Handicappolitik

Med den nye handicappolitik ”Lige muligheder i livet” sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer, at vi alle engagerer os. Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, og vores vision er, at alle borgere i Rødovre har lige muligheder i livet.

Rødovre Kommunes handicappolitik 2017

Fold alle ud

Forord

Med den nye handicappolitik ”Lige muligheder i livet” sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer, at alle engagerer sig.

I 2014 blev vi kåret som Danmarksmester i sociale indsatser af Socialpædagogernes Landsforening, hvor vi lå suverænt nr. 1 – en førsteplads vi ikke fik for ingenting! Rødovre Kommune prioriterer området højt, har gode rammer og mange solide tilbud, der virker. Dem skal vi holde fast i og udvikle. Det er muligt, fordi vi i Rødovre Kommune tør, kan og vil. 

Kommunalbestyrelsens vision er, at Rødovre Kommune er landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet. Rødovre Kommune vil arbejde for, at borgere med handicap kan tage beslutninger om eget liv og få den nødvendige støtte til dette.

Det er vigtigt, at kommunen skaber sammenhæng i tilbuddene. Det er med til at sikre lige muligheder. Mennesker er forskellige, og det er vigtigt at finde fleksible og holdbare løsninger i et tillidsfuldt samarbejde mellem borger, pårørende og fagperson. Det er samtidig vigtigt, at støtten gives tidligt, så vanskeligheder ikke vokser sig store.

Der er både plads til og brug for alle i det fællesskab, som vores lokalsamfund udgør. Når borgere deltager i sociale fællesskaber, oplever de at være en ligeværdig del af samfundet. Med Kommunalbestyrelsens vision for velfærdsfornyelse ”Sammen om Rødovre” understreger vi, at fællesskab er en bærende kraft i vores lokalsamfund. Rødovres fællesskaber skal styrkes ved, at borgerne i endnu højere grad mødes på tværs af forskelligheder, hvad enten det er på arbejdspladsen, på uddannelsen eller i foreningerne.

I Rødovre skal det være let for mennesker med handicap at deltage i samfundslivet, og omgivelserne skal være tilgængelige og trygge. I takt med at samfundet bliver digitaliseret, og velfærdsteknologiske hjælpemidler er tilgængelige, vil Rødovre Kommune have fokus på, at alle kan være med. Velfærdsteknologi kan gøre en forskel i borgernes liv i forhold til dagligdagens gøremål og kan være med til at fremme selvstændigheden for nogle grupper.

Kommunalbestyrelsen ønsker med handicappolitikken at skabe dialog om de vilkår og betingelser, som mennesker med handicap lever med i Rødovre. Samtidig er politikken et fælles grundlag for alle medarbejdere i Rødovre Kommune. Handicappolitikken skal ses i samspil med Rødovre Kommunes øvrige politikker, for eksempel Børne- og Ungepolitikken, Sundhedspolitikken og Udsattepolitikken.

Erik Nielsen
Borgmester

Britt Jensen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget

En levende handicappolitik

Handicappolitikken skal omsættes til handlinger, der gør en forskel for borgere i Rødovre, som har et handicap, og deres pårørende.

Derfor står politikken ikke alene. Til politikken hører en toårig handleplan, der beskriver Rødovre Kommunes indsatser i forhold til at nå strategimålene. De konkrete indsatser er både borgere, medarbejdere og andre aktører med til at udvikle – det skaber et bredt ejerskab. Her er Handicaprådet er en vigtig samarbejdspart for kommunen, og rådet kan også være med til at gennemføre de konkrete indsatser og aktiviteter.

Rådet har kontakt til et bredt bagland af forskellige tilbud, aktiviteter, handicaporganisationer og handicapgrupper, som har stor viden og erfaringer med, hvordan Rødovre Kommune konkret kan fremme lige muligheder og et liv på egne præmisser.

Hvert år gør kommunen status på indsatserne.

Hvem handler politikken om?

Denne politik favner bredt og handler om børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel, sensorisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, samt kommunikationsvanskeligheder. Mennesker med handicap lever vidt forskellige liv – som far eller mor, onkel eller tante, kæreste, studerende, gartner eller kvantefysiker. Fællesnævneren er, at de kan møde forhindringer i forhold til at deltage i samfundslivet. 

Rødovre Kommune følger FN’s Handicapkonventions definition af, at personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. 

Det samfundsrelaterede handicapbegreb understreger, at handicappet opstår i mødet med det omgivende samfund og de forhindringer, der findes her. Der er fokus på omgivelserne frem for personen, og i takt med at omgivelserne udvikler sig, gør handicappet det også. Handicapbegrebet er således dynamisk og kan ændre sig over tid. 

Men én ting er et idealsamfund, hvor omgivelserne er indrettet, så funktionsnedsættelser ikke er et handicap – en anden ting er virkeligheden. Her kan være svært at kompensere fuldt ud, og derfor vil mennesker med funktionsnedsættelser i forskellige situationer opleve begrænsninger og dermed handicap. 

I politikken bruges mennesker med handicap som den gængse betegnelse for mennesker med en fysisk, psykisk, intellektuel og/eller sensorisk funktionsnedsættelse, samt kommunikationsvanskeligheder. 

Tilgange og værdier

FN´s Handicapkonvention er et centralt grundlag for Rødovre Kommunes arbejde. Konventionen skal sikre grundlæggende menneskerettigheder for mennesker med alle slags handicap. Handicapkonventionen indeholder mål om, at samfundet skal fjerne forhindringer, så personer med handicap får samme muligheder som andre. Konventionen fastlægger forskellige rettigheder som for eksempel lige ret til uddannelse og arbejde, ret til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter, ret til indflydelse, ret til at bo, hvor man ønsker og med hvem man ønsker, og med den støtte man har behov for.

Handicapkonventionen sætter sammen med dansk lovgivning og de danske grundprincipper om kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling på handicapområdet rammen for, hvilke mål Rødovre Kommune skal leve op til for at sikre, at personer med handicap har de samme muligheder som alle andre.

Rødovre Kommune tager i Handicappolitikken udgangspunkt i disse tilgange og værdier:

Vi behandler alle lige – men ikke ens

Rødovre Kommune ser alle mennesker som ligeværdige. Mennesker er forskellige og kræver derfor forskellige tilgange og tilbud. Den konkrete og individuelle vurdering er hjørnestenen i samarbejdet mellem borger og fagperson om at finde fleksible løsninger. 

Vi har positive forventninger til alle 

Det er vigtigt at have positive forventninger til alle. Det påvirker motivation og læring og er en væsentlig drivkraft for udvikling. Forventningerne skal samtidig være realistiske. Det kræver en løbende dialog mellem borger og fagperson at have og fastholde positive og realistiske forventninger. 

Vi finder holdbare løsninger  

I Rødovre er vi gode til at finde løsninger sammen. Det kræver en åben dialog og fagpersoner, der er gode til at lytte. Løsningerne skal være holdbare og give mening for den enkelte borger. Rødovre Kommune vil derudover sætte fokus på, at de rammer, der definerer samarbejdet, er konkrete og forståelige.

Vi har fokus på rehabilitering og habilitering 

Rehabilitering er en vigtig indsats til mennesker med handicap, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne. På lige fod med rehabilitering fokuserer Rødovre Kommune på habilitering. En vigtig indsats, der sigter mod at bevare og styrke mennesker med handicaps evner og funktionsniveau. Ved at opnå den bedst mulige funktionsevne har personer med handicap bedre forudsætninger for at kunne leve et selvstændigt liv.

Vision

Rødovre Kommune vil være landets bedste kommune for borgere med handicap, hvor alle har lige muligheder i livet.

For at realisere visionen arbejder Rødovre Kommune med fire strategimål: 

 1. ) Et ligeværdigt liv 
 2. ) Sammenhæng skaber tryghed
 3. ) Stærke lokale fællesskaber
 4. ) Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger

Strategimål 1 - Et ligeværdigt liv

Vi arbejder for lige muligheder for alle

Ligeværd er den bærende værdi i handicappolitikken. Personer med handicap skal have de samme muligheder som alle andre for at skabe sig en god hverdag med uddannelse, arbejde, familie, venner og fritidsinteresser. Rødovre Kommune skal sikre, at det er muligt for mennesker med handicap at nyde denne rettighed og deltage i lokalsamfundet. 

Rødovre Kommune vil styrke den enkeltes mulighed for at tage beslutninger og få den nødvendige støtte til dette. Det gælder særligt for personer med et psykisk handicap, som kan have svært ved at træffe egne beslutninger om hverdagen. Og det gælder uanset alder. Børn og unge med handicap skal kunne udtrykke deres holdninger til eget liv. Vi støtter derfor op om barnets selvstændiggørelse ved overgangen fra barn til voksen, som er vigtig for alle unge – handicap eller ej. 

Vi har positive og realistiske forventninger til alle

Alle har evner, som kan komme i spil og udvikles. Rødovre Kommune sætter derfor fokus på evner, potentiale og drømme. Samtidig er det vigtigt at have forventninger. Det påvirker motivation og læring og er med til at udvikle mennesker. Rødovre Kommune har tydelige og positive forventninger til alle. Det er vigtigt, at forventningerne også er realistiske med respekt for, at den enkelte person bedst kender sine egne behov og begrænsninger.

Vi finder fleksible løsninger, der giver mening for den enkelte

For at behandle alle mennesker lige skal der være forskel på støtte og hjælp: Forskellige mennesker kræver forskellige tilgange. Det er vigtigt at finde fleksible løsninger, som er holdbare og giver mening for den enkelte. Nogle personer kan føle sig stemplet på grund af deres handicap. Her er det afgørende at se på det hele menneske frem for handicappet.

Vi vil bevare, udvikle og styrke borgere med handicaps kompetencer og funktionsniveau

Mennesker med medfødt eller erhvervet handicap har forskellige behov for støtte til at bevare, udvikle og styrke deres evner og funktionsniveau. Rødovre Kommune vil fokusere på den habiliterende og rehabiliterende indsats og så vidt muligt sikre, at kompetencer og funktionsniveau ikke forringes eller går tabt. Ved at opnå den bedst mulige funktionsevne har personer med handicap bedre forudsætninger for at kunne leve et selvstændigt liv.

Strategimål 2 - Sammenhæng skaber tryghed

Vi vil styrke sammenhæng i tilbuddene

Det er vigtigt, at der er sammenhæng i kommunens tilbud. Det er med til at sikre lige muligheder, og derfor vil Rødovre Kommune styrke koordineringen på tværs af fagområder. Gennem tættere samarbejde kan kommunen udnytte rammer og redskaber endnu bedre og mere effektivt. Ligesom borger og fagperson i et tæt samarbejde skal sikre enighed om mål og aktiviteter.

Ens verden forandrer sig markant, når man går fra at være barn til at være voksen, eller man kommer ud for en ulykke eller bliver syg. I disse situationer vil der være særligt behov for støtte. Her er det vigtigt at skabe en tryg overgang og et sammenhængende forløb. Rødovre Kommune vil arbejde for, at ’den gamle’ og ’den nye’ verden hænger sammen. 

Vi vil arbejde for, at der er tillid og åbenhed i samarbejdet mellem borgere, pårørende og fagpersoner

Rødovre Kommune har fokus på borgerens situation og tager borgerens oplevelser alvorligt. Mennesker er forskellige, og løsningerne skal derfor baseres på konkrete og individuelle vurderinger. Det kræver tillid og åbenhed i samarbejdet og tydelige forventninger til hinanden. Et godt samarbejde forudsætter også, at borgerne har tillid til, at fagpersonerne har den fornødne faglige viden og kompetencer. Kommunen vil have fokus på, at medarbejdere er opdaterede på metoder og ny viden. 

Nogle mennesker med handicap kan ikke selv overskue valgmuligheder og konsekvenser, og her spiller de pårørende en afgørende rolle. Rødovre Kommune betragter de pårørende som betydningsfulde samarbejdsparter med unik erfaring og viden. Mange pårørende yder en stor indsats, og kommunen vil støtte op om familiernes forhold. Kommunens fagpersoner yder grundig rådgivning og vejledning om rettigheder og muligheder, så den enkelte og familien får den bedst mulige dagligdag. Rødovre Kommune vil altid – i det omfang borgeren ønsker det – inddrage de pårørende i indsatsen. På den måde finder vi sammen holdbare løsninger.

Vi vil styrke den tidlige tværfaglige indsats og sætte fokus på tidlig helhedsorienteret udredning

Rødovre Kommune vil styrke den tidlige tværfaglige indsats, for jo tidligere der sættes ind, jo større en forskel kan det gøre. Ved at reagere hurtigt på begyndende problemer, forebygges det, at vanskelighederne vokser sig store. Samtidig er det afgørende, at de forskellige fagområder kommer på banen og arbejder tæt sammen.

En tidlig tværfaglig indsats er med til at øge livskvaliteten for personer med handicap og deres pårørende. Rødovre Kommune vil sætte fokus på tidlig helhedsorienteret udredning af børn og unge med handicap. Der skal ydes en hurtig og effektiv hjælp, så kommunen bedst muligt støtter op om barnets og den unges udvikling. 

Strategimål 3 - Stærke lokale fællesskaber

Vi vil styrke mulighederne for, at alle borgere kan tage ansvar for eget liv og deltage i lokalsamfundet

I Rødovre er fællesskabet vores fundament og en bærende kraft. Rødovre Kommune vil styrke fællesskaberne i lokalsamfundet, så alle har lige muligheder for at bidrage, engagere sig og være aktive medborgere. Medborgerskab er at tage ansvar for eget liv efter bedste evne og aktivt bidrage til samfundets udvikling. Mennesker med handicap kan opleve særlige udfordringer som deltagere i fællesskaber og forskellige netværk. Et handicap må ikke være en forhindring for at være medborger.

Vi vil arbejde for, at flere borgere med handicap kan tage en uddannelse og have et arbejdsliv

Mennesker med handicap oplever ofte, at vejen til et aktivt arbejdsliv føles som et forhindringsløb. Derfor er andelen af personer med handicap i beskæftigelse meget lavere end personer uden handicap. Alle borgere skal have lige muligheder for at tage en uddannelse og være en del af en arbejdsplads, hvis det er en realistisk mulighed. Arbejdsmarkedet skal være åbent, inkluderende og fleksibelt, så flere får mulighed for at forsørge sig selv gennem et meningsfuldt arbejde. De fleste mennesker trives i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab, hvor man dagligt har kontakt med andre mennesker.

Rødovre Kommune vil tilstræbe, at mennesker med handicap har mulighed for at udvikle

arbejdsmarkedskompetencer gennem kvalificerede uddannelsestilbud på samme måde som andre borgere i samfundet. Kommunen vil arbejde for, at erhvervslivet ser muligheder i at ansætte mennesker med handicap i såvel ordinære som i særligt beskyttede stillinger. I Rødovre Kommune ser vi mangfoldighed som en ressource. Vi tænker borgere med handicap ind i kommunens arbejdspladser, hvor det giver mening for den enkelte borger og arbejdsplads. 

Vi vil arbejde for at nedbryde fordomme og synliggøre mangfoldigheden i lokalsamfundet  

Mennesker med handicap mødes ikke altid med samme respekt som mennesker uden handicap. Mange bliver mødt med fordomme eller bliver stemplet af samfundet. Rødovre Kommune arbejder for at nedbryde fordomme, flytte holdninger og sikre ligeværdigheden. Mennesker med handicap er en naturlig del af mangfoldigheden i Rødovre, og her vil vi som kommune gå forrest ved at synliggøre dette. 

Vi vil øge mulighederne for, at mennesker med handicap kan deltage i en bred vifte af foreningstilbud

I Rødovre har vi et rigt foreningsliv med gode muligheder for at yde en frivillig indsats og få venskaber for 

livet. Når borgere deltager i foreningsfællesskaber og frivilligt arbejde, føler de sig som en ligeværdig del af lokalsamfundet. Et godt netværk øger desuden den enkeltes selvstændighed og livskvalitet.

Personer med handicap er primært aktive inden for foreninger og organisationer tilknyttet handicapområdet, selvom mange ønsker at være frivillige og deltage i det brede foreningsliv på samme måde som alle andre. Rødovre Kommune vil øge mulighederne for, at mennesker med handicap kan deltage i fællesskaber, hvor handicappet ikke er det fælles udgangspunkt. Kommunen opfordrer derfor foreningslivet til at være nysgerrige og åbne sig endnu mere for nye medlemmer.

Strategimål 4 - Tilgængelige omgivelser og teknologiske muligheder

Vi vil arbejde for tilgængelige og trygge omgivelser

I Rødovre skal det være let for mennesker med handicap at deltage i alle dele af samfundslivet. Rødovre Kommune arbejder for at indrette lokalsamfundet på en måde, så omgivelserne ikke opleves som en hindring for at færdes og leve et aktivt liv. 

Her spiller tilgængelighed en stor rolle. Tilgængelighed handler om lige muligheder for at deltage i samfundets aktiviteter og er en basal forudsætning for at kunne leve et selvstændigt liv. I Rødovre skal vores omgivelser være tilgængelige, anvendelige og trygge. Rødovre Kommunes bygninger skal være fremkommelige for enhver, så mødet med kommunen foregår i ligeværdige rammer.

Vi vil have en alsidig boligmasse med handicapegnede boliger

Det er afgørende at have en tryg og passende bolig tilpasset forskellige behov. De, der foretrækker at bo sammen med andre, skal i vid udstrækning have mulighed for at vælge dette. En alsidig boligmasse udtrykker respekt for forskellighed. Derfor skal Rødovre Kommune så vidt muligt have handicapegnede boliger til de behov, som opstår gennem livet: Ungdomsboliger, bofællesskaber, singleboliger, familieboliger og ældreboliger.

Vi vil støtte op om, at borgere med handicap kan benytte digitale løsninger

Tilgængelighed handler om andet end fysiske rammer og hjælpemidler. I takt med at samfundet bliver digitaliseret, er det vigtigt at tænke i digital tilgængelighed. Digitale løsninger i det offentlige erstatter på nogle områder den personlige betjening og papirbaserede henvendelse. Digitalisering rummer mange gode muligheder for, at personer med handicap kan kommunikere og tilegne sig informationer, men det er en forudsætning, at digitaliseringen er tilgængelig. Rødovre Kommune vil støtte op om, at borgere med handicap kan benytte de digitale løsninger. Det kan øge mulighederne for selv at kunne klare forskellige opgaver og gøre kontakten med det offentlige mere fleksibel. Borgere, som på grund af deres handicap ikke kan benytte digitale løsninger, skal have mulighed for alternativer, når de skal i kontakt med kommunen. 

Vi vil støtte personer med handicap til at kunne bruge velfærdsteknologiske løsninger

Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan fremme livskvaliteten og selvstændigheden hos de fleste. Velfærdsteknologiske hjælpemidler kan også kompensere for handicap og bevare eller udvikle den enkeltes evner. Samtidig kan hjælpemidler og velfærdsteknologi understøtte mange af de rutineopgaver, som i dag udføres af pårørende og kommunens medarbejdere. For at teknologien kan gøre en forskel, skal kommunen støtte personer med handicap til selvstændigt at kunne anvende teknologierne. Først og fremmest skal Rødovre Kommune synliggøre de mange muligheder for, hvordan velfærdsteknologien kan bruges i hverdagen. 

Tak til

Politikken er blevet til på baggrund af dialog og interviews med borgere, foreninger, politikere og medarbejdere i Rødovre.

Udviklingen af handicappolitikken har været en spændende og lærerig proces. Rødovre Kommune vil gerne sige en stor tak til alle, der har bidraget. Jeres værdifulde input har endnu en gang bekræftet os i, at Rødovre er et stærkt fællesskab med dybt engagerede medborgere.

Politiken er udarbejdet med bidrag fra: 

 • Botilbuddet Næsbyvej
 • Børnehaven Nyager
 • Børnehuset Elvergården
 • Børne- og Kulturforvaltningen
 • Dansk Handicap Forbund
 • Dansk Handicaporganisationer
 • Det Centrale Handicapråd
 • Døveforeningen af 1866
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Foreningen LEV
 • Foreningen SIND
 • Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer
 • Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre (FIR)
 • Handicaprådet i Rødovre Kommune
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Høreforeningen
 • Idrætsforeningen Espelunden
 • Integrationsrådet i Rødovre Kommune
 • Lungeforeningen
 • Muskelsvindfonden
 • PTU – Livet efter ulykken
 • Rødovre Erhvervsråd
 • Rødovre Erhvervsforening
 • Rødovre Frivilligcenter
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)
 • Seniorrådet i Rødovre Kommune
 • Skovmoseskolen
 • Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Teknisk Forvaltning 
 • Ældresagen

Læs Rødovre Kommunes handicappolitik

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider