Beskæftigelsesudvalget

02-12-2014

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 55 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 55

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 01.11.2014 - 24.11.2014

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.11.2014 - 24.11.2014

Orientering om Jobcentrets anvendelse af kontor- og aktiveringsfaciliteter
Sag nr. 56

Sagens kerne

Jobcentrets aktiviteter til sagsbehandling og aktivering er spredt over fire adresser. Beskæftigelsesudvalget har ønsket at besigtige disse, samt modtage en orientering om anvendelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Jobcentrets anvendelse af kontor- og aktiveringsfaciliteter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentret har løbende sagsbehandling af godt 3.500 borgere i Rødovre og iværksætter i denne sammenhæng lovpligtig og øvrigt beskæftigelsesfremmende aktivering og foranstaltning.

Jobcentret har ca. 90 – 100 medarbejdere som arbejder på fire adresser. Medarbejderne varetager dels administrativ sagsbehandling, aktivering samt administration af økonomi og personale mv.

Lokaler og deres anvendelse udgør:

Egegårdvej 48 – 50.
Jobcentrets hovedadresse med administration af sagsbehandling for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere samt integration af indvandrere og flygtninge, handicappede i erhverv og endeligt Jobcentrets Virksomhedsservice. Desuden Jobcentrets modtagelse/reception, administration af post og telefoni, økonomi- og personaleadministration samt øvrig administration, der understøtter ledelse, rehabiliteringsteam, administrativ understøttelse af aktivering og indkaldelse til samtaler mv.

På adressen findes desuden arealer med borgercomputere til jobsøgning og administration af egen ledighed på ”Min Side” i jobnet, samt undervisningslokale til introduktionsmøder og anden aktivering af ledige.

Gunnekær 28, 1. sal
Administration af sagsbehandling for ledige, som er berettiget til fleksjob og ledighedsydelse. Samarbejde med virksomheder om etablering af fleksjob og om afklaringsforløb for ledige og sygemeldte med uafklaret og truet arbejdsevne. Samarbejde med virksomheder om etablering af jobafklaringsforløb og om arbejdsfastholdelse af sygemeldte, der er ansatte.

Desuden undervisningslokale til aktivering mv. samt lokale til understøttelse af behandling af fysiske lidelser og af psykiske lidelser i form af coachende holdforløb mv.

Rødovre Parkvej 403, 1. sal tv.
Administration af sagsbehandling for aktiveringsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, revalidender og borgere i ressourceforløb. Desuden virksomhedssamarbejde om aktiveringspladser, løntilskudsjob og ordinære jobs. Desuden aktiverings/undervisningslokale og modtagelse.

Gunnekær 24 (ungehus)
Administration af sagsbehandling af unge under 30 år, som er berettiget til uddannelseshjælp, og som er uddannelsesparate og aktiveringsparate. Desuden unge i ressourceforløb, særlig tilrettelagt uddannelse og erhvervsgrunduddannelse samt fleksjob. Derudover jobcentrets indsats for unge under 18 år, praktikplads opsøgning, Ungdommens Uddannelsesvejledning har kontor på adressen, hvor der desuden findes aktiveringslokaler og modtagelse.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Mødetid og sted: Egegårdsvej 48, kl. 15.30
Gunnekær 28, kl. 15.50
Gunnekær 24, kl. 16.10
Rødovre Parkvej 403B, 1, kl. 16.30
Afslutning Egegårdsvej 48, kl. 16.50 - eller ved kørsel i egen bil, kl. 16.45 på Rødovre Parkvej.

1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 57

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger 1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune.

1. udkast til revideret sundhedspolitik i Rødovre Kommune forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at 1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om sundhed" drøftes og sendes til høring

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2013 på kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2013 (sag nr. 27) blev det besluttet at tilrettelægge en proces for revidering af sundhedspolitikken for Rødovre Kommune. Den nuværende sundhedspolitik er fra 2006.

Forslag til proces for revidering af sundhedspolitikken blev vedtaget på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2013 (sag nr. 92).

1. udkast til revideret sundhedspolitik for Rødovre Kommune forelægges hermed til drøftelse, inden den sendes til høring hos borgere, lokale patientforeninger, Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. Efter høringsfasen vil de indkomne høringssvar samt forslag til revideret sundhedspolitik blive forelagt kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Processen for revidering af sundhedspolitikken har haft til formål at skabe en bred fælles forståelse for de rammer, behov, ønsker, udfordringer og muligheder, der er på sundhedsområdet, gennem inddragelse af borgere, patientforeninger og medarbejdere i kommunen.

Der er blevet afholdt borgermøder om sundhedspolitikken i august 2013 og i juni 2014. Ud over borgermøderne er der blevet afholdt en række dialogmøder med borgere, hvor de i forvejen er samlet i forskellige fora. Det har været dialogmøder med deltagere af stolegymnastik, pårørende til demente, en bruger på et værested, skolebestyrelsen på Rødovre og Henriksholm skole, elevrådet på Islev Skole, elever på Milestedet, dagplejens forældrebestyrelse, Nyager Børnehave og en mødregruppe. Der er blevet afholdt workshops med medarbejderne på tværs af alle forvaltningsområder i februar og marts 2014.

På borgermøder, dialogmøder og workshops er der kommet mange input til den nye sundhedspolitik, som så vidt muligt er blevet indarbejdet i politikken. Nogle input har vist sig at være relevante at inddrage i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for sundhedsindsatsen.

I udkast til sundhedspolitikken beskrives tilgangen, samt de bærende værdier på sundhedsområdet og vision og strategimål. Til sidst i politikken er der et afsnit om, hvordan sundhedspolitikken implementeres og gøres levende.

Visionen for sundhedsindsatsen i Rødovre Kommune er, at sundhed og livskvalitet skal være en lige mulighed for alle i Rødovre.

En af de store udfordringer på sundhedsområdet er den sociale ulighed i sundhed. Sygdomme og sundhedsrisici er skævt fordelt og jo dårligere borgerne er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Ønsket med visionen er, at arbejde målrettet med at skabe mere lighed i sundhedsindsatsen.

For at komme nærmere visionen foreslås det i politikken at arbejde med fire strategimål:

  • Vi har sunde rammer, hvor borgerne færdes
  • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
  • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
  • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

For hvert strategimål er der opsat målsætninger for indsatsen, som danner rammen for den mere konkrete udmøntning af sundhedspolitikken i handleplan for sundhedsindsatsen.

Ved implementeringen af sundhedspolitikken vil der blive lagt vægt på samarbejde på tværs af forvaltningsområder, da sundhed vedrører mange kommunale fagområder, såsom eksempelvis miljø, læring, sport, kultur, beskæftigelsesindsatsen og byplanlægning.

Samtidig er det vigtigt at kombinere indsatser på højt fagligt niveau med inddragelse af borgere og brugere i planlægningen og udførelsen af indsatserne.

Implementering af sundhedspolitikken skal også kobles med forslag til indsatser fremkommet i kommunens tværgående velfærdsfornyelsesproces "Sammen om Rødovre".

Når udkast til sundhedspolitikken er endelig godkendt af kommunalbestyrelsen, vil der i forbindelse med layout for politikken blive indarbejdet udtalelser fra borgere, billeder, faktabokse og figurer.

Lov- og plangrundlag

Sundhedspolitikken er en udmøntning af sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2, som siger at:

  • Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og
  • Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

December 2014: 1. behandling i samtlige fagudvalg og kommunalbestyrelsen
Januar 2015: 4 ugers høringsfase
Marts 2015: Endelig godkendelse af sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om sundhed"

Bilag

Bilag 1: 1. udkast til sundhedspolitik for Rødovre Kommune "Sammen om Sundhed"

Diverse
Sag nr. 58

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 16:40.