Beskæftigelsesudvalget

12-08-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Lene Due (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Sager 37 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 27.05.2014 – 04.08.2014

Reform af sygedagpengeområdet
Sag nr. 38

Sagens kerne

Reform af sygedagpengeområdet lov nr. 194 er vedtaget den 11. juni 2014 med ikrafttrædelse henholdsvis den 1. juli 2014 og 5. januar 2015. Social - og Sundhedsforvaltningen redegør for de vigtigste ændringer som følge af reformen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lovens formål er blandt andet at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under sygdomsforløb samt at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne i kommunerne i forhold til de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

”Varighedsbegrænsningen” ændres til ”Revurderingstidspunkt”. Ydelsesperioden ændres fra 52 uger til 22 uger. Forlængelse af sygedagpenge kan kun ske efter gældende regler eller ved alvorlig livstruende sygdom.

Sygemeldte der ikke er omfattet af forlængelsesreglerne overgår til et jobafklaringsforløb med varighed op til 2 år – med mulighed for forlængelse. Jobafklaringsforløbet indeholder en individuel, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen.

Sygemeldte i jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse som er uafhængig af ægtefælle og samlevers indkomst og udgør hhv. 80 % og 60 % af dagpenge for hhv. forsørgere og ikke-forsørgere.

Rehabiliteringsteamet skal afgive indstilling om indholdet i indsatsen i jobafklaringsforløbet inden 4 uger efter revurderingstidspunktet. Rehabiliteringsteamet kan dog ligeledes indstille, at sygemeldte overgår til ressourceforløb, fleksjob, anden beskæftigelsesrettet indsats eller førtidspension.

Sygemeldte ledige modtager arbejdsløshedsdagpenge eller arbejdsmarkedsydelse de første 2 uger.

Sygemeldte har mulighed for at afvise lægebehandling uden konsekvenser for modtagelse af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse.

Der indføres nye digitaliseringsværktøjer – herunder sygemeldtes mulighed for selv at booke samtaler i jobcentret gennem jobnet. Der indføres en ”fast track” ordning, hvor arbejdsgivere og sygemeldte kan anmode jobcentret om tidlig indsats, hvis sygdommen forventes at vare mere end 8 uger.

Der indføres en ny visitationsmodel, hvor sygemeldte inddeles i 3 kategorier:

  1. En klar forventning om, at den sygemeldte er fuldt raskmeldt inden for to måneder fra første fraværsdag.
  2. Den sygemeldte ventes raskmeldt senere end to måneder efter første fraværsdag, og der er et klart og forudsigeligt behandlingsforløb.
  3. Der er ikke en klar forventet dato for, hvornår den sygemeldte ventes raskmeldt. Samtidig er der tale om en diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsevnen, og/eller den sygemeldte har udfordringer ud over sygdommen, fx sociale udfordringer, der skygger for tilbagevenden til arbejde.

Visitation afgør indsats
Sygemeldte i kategori 1 skal fra 1. januar 2015 have en minimal indsats. Den nuværende samtale mellem den sygemeldte og arbejdsgiveren senest i fjerde fraværsuge fastholdes. Derudover er det op til jobcentret at fastlægge, hvornår og hvordan der skal følges op. Der bliver ingen centrale lovkrav herom.

Sygemeldte i kategori 2 skal have en arbejdspladsbaseret indsats med fokus på, at den sygemeldte hurtigst muligt vender helt eller gradvist tilbage i arbejde. Opfølgningen skal ske hver fjerde uge og som udgangspunkt ved personligt fremmøde.

Sygemeldte i kategori 3 skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Opfølgningen skal ske hver fjerde uge og som udgangspunkt ved personligt fremmøde. Sygemeldte skal have deres sag forelagt kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam senest fire uger efter, at de er blevet visiteret til kategori 3. Det vil sige senest 12 uger efter første sygedag, hvis visitationen til kategori 3 sker ved første samtale.

Forvaltningens bemærkninger til reformen er, at det vurderes som positivt, at sygemeldte i højere grad er sikret et forsørgelsesgrundlag. Det vurderes dog også, at reformen kan medføre, at antallet af offentligt forsørgede stiger, i og med at indholdet i jobafklaringsforløb reelt er indeholdt i hidtidig indsats. Desuden forudsætter fremrykningen af revurderingstidspunktet, at kapaciteten i sundhedsvæsnet kan modsvare behovet for udredning og behandling.

Lov- og plangrundlag

Lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Reformen træder i kraft henholdsvis 1. juli 2014 og 1. januar 2015.

Nyt medlem af Integrationsrådet
Sag nr. 39

Sagens kerne

Et medlem af Integrationsrådet i Rødovre er fraflyttet kommunen og udtræder derfor af rådet. Der var ved indstillingen til det nye Integrationsråd i marts 2014 en indstilling fra en borger, der på det tidspunkt ikke havde bopæl i kommunen, men som nu er tilflyttet. Da Integrationsrådet er i begyndelsen af sin valgperiode, ønsker Integrationsrådet undtagelsesvist at få optaget dette medlem jf. forretningsorden § 4.2.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at medlemmet Gintare Zalieckaite, der er fraflyttet kommunen, udtræder af Integrationsrådet
  2. at nyt medlem Gur Paul Singh Rehal godkendes som medlem af Integrationsrådet i valgperioden

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forretningsorden for Integrationsrådet behandler udtræden af Integrationsrådet og udpegning af nye medlemmer i en valgperiode. Forretningsorden § 4:

§ 4. stk. 1. Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. integrationslovens § 42 stk. 3.

Stk. 2. Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i den kommunale styrelseslov. Såfremt antallet af medlemmer fra etniske minoriteter, falder til under 7 medlemmer, kan forvaltningen indstille til Kommunalbestyrelsen, at der udpeges yderligere medlemmer.

 

Da Integrationsrådet er i begyndelsen af valgperioden, og da en borger havde indstillet sig til Integrationsrådet inden tidsfristen, anmoder Integrationsrådet undtagelsesvist om, at borgeren indstilles til Integrationsrådet for denne valgperiode, trods at antallet af etniske minoriteter ikke er faldet til under 7.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valgperioden 2014 - 31. marts 2018.

Bilag

Bilag 1: Opstillingskort for Gur Paul Singh Renal

Budgetforslag 2015-2018, Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 40

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2015-2018, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net og i "dueslaget". Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede. Uddybende beskrivelser af de såkaldte "grå bokse" er ligeledes lagt på kb-net.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som henholdsvis "grå bokse" (effektiviseringer og ændringer i serviceniveau) og "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Udover ændringerne i udvalgets eget budget kan udvalgets områder direkte eller indirekte blive påvirket af generelle besparelser i Økonomiudvalget, fx. besparelser på TR-puljen.

Bilaget viser endvidere udvalgets driftsramme samt størrelsen af de indarbejdede effektiviseringer og ændringer i serviceniveau (driftsreduktion på 2 og 4 pct. af serviceudgifterne), samt det mål-tal der indledningsvist blev beregnet for hvert udvalg.

Bilag

Bilag 1: Ændringer i budgetforslag 2015-2018, BEU

Diverse
Sag nr. 41

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning