Beskæftigelsesudvalget

13-05-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Lene Due (A)
Kim Drejer Nielsen (C)

Fraværende

Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 23 - 30

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 23

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

Nyhedsliste for Social i perioden 01.04.2014 - 05.05.2014.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.04.2014 - 05.05.2014

Integrationsrådets redegørelse for 2013
Sag nr. 24

Sagens kerne

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2013 forelægges hermed. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2013 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der har i 2013 været et godt samarbejde, både på politisk- og forvaltningsniveau, omkring integrationspolitikker og indsatser i kommunen.

I forbindelse med Kommunalvalget 2013, afholdt Integrationsrådet valgmøde på Rødovregård i oktober. Integrationsrådet har i 2013 indgivet høringssvar omkring kvalitetstandarder for handicapkørsel og kvalitetstandarder for personlig og praktisk hjælp fra Integrationsrådet.

Integrationsrådet har flere gange i løbet af 2013 været synlige i pressen og på digitale medier, især i forbindelse med Mangfoldighedsfestivalen, som med succes blev afholdt i juni 2013.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2013

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 25

Sagens kerne

Jobcentret fremlægger kvartalsstatistik for status og udvikling i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune for 1. kvartal 2014. Kvartalsstatistikken redegør for udviklingen i antal forsørgede på de enkelte ydelser, samt så vidt muligt, status i forhold til mål fastsat i Beskæftigelsesplanen for 2014, fastsat af henholdsvis Beskæftigelsesministeren og Kommunalbestyrelsen i Rødovre.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nye analyse af kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen jf. sag nr. 14/06511 på Beskæftigelsesudvalgets møde betyder, at beskæftigelsesindsatsen ikke sammenlignes med en bestemt klynge, men med Rødovre Kommunes eget vurderede rammevilkår – udtrykt som et antal dage, hvor arbejdsstyrken i Rødovre er på en offentlig forsørgelsesydelse.

Fremover fremstår udviklingen i Rødovre alene som et eventuelt besparelsespotentiale i forhold til Rødovres vurderede rammevilkår. Dette er ikke opgjort i jobindsats.dk for første kvartal 2014, og i denne kvartalsstatistik sammenlignes udviklingen derfor alene med kommuner på Vestegnen, Region Hovedstaden og udviklingen på landsplan.

Ledigheden for arbejdsparate er fortsat faldende i Rødovre. Med en ledighedsprocent på 5,2 mod 5,5 i sidste kvartal er tendensen fortsat fra 4. kvartal 2013, hvor ledigheden i Rødovre fortsat er lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan og sammen med Hvidovre lavest på Vestegnen.

Ledighedsprocenten skal dog ses i lyset af, at unge på uddannelseshjælp som følge af kontanthjælpsreformen nu ikke er omfattet af opgørelsen, samt at der fortsat er ledige, der falder ud af dagpengesystemet. Der er dog alt andet lige, tegn på en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Der spores også faldende ledighed blandt ufaglærte. Faldet blandt forsikrede ledige på ca. 200 siden 1. kvartal 2013 skal ses i lyset af, at ca. 100 ledige er omfattet af særlig uddannelses- og arbejdsmarkedsydelse, som følge af regler for mere lempelig indfasning af den 2-årige dagpengeperiode. Ledigheden blandt unge er fortsat svagt faldende – herunder unge med uddannelseshjælp. Ledigheden blandt unge forsikrede er dog relativ høj, blandt andre for nyuddannede.

Antallet af borgere berettiget til fleksjob er stigende – blandt andet som følge af førtidspension og fleksjobreformen. Antallet af borgere ansat i fleksjob er igen stigende efter et fald primo 2013. Antallet af borgere på ledighedsydelse ligger på et stabilt men relativt højt niveau.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere (ikke-forsikrede over 30 år) er fortsat højt. Den stigende udvikling, siden 2008 er dog tilsyneladende stagnerende.

Antallet af modtagere af sygedagpenge har været markant stigende i vinteren 2013 – 2014. Det skyldes først og fremmest mange nye sygemeldte, der trods kendte sæsonudsving overstiger forventningen. Der spores en stigning blandt syge med varighed over 26 uger, men fortsat relativt få med varighed over 52 uger.

Udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i forhold til målene i beskæftigelsesplanen for 2014, er på en række områder endnu ikke opdateret i jobindsats.dk. Den største udfordring ligger dog fortsat i indsatsen for færre kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret fortsætter implementeringen af reformerne, med henblik på at kvalificere den kombinerede social og sundhedsfaglige indsats med beskæftigelsesindsatsen, samt for at skabe yderligere rum for blandt andet fleksjob på det private arbejdsmarked.

Jobcentret er særligt opmærksom på udviklingen på sygedagpengeområdet. Udover det kendte sæsonudsving hen over vinterhalvåret, har Jobcentret haft vakancer på flere ledelsesmæssige poster – herunder på sygedagpengeområdet. En del af stigningen må nok tilskrives dette forhold. Jobcentret er desuden opmærksom på, hvorvidt de ændrede regler for dagpengeret for forsikrede ledige, indirekte medfører øget tilgang til sygedagpenge.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør budgetopfølgingen.

Tidsplan

1. kvartal 2014.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsstatisk for 1 kvartal 2014

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2013
Sag nr. 26

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevisionen for beskæftigelsesindsatsen 2013 med jobcentrets bemærkninger. Resultatrevisionen sammenholdes med målsætningerne i beskæftigelsesplanen, som er fastsat af henholdsvis Beskæftigelsesministeren og Kommunalbestyrelsen i Rødovre.

Jobcentret knytter generelle bemærkninger til udviklingen på arbejdsmarkedet og resultatrevisionen, samt specifikke bemærkninger til de enkelte mål. Endelig kommenteres udfordringerne for den fortsatte beskæftigelsesindsats i 2014 og 2015.

Resultatrevisionen er fremsendt til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, samt til udtalelse i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland inden endelig fremlæggelse i Kommunalbestyrelsen. Høringssvar og udtalelse er vedlagt sagen som bilag, og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevisionen 2013 med Jobcentrets bemærkninger godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Resultat af beskæftigelsesindsatsen for mål i beskæftigelsesplanen 2013
Rødovre Jobcenter har nået ministermålet nr. 3 om bekæmpelse af langtidsledighed og har tilnærmelsesvist nået mål nr. 2 og 4 for færre tildelinger af førtidspension og øget antal private løntilskudsordninger. Der foreligger ikke data fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for opfyldelse af Beskæftigelsesministerens mål nr. 1 om flere unge i uddannelse.

Rødovre Jobcenter har opfyldt Kommunalbestyrelsens mål om færre sygedagpengeforløb med varighed over 52 uger.

Besparelsespotentiale og andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse
Andelen af borgere på offentlig forsørgelse var i 2013 på 17,66 fuldtidspersoner mod 18,95 i den sammenlignelige klynge af kommuner.

Der opgøres som tidligere nævnt et besparelsespotentiale for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre. Dette angiver den besparelse Rødovre kommune kan opnå, hvis antallet inden for de enkelte ydelser isoleret set bringes på niveau med de vurderede rammevilkår.

Som de foregående år er dette kendetegnet ved, at der i Rødovre er færre førtidspensionister og flere kontanthjælpsmodtagere. Dette er et resultat af en overordnet prioritering i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune, hvor borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet søges opretholdt.

Besparelsespotentialet er opgjort til 20,2 mio. kr. på kontanthjælpsområdet. På de øvrige forsørgelseskategorier er udviklingen endnu mere gunstig, herunder er besparelsespotentialet på førtidspension på 23,1 mio. kr. Beskæftigelsesindsatsen i Rødovre medfører i alt en mindreudgift på i alt 33 mio. kr. netto i 2013 i forhold til de vurderede rammevilkår svarende til i alt 322 fuldtidspersoner i 2013.

Til yderligere belysning af resultaterne vedlægges beskæftigelsesregionens rapport: "Resultater af beskæftigelsesindsatsen 4. kvartal 2013 for Østdanmark".

Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i 2014 og 2015.
Den største udfordring i den kommende beskæftigelsesindsats er at bringe ledige med komplekse problemer tættere på arbejdsmarkedet gennem tilbud, der imødekommer de sociale, helbredsmæssige og beskæftigelsesrettede udfordringer.

Det omhandler blandt andet etablering af flere ressourceforløb samt plads på det rummelige arbejdsmarked – herunder fleksjob på få timer ugentligt.

Derudover er den generelle udfordring fortsat at få flere unge til at gennemføre uddannelse samt at begrænse antallet af langtidsledige – herunder modtagere af sygedagpenge i jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen, der træder i kraft 1. juli 2014.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Resultatrevisionen offentliggøres den 1. juli 2014.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2013 med Jobcentrets bemærkninger
Bilag 2: Resultatoversigt (bilag 1 til resultatrevision)
Bilag 3: Besparelsespotentiale - København og Aarhus (bilag 2 til resultatrevision)
Bilag 4: Tillæg til Resultatrevision 2013 - Begrænsning af antallet af ledige med mere end 12 måneders varighed
Bilag 5: Beskæftigelsesregionens rapport efter 4 kvartal 2013 (bilag til mødesagen)
Bilag 6: Beskæftigelsesregionens høringssvar til resultatrevision 2013
Bilag 7: LBR Rødovres høringsssvar til Resultatrevision 2013

Projekt, 500 ledige- og familieforsørgede nydanskere træder ind i arbejdsstyrken
Sag nr. 27

Sagens kerne

Århus Kommune er blevet bevilget midler til et projekt, hvor det overordnede mål er, at 500 ledige familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere træder ind i arbejdsstyrken. Projektet foregår i samarbejde med Cabi – Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, Integrationsnet (Dansk flygtningehjælps kompetencecenter indenfor integration af flygtninge og indvandrere) og analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight. I projektet deltager kommunerne: Frederiksberg, Rødovre, Lyngby-Taarbæk, Hjørring og Holstebro.

Projektet startede d.1. januar 2014 og løber til 31. december 2016. Rødovre Kommune modtager kr. 3.000 pr. ægtefælleforsørget nydansker der kommer ud på arbejdsmarkedet. Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer hermed om projekt ”500 ledige familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere træder ind i arbejdsstyrken.”

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen om projekt "500 ledige familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere træder ind i arbejdsstyrken" tages til efterretning.
 2. at indtægterne tages til indtægt på konto 5.90 - beskæftigelsesindsats.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Omkring 60.000 familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere i den arbejdsduelige alder, står i dag uden for arbejdsstyrken. Disse er en udsat gruppe borgere. For den enkelte og dennes familie har det naturligvis økonomiske konsekvenser og kan for personen betyde en stor grad af afhængighed til ægtefællen. For samfundet som helhed betyder det tab af ressourcer og skattegrundlag, at de ledige familie- og ægtefælleforsørgede ikke indgår i arbejdsstyrken.

Ligeledes vil det i mange tilfælde påvirke børnenes opvækst negativt, at de har en forælder, som lever isoleret og uden at bidrage til den fælles virkelighed, som børnene vokser op i. Børnene vil mangle en rollemodel i forhold til deres involvering i samfundet og deres fremtid på arbejdsmarkedet.

På nuværende tidspunkt, er projektet i en opstartsfase, hvor LG Insight har udarbejdet analyser og karakteristika af de enkelte familier. I Rødovre kommune har vi 241 familie- og ægtefælleforsørgede nydanskere, hvor af 47 er mænd, og 194 er kvinder. 40 % af de familieforsørgede nydanskere, kommer fra Asien, hvor af 16,5 % er fra Pakistan. LG Insight fandt endvidere, at 35 % af den samlede gruppe kun har grundskole som uddannelsesbaggrund.

 • Det opsøgende og motiverende arbejde foretages af Integrationsnet, hvor Rødovre Jobcenter bidrager med:
 • Koordination af sager på tværs af sektorer, herunder evt. tværfagligt samarbejde om hele familiens sag.
 • Koordinering af den virksomhedsvendte indsats for målgruppen.
 • Varetagelse af lovpligtige myndighedsopgaver ift. oprettelse og opfølgning af borgerens sag, samt virksomheds- eller uddannelsesrettede tilbud.
 • At understøtte tolkning i det omfang det er nødvendigt.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre kommune modtager et bagudbetalt tilskud på kr. 3.000 pr. sag afsluttet til arbejdsstyrken. Tilskuddet gives til en ekstraordinær helhedsorienteret indsats og koordination af borgerens sag på tværs af sektorer og til brug af mentor. 

Århus kommune har i samarbejde med Cabi, Integrationsnet, LG Insight og førnævnte kommuner søgt om samlet 9.672.836 kr til dækning af udgifter forbundet med gennemførelse af projektet. Når målet er nået svarer dette til, at der er givet tilskud til på ca. 19.350 kr. pr. borger.

Tidsplan

Projektet er startet 1. januar 2014 og løber til 31. december 2016.

Bilag

Bilag 1: Karakteristika af familieforsørgede i Rødovre

Beskæftigelsesministerens udmelding af mål for Beskæftigelsesindsatsen 2015
Sag nr. 28

Sagens kerne

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt de målsætninger, som kommunernes beskæftigelsesplaner for de kommende år skal indeholde. Denne gang for 2015. Ministeren udmelder samtidig, at der som led i afbureaukratiseringen, ikke stilles formkrav til kvantitative mål.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen om beskæftigelsesministeriets udmelding om de beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning.
 2. at fastsættelse af mål jf. ministerens udmelding om afbureaukratisering drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

De beskæftigelsespolitiske mål for 2015 sætter den overordnede ramme og retning for arbejdet på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende fire beskæftigelsespolitiske mål for 2015:

 • Flere unge skal have en uddannelse
 • Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Langtidsledigheden skal bekæmpes
 • En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

De fire mål er en videreførelse af målene fra 2014, da det er vurderet, at der også i 2015 er et behov for en styrket indsats på disse områder, ligesom målene også understøtter implementeringen af de reformer, som regeringen har iværksat på beskæftigelsesområdet.

For 2015 er det samtidig besluttet at afbureaukratisere processen for de kommunale beskæftigelsesplaner og give kommunerne et større råderum. Derfor indgår der ikke kvantitative målsætninger i de regionale kontrakter, og der vil ikke blive stillet formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i de kommunale beskæftigelsesplaner for 2015 med udgangspunkt i landsdækkende kvantitative målsætninger, som det har været tilfældet tidligere år. Den enkelte kommune kan fortsat selv opstille kvantitative mål i beskæftigelsesplanen 2015 med udgangspunkt i de fire beskæftigelsespolitiske mål, for selv at understøtte kommunens løbende opfølgning på resultaterne af indsatsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger udkast til beskæftigelsesplan i junimøderækken 2014.

Bilag

Bilag 1: Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015

Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir)
Sag nr. 29

Sagens kerne

KKR Hovedstaden har fremsendt rammepapir vedrørende "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" til godkendelse i alle regionens kommuner.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rammepapir om "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Som opfølgning på KL's udspil om "Det nære sundhedsvæsen" er der i KKR regi udarbejdet et rammepapir på psykiatriområdet, der har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret beskriver nogle "skal-indsatser" og nogle "kan-indsatser" og er opdelt i fire strategiske målsætningsområder:

 1. Forebyggelse og sundhedsfremme
 2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
 3. Borgerens forløb
 4. Dokumentation og metodeudvikling

Ved at arbejde med ovennævnte målsætninger sikres det, at vi som kommune udvikler det nære sundhedsvæsen, så "Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom", "Støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg" samt at "Borgeren er i centrum, og der er fokus på den samlede livssituation".

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et notat, der oplister "skal-indsatserne" i de fælleskommunale målsætninger samt giver en status på den nuværende indsats eller allerede planlagte nye tiltag.

KKR præciserer, at det er vigtigt at følge op på effekten af indsatserne på området, og der skal derfor ultimo 2016 følges op på målsætningerne i rammepapiret. KKR har på sit møde den 14. marts 2014 anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Maj 2014: Politisk behandling af rammepapiret i Kommunalbestyrelsen
Ultimo 2016: Opfølgning på rammepapiret

Bilag

Bilag 1: Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir)
Bilag 2: Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet
Bilag 3: Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på psykiatriområdet
Bilag 4: Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet
Bilag 5: Bilag 3 til brev - Satspuljemidler
Bilag 6: Notat om rammepapir på psykiatriområdet

Diverse
Sag nr. 30

Sagens kerne

Taget til efterretning.