Beskæftigelsesudvalget

08-04-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Niels Spittau (O)

Sager 18 - 22

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 18

Sagens kerne

Meddelelsespukterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 04.03.2014 - 31.03.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for social i perioden 04.03.2014 - 31.03.2014

Nye rammevilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats
Sag nr. 19

Sagens kerne

Arbejdsmarkedsstyrelsen har taget initiativ til udarbejdelse af en ny analyse af kommunernes rammevilkår, der skal anvendes til vurdering af effekten af kommunernes beskæftigelsesindsats og opgørelse af eventuelt besparelsespotentiale.

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om de nye rammevilkår.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsstyrelsen har taget initiativ til en ny analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen.

Sidste analyse blev foretaget i 2006, hvor Rødovre Kommune blev vurderet til at have samme rammevilkår som Esbjerg/Fanø, Horsens, Helsingør, Hvidovre og Herlev. Den nye model har opdateret data for rammevilkår og medfører desuden en ny model for effektmåling og nye klynger af kommuner.

Udgangspunktet i den nye analyse er et vurderet antal dage i løbet af et år, som borgerne er forsørget på de enkelte ydelser samt ydelser i alt på baggrund af kommunens rammevilkår. Effekten af kommunens beskæftigelsesindsats og eventuelt besparelsespotentiale fremgår af det observerede antal dage på et givent tidspunkt. Data for rammevilkårene opdateres én gang årligt.

Kommunerne rangordnes i den nye model fra 1 til 98 hvor rang 1 er kommunen med de ringeste rammevilkår alt efter ydelse. De nye klynger dannes på baggrund af kommunens placering i rangordningen i forhold til en median, som udgøres af den kommune med rang nr. 49 – ud af de 98 kommuner. De nye klynger sammensættes af de kommuner som har fra henholdsvis 0 til 10 %, 10 til 20 % og så videre afvigelse i forhold til medianen inden for de enkelte ydelser.

Kommunernes rammevilkår er således vurderet forskelligt i forhold til de enkelte ydelser, hvilket medfører forskellig rang. Derfor er klyngerne ligeledes forskellige i forhold de enkelte ydelser. Vurderingen af de nye rammevilkår opgøres på følgende ydelser med angivelse af Rødovre Kommunes rang i parentes:

 1. Arbejdsløshedsdagpenge (25)
 2. Kontanthjælp og revalidering (9)
 3. Sygedagpenge (48)
 4. Permanente ydelser - Førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse (62)
 5. Alle ydelser (36)

Bilag 1 viser en samlet oversigt over rang inden for de enkelte ydelser. Her angives desuden antal forudsagte og observerede antal dage på de enkelte ydelser og ydelser i alt (data = 2011).

Rødovre er rangeret fra henholdsvis 9 til 62 alt efter kategori. At vi kan rangere så forskelligt er begrundet i de variabler, der indgår beregningsmetoden.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2014 og frem.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over klyngeinddeling

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2013
Sag nr. 20

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen 2013 med jobcentrets bemærkninger. Resultatrevisionen sammenholdes med målsætningerne i beskæftigelsesplanen, som er fastsat af henholdsvis Beskæftigelsesministeren og Kommunalbestyrelsen i Rødovre.

Jobcentret knytter generelle bemærkninger til udviklingen på arbejdsmarkedet og resultatrevisionen, samt specifikke bemærkninger til de enkelte mål. Endelig kommenteres udfordringerne for den fortsatte beskæftigelsesindsats i 2014 og 2015.

Resultatrevisionen skal, efter behandling i fagudvalget, sendes til høring i det lokale beskæftigelsesråd, samt til udtalelse i beskæftigelsesregionen for hovedstaden og Sjælland inden endelig fremlæggelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at resultatrevisionen 2013 med Jobcentrets bemærkninger godkendes
 2. at resultatrevisionen sendes til høring i det lokale beskæftigelsesråd og til udtalelse i beskæftigelsesregionen for hovedstaden og Sjælland.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultat af beskæftigelsesindsatsen for mål i beskæftigelsesplanen 2013
Rødovre Jobcenter har nået ministermålet nr. 3 vedr. bekæmpelse af langtidsledighed og har tilnærmelsesvist nået mål nr. 2 og 4 for færre tildelinger af førtidspension og øget antal private løntilskudsordninger.

Rødovre Jobcenter har opfyldt Kommunalbestyrelsens mål om færre sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger.

Besparelsespotentiale og andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse
Andelen af borgere på offentlig forsørgelse var i 2013 på 17,66 fuldtidspersoner mod 18,95 i klyngen.

Der opgøres som tidligere nævnt et besparelsespotentiale for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre. Dette angiver den besparelse Rødovre kommune kan opnå, hvis antallet inden for de enkelte ydelser isoleret set bringes på niveau med gennemsnittet i klyngen. Som de foregående år er dette kendetegnet ved, at der i Rødovre er færre førtidspensionister og flere kontanthjælpsmodtagere. Dette er et resultat af en overordnet prioritering i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune, hvor borgens tilknytning til arbejdsmarkedet søges opretholdt.
Besparelsespotentialet er således opgjort til 20,2 mio. kr. på kontanthjælpsområdet. På de øvrige forsøgelseskategorier er udviklingen endnu mere gunstig, herunder er besparelsespotentialet på førtidspension på 23,1 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen i Rødovre medfører i alt en mindreudgift på i alt 33 mio. kr. netto i forhold til de vurderede rammevilkår svarende til i alt 322 fuldtidspersoner i 2013.

Til yderligere belysning af resultater vedlægges beskæftigelsesregionens rapport efter resultater af beskæftigelsesindsatsen 4. kvartal 2013 for Østdanmark.

Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i 2014 og 2015.
Den største udfordring i den kommende beskæftigelsesindsats er at bringe ledige med komplekse problemer tættere på arbejdsmarkedet gennem tilbud, der imødekommer de sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesrettede udfordringer. Det omhandler bl.a. etablering af flere ressourceforløb samt plads på det rummelige arbejdsmarked – herunder i fleksjob på få timer ugentligt.

Derudover er den generelle udfordring fortsat at få flere unge til at gennemføre uddannelse samt at begrænse antallet af langtidsledige – herunder modtagere af sygedagpenge i jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen der træder i kraft 1. juli 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Høring i det lokale beskæftigelsesråd den 24. april 2014.
Udtalelse fra beskæftigelsesregionen senest den 23. april 2014.
Behandling i Kommunalbestyrelsen i junimøderækken.
Offentliggørelse den 1. juli 2014.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2013 med Jobcentrets bemærkninger
Bilag 2: Resultatoversigt (bilag 1 til resultatrevision)
Bilag 3: Besparelsespotentiale - København og Aarhus (bilag 2 til resultatrevision)
Bilag 4: Tillæg til Resultatrevision 2013 - Begrænsning af antallet af ledige med mere end 12 måneders varighed
Bilag 5: Beskæftigelsesregionens rapport efter 4 kvartal 2013 (bilag til mødesagen)

Handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status for 2013
Sag nr. 21

Sagens kerne

Handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status for handleplan for sundhedsindsatsen 2013 forelægges til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2014 og status på handleplan for sundhedsindsatsen 2013 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges handleplanen for sundhedsindsatsen for det kommende år og status på sundhedsindsatsen for det forløbne år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står:

"at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne"

I budgettet er der afsat 517.800 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen i 2014.

Følgende bilag belyser sagen:

 • Status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2013,
 • Notat om sundhedsindsatsen i 2014,
 • Handleplan for sundhedsindsatsen 2014,
 • Oversigt over mål for udvalgte indsater i 2014 og
 • Oversigt over fordeling af forebyggelsespuljen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af forebyggelsespuljen se bilag 4, samt afsatte driftsmidler på de øvrige områder.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2013
Bilag 2: Pixiudgave af handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 3: Handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 4: Indsatser og mål for sundhedsindsatsen 2014
Bilag 5: Fordeling af forebyggelsesmidler 2014

Diverse
Sag nr. 22

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16.30