Beskæftigelsesudvalget

11-11-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Lene Due (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 51 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 51

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

  • Nyhedsliste for Social i perioden 30.10.2014 - 31.10.2014
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning, beretning og status for 2013/2014

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 30.09.2014 - 31.10.2014
Bilag 2: Ungdommens Uddannelsesvejledning, beretning og status for 20132014

Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 - Rødovre Jobcenter
Sag nr. 52

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014, som viser udviklingen blandt forsørgede i Rødovre Kommune. Udviklingen er så vidt muligt sammenlignet med udviklingen blandt øvrige kommuner på Vestegnen samt i Region Hovedstaden og på landsplan. Desuden opgøres antallet af forsørgede i Rødovre Kommune med det forudsagte antal som følge af opdateringen af rammevilkår.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Antallet af borgere med kontaktforløb i Rødovre Jobcenter 1. juli 2014 er stort set identisk med antallet på samme tidspunkt i 2013, dog med visse forskydninger indenfor de enkelte målgrupper.

Den positive udvikling blandt arbejdsparate ledige, som har kendetegnet det sidste år, er dermed stagneret. Ledighedsprocenten i Rødovre er marginalt stigende i forhold til 2. kvartal. Ledighedsprocenten i Rødovre er dog fortsat relativ lav sammenlignet med kommuner på Vestegnen.

Antallet af forsikrede ledige er stort set uændret, og det samme er gældende for ledige der rammer den 2-årige dagpengeperiode og overgår til arbejdsmarkedsydelse. Antallet af forsikrerede ledige ligger dog fortsat væsentligt under det forudsagte antal, som følge af Rødovre Kommunes rammevilkår.

En voksende andel af ikke-arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere overgår til enten ressourceforløb eller fleksjobberettigelse. Dette er en konsekvens af Førtidspension- og Fleksjobreformen og Kontanthjælpsreformen. Det er dog fortsat en udfordring at motivere og aktivere de relativt mange ikke-arbejdsparate ledige, der tidligere var kategoriseret match 3 eller overgik til førtidspension.

Antallet af unge der modtager uddannelseshjælp har været faldende i årets løb, men relativt store fald henover sommeren er efterfulgt af en mindre stigning, som følge af et umiddelbart frafald fra uddannelse blandt unge i efteråret.

Antallet af modtagere af sygedagpenge steg henover vinteren 2013/14. Antallet er dog faldet i 2. kvartal, og faldet er fortsat i 3. kvartal, hvor andelen af borgere der modtager sygedagpenge er faldet fra 3,2 % til 2,8 %. Andelen ligger fortsat i den høje ende blandt kommuner på Vestegnen, men er på niveau med det antal, der er forudsagt på baggrund af Rødovre Kommunes rammevilkår. Som følge af reformen af sygedagpengeområdet er varighedsbegrænsningen ændret fra 52 til 22 uger. En voksende gruppe vil herefter overgå til jobafklaringsforløb i op til en 2-årig periode.

Antallet af borgere der er berettiget til fleksjob er stigende og andelen af ledige i denne målgruppe er samtidigt faldende.

Andelen af borgere på offentlig forsørgelse ligger 1 procentpoint under Rødovre Kommunes forudsagte andel. Dette svarer til en samlet mindre udgift på i alt 23,5 mio. kr. svarende til 243 fuldtidsforsørgede. Besparelsespotentialet er opgjort til 13,4 mio. kr. på kontanthjælpsområdet samt en mere gunstig udvikling blandt modtagere af førtidspension svarende til 28,2 mio. kr. og til 8,5 mio. kr. blandt forsikrede ledige.

Opfyldelse af mål i Beskæftigelsesplan 2014

Mål: Flere unge skal gennemføre uddannelse

Der er endnu ikke tilgængelige oplysninger om det første ministermål vedrørende flere unge i uddannelse. Det kan dog oplyses, at jævnfør den seneste opgørelse ved målsætningen om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, ligger Rødovre Kommune nu på en gennemførelsesprocent på 91%, hvilket er en stigning på 10 procentpoint siden 2006.

Mål: Begrænsning af tilgangen af personer til førtidspension

Tilgangen er faldet kraftigt fra tilgangen i 2012 og ligger væsentligt lavere end målet for 2014.

Mål: Begrænsning af antal langtidsledige personer

Antallet af ledige langtidspersoner ligger i september 2014 på 4 % under målet for 2014 mod 9 % i juni. Den mest positive udvikling er sket blandt kontanthjælpsmodtagere.

Mål: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder

Der er ingen aktuel opgørelse, da cvr-registret er under justering. De seneste opgørelser er fra december 2013. Antallet af virksomheder som Rødovre Kommune samarbejder med er steget fra godt 1100 i 2. kvartal med ca. 240 i 3. kvartal.

Kommunalbestyrelsens mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år begrænses mest muligt
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i september 70 over målet på i alt 835. Det er de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har mødt et forudsagt opsving i konjunkturen.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv arbejdsmarkedsindstas.
Lov om sygedagpenge.
Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Jf. budgetopfølgningen.

Tidsplan

3. kvartal 2014.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsstatistik 3 kvartal 2014

Kommende styring af beskæftigelsesindsatsen
Sag nr. 53

Sagens kerne

Regeringen og en række partier i Folketinget har i "Forslag til lov om Organisering og Understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen mv." aftalt en ny model for styring af beskæftigelsesindsatsen. Denne model indebærer blandt andet, at Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges. Derved forsvinder det lokale forum i Rødovre Kommune for rådgivning i beskæftigelsesindsatsen, samt det lokale samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Med forbehold for lovens endelige vedtagelse, redegør Social- og Sundhedsforvaltningen for forslaget til ny styringsmodel i beskæftigelsesindsatsen.
Derudover foreslås det, at der på det Lokale Beskæftigelsesråds sidste møde i november orienteres om, at Kommunalbestyrelsen forsøgsvist er vært for et årlig lokalt Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsmøde i 2015 og 2016. Mødet afholdes i maj måned og har deltagelse af arbejdsmarkedets parter og øvrige interesseforeninger mv. Mødet udgør således også et forum for inspiration til kommende års beskæftigelsesplan.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at redegørelsen om "Forslag til Lov om Organisering og Understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen mv." tages til efterretning og
  2. at forslag om et årlig lokalt Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsmøde afholdes i 2015 og 2016 som forsøg godkendes, idet en eventuel videreførelse behandles på baggrund af evaluering i efteråret 2016.

Beslutning

  1. Taget til efterretning.
  2. Godkendt.

Sagsfremstilling

"Lov om Styring af den Aktive Beskæftigelsesindsats" foreslås afløst af "Lov om Organisering og Understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen mv." Forslaget indebærer, at den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret, således at kommunerne fortsat har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og at A-kasserne fortsat afholder den indledende CV samtale samt foretager den løbende rådighedsvurdering. Kommunen kan samarbejde med andre kommuner om en tværkommunal beskæftigelsesindsats og skal drøfte tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Jobcentret varetager kommunens opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om kompensation til handicappede i erhverv samt integrationsloven.

Gældende regler om jobcentrets organisering og opgaveplacering afskaffes, så de kommunale forvaltninger i højere grad selv får mulighed for at tilpasse deres administration til de lokale forhold, herunder udvalgsstrukturen i kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at det eneste krav fremover er, at der skal være et jobcenter i kommunen, hvor beskæftigelsesindsatsen over for borgere og virksomheder varetages. Jobcentrene kan således fremover varetage andre opgaver end dem, der hører under beskæftigelsesindsatsen.

Til at rådgive beskæftigelsesministeren, nedsættes et beskæftigelsesråd, som består af en formand og 26 andre medlemmer fra arbejdsmarkedets parter samt repræsentanter fra KL., Danske Regioner og Danske Handicaporganisationer.

Beskæftigelsesministeren nedsætter et antal (3) regionale arbejdsmarkedsråd, der har til opgave at sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. Rådene skal endvidere understøtte samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, A-kasser og vækstfora samt understøtte samarbejdet om rekruttering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser. Det regionale arbejdsmarkedsråd består af en formand og 20 andre medlemmer på linje med Beskæftigelsesrådet.

Beskæftigelsesregionerne og De Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges og den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering varetager som led i den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen understøttelse af implementeringen af reformer, understøttelse af udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune og på tværs af kommunerne samt oprettelse af et nationalt kontaktpunkt for store og landsdækkende virksomheder med stort rekrutteringsbehov – herunder opgaverne i forbindelse med Workindenmarkcentrene, der varetager koordineringen og reguleringen af udenlands arbejdskraft. Desuden opgaver i forbindelse med overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet og analyseopgaver af beskæftigelsesindsatsen – herunder jobcentrenes resultater i beskæftigelsesindsatsen.

For at sikre en lokal forankring foreslås det, at der etableres et antal (8) decentrale arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der blandt andet får til opgave at understøtte implementeringen af reformer på beskæftigelsesområdet, yde sekretariatsstøtte til de regionale arbejdsmarkedsråd, understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats og varetage forvaltningsmæssige opgaver.

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt beskæftigelsespolitiske mål, der dog fremover alene angiver retningen i tilrettelæggelsen af den kommunale indsats, som kommunerne kan lade sig inspirere af i beskæftigelsesindsatsen, men som kommunerne ikke har pligt til at efterleve. Kommunerne udarbejder med udgangspunkt i de beskæftigelsespolitiske mål en beskæftigelsesplan tilpasset de lokale forhold og udfordringer, som sendes til De regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

Kommunen underretter løbende Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, og ansættelse med løntilskud efter kapitel 11 og 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Årlig lokalt Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsmøde
Det Lokale Beskæftigelsesråds formelle opgaver foreslås således varetaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt af de Regionale Arbejdsmarkedsråd. Således kan den direkte dialog med arbejdsmarkedets parter lokalt samt med interesseorganisationer mv. savnes i den strategiske drøftelse af beskæftigelsesindsatsen i Rødovre. Dette er ligeledes påpeget af medlemmerne af det nuværende Lokale Beskæftigelsesråd.

På denne baggrund foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at Kommunalbestyrelsen forsøgsvist er vært for et årlig lokalt Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsmøde i 2015 og 2016. Mødet afholdes i maj måned og har deltagelse af arbejdsmarkedets parter og øvrige interesseforeninger mv. Mødet udgør således også et forum for inspiration til kommende års beskæftigelsesplan. Social- og Sundhedsforvaltningen er sekretær for afholdelse af mødet.

Lov- og plangrundlag

"Lov om Organisering og Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv."
("Lov om Styring af den Aktive beskæftigelsesindsats")

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Udgifter til afholdelse af det årlige Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsmøde afholdes af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Tidsplan

Loven træder i kraft den 1. januar 2015 jf forslaget.

Diverse
Sag nr. 54

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.