Beskæftigelsesudvalget

14-01-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Lene Due (A)

Fraværende

Niels Spittau (O)

Sager 1 - 4

Fold alle ud

Konstituering af Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget skal på mødet den 14. januar 2014 udpege en formand og næstformand for udvalget

Beslutning

Formand: Annie Arnoldsen Petersen
Næstformand: Ahmed Dhaqane

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 6. december 2013 blev følgende valgt til medlemmer af Beskæftigelsesudvalget:

Annie Arnoldsen Petersen
Lene Due
Ahmed Dhaqane
Niels Spittau
Kim Drejer

Lov- og plangrundlag

Intet

Økonomiske konsekvenser

Intet

Tidsplan

Intet

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 26.11.2013 - 07.01.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 26112013 - 07012014

Generel orientering om Beskæftigelsesudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Sagens kerne

Generel orientering om Beskæftigelsesudvalgets ressortområde, herunder organisering, kompetencefordeling og overordnet økonomi.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om styring af den aktive beskæftigelsesindsats, lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen, beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014 samt om årshjulet i forbindelse med behandling af den årlige beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Forvaltningen orienterer desuden om den resultatmæssige status på beskæftigelsesindsatsen 3 kvartal 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om aktiv socialpolitik.
Lov om sygedagpenge.
Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.
Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.vm.
Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2013 og 2014.

Årshjul 2014 for Resultatrevision 2013 og Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 2013

  • 08. april: Udkast til Resultatrevision behandles på møde i Beskæftigelsesudvalget. Udkast sendes til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregionen.

  • 24. april: Dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). LBR behandler Resultatrevisionen og afgiver efterfølgende høringssvar.

  • Senest 30. juni: Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  • Senest 1. juli: Den godkendte Resultatrevision samt LBR’s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres

Beskæftigelsesplan 2015
Medio februar: Ministeren udmelder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2015.

  • 3. juni: Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 behandles på møde i Beskæftigelsesudvalget. Udkastet sendes til høring i LBR og i Beskæftigelsesregionen.

  • 28. august: Beskæftigelsesplanen behandles på møde i LBR

  • 16. september: Beskæftigelsesudvalget behandler den endelige Beskæftigelsesplan inkl. Beskæftigelsesregionens og LBR’s bemærkninger. Beskæftigelsesplanen inkl. bemærkninger godkendes af Kommunalbestyrelsen i septembermøderækken.

  • Senest 31. januar 2015 Den godkendte Beskæftigelsesplan samt LBR’s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2013
Bilag 2: Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan 2013
Bilag 3: Beskæftigelsesplan 2014
Bilag 4: Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan 2014
Bilag 5: Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark 3. kvartal 2013

Diverse
Sag nr. 4

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.:16.00.