Beskæftigelsesudvalget

16-09-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 42 - 46

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 42

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for social i perioden 05.08.2014 - 08.09.2014

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2014 for Rødovre Jobcenter
Sag nr. 43

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger kvartalsstatistik for 2. kvartal 2014, som viser udviklingen blandt forsørgede i Rødovre Kommune. Udviklingen er så vidt muligt sammenlignet med udviklingen blandt øvrige kommuner på Vestegnen samt i Region Hovedstaden og på landsplan.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for 2. kvartal 2014 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Antallet af borgere med kontaktforløb i Rødovre Jobcenter 1. juli 2014 er stort set identisk med antallet på samme tidspunkt i 2013, dog med visse forskydninger indenfor de enkelte målgrupper.

Den positive udvikling blandt arbejdsparate ledige, som har kendetegnet det sidste år, er stagneret. Ledighedsprocenten i Rødovre er som i første kvartal på 5,1.

Ledighedsprocenten i Rødovre er den samme som på landsplan, men dog fortsat relativ lav sammenlignet med kommuner på Vestegnen og Region Hovedstaden.

Ledige, der rammer den 2-årige dagpengeperiode, overgår til arbejdsmarkedsydelse, og gruppen udgør 90 forsikrede ledige. En voksende andel af ikke-arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere overgår til hhv. ressourceforløb og til fleksjobberettigelse. Dette er en konsekvens af Førtidspension- og Fleksjobreformen og Kontanthjælpsreformen. Det er dog fortsat en udfordring at motivere og aktivere de relativt mange ikke-arbejdsparate ledige, der tidligere var kategoriseret match 3 eller overgik til førtidspension.

Efter en mindre stigning i første kvartal er antallet af unge under 30 år på uddannelseshjælp faldet med 30 ved udgangen af juni 2014, idet de unge uddannelsesparate, der er optaget på SU berettigede uddannelser, er afsluttet i jobcentret pr. 30. juni 2014.

Antallet af modtagere af sygedagpenge steg henover vinteren 2013/14. Antallet er dog faldet i 2. kvartal. Antallet er steget fra juli 2013 til juli 2014 for varighed over 26 uger men i mindre grad over 52 uger. I forhold til Vestegnen har Rødovre en forholdsvis høj andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge.

Der er sket et markant fald i det såkaldte overskud i besparelsespotentialet fra 33 til 10 mio. kr., hvilket dels skyldes, at antallet af forudsagte på offentlig forsørgelse er revurderet af Beskæftigelsesministeriet, samt at der er flere på kontanthjælp mv. end forudsagt. Denne udvikling ses også i sammenlignelige kommuner.

Opfyldelse af mål i Beskæftigelsesplan 2014

Mål: Flere unge skal gennemføre uddannelse
Der er endnu ikke tilgængelige oplysninger om det første ministermål vedrørende flere unge i uddannelse.

Mål: Begrænsning af tilgangen af personer til førtidspension
Tilgangen er faldet kraftigt fra tilgangen i 2012 og ligger lavere end målet for 2014.

Mål: Begrænsning af antal langtidsledige personer
Antallet af ledige langtidspersoner ligger i juni 2014 på 9% under målet for 2014. Den største positive udvikling er sket blandt kontanthjælpsmodtagere.

Mål: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder
Der er ingen aktuel opgørelse, da cvr-registret er under justering. De seneste opgørelser er fra december 2013.

Kommunalbestyrelsens mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år begrænses mest muligt
Antallet af jobparate ligger i september måned 64 ledige over målet på 170 i december 2014. Antallet af aktivitetsparate er faldende og udgør 16 under målet på 665 i december 2014. Dette skyldes blandt andet, at flere overgår til ressourceforløb og fleksjob.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv arbejdsmarkedsindsats.
Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetopfølgningen.

Tidsplan

2. kvartal 2014.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsstatistik 2 kvartal 2014

Beskæftigelsesplan 2015
Sag nr. 44

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger beskæftigelsesplan for 2015.

Beskæftigelsesplanen modsvarer de udfordringer, der er på det regionale og lokale arbejdsmarked, og opstiller mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesplanen omhandler den borgerrettede og virksomhedsrettede prioriterede indsats og dermed ikke alle Rødovre Jobcenters aktiviteter.

Beskæftigelsesplanen har været til høring i Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland samt i det Lokale Beskæftigelsesråd. Høringen har ikke givet anledning til ændringer. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt de indsatsområder, som skal prioriteres i beskæftigelsesplanen, samt eventuelle standarder for opfyldelse af kvantitative mål. Beskæftigelsesministerens brev til kommunerne om mål for 2015 er vedlagt som bilag.

 Derudover udmelder Kommunalbestyrelsen i Rødovre egne mål for den lokale beskæftigelsesindsats.

Som noget nyt har beskæftigelsesministeren udmeldt, at der for 2015 ikke er krav om opstilling af kvantitative mål for indsatsområderne, som er i overensstemmelse med regionale målsætninger. Det er forvaltningens vurdering, at beskæftigelsesministerens målområder er dækkende for de udfordringer, der forestår lokalt i Rødovre, og at Kommunalbestyrelsen derfor med fordel kan formulere egne mål i sammenhæng med ministerens mål.  

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål:

  1. Flere unge skal have en uddannelse
  2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet
  3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
  4. Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår Kommunalbestyrelsen følgende mål:

Ad 1) Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes fra 312 ved udgangen af 2013 til 260 ved udgangen af 2015 (en nedbringelse på 16,7 %).

Ad 2) Ledighedsprocenten blandt berettigede til fleksjob skal nedbringes fra 26,6 % ved udgangen af 2013 til 22 % ved udgangen af 2015 (en nedbringelse på 4,6 procentpoint).

Ad 3) Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år skal nedbringes fra 943 ved udgangen af 2013 til 820 ved udgangen af 2015 (en nedbringelse på 13 % målt som fuldtidsledige). Antallet af langtidsledige skal nedbringes fra 301 ved udgangen af 2013 til 260 ved udgangen af 2015 (en nedbringelse på 13,6 %).

Ad 4) Rødovre Jobcenter skal øge samarbejdsgraden med lokale virksomheder fra 20 % i 2013 til 23 % ved udgangen af 2015 – idet dog ca. 2/3 af de virksomheder, som jobcentret samarbejder med, fortsat skal ligge udenfor kommunegrænsen.

Den overordnede strategi, som er uddybet i beskæftigelsesplanen, er at tilstræbe en mere individuel tilgang til beskæftigelsesindsatsen overfor den enkelte ledige. At understøtte at de ledige, der kan selv, skal selv. At fokus er på de langtidsledige og unge, der skal i uddannelse, samt på at kvalificere den sammenhængende og tværfaglige indsats for ledige og sygemeldte med komplekse problemstillinger.

Lov- og plangrundlag

Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør budget 2015.

Tidsplan

Beskæftigelsesplanen offentliggøres senest januar 2015.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesregion bemærkninger BP15 Rødovre
Bilag 2: LBR Rødovre - Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015
Bilag 3: Brev fra beskæftigelsesministeren om udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for 2015

Forslag til proces for udarbejdelse af Rødovre Kommunes udsattepolitik
Sag nr. 45

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af en udsattepolitik.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedforvaltningen indstiller,

at forslaget til udarbejdelse af en udsattepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Udsattepolitikken skal definere rammerne for Rødovre Kommunes arbejde med socialt udsatte borgere og fungere som omdrejningspunkt for indsatserne på området. Politikkens mål er at skabe en vision for arbejdet med socialt udsatte i Rødovre og understøtte visionen med konkrete, dynamiske og målbare handlinger.

Politikken skal medvirke til at udvikle og synliggøre indsatsen for de udsatte borgere i Rødovre Kommune samt sætte fokus på ulighed, retssikkerhed og tværfagligt samarbejde i arbejdet med målgruppen.

Det er hensigten, at politikken ved aktivt at inddrage borgere, politikere og medarbejdere i Rødovre skal sikres et bredt fundament og et fælles kommunalt ejerskab.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvordan og hvornår processen for udarbejdelse af udsattepolitikken kan foregå (se bilag). Der lægges op til inddragelse af borgere, medarbejdere og interessenter udenfor organisationen som eksempelvis beboerrådgivere og landsorganisationer (centrale og lokale) på området.

Procesplanen beskriver kort fortalt "indhold og fokus", "organisering og ansvar" samt "processen". I tidsplanen lægges der op til, at udarbejdelsen går i gang umiddelbart efter politisk behandling i september og afsluttes i maj 2015 med politisk godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Politikken er en udmøntning af intentioner i serviceloven og sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Se bilag (tidsplan).

Bilag

Bilag 1: Tidsplan
Bilag 2: Procesplan for udsattepolitikken

Diverse
Sag nr. 46

Sagens kerne

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16:15.