Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitikken beskriver en fælles retning for, hvordan vi forener mange gode kræfter og ressourcer for at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne i en fireårig periode. Politikken omfatter en bred skare af aktører, som er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningspolitik

Fold alle ud

Sammen om Rødovre

Rødovre Kommunes vision viser vejen til en god, levende og attraktiv kommune med et stærkt fællesskab, hvor nærvær og samvær mellem mennesker er i fokus. Visionen forfølges ad fire veje, der bredt set handler om at: 1. Styrke den offentlige samtale, 2. Skabe velfærden sammen med borgerne, 3. Løse opgaverne i fællesskab og 4. Hjælpe dem, der har behov.

Vi har i Rødovre Kommune et mangfoldigt og velfungerende forenings- og fritidsliv, der samler borgerne om meningsgivende aktiviteter og fællesskaber. De mange aktører indenfor det folkeoplysende arbejde leverer konkrete bud på tiltag, der følger de fire ovennævnte veje for at indfri visionen, og dermed bidrager de til at skabe en stærk kommune.

Målet med politikken

Folkeoplysningspolitikken i Rødovre Kommune beskriver en fælles retning for, hvordan vi forener mange gode kræfter og ressourcer for at styrke og udvikle de folkeoplysende tilbud til borgerne i en fireårig periode. Politikken omfatter en bred skare af aktører, som er omfattet af Folkeoplysningsloven. Kort beskrevet handler det om:

 • Aktiviteter i det frivillige folkeoplysende foreningsliv - f.eks. idrætsforeninger, spejdere og kulturelle foreninger
 • Undervisning i den folkeoplysende voksenundervisning - f.eks. aftenskoler og studiekredse
 • Fritidsaktiviteter, der finder sted på selvorganiseret basis - f.eks. uformelle løbehold

Folkeoplysningspolitikken beskriver ambitionsniveauet, rammevilkårene og det brede samarbejde inden for folkeoplysningen. Samtidig fremhæver den en række konkrete indsatsområder, vi prioriterer for at udvikle og styrke området i den periode, politikken dækker. De mange folkeoplysende initiativer grænser ofte op til initiativer, der er omfattet af andre sideordnede politikker i Rødovre Kommune. 

Det kan f.eks. være indenfor:

 • Frivillighedspolitikken – f.eks. et samarbejde med en patientforening
 • Børne- og Ungepolitikken – f.eks. en forenings bidrag til Åben Skole forløb i den lokale skole
 • Sundhedspolitikken - f.eks. en forenings fokus på at arbejde med sund kost og bevægelse

I arbejdet med at udmønte Folkeoplysningspolitikken i praksis vil der være relevante, underliggende styringsredskaber som f.eks.:

 • Strategier
 • Handlingsplaner
 • Retningslinjer for tilskudsregler
 • Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Målet med politikken er derfor at være retningsgivende og angive konkrete prioriteringer på området, mens mere operationelle redskaber fastlægger, hvordan folkeoplysningen arbejder og udvikles i praksis.

Folkeoplysningens formål i Rødovre Kommune

Gennem undervisning, aktiviteter og forpligtende fællesskaber er det målet med folkeoplysningen i Rødovre Kommune, at enhver borger får mulighed for at styrke sin evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Folkeoplysningen understøtter det levende demokrati lige fra det nære foreningsfællesskab til større demokratiske fællesskaber i hele kommunen. Folkeoplysningen bygger på den enkelte borgers aktive deltagelse og mulighed for at udfolde sig - individuelt og sammen med andre – i initiativer, der bygger på ønsket om, at borgerne styrkes:

 • Fysisk
 • Mentalt
 • Intellektuelt
 • Dannelsesmæssigt
 • Socialt

Set i et større perspektiv er det samtidig målet med folkeoplysningen, at den opbygger lokal sammenhængskraft og udvikler åbne, demokratiske og attraktive fællesskaber, der giver nuværende borgere og nye tilflyttere lyst til at deltage – både som udøvere og frivillige ledere.

Fire indsatser i Folkeoplysningspolitikken i 2019-2022

1. Flere borgere deltager aktivt

Folkeoplysningens målgrupper bliver i perioden udvidet, så flere mennesker får øje på muligheder og aktivt bliver opfordret til at deltage i de folkeoplysende tilbud.

Vi ønsker især at:

 • Børn og unge under 25 år bliver prioriteret højt med tilskud og adgang til faciliteter mv.
 • Sætte fokus på, at piger og kvinder i alle aldre bliver mere idrætsaktive
 • Udsatte børn og unge får en håndsrækning til at deltage i foreningslivet, hvis forskellige økonomiske eller praktiske barrierer står i vejen
 • Kommunikere aktivt, synligt og motiverende om muligheder for, at borgerne uanset alder deltager i de folkeoplysende tilbud

2. Foreningernes ressourcer bliver styrket

Foreningen som ramme for folkeoplysende aktiviteter og voksenundervisning bliver i perioden udviklet og styrket.

Vi ønsker især at:

 • Anerkende og motivere vores frivillige foreningsledere, bl.a. ved at gøre det enkelt og administrativt let at være frivillig
 • Investere i uddannelse og kurser, der styrker de frivilliges evner og lyst til at drive folkeoplysende aktivitetstilbud
 • Understøtte en stærkere organisatorisk robusthed i foreningslivet, som dermed kan agere i forhold til forandringer, øget kompleksitet og større krav fra omverdenen
 • Skabe mulighed for, at foreningerne udvikler og fornyer sig i forhold til f.eks. tilbud, deltagelsesformer, frivilligtilknytning, tilgængelighed osv.

3. Faciliteter understøtter aktivitet og mange brugere

Flest mulige borgere skal have adgang til attraktive og relevante fysiske faciliteter, der understøtter de folkeoplysende aktiviteter og voksenundervisningen indenfor det tilgængelige økonomiske råderum for anlæg og drift af fysiske faciliteter.

Vi ønsker især at:

 • Borgere med en lav mobilitet har adgang til at deltage i folkeoplysende tilbud i deres nærområde
 • Opfordre til og understøtte en omstilling, hvor flere foreninger flytter sammen i fælles faciliteter for at komplementere hinanden, udnytte ressourcer bedre og få mulighed for at opgradere kvaliteten af de fysiske rammer
 • Anspore til en brugeradfærd, der sikrer en optimal kapacitetsudnyttelse af offentlige lokaler
 • Byens rum bliver aktiveret og udviklet som arena og mødested for åbne og inkluderende tilbud

4. Samarbejde bredt for at styrke folkeoplysningen

Ved at samarbejde bredt, bidrage konstruktivt og være åbne for omverdenen vil vi understøtte, at Rødovre Kommune giver foreningerne og de mange frivillige aktører på folkeoplysningsområdet mulighed for at skabe værdifulde tilbud og løsninger for borgerne.

Vi ønsker især at:

 • Styrke medejerskab, engagement og råderum blandt aktører, der udviser interesse for at deltage i beslutningsprocesser, ledelse og udvikling af folkeoplysningsområdet
 • Understøtte foreninger, der samarbejder eller indgår partnerskaber med andre om at skabe værdi i kommunen, som rækker ud over foreningens egne cirkler
 • Sætte fokus på at forbedre borgernes sundhed og trivsel i et samspil mellem de folkeoplysende aktiviteter og øvrige kommunale indsatser
 • Belyse området gennem undersøgelser, analyser og rapporter m.v., hvor relevante interessenter bidrager med viden om udviklingen på folkeoplysningsområdet, der herefter danner grundlag for disponeringer
 • Have et velfungerende, repræsentativt og stærkt Folkeoplysningsudvalg, der arbejder helhedsorienteret og skaber forståelse mellem det politiske/administrative niveau og det frivillige foreningsliv og borgerne

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider