Beskæftigelsesudvalget

03-06-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Niels Spittau (O)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 33 - 36

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 06.05.2014 - 26.05.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social 06.05.2014 - 26.05.2014

Beskæftigelsesplan 2015
Sag nr. 34

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger udkast til beskæftigelsesplan for 2015.

Beskæftigelsesplanen modsvarer de udfordringer, der er på det regionale og lokale arbejdsmarked og opstiller mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen omhandler den borgerrettede og virksomhedsrettede prioriterede indsats og således ikke alle Rødovre Jobcenters aktiviteter.

Beskæftigelsesplanen sendes til høring i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland samt i det Lokale Beskæftigelsesråd.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at udkast til Beskæftigelsesplan 2015 godkendes og
 2. at udkast til Beskæftigelsesplan 2015 sendes til høring i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland, samt i det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt de indsatsområder, som skal prioriteres i beskæftigelsesplanen, samt eventuelle standarder for opfyldelse af kvantitative mål. Beskæftigelsesministerens brev til kommunerne om mål for 2015 er vedlagt som bilag 3.

På samme måde udmelder kommunalbestyrelsen i Rødovre egne mål for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre.

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren udmeldt, at der for 2015 ikke er krav om opstilling af kvantitative mål for indsatsområderne, som er i overensstemmelse med regionale målsætninger. Det er forvaltningens vurdering, at beskæftigelsesministerens målområder er dækkende for de udfordringer, der forestår lokalt i Rødovre, og at kommunalbestyrelsen derfor med fordel kan formulere egne mål i sammenhæng med ministerens mål.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål:

 1. Flere unge skal have en uddannelse.
 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.
 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
 4. Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår kommunalbestyrelsen i Rødovre følgende mål:

Ad 1) Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 312 ved udgangen af 2013 til 260 ved udgangen af 2015. I alt en nedbringelse på 16,7 %.

Ad 2) Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 % ved udgangen af 2013 til 22 % ved udgangen af 2015. I alt en nedbringelse på 4,6 procentpoint.

Ad 3) Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal nedbringes fra 943 ved udgangen af 2013 til 820 ved udgangen af 2015. I alt en nedbringelse på 13 %, målt som fuldtidsledige.

ad 3) Antallet af langtidsledige skal nedbringes fra 301 ved udgangen af 2013 til 260 ved udgangen af 2015. I alt en nedbringelse på 13, 6 %

Ad 4) Rødovre Jobcenter skal øge samarbejdsgraden med lokale virksomheder fra 20 % i 2013 til 23 % ved udgangen af 2015 – idet ca. 2/3 af de virksomheder som jobcentret samarbejder med, fortsat skal ligge udenfor kommunegrænsen.

Den overordnede strategi, som er uddybet i beskæftigelsesplanen, er at tilstræbe en mere individuel tilgang til beskæftigelsesindsatsen overfor den enkelte ledige. At understøtte de ledige, der kan selv - skal selv. At fokus er på de langtidsledige og unge, der skal i uddannelse, samt at kvalificere den sammenhængende og tværfaglige indsats for ledige og sygemeldte med komplekse problemstillinger.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør budget 2015.

Tidsplan

Sagen behandles i kommunalbestyrelsen i september-møderækken.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplanen for 2015
Bilag 2: Oversigt over mål i Beskæftigelsesplan 2015
Bilag 3: Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015

Rødovre Kommuneplan 2014 - endelig vedtagelse
Sag nr. 35

Sagens kerne

Rødovre Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 29.01.2014 til den 25.03.2014.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Kommuneplan 2014, en temarevision om bæredygtig byudvikling, vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser, samt
 3. at temarevisionen integreres i Kommuneplan 2010-2022, som offentlig bekendtgøres.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Rødovre Kommuneplan 2014 er en temarevision om bæredygtig byudvikling. Det er en delvis revision af den nuværende Kommuneplan 2010-2022. Forslaget er revideret på baggrund af Kommuneplanstrategi 2012. Den omfattter således en revision af 5 udvalgte byudviklingsområder med bolig- og erhvervsudvikling som vækstgenerator. Udviklingsområderne Rødovre Nord og Islevdal Erhvervskvarter får stationsnær status på grund af den kommende letbane i Ring 3. Dette medfører nye og udvidede byggemuligheder i disse to udviklingsområder. Herudover omhandler forslaget byudvikling i Korsdalskvarteret, Bykernen, samt Rødovre Syd. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 29.01.2014 til 25.03.2014. Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de ændringer, som er anbefalet i forhold til Kommuneplan 2010-2022. På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget ialt 33 høringssvar. Heraf er 7 bemærkninger fra statslige- eller kommunale myndigheder. Endvidere er der indkommet bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, Rødovre Kirke, Boligforeningen AAB, 2 grundejerforeninger, samt en lokal virksomhed.

De fremførte bemærkninger fra Naturstyrelsen vedrører følgende:

 • Udbygning af tekst i rammerne vedr. stationsnærhed.
 • Mere præcis afgrænsning af rammeområder med stationsnærhed.
 • Udbygning af tekstafsnit i kommuneplanforslaget, hvor de konkrete ændringer i rammerne, vurderes i forhold til grundvandsinteresser.

Der er indgået aftale med Naturstyrelsen om ovenstående punkter, jf. aftalenotat af 25.03.2014.

De øvrige fremsendte høringssvar handler om:

 • Højere bebyggelsesprocenter og tilladte byggehøjder i den nordlige del af Islevdal erhvervsområde og i Rødovre Centrum.
 • Øget trafikbelastning som følge af byvækst. Særligt på Jyllingevej, Slotsherrensvej, Brandstrupvej og Hendriksholms Boulevard.
 • Trafikstøjbelastning af nærliggende boligområder på grund af en højere bebyggelsesprocent i den nordlige del af erhvervsområdet Islevdal 1E01.
 • Belastning af eksisterende kloakker ved byvækst.
 • Integration af klimatilpasning og bæredygtighed ved byvækst.
 • Manglende beskyttelse af eksisterende grønne områder.
 • For få udlagte nye grønne områder i byudviklingsområder.

Teknisk Forvaltnings vurderinger og anbefalinger er samlet i notat af 12.05.2014.
Sammenfattende anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget.

Forslag til ændringer

1. Ændring af rammerne 1E01 og 1E04 - Erhvervsområdet Islevdal.

Fingerplan 2013 fastlægger et stationsnærhedsprincip. Stationsnærhedsprincippet bestemmer, at kontorbyggeri og andre byintensive funktioner over 1500 m² skal lokaliseres stationsnært. Fingerplanen opererer med to grader af stationsnær beliggenhed: Det stationsnære kerneområde, som har udstrækningen 600 m fra den nærmeste station og det stationsnære område, som har en udstrækning på 1000-1200 m fra den nærmeste station. På bagggrund af aftale med Naturstyrelsen ændres rammerne 1E01 og 1E04 for Islevdal Erhvervskvarter således, at det tydeligt fremgår af rammerne for erhvervsområdet, hvilken grad af stationsnærhed det enkelte rammeområde har.

Rammeområderne for Islevdal erhvervsområde revideres således:

Ramme 1E01 bliver ramme for den nordlige del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære kerneområde.
Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m². Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E05 bliver ramme for den midterste del af erhvervsområdet, der er beliggende indenfor det stationsnære område. Der må derfor indenfor området opføres kontorerhverv over 1500 m², såfremt der i et kommuneplantillæg redegøres for anvendelsen af supplerende virkemidler, der kan fremme den kollektive trafik. Rammen følger afgrænsningen af det stationsnære kerneområde og det stationsnære område. Rammen får en bebyggelsesprocent på 120 og der må bygges i max 5 etager.

Ramme 1E04 bliver ramme for den sydlige del af Islevdal erhvervsområde. Området får status som ikke stationsnært område. Indenfor området må der således ikke opføres kontorerhverv over 1500 m². Rammen får en bebyggelsesprocent på 70 og der må bygges i en højde af max 8.5 m. Rammen giver stadig mulighed for butikker til særlig pladskrævende varer.

Rammernes præcise afgrænsning fremgår af bilag 3.

2. Aftale med Naturstyrelsen vedrørende afgrænsning af rammeområder, i forhold til stationsnærhed, i næste kommuneplanrevision.

På baggrund af Fingerplanens principper er det aftalt med Naturstyrelsen, at samtlige rammer gennemgås i næste kommuneplanrevision således, at de følger afgrænsningen mellem stationsnært kerneområde, stationsnært område og øvrige områder. Naturstyrelsen gjorde Rødovre Kommune opmærksom på, at planforslagets cirkelslag for stationsnær afgrænsning ikke er tilstrækkelig præcis afgrænsning. I denne forbindelse vurderer Teknisk Forvaltning, at endelig udarbejdelse af en helhedsplan for Islevdal erhvervsområde vil være hensigtsmæssig at have, som baggrund for afgrænsningen af de stationsnære områder i Islevdal erhvervsområde.

3. Præcisering af afsnit vedr. grundvandsinteresser.

Der er ingen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD områder) i Rødovre Kommune. Naturstyrelsen ønsker dog oplyst hvorvidt, der sker ændringer af anvendelsesbestemmelserne indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Byudviklingsområderne 1, 3 og 5 i kommuneplanforslaget er beliggende indenfor indvindingsoplande til lokale vandværker i Rødovre Kommune. Der er derfor udarbejdet en analyse, hvor de eksisterende rammer holdes op mod de nye rammer i kommuneplanforslaget. De ændringer der sker, præciseres og konsekvensen i forhold til grundvandsinteresser vurderes for hver enkelt ramme. På baggrund af analysen konkluderes det, at den byudvikling som kommuneplanforslaget anbefaler ikke skønnes, at påvirke grundvandsinteresserne i Rødovre.

4. Kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke.

Naturbeskyttelseslovens § 19 fastlægger kirkebyggelinjer, der bestemmer, at indenfor en afstand af 300 meter fra en kirke må der ikke opføres bebyggelse, med en højde over 8,5 meter, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Rødovre Kirke er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor anbefaler Teknisk Forvaltning, at kirkebyggelinjen ved Rødovre Kirke skønnes ikke, at være gældende i dette tilfælde, da der reelt er bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Derfor revideres teksten i miljøvurderingen af planforslaget således, at det fremgår, at Rødovre Kirke reelt er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen. Kirkebeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 19 skønnes derfor ikke, at være gældende omkring Rødovre Kirke.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle tilpasninger og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.

Sammenfattende vurdering

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. notat af 12.05.2014, at der ikke er nogen høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget. De udvidede byggemuligheder, som kommuneplanforslaget omhandler, skønnes at fremme et alsidigt udvalg af boliger og erhverv. Dermed sikres vækst i Rødovre Kommune. Omdannelse af f.eks. Korsdalskvarteret fra et asfalt belagt industriområde til blandet bolig- og erhvervsområde, vurderes at fremme bedre og grønnere byrum, samt et bredere og mere attraktivt boligudbud og nye muligheder for erhvervslivet. Kommunens byudviklingsområder, som omfatter Rødovre Nord, Bykernen, Korsdalskvarteret, Rødovre Syd og Islevdal Erhvervskvarter har behov for fornyelse og omdannelse til mere tidssvarende bolig, butiks- og erhvervsområder. Som baggrund for kommuneplanforslaget er der udarbejdet helhedsplaner for de ovenfor nævnte byudviklingsområder med undtagelse af Islevdal erhvervsområde. Helhedsplanerne tager udgangspunkt i de enkelte områders særlige kvaliteter og muligheder og beskriver visioner for vækst ved, at skabe funktionelle og oplevelsesrige byrum, samt et alsidigt boligudbud og gode muligheder for erhvervslivet.

Ved byudvikling i kommunen er der generelt fokus på klima-, social- og økonomisk bæredygtighed. At udviklingen sker med en bæredygtighed sikres, bl.a. via den nye klimatilpasningsplan, som er et tillæg til kommuneplanen. Klimatilpasningsplanen sikrer rammerne for, at bestemmelser vedrørende bæredygtighed indarbejdes i handleplaner og kommende lokalplaner for nye byudviklingsområder. I lokalplaner kan der ligeledes stilles krav til støj ved nybyggeri, byggeriers udformning, samt visuel indpasning i området. På denne baggrund anbefaler Teknisk Forvaltning, at den vækst og de nye byggemuligheder, som kommuneplanforslaget foreslår, bør fastholdes.

De foreslåede ændringer i kommuneplanforslaget er ikke så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, jf. Planlovens § 27, stk. 2. Det anbefales derfor, at kommuneplanforslaget vedtages endeligt, med de ovenfor nævnte forslag til ændringer.

Note til bilag:

De afsnit i kommuneplanforslaget, hvor der er foretaget ændringer er vedhæftet som bilag. Det drejer sig om bilag 3 "Detaljerede rammer - revideret" og bilag 4 "Bysamfundet -revideret". Til sammenligning er kommuneplanforslaget, som har været i offentlig høring vedhæftet som bilag 6.

Lov- og plangrundlag

Planloven kapitel 4.
Fingerplan 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Endelig vedtagelse - 17.06.2014.
 • Offentliggørelse - medio august 2014.

Bilag

Bilag 1: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer samt aftale med Naturstyrelsen.
Bilag 2: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 3: Detaljerede rammer - revideret
Bilag 4: Bysamfundet - revideret
Bilag 5: Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering
Bilag 6: Forslag til Kommuneplan 2014
Bilag 7: XSamledokument samtlige indkomne høringssvar

Diverse
Sag nr. 36

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16:30.