Kommunalbestyrelsen

26-10-2010

Sager 217 (ØU 257/2010) - 230 (ØU 271/2010)

Fold alle ud

Forslag til Landsplanredegørelse 2009
Sag nr. 217 (ØU 257/2010)

Sagens kerne

Den 03.09.2010 offentliggjorde Miljøministeriet Landsplanredegørelse 2010. Landsplanredegørelse 2010 blev den 08.07.2009 fremlagt i offentlig høring under titlen "Forslag til Landsplanredegørelse 2009". Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25.08.2009 at indsende et høringssvar til "Forslag til Landsplanredegørelse 2009".
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Landsplanredegørelse 2010 tages til efterretning.
  Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Evaluering af forsøgsindsamlingerne af papir og bioaffald
Sag nr. 218 (ØU 258/2010)

Sagens kerne

I februar 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre to forsøgsordninger på affaldsområdet. Disse var en husstandsindsamling af henholdsvis bioaffald og papir. Forsøgene blev igangsat i juni 2009 og har omfattet 667 husstande. Forsøgene er nu blevet evalueret. Evalueringen har vist en meget stor tilfredshed med forsøgene blandt de deltagende husstande. Dette gælder både indsamlingen af bioaffald og papir. Endvidere har evalueringen vist en miljømæssig fordel ved indsamlingen. Forsøget med indsamling af papir har desuden vist, at en husstandsindsamling, hvor papiret skal lægges i en beholder, kan øge mængden af indsamlet papir med 50 % i forhold til de eksisterende ordninger. Med udgangspunkt i forsøgene er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at der bør igangsættes en undersøgelse af, hvordan en fremtidig indsamling af affald i Rødovre kan foregå. Undersøgelsen vil ligge til grund for et nyt udbud af indsamlingen af affald.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at evalueringen af forsøgsindsamlingerne af bioaffald og papir tages til efterretning,
   
 2. at der gennemføres en undersøgelse af hvordan en fremtidig indsamling af affald i Rødovre Kommune kan foregå, efter retningslinierne i den vedtagne affaldsplan, samt
   
 3. at undersøgelsen præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2011.

   
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales, idet det præciseres at den fremtidige undersøgelse af indsamlingsordningen skal dokumentere de økonomiske, miljømæssige og serviceniveaumæssige konsekvenser, jfr. den vedtagne affaldsplan. Økonomiudvalget: Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Resultat af licitation Islevdalvej og Rødovrevej
Sag nr. 219 (ØU 259/2010)

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.08.2010 blev skitseprojektet til cykelstier på Islevdalvej og Trafiksanering af Rødovrevej etape 6 & 7 forelagt. Skitseprojektet blev godkendt med de rettelser, som Teknik- og Miljøudvalget havde. Teknisk Forvaltning har efterfølgende fået udarbejdet projektmateriale til tilbudsgivning på disse projekter. Projekteringen blev færdig den 10.09.2010, og er sendt i udbud til 5 entreprenører. Tilbud er modtaget den 27.09.2010. Resultatet af licitationen bliver forelagt på udvalgsmødet. Kontrakt er indgået med de billigste entreprenører den 30.09.2010. For begge projekter gælder, at udgifterne til de samlede arbejder er mindre end de afsatte midler.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektet på Islevdalvej udvides til også at omfatte udskiftning af rundkoniske belysningsmaster til Rødovremaster, samt
   
 2. at længden af etape 6 på Rødovrevej udvides mod syd, idet skitseprojektet for udvidelsen på Rødovrevej fremlægges til politisk godkendelse.

   
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt, idet 18 (A, F, O og V) stemte for og 1 (C) stemte imod.

Nyager Skole - etablering af ny hovedindgang samt renovering af billedkunstlokale, godkendelse af projektforslag og ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 220 (ØU 260/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag vedrørende etablering af ny hovedindgang mellem Nyager Skoles hovedfløj og klassefløjene ud mod Ejbyvej og den nye parkeringsplads. På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 1.548.000 kr. til ovennævnte projekt, incl. renovering af billedkunstlokale. Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Nyager Skole, udarbejdet maj 2007. Der søges om anlægsbevilling på 1.548.000 kr. til gennemførelse af projektet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud,
   
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse, og
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 1.548.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet.
   
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Huslejefastsættelse - Ældreboliger Broparken 2011
Sag nr. 221 (ØU 261/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af DAB's fremsendte budgetudkast for perioden 1.1.2011-31.12.2011. Budgetforslaget viser, at huslejen for 2011 fastholdes på samme niveau som huslejen for 2010, hvilket vil sige 782 kr. pr. m2.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 
at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 782 kr. pr. m2 i 2011 for Ældreboligerne Broparken.
  Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Huslejefastsættelse - Ældrecenter Broparken 2011
Sag nr. 222 (ØU 262/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af DAB's fremsendte budget for perioden 1.1.2011-31.12.2011. Budgettet viser en gennemsnitlig stigning på 5,78 % i forhold til budgettet for 2010. Konkret betyder det, at m2 prisen stiger fra de nuværende 1.235 kr. pr. m2 til 1.307 kr. pr. m2.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  
at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 1.307 kr. pr. m2 for 2011 i Ældrecenter Broparken.
  Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Samarbejdsprojekt vedrørende uhensigtsmæssige genindlæggelser
Sag nr. 223 (ØU 263/2010)

Sagens kerne

Der gennemføres i øjeblikket en tværkommunal, tværsektoriel journaludveksling med henblik på at identificere mulige årsager til uhensigtsmæssige genindlæggelser på medicinsk afd. O på Herlev hospital. Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Forebyggelsespulje.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling på 92.220 kr. i 2010 til funktionen 04.62.88 til ovennævnte projekt.
   
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009
Sag nr. 224 (ØU 264/2010)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2009, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2009 tages til efterretning.
  Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Risikostyringsregnskab for 2009
Sag nr. 225 (ØU 265/2010)

Sagens kerne

Juridisk Afdeling og Vagtkorpset fremlægger risikostyringsregnskab for 2009.
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 
at Risikostyringsregnskabet for 2009 tages til efterretning.
  Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
  Klik her for at se sagsfremstillingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

RAB, Afdeling Carlsro, Ommærkning af to 1-rumsboliger til en 2-rums bolig - Tårnvej 219, 1 - lejl. 17 og 19
Sag nr. 226 (ØU 266/2010)

Sagens kerne

Ved brev af 14. juni 2010 har DAB på vegne af RAB, afdeling Carlsro, ansøgt om godkendelse til, at to 1-rums boliger i Langhuset sammenlægges og ommærkes til en 2-rums bolig. Der anmodes om sammenlægning, fordi de to boliger har fælles indgang, toilet, bad og køkken, og det efter DAB´s vurdering af den grund vil blive et problem at udleje boligerne. Der er 15 1-rums boliger i Langhuset, og de to lejemål, som søges sammenlagt og ommærket, er de eneste, som er indrettet med fælles indgang, køkken og bad.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender ommærkning af to 1-rums boliger til en 2-rums bolig. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen.
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 227 (ØU 267/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.

Nyager Skole - etablering af ny hovedindgang samt renovering af billedkunstlokale, økonomioversigt og godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 228 (ØU 269/2010)

Beslutning

Steen Skriver Rasmussen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Godkendt.

Salg af ejendommen Damhus Boulevard 77 C, matr.nr. 4 sø, Rødovre By, Hendriksholm
Sag nr. 229 (ØU 270/2010)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 230 (ØU 271/2010)

Beslutning

Taget til efterretning.