfærden. Vi bidrager til kvalificeret arbejdskraft, og sammen skaber vi et rummeligt arbejdsmarked til gavn for både virksomheder og borgere. Sammen investerer vi i uddannelse og kompetenceudvikling, så vi sikrer vækst og konkurrenceevne.

Beskæftigelsespolitikken er udarbejdet i samarbejde med borgere, virksomheder, arbejdsmarkedets par- ter, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, samt lokale råd i Rødovre. Tusind tak til alle, der har bidraget, så vi i fællesskab kan skabe et solidt grundlag for en vellykket beskæftigelsesindsats i årene, der kommer.

Det er det gode samarbejde mellem borgere, virksomheder og Rødovre Kommune, der skaber gode liv, vækst og velfærd. Det er dét beskæftigelsespolitik handler om.

BRITT JENSEN
Borgmester

MICHEL BERG
Formand for Beskæftigelsesudvalget

Indledning

Beskæftigelsespolitikken beskriver den overordnede vision og de strategiske mål for beskæftigelsesindsatsen. Politikken danner grundlaget for de prioriteringer og konkrete aktiviteter i den beskæftigelsesplan, der bliver godkendt af Kommunalbestyrelsen hvert år. Prioriteringerne sker på bagrund af de aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet både på landsplan og i Rødovre.

Med politikken vil vi medvirke til at realisere FN’s Verdensmål, som er en del af den samlede Rødovrestrategi 2020 om en bæredygtig udvikling i Rødovre. Vi vil understøtte verdensmålene ved at fremme en vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, samt arbejde for grøn omstilling og anstændigt arbejde til alle.

Derudover arbejder vi for at understøtte verdensmålet om kvalitetsuddannelse ved at fremme alles muligheder for livslang læring.

Beskæftigelsespolitikken handler om alt det, vi som samfund gør: Når unge ikke går den lige vej fra skole til uddannelse og videre i job. Når virksom- heder og borgere ikke finder hinanden. Eller når menneskers livsvilkår ikke giver dem lige muligheder for at deltage i uddannelse eller på arbejds- markedet.

Vi har fokus på det enkelte menneskes livssituation, som kan række ud over en beskæftigelses- indsats. Derfor arbejder vi i Rødovre Kommune tværgående med at forebygge gennem en tid- lig indsats. Derfor er der sammenhæng med de øvrige politikområder i kommunen på social- og sundhedsområdet, på børne- og ungeområdet og erhvervsområdet mv.

Sammen med borgerne

Beskæftigelsespolitikken berører alle borgere i kommunen. Borgere på arbejdsmarkedet og i uddannelse har et sikkerhedsnet, hvis de bliver syge eller mister deres arbejde. Ledige og sygemeldte kan få den rette hjælp til igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Størstedelen af de borgere, der er i kontakt med jobcentret, har brug for en kortvarig støtte til virksomhedskontakt og jobsøgning efter en periode med ledighed eller sygdom.

Nogle borgere kan have flere udfordringer end ledighed, for eksempel med helbred, økonomi eller bolig. De kan dermed have behov for en langvarig og tværfaglig indsats med hjælp fra flere steder, som skal tilbydes sideløbende med uddannelse og job.

En mindre gruppe har brug for at finde noget meningsfuldt at stå op til hver dag, da de ikke umiddelbart har mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller påbegynde en uddannelse. De skal have mulighed for at blive en del af et fælles- skab med plads til skånsomme aktiviteter.

Nogle unge mistrives – allerede i grundskolen eller senere i deres uddannelsesforløb. En voksende andel af unge har psykiske udfordringer i forskellig grad, der kan gøre det svært at trives og dermed også vælge og gennemføre en uddannelse. Disse unge har brug for en tidlig indsats, så de kan få en god start på voksenlivet.

Uanset livssituation handler det om at støtte borgerne og deres familier i at skabe det gode liv gennem en helhedsorienteret indsats.

Befolkningen i Rødovre

 • Arbejdsstyrken er omkring 20.000 borgere.  Ca. 4.500 bor og arbejder i Rødovre.
 • Ca. 6.000 borgere er i kontakt med  jobcentret årligt.
 • Løbende er godt 3.000 borgere i en indsats  i jobcentret
 • Godt 2/3 af borgerne har en indsats på  under ét år.
 • Næsten 1/3 er i jobcentret i mere end ét år.
 • Ca. 30 % af befolkningen er ufaglærte.
 • Ca. 17 % af befolkningen er på offentlig  forsørgelse.

Sammen med virksomhederne

Beskæftigelsespolitikken skaber et fundament for et samfund, der arbejder sammen, og derved for- mår at løse aktuelle og kommende udfordringer på arbejdsmarkedet. Her er virksomhederne en helt central samarbejdspartner for kommunen. Der ligger mange virksomheder i, og rundt om, Rødovre. Det betyder, at der findes over én million arbejdspladser inden for 30 minutters transporttid fra Rødovre. Kommunen samarbejder med virksomheder, både i og uden for byen, om beskæftigelse på ordinære og særlige vilkår.

I Rødovre er der overvejende små og mellemstore virksomheder, som primært beskæftiger sig med håndværk, mindre industri og serviceerhverv. Nogle virksomheder har rødder i Rødovre, er familieejede gennem flere generationer og har skabt arbejdspladser gennem mange år. Andre er nyoprettede virksomheder af iværksættere, der brænder for at skabe vækst gennem nye initiativer.

Fælles for dem er, at det er virksomheder med stærke værdier om fællesskab, som ser sig selv som en del af lokalsamfundet og gerne vil give noget tilbage til byen og hjælpe dem, de kan – både borgere og lokale foreninger. Samtidig har virksomhederne brug for, at kommunen giver noget tilbage til dem og hjælper med rekruttering og kvalificeret arbejdskraft.

Rødovres samarbejde med virksomheder

 • Rødovre Kommune har ca. 1.200  enkeltmandsvirksomheder.
 • Årligt udarbejdes ca. 1.200 samarbejdsaftaler  mellem virksomheder i regionen og jobcentret.
 • Rødovre Jobcenter samarbejder med mange virksomheder - 60 % ligger uden for Rødovre.
 • Rødovre Kommune bruger ved udbud sociale  klausuler, hvor virksomheden forpligter sig til en social indsats.

Værdier

Vi ser på borgerens samlede livssituation

I Rødovre Kommune er en værdig sagsbehandling, at borgernes samlede livssituation, eget perspektiv og forslag til indsatser er udgangspunktet for en meningsfuld og målrettet indsats. Vores indsatser tager afsæt i en professionel, faglig helhedsvurdering med udgangspunkt i det enkelte menneske og dennes familie og netværk.

Vi finder sammenhængende indsatser

Mennesker har forskellige behov og ønsker, og de skal derfor have forskellige indsatser – vi behandler borgere lige, men ikke ens. Det betyder, at nogle borgere har brug for en enkelt indsats i en kort periode, mens andre borgere, med flere udfordringer ud over ledighed, har brug for en koordineret, sammenhængende og tværfaglig indsats fra flere fagområder.

Vi skaber overblik over krav og muligheder

Vi stiller tydelige og realistiske forventninger og krav til borgerne med respekt for deres aktuelle livsvilkår. Det skal være gennemsigtigt for borgerne, hvilke muligheder de har, og hvilke forventnin- ger der bliver stillet til dem – det skaber tryghed og forudsigelighed, som er særligt vigtigt i en sårbar situation.

Vi finder pladser i fællesskaber

Alle mennesker har brug for at være en del af et fællesskab, fordi det giver selvværd, selvtillid og livskvalitet. Det kan være et arbejds- eller uddannelsesfællesskab, at deltage i kultur- og foreningslivet eller sundhedsfremmende aktiviteter. Uanset livssituation, udfordringer eller begrænsninger, kan den enkelte borger blive en del af et fællesskab.

Vi løser udfordringerne sammen 

Vi medvirker til at skabe et fleksibelt lokalt arbejdsmarked, hvor vi sammen med virksomhederne løser udfordringer med rekruttering. Det er afgørende, at virksomhederne har jobs til vores borgere, og vi vil bidrage til, at borgerne har de efterspurgte kompetencer. Sammen skal vi sikre, at der er plads til alle på arbejdsmarkedet. Vi kommunikerer åbent, troværdigt og professionelt med virksomhederne.

Vision

Rødovre er en af landets bedste velfærdskommuner

Vores vision er: Vi skaber det gode liv med lige muligheder for uddannelse og beskæftigelse for alle.

I Rødovre vil vi:

 • Sikre velfærd og trivsel sammen med borgerne, så de uanset livssituation får den rette og tidlige hjælp til job og uddannelse. Det kommer hele familien til gode. I Rødovre tager vi ansvar for vores eget liv og hinanden, og der skal være plads til alle.
 • Styrke arbejdsmarkedet sammen med virksomhederne, og dermed velfærden i lokalsamfundet. Rødovre Kommune er en kompetent samarbejdspartner, som sikrer kvalificeret arbejdskraft og understøtter det rummelige arbejdsmarked.

Strategiske mål

For at realisere visionen arbejder vi med fire strategiske mål:

Strategimål 1: Vi styrker arbejdsmarkedet sammen med virksomhederne
Strategimål 2: Vi sætter ind med en tidlig indsats
Strategimål 3: Vi investerer i langsigtede løsninger
Strategimål 4: Vi bygger bro til meningsfulde fællesskaber

Strategimål 1: Vi styrker arbejdsmarkedet sammen med virksomhederne

Kvalificeret arbejdskraft

For at vi i Rødovre Kommune kan skabe vækst og velfærd, er det helt afgørende at have et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhederne har de bedste rammer med kvalificeret arbejdskraft. Jobcentrets kerneopgave er at medvirke til, at virksomhederne har den nødvendige og kompetente arbejdskraft til rådighed. Vi vil lette virksomhedernes adgang til arbejdskraft på både ordinære og særlige vilkår, og her kan jobcentret hjælpe med at finde et match mellem borgernes kompetencer og virksomhedernes behov.

Vi vil fortsat arbejde for at styrke et godt image, som er afgørende for kommunens evne til at fastholde og tiltrække succesfulde virksomheder og kvalificerede medarbejdere. Vi skal have fokus på et vellykket samarbejde og branding af virksomheder, der gør en forskel.

Stærkt virksomhedssamarbejde

Rødovre Kommune skal være en synlig samarbejdspart for virksomhederne. Det skal være klart, hvilke muligheder virksomhederne har for at få hjælp til rekruttering og for at bidrage til det rummelige arbejdsmarked. Der skal være én tydelig indgang til samarbejdet med kommunen, og så vidt muligt med én fast kontaktperson.

Grundlaget for et styrket samarbejde mellem kommune og virksomhed er dialog og klar forventningsafstemning. Vi skal have et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde, hvor begge parter ser værdien i fællesskabet. Sammen med virksomhederne vil vi udvikle Rødovres arbejdsstyrke og udvide arbejdsfællesskabet lokalt og regionalt.

Et arbejdsmarked for alle

Jobcentret spiller en central rolle som den foretrukne samarbejdspartner for virksomhederne, også når det drejer sig om det rummelige arbejdsmarked.

Virksomhederne er nøglen til at få flere borgere på arbejdsmarkedet. Sammen kan vi løfte indsatsen for, at borgere med andre udfordringer end ledighed kan få et arbejde.

Vi vil have fokus på partnerskaber med virksomheder, der ønsker et samarbejde i forhold til sygemeldte borgere og et bredere samarbejde om det rummelige arbejdsmarked. Vores samarbejde skal skabe værdi for alle. For den ledige, som bliver en del af arbejdsfællesskabet. For virksomheden økonomisk og socialt. Og for kommunen til at skabe velfærd. Lav ledighed og færre udgifter til forsørgelse er med til at skabe forudsætningen for, at vi har råd til velfærd for alle borgere og familier i Rødovre.

Rødovre Kommune vil som arbejdsplads tage socialt ansvar for at bidrage med løsninger til det rummelige arbejdsmarked med plads til forskellighed.

Strategimål 2: Vi sætter ind med en tidlig indsats

Det første møde

Grundlaget for et godt samarbejde ligger i det første møde. Når vi møder borgeren første gang, ser vi det hele menneske og får hurtigt afklaret, hvad der fylder mest. Vores udgangspunkt er, at jobbet er det første skridt i borgerens udvikling, og de fleste borgere har brug for en kortvarig indsats. Nogle borgere har brug for en længerevarende indsats, hvor der er fokus på de udfordringer i deres liv, som blokerer for at komme i gang med uddannelse eller job.

Mistrivsel og sociale udfordringer må ikke gå i arv. I familier med mistrivsel gør vi en særlig indsats med en håndholdt og koordineret tværfaglig indsats for hele familien. Vi har et stærkt samarbejde på tværs og viden om hinandens arbejdsområder, både i kommunen og blandt øvrige i staten og regionen.

Job og helbred hænger sammen

Borgernes helbred kan have betydning for deres muligheder for at få job, mens en manglende eller ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet omvendt kan bidrage til at forværre borgernes helbred. Vi hjælper med at løse disse udfordringer og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med andre indsatser i psykiatrien eller på sundhedsområdet.

I Rødovre er der borgere, som på grund af helbredsmæssige eller sociale årsager har været væk fra arbejdsmarkedet i en lang årrække. Vi anerkender, at offentlig hjælp ikke altid er tilstrækkelig eller meningsfuld. Vi har også borgere, som har store udfordringer med at deltage på arbejdsmarkedet. Der kan være tilfælde, hvor et job på helt særlige vilkår, eller førtidspension, er den bedste og mest værdige løsning.

En god start for alle unge

De unge er vores fremtid, og i Rødovre Kommune har vi den største opmærksomhed på, at alle unge får en uddannelse og et job, som gør, at de kan leve det liv, de ønsker. Uddannelse er den sikreste vej til en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet med færre sygedage, højere livsindkomst, færre ledighedsperioder og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. I Rødovre investerer vi i uddannelse og guider de unge i retningen af uddannelser med fremtidige jobmuligheder, herunder erhvervsuddannelserne. Vi har en professionel uddannelsesvejledning for alle, der har brug for det.

De fleste unge går vejen fra grundskole til ungdomsskole og videre til uddannelse eller job uden de store bump på vejen. Andre unge møder flere udfordringer på deres vej. Vi arbejder tæt sammen med skolerne og tilbyder tidlig hjælp til de børn og unge, der har brug for det.

Når unge har et handicap eller behov for behandling i sundhedssystemet, er vi forberedt og koordinerer indsatsen sammen med familien. Vi sikrer, at de unge ikke bliver tabt i overgangen fra grundskolen og videre i uddannelsessystemet eller i job. Frafald på ungdomsuddannelser skal modsvares af god uddannelsesvejledning. I den kommunale ungevejledning følger vi de unge helt fra grundskolen til gennemført uddannelse og job. Vi har tilbud til de unge, hvor livet og samfundet ikke er helt lige til.

Strategimål 3: Vi investerer i langsigtede løsninger

Trygt arbejdsliv

I Rødovre Kommune vil vi skabe lige muligheder for, at borgerne får et trygt arbejdsliv, hvor de er selvforsørgende gennem et uddannelses- eller arbejdsfællesskab. Mange borgere er aktive på arbejdsmarkedet og har brug for vished om, at der er muligheder for at få hjælp, hvis de bliver arbejdsløse. Vi tilrettelægger indsatsen efter borgernes livssituation og har særligt fokus på at hjælpe udsatte grupper til at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det kan sætte dybe spor at miste sit arbejde både for den enkelte og omgivelserne. Derfor vil vi undgå, at ledighed bliver længerevarende. Det bedste værn mod ledighed er uddannelse og opkvalificering. Det er en nødvendig investering i en langsigtet løsning, som giver flere jobmuligheder og udvikler den enkelte – og er til gavn for samfundet. Vi finder løsninger sammen med relevante aktører, som a-kasser, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der medvirker til at støtte op om borgerens livssituation.

Målrettet opkvalificering

Vi skal give borgerne en målrettet, individuel opkvalificering til arbejdsmarkedet ud fra deres aktuelle livssituation som ledig eller sygemeldt. Vi vil følge udviklingen i samfundet og udnytte de muligheder, der opstår.

En væsentlig del af at skabe langsigtede løsninger er at investere i mere uddannelse og opkvalificering, som er brancherettet og klæder borgerne på til et job, dér hvor der mangler arbejdskraft. Vi har fokus på at opkvalificere arbejdsstyrken ved, at flere ufaglærte bliver faglærte, så der skabes et stabilt og trygt arbejdsliv for dem og deres familier. Samtidig støtter vi op om målrettet opkvalificering af den voksende gruppe af vidensarbejdere i Rødovre. Alle faggrupper vil løbende skulle tilpasse sig og tillære nye digitale færdigheder, og vi understøtter borgerne i denne udvikling.

Vi har fokus på, at borgerne har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at indgå i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab.

Overblik over muligheder

Vi tror på, at uddannelse er vejen til et arbejde og selvforsørgelse, og vi investerer i vores borgere med uddannelse og kompetenceudvikling. Vi tilbyder uddannelsesvejledning til ledige, ufaglærte og kortuddannede, der understøtter, at flere bliver interesseret i at tage en uddannelse. Her vil vi synliggøre vejen mellem opkvalificering og jobmulighed, så det skaber overblik for borgeren.

Vi hjælper borgerne med at nå deres drømme og se mulighederne for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Nogle kan have brug for at få inspiration til at finde deres vej til drømmejobbet gennem praktik eller arbejdsprøvning, før de vælger uddannelse. Der skal være mulighed for at afprøve forskellige retninger, før man finder den rigtige. Her samarbejder vi tæt med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Strategimål 4: vi bygger bro til meningsfulde fællesskaber

Plads i et arbejdsfællesskab

I Rødovre Kommune arbejder vi for, at så mange borgere, som muligt, bliver selvforsørgende og får en plads i et arbejdsfællesskab. Arbejdsfællesskaber giver selvværd, selvstændighed og livskvalitet for den enkelte. Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og evner til at skabe et godt liv for sig selv og deres nærmeste – sammen med andre.

Vi skaber muligheder for, at alle kan være en del af et arbejdsfællesskab uanset de vilkår, de har i livet. Sammen med virksomhederne bidrager vi til at opbygge og udvikle nye jobmuligheder til gavn for både virksomheder og borgere.

Det handler ikke kun om at komme ind på arbejdsmarkedet, men også om at fastholde til- knytningen til arbejdsmarkedet ved sygdom, eller når noget i livet går skævt. Vi hjælper borgeren tilbage i job så hurtigt som muligt med en sammenhængende indsats.

Meningsfulde  fællesskaber

Rødovre Kommune er et stærkt lokalsamfund med mange frivillige sociale fællesskaber, idræts- fælleskaber og et rigt kulturliv. Deltagelse i fælleskaber og aktiviteter på kultur- og sundhedsområdet kan give personlige og faglige kompetencer, der kan bringe borgerne nærmere job på ordinære eller særlige vilkår, eller i det hele taget bringe dem tættere på at kunne tackle livet og skabe en god tilværelse for dem selv. Vi bygger bro til meningsfulde fællesskaber for borgerne som et skridt på vejen til job eller uddannelse.

Vi skaber muligheder for at følge borgerne godt på vej. Virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige kan danne følgeskab for de borgere, der har brug for at blive fulgt og holde fast i deres forløb. Vi hjælper med at skabe kontakt til virksomheder og foreninger gennem partnerskaber.

Beskæftigelsespolitik

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider