Beskæftigelsesudvalget

11-03-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Lene Due (A)

Fraværende

Niels Spittau (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 13 - 17

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 08.01.2014 - 03.03.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 08.01.2014 - 03.03.2014

Kvartalsstatistik 4. kvartal 2013 - resultater i beskæftigelsesindsatsen for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 14

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger hermed kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013. Kvartalsstatistikken indeholder de nyeste opgørelser fra Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Statistikbanken samt jobcentrets egne data for ledighedsudviklingen og udviklingen på sygedagpengeområdet m.fl., som opgøres i Jobcentrets IT systemer Opera og Opus - LIS. Udviklingen i Rødovre er sammenlignet med udviklingen i kommuner på Vestegnen.

I 4. kvartal 2013 fremkom en ny rapport med beskrivelse af nye rammevilkår for kommunerne, hvor sammenligningsgrundlaget er forskelligt fra tidligere. Der redegøres for de nye rammevilkår i forbindelse med fremlæggelse af kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Antallet af borgere med kontaktforløb i Rødovre Jobcenter er 3.600 ultimo 2013, hvilket er stort set identisk med antallet ved årets start. Der har været en til- og afgang på omkring 6000 kontaktforløb.

Ledigheden i Rødovre ligger lidt lavere end gennemsnittet på Vestegnen, dog med undtagelse af Hvidovre. Fra 2012 til 2013 er ledigheden faldet i Rødovre, og samme tendens ses også på landsplan. I 4. kvartal 2013 har Rødovre den næstlaveste ledighed blandt vestegnskommunerne.

Ledigheden er fortsat højest hos de ufaglærte i 3F, og Kristelig A-kasse og Det Faglige Hus, trods et fald det seneste år. Det er fortsat de nyuddannede med uddannelse, der har svært ved at indtræde på arbejdsmarkedet.

Ledigheden blandt arbejdsparate unge i Rødovre, er for både de 16-24-årige og de 25-29-årige lavest på Vestegnen. Dette er uforandet fra de seneste kvartaler.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er steget med 115 personer i 2013. Det skyldes blandt andet varighedsbegrænsningen i dagpengesystemet samt færre tilkendelser af førtidspension.

Rødovre har i forhold til flere kommuner lidt flere borgere på kontanthjælp og relativt få borgere på førtidspension. Samlet set dog under gennemsnittet blandt sammenlignelige kommuner på Vestegnen.

Det samlede antal modtagere af sygedagpenge er faldet. Det gælder både modtagere med forløb over 26 og 52 uger. Som i sidste kvartal ligger antallet lavt, så årsgennemsnittet blev det laveste siden 2005. Andelen af borgere, der modtager sygedagpenge ligger på et gennemsnitligt niveau på Vestegnen.

Antallet i fleksjob har været forholdsvis stabilt siden 2008, mens der er sket en stigning i ledige, der er berettiget til fleksjob i løbet af lavkonjunkturen og som følge af førtidspension og fleksjobreformen.

Rødovre Jobcenter havde ikke ved slutningen af året generelle udfordringer i den rettidige indsats. Implementering af reformer har dog medført lavere rettidighed på jobsamtaler for kontanthjælpsmodtagere end ambitionsniveauet.

Mål fastsat af Beskæftigelsesministeren

Begrænsning af antallet af langtidsledige

Målet for begrænsningen af antallet af langtidsledige er nået. Der er kommet flere langtidsledige på kontanthjælp og færre A-dagpengemodtagere, hvilket bl.a. skyldes, at en del er ophørt i dagpengesystemet som følge af varighedsbegrænsningen på 2 år mv. Ultimo 2013 var der 90 på uddannelsesydelse, som udgør 1/5 af de jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Unge skal begynde uddannelse

Der er indtil videre kun oplysninger frem til april, hvor der er et fald i uddannelsesgraden fra 2011- 2012 for både forsikrede ledige og kontanthjælpmodtagere. Tallene er derfor ikke endelige, idet der forventes en korrektion i opadgående retning, når tal fra Danmarks Statistik uddannelsesdata offentliggøres medio 2014.

Begrænsning af tilgangen til førtidspension

Målet var et fald på 70 tildelinger fra 118 i december 2011 til 48 i december 2013. I perioden januar – december 2013 blev der samlet tildelt 58 førtidspensioner, hvilket er over det fastsatte mål. Det skal imidlertid bemærkes, at der i januar 2013 blev tildelt i alt 28 ud af de i alt 58 førtidspensioner i hele 2013, og at dette er et udtryk for behandling af ansøgninger rejst ultimo 2012.

Øget samarbejde med virksomhederne

Antal private løntilskudsjob lå for året 4 % under målet (9 personer), men der er flere på kontanthjælp og færre på A-dagpenge. Der er dog i Rødovre Jobcenter i 2013 gjort en særlig indsats for at få borgere i ordinære job.

Mål fastsat af Kommunalbestyrelsen i Rødovre.

Fald i antallet af modtagere af sygedagpenge med varighed over 52 uger.

Målet var opfyldt for antal over 52 uger. Antallet med varighed over 52 uger er 66 den 31.12 2013. Der opgøres ligeledes antallet, der er bevilget forlængelse, og som ikke ophører på grund af varighed. Dette antal udgør 50 den 31.12 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør regnskab 2013.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013, Rødovre jobcenter

Godkendelse af kommunekontrakt med Ballerup Sprogcenter
Sag nr. 15

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kommunekontrakten mellem Den selvejende Institution Ballerup Sprogcenter og Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner til godkendelse.

Den nye kommunekontrakt afløser den gældende samarbejdsaftale fra den 1. januar 2011 - december 2014. Denne nye kommunekontrakt træder i kraft den 1. april 2014 efter politisk behandling i de tre aftalekommuner og ophører den 31. december 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kommunekontrakten mellem Den selvejende Institution Ballerup Sprogcenter og Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har indgået samarbejde med Ballerup og Herlev Kommuner om driften af den selvejende institution Ballerup Sprogcenter. Ballerup Sprogcenter drives som fond jf. vedtægterne § 1 (se bilag 1) og grundlaget for fondens daglige drift er kommunekontrakten (se bilag 2), der indgås for en fire-årig periode.

I kommunekontrakten indgår aftalekommunerne i et forpligtende samarbejde om brugen og driften af Ballerup Sprogcenter. Det forpligtende samarbejde betyder, at aftalekommunerne, under hensyn til lovgivningens krav om frit skolevalg for selvforsørgende kursister, som hovedregel skal anvende Ballerup Sprogcenter, som udbyder til danskuddannelse for voksne udlændinge. Ballerup Kommune er driftskommune på vegne af aftalekommunerne.

Aftalekommunerne indbetaler et årligt administrationsgebyr på Kr. 500.000 (niveau 2009 P/L). Fordelingen mellem kommunerne beror på den enkelte kommunes faktiske aktivitetsandel.

Prisen på den ordinære undervisning baserer sig på modultakster. Modultaksterne fastsættes hvert år af bestyrelsen, og de baseres på det forventede omkostningsniveau og den forventede fordeling af kursister på de forskellige uddannelser i det pågældende budgetår. Som noget nyt er det indføjet, at det påhviler bestyrelsen at sikre, at modultaksterne er konkurrencedygtige.

Øvrige ændringer i den nye kommunekontrakt omhandler tilbud om ”Introdansk” som følge af ændringer i Integrationsloven om integrationsforløb med henblik på integrering af EU-borgere og øvrige borgere omfattet af greencardordninger.

Lov- og plangrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge kap. 4.

Økonomiske konsekvenser

Kommunekontrakten får ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Tidsplan

Den nye kommunekontrakt er gældende fra den 1. april 2014 til 31. december 2018.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for Ballerup Sprogcenter
Bilag 2: Kommunekontrakt 2014-2018 mellem den selvejende institution Ballerup Sprogcenter og aftalekommunerne Ballerup Herlev Rødovre

Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune for perioden d. 1. april 2014 til 31.marts 2018
Sag nr. 16

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført procedure for personlig indstilling samt anmodning om udpegning af repræsentanter fra organisationer, bestyrelser og råd, forud for Kommunalbestyrelsens endelige udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune for perioden 1. april 2014 til 31.marts 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at forslag til indstilling til udpegning af medlemmer til Integrationsrådet godkendes, og
  2. at udpegede medlemmer fra organisationer, bestyrelser og råd godkendes, samt at endnu ikke udpegede repræsentanter indtræder i Integrationsrådet, når indstilling foreligger uden yderligere behandling.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. december 2010 (sag nr. 67) procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune (se bilag 1)

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemført den vedtagne procedure, samt anmodet organisationer, råd og udvalg om at udpege repræsentanter og suppleanter. Rødovre Kommune har desuden i samarbejde med det nuværende Integrationsråd, afholdt informationsmøde d. 6. februar 2014 for interesserede borgere.

Ved fristen for personlig indstilling d. 15. februar 2014 har 12 borgere indstillet sig som interesserede. Én borger har ikke formel bopæl i kommunen ved indstillingsfristen og opfylder ikke de formelle kriterier. 11 borgere repræsenterer den ønskede mangfoldighed og engagement, og opfylder derfor de formelle kriterier for opstilling. Bilag 2 angiver navn, alder og køn, nationalitet, uddannelse og arbejde, evt. øvrigt engagement og personlig begrundelse for de 11 borgere, samt oversigt over de udpegede fra organisationer, bestyrelser og udvalg og tilforordnede fra Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Nogle af de udpegede fra organisationer, bestyrelser og udvalg har endnu ikke meldt tilbage med en repræsentant. Det indstilles, at endnu ikke udpegede repræsentanter indtræder i Integrationsrådet, når indstilling foreligger uden yderligere behandling.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil tilskrive godkendte medlemmer af Integrationsrådet, der afholder konstituerende møde den 10. april 2014. 

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Medlemmerne er udpeget for perioden fra 1. april 2014 til 31. marts 2018.

Bilag

Bilag 1: Procedure for udpegning af medlemmer til Integrationsrådet i Rødovre Kommune vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21
Bilag 2: Oversigt over personer indstillet til Integrationsrådet.doc

Diverse
Sag nr. 17

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 16.25.