Teknik- og Miljøudvalget

04-03-2008

Sager 31 - 40

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 31

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 32

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Rødovre Kommunes handicappolitik på septembermøderækken 2007.
Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan handicappolitikken kan gøres til virkelighed.

Det vil foregå på følgende måde:
 1. Udvælgelse af konkrete fokusområder
    
 2. I planlægningsfasen, når nye metoder skal indføres, nye bygninger skal bygges og nye arealer/veje skal etableres.
   
 3. Gennem den daglige praksis i udførelse af kommunens opgaver på handicapområdet.
I forbindelse med implementeringsprocessen vil der blive nedsat en handicappolitisk følgegruppe, der består af Handicaprådets forretningsudvalg, repræsentanter fra SeniorRådet og repræsentanter fra forvaltningerne.
Social- og Sundhedsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen.

Der fremlægges samtidig et forslag til, hvordan der skal gøres status på handicappolitikken.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller
 1. at forslag til implementeringsplan sendes til høring i Handicaprådets foretningsudvalg og SeniorRådet.
    
 2. at forslag til implementeringsplan endelig godkendes på majmøderækken 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Egegårdsvej 80, matr. nr. 7 au af Rødovre by - ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt 18 - netcafé
Sag nr. 33

Sagens kerne

Lejer på Egegårdsvej 80 har uden tilladelse åbnet en netcafé. Påbud er sendt til ejerne den 07.01.2008. Efterfølgende har lejer søgt om dispensation fra byplanvedtægten for fortsat at drive netcafé fra ejendommen.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der meddeles tidsbegrænset dispensation fra byplanvedtægt 18, § B 1 (om anvendelsen) til lovliggørelse af etableret netcafé til den nuværende lejer af ejendommen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Egegårdsvej 80, matr. nr. 7 au af Rødovre by - ansøgning om dispensation fra byplanvedtægt 18 - bilsalg
Sag nr. 34

Sagens kerne

Lejer på Egegårdsvej 80 har uden tilladelse åbnet bilsalg med oplag ud til Næsbyvej. Påbud er sendt til ejerne den 07.01.2008. Efterfølgende har lejer søgt om dispensation fra byplanvedtægten for fortsat at drive bilsalg fra ejendommen.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at
der meddeles afslag på ansøgning om dispensation til at drive bilsalg fra ejendommen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Kirkesvinget 4, matr. nr. 1dz Rødovre By, Rødovre - dispensation ved opførelse af enfamiliehus
Sag nr. 35

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om dispensation fra Lokalplan 66 til opførelse af enfamiliehus, idet der ved naboorientering er indsendt indsigelser mod dispensationerne.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der meddeles dispensation fra Lokalplan 66, § 7.2 til at opføre bebyggelsen med forskudte bygningskroppe, samt at placere bebyggelsen ca. 2,5 m fra byggelinje mod vej.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Etablering af ny vejbelysning i forbindelse med kabellægning af elforsyningsledninger - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 36

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 9.904.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elforsyningsledninger i Rødovre Kommune samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 9.904.000 kr. til etablering af ny vejbelysning ifm. kabellægning af elforsyningsledninger, samt
    
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 9.904.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Movia. Nye servicebusser
Sag nr. 37

Sagens kerne

Jævnfør vedlagte notat 07.12451-4 udløber den gældende kontrakt mellem MOVIA og busentreprenøren for servicebussen januar 2009.

Den nuværende servicebus af mærket DAB produceres ikke længere. Der skal derfor udformes krav til en ny servicebustype.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Teknisk Forvaltning i samarbejde med Movia, handicapråd, seniorråd og de øvrige kommuner, som betjenes med servicebusser, udarbejder et koncept for ønsker og krav til nye servicebusser, som fremlægges for udvalget i foråret 2008 til endelig godkendelse, samt
    
 2. at Teknisk Forvaltning som udgangspunkt arbejder ud fra, at nye servicebusser skal kunne løse de opgaver, der løses af de nuværende servicebusser, samt betjeningen af Brunevang som vedtaget i Kommunalbestyrelsen på mødet den 27.11.2007.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Nedbringelse af vandspild samt sikring af nyt og gammelt vandværk - anlægsregnskab
Sag nr. 38

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for nedbringelse af vandspild samt sikring af nyt og gammelt vandværk.
Bevilling 22.06.2004
   
 2.000.000 kr.
   
Forbrug
   

1.940.528 kr.
    

Mindre forbrug
   
59.472 kr.
   
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
    
 2. at mindreudgiften på 4.066 kr. tilgår kassebeholdningen i 2007, samt
     
 3. at mindreudgiften på 55.406 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2004.

Beslutning

Sagen udsættes til næste TMU møde.

Indsatsplan mod vandspild - anlægsregnskab
Sag nr. 39

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for Indsatsplan mod vandspild.
Bevilling 21.12.2004 
   
2.042.000 kr.
   
Forbrug
    
2.020.898 kr.
     
Mindre forbrug 21.102 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
      
 2. at mindreudgiften på 21.102 kr. tilgår kassebeholdning i 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 40

Beslutning

Taget til efterretning.