Kommunalbestyrelsen

06-10-2009

Sager 176 (ØU 231/09) - 177 (ØU 232/09)

Fold alle ud

Budgetforslag 2010 - budgetoverslagsår 2011-2013, 2. behandling
Sag nr. 176 (ØU 231/09)

Sagens kerne

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. behandlede henholdsvis den 19. august og 8. september budgetforslag 2010.

Der er siden 1. behandlingen fremkommet følgende ændringer:
 • Administrationens tekniske ændringsforslag
   
 • Politiske ændringsforslag
   
 • Øvrige ændringsforslag
 
Administrationens tekniske ændringsforslag
De tekniske ændringer er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 9. september 2009. De tekniske ændringer vedrører nye skøn, nye KB-beslutninger, ny lovgivning og budgetneutrale omplaceringer.

Politiske ændringsforslag
Der er indkommet fælles ændringsforslag fra grupperne:
A, B, C, F, O, V og Ø.

Øvrige ændringer
Provstiet har indmeldt tal, som betyder, at kirkeskatten kan fastsættes uændret til 0,72 procent.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at budgetforslag 2010 (2011-2013) med de af administrationen stillede tekniske og øvrige ændringer godkendes, jf. afstemningshæftet,
   
 2. at der vælges det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning i 2010, jf. afstemningshæftets punkt 110,
   
 3. at der tages stilling til de politiske ændringsforslag til budgetforslag 2010 (2011-2013) og kassebeholdningen, jf. afstemningshæftet,
   
 4. at taksterne for forsyningsvirksomhederne fastsættes, så Velfærdsministeriets regler for mellemværender med kommunen efterleves. For vand og spildevand forudsættes dog selskabsgørelse fra 2010, hvorfor taksterne på disse områder ikke indarbejdes i takstbilaget i det trykte budget 2010,
   
 5. at kirkeskatten for 2010 fastsættes til 0,72 procent,
   
 6. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Økonomiudvalget til at kunne godkende budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg, og at dette skrives ind i bevillingsreglerne i det trykte budget 2010 samt i kommunens principper for økonomistyring.
 
Økonomiudvalget:

Budgetforslag 2010 – budgetoverslagsår 2011-2013 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2009 jf. afstemningshæftet.
 
 
Klik her for at se afstemningshæftet
 

Beslutning

Budgetforslaget med tilhørende afstemningshæfte godkendt.

Diverse
Sag nr. 177 (ØU 232/09)

Beslutning

Taget til efterretning.