Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2010

Sager 25 - 35

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 25

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 26

Sagens kerne

Godkendelse af kontrakt mellem Rødovre Kommune og Partnerskabet (Real Dania, Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen) om projektet 'En historisk vandring på Vestvolden', der skal gøre Vestvolden i Rødovre til en attraktion og et udflugtsmål. Projektet er i kontrakten opdelt i 2 delprojekter: A) de udendørs anlæg og B) Formidlingscentret, der skal planlægges og igangsættes hver for sig. Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til kontrakt med Partnerskabet godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Lokalplan 122 Egegårdskvarteret øst
Sag nr. 27

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 122 - Egegårdskvarteret øst. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 14.10.2009 til den 09.12.2009. Der er kommet seks indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget, og det indstilles at enkelte imødekommes i lokalplanen. Lokalplanen er desuden tilrettet på baggrund af nye detaljerede krav til detailhandelsbestemmelser, som er uddybet i 'Vejledning om detailhandelsplanlægning', Miljøministeriet, og som planloven foreskriver. Der er endvidere sket redaktionelle rettelser. De foreslåede ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er tale om ændringer, der er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 122 – Egegårdskvarteret øst vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen. 

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Madumvej 28. Matr. nr. 31t Islev by, Islev. Udstykning
Sag nr. 28

Sagens kerne

Indsigelser i forbindelse med partshøring.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at indsigelserne ikke imødekommes, samt
   
 2. at den principielle tilladelse til at udstykke ejendommen fastholdes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Opfølgning på Designmanual 2010
Sag nr. 29

Sagens kerne

Supplering af designmanualen med standard for trafikstelen, ny lampe til brug for stier og ny pullert til ledelys.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye datablade godkendes som supplering af designmanualen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vejnavnskift fra Fundervej 33 og 38 til Pilemosevej 25A og 25B
Sag nr. 30

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har på opfordring af beboerne fra Fundervej 33 og 38 undersøgt mulighederne for et vejnavneskift til Pilemosevej. De eksisterende forhold er ulogiske og til generel gene for beboerne på adresserne, som der ofte oplever, at gæster og vareleverancer ikke kan finde frem til deres adresser. Ligeledes er beboerne bekymret for forsinkelser ved eventuel udrykningskørsel. For at sikre en entydig og logisk vejnavngivning og nummerering i området er det derfor en fordel, at ændre Fundervej 33 og 38 til Pilemosevej 25 A og 25 B.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslaget til vejnavneændringen sendes i partshøring.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Movia, status
Sag nr. 31

Sagens kerne

Der er arbejdet med flere besparelsesforslag og en ny betjening af Rødovre Kommune til og fra Flintholm Station. Dette forslag kan tidligst ske fra medio 2012 og der arbejdes stadig med mulighederne i Rødovre og nabokommunerne. Movias regnskab 2009 viser samtidig væsentligt lavere tal end budgetteret svarende til at Rødovre Kommune skulle få tilbagebetalt ca. 5,8 mio. kr. Dette beløb kan indgå i det almindelige driftsbudget for 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at besparelsesforslagene vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27.01.2009 sættes i bero.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Movia: Linje 161 på Bjerringbrovej
Sag nr. 32

Sagens kerne

Movias direktion har meddelt, at busrute 161 omlægges i nordgående retning fra den 28.03.2010. Movia begrunder omlægningen med, at venstresvinget fra Bjerringbrovej ud på Slotsherrensvej er trafikfarligt, og at Movia har et ansvar overfor operatøren i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rødovre Kommune er ikke enig i dette, og har ikke givet deres samtykke/tilladelse til omlægningen, og Rødovre Kommune har sendt et brev til Movias bestyrelse om disse forhold, idet det er kommunen, som har ansvaret for at fastlægge detlokale serviceniveau for den kollektive trafik i kommunen og beslutningskompetencen for omlægning af busruter er Kommunalbestyrelsens.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at brevet til Movias bestyrelse tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering Rødovrevej etape 6 og 7
Sag nr. 33

Sagens kerne

Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriets lånedispensation til Rødovre Kommune fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, og herunder til Renovering af Rødovrevej, etape 4 og 5. I lånedispensationen er der afsat 16,4 mill. kr. til renovering af Rødovrevej. Der ansøges om en anlægsbevilling på 820.000 kr. til projektering af renovering af Rødovrevej. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes når projekteringen er afsluttet. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovrevej etape 6 og 7 finansieres ved låneoptagelse, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 820.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget). Liste O stemmer nej, idet Økonomiudvalgets beslutning ikke fremgår af sagsfremstillingen. Endvidere som følge af, at det er aftalt, at disse sager skulle fremlægges for Kommunalbestyrelsen, herunder de økonomiske konsekvenser, tillige med en samlet flerårig oversigt over kommunens udvikling af gæld som følge af låntagningen.

Islevdalvej 5-8 etape - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 34

Sagens kerne

Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriets lånedispensation til Rødovre Kommune fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, og herunder til anlæggelsen af cykelstier på Islevdalvej etape 5-8 skulle fremlægges. I lånedispensationen er der afsat 11,8 mio. kr. til cykelstier på Islevdalvej etape 5-8. Der ansøges derfor om en anlægsbevilling på 590.000 til projektering af etaperne. Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes, når projekteringen er afsluttet. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Islevdalvej etape 5-8 finansieres ved låneoptagelse, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 590.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektering.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget). Liste O stemmer nej, idet Økonomiudvalgets beslutning ikke fremgår af sagsfremstillingen. Endvidere som følge af, at det er aftalt, at disse sager skulle fremlægges for Kommunalbestyrelsen, herunder de økonomiske konsekvenser, tillige med en samlet flerårig oversigt over kommunens udvikling af gæld som følge af låntagningen.

Diverse
Sag nr. 35

Beslutning

Taget til efterretning.