Beskæftigelsesudvalget

07-10-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Lene Due (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)

Fraværende

Niels Spittau (O)

Sager 47 - 50

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 47

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 09.09.2014 - 29.09.2014

Analyse af Jobcentrets anvendelse af ressourcer
Sag nr. 48

Sagens kerne

Reform af fleksjob og førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge samt den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, medfører en række nye opgaver i jobcentret. Samtidigt medfører reduceringer på jobcentrets budget til administration de foregående år, et behov for at reducere antallet af medarbejdere.

Jobcentret har derfor iværksat en gennemgang af samtlige kerneopgaver i den administrative og beskæftigelsesrettede indsats, med henblik på at tilrettelægge arbejdsgangene optimalt. Konsulentfirmaet LG-Insight er inddraget i opgaven for at understøtte arbejdsprocessen og inspirere til nye løsninger. Rødovre Jobcenter orienterer om baggrund, formål og indhold i det kommende forløb.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om analyse af Rødovre Jobcenters anvendelse af ressourcer tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcenteret har i en periode haft budgetmæssige udfordringer på konto 6.53 (administration og sagsbehandling) og forudser også store omlægninger på budget 5.90 (beskæftigelsesindsatsen iøvrigt) som følge af kommende reformer. Hidtidige reformer har tillige betydet en række nye opgaver.

For at modsvare denne udfordring iværksættes en organisatorisk gennemgang af funktioner og arbejdsgange i hele jobcentret med henblik på at optimere jobcentrets anvendelse af ressourcer.Optimeringsprocessen omhandler tillige udnyttelse af IT og dets rationaler, samt en optimering af øvrige administrative sagsgange set i lyset af ønsket om bedre borgerservice jf. beskæftigelsesplanen 2015.

Formålet er at sikre den rationelle organisering af medarbejderressourcer både i sagsbehandlingen, aktiveringsindsatsen, virksomhedsservicen og administrationen. Udgangspunktet er de lovgivningsmæssige kerneopgaver i beskæftigelsesindsatsen og den administrative forvaltning heraf.

Rødovre Jobcenters budget til administration ligger i den lavere ende sammenlignet med jobcentre på Vestegnen og i andre kommuner. Resultater af beskæftigelsesindsatsen har hidtil medført færre på offentlig forsørgelse end forudsagt på baggrund af rammevilkår i Rødovre Kommune. Derfor er fokus på fremtidens udfordringer og organisering, og ikke en analyse af hidtidig praksis.

Resultatet skal foreligge i form af beskrivelse af funktioner og kerneopgaver overfor alle jobcentrets målgrupper samt stillingsbeskrivelser med angivelse af kvantitativ og kvalitativ produktivitet for administrative medarbejdere og medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen. Resultatet skal ligeledes angive et serviceniveau i kerneydelserne, eventuelt et forslag til investeringsstrategi og pege på snitfladeproblematikker til øvrige afdelinger i kommunen, som eventuelt rummer et besparelsespotentiale. Resultatet forventes at modsvare de budgetmæssige udfordringer, og kan således have væsentlige personalemæssige konsekvenser i form af reduceringer og ændret arbejdsindhold.

Jobcentret har vurderet, at denne reorganiseringsopgave bedst løses i samarbejde med et konsulentfirma. Dels fordi arbejdsbyrden i den forbindelse ligger ud over den daglige kapacitet hos ledelse og medarbejdere. Dels for at sikre objektiviteten i vurderinger og forslag og endeligt for at indhente inspiration fra øvrige jobcentre. I den sammenhæng har Jobcentret indgået samarbejde med LG-insight, som kender Rødovre Jobcenter fra tidligere samarbejde, og som har udarbejdet lignende opgaver for andre jobcentre, og derfor nemmere kan sammenligne opgaver og arbejdsbyrde med de mest effektive jobcentre med samme rammevilkår. Det er vurderingen, at dette giver mindst mulig driftsforstyrrelse i processen.

Der nedsættes en styregruppe, som følger processen løbende, samt kommunikerer med organisationen – herunder medudvalget. Styregruppen består af LG-Insight, medarbejderrepræsentanter og jobcentrets ledelse. Styregruppen inddrager økonomi og personalekonsulenter i kommunen og repræsentanter for Social- og Psykiatriafdelingen og Ældre- og Handicapafdelingen efter behov.

Processen forventes at være afsluttet ultimo januar 2015.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til konsulent: ca. 300.000 kr., som finansieres af Social- og Sundhedsforvaltningens konto til konsulentbistand.

Tidsplan

Primo september 2014 til ultimo januar 2015.

Aftale om ny beskæftigelsesreform
Sag nr. 49

Sagens kerne

Regeringen, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre har indgået en aftale om ny beskæftigelsesreform, der først og fremmest omhandler indsatsen for forsikrede ledige.

Reformen træder i kraft henholdsvis den 1. januar 2015 og den 1. juli 2015. Reformen ændrer Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats samt Lov om Styring af den Aktive Beskæftigelsesindsats med flere og omhandler således både beskæftigelsesindsatsen og den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftalens udmøntning beror på den endelige udformning af lovgivningen.

Beskæftigelsesreformens formål er i hovedtræk:

 • At ruste ledige til varig beskæftigelse.
 • At have større fokus på den enkelte lediges behov for indsats.
 • At give bedre muligheder for uddannelse af ufaglærte og kortuddanende ledige indenfor områder, hvor virksomheder efterspørger arbejdskraft.
 • At udøve virksomhedsservice - virksomhederne skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft.
 • At regler og bureaukrati begrænses - større handlefrihed og fokus på resultater.
 • At justere den statslige styring.

De væsentligste ændringer er:

 • Samtaleværktøjet intensiveres for fælles samtaler mellem ledige, jobcenter og A-kasse.
 • Nye aktiveringsregler - fremrykning af første aktiveringstidspunkt - gentagen aktivering afskaffes.
 • Ufaglærte får ret til uddannelse på 80% af dagpengene.
 • 6-ugers selvvalgt uddannelse afskaffes. Uddannelse målrettes ufaglærte og faglærte indenfor en positivliste.
 • Etablering af uddannelsespuljer til finansiering af uddannelse.
 • Begrænsning af anvendelse af løntilskudsjob på offentlige arbejdspladser
 • Virksomhedsservice bliver en lovpligtig ydelse
 • Fokus på rekruttering og fastholdelse af sygemeldte
 • Ledige skal kunne booke samtaletid i jobcentret på internettet
 • Øget fokus på rådighed - registrering af søgeaktiviteter på en joblog.

Derudover omfatter aftalen nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregionerne samt etablering af regionale arbejdsmarkedsråd i Øst- og Vestdanmark og etablering af flere decentrale arbejdsmarkedskontorer.

Der vil blive fremlagt en mundtlig redegørelse for aftale om beskæftigelsesreformen på mødet.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats.
Lov om arbejdsløshedsforsikring

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2015 og fremefter.

Diverse
Sag nr. 50

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 16.20.