Beskæftigelsesudvalget

10-11-2015

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Niels Spittau(O)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)
Kim Drejer Nielsen(C)

Sager 48 - 52

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 29.09.2015 - 02.11.2015

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 48.
Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 29.08.2015 - 28.09.2015

Etablering af midlertidig bolig til flygtninge på Egegårdsvej 22
Sag nr. 49

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunerne sørger for modtagelse og integration af de flygtninge, der ankommer til Danmark, herunder at huse flygtningene indtil de kan få en permanent bolig. Som følge af det stigende antal flygtninge har Staten udmøntet 325 mio. kr. i tilskud til kommunerne til at løfte opgaven i både 2015 og 2016. I denne sag indgår indtægtsbevilling svarende til Rødovre Kommunes tilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger i denne sammenhæng et forslag om at istandsætte ejendommen på adressen Egegårdsvej 22, så op til seks flygtninge kan bo der midlertidigt, indtil permanent bolig kan anvises.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at ejendommen Egegårdsvej 22 istandsættes med henblik på midlertidig husning af flygtninge
  2. at der afsættes et rådighedsbeløb på kr. 385.000
  3. at der gives en anlægsbevilling på kr. 385.000 til frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 til Økonomiudvalget til istandsættelse af ejendommen
  4. at der gives en indtægtsbevilling på 804.000 kr. i 2015 og 924.000 kr. i 2016 til Økonomiudvalget vedrørende det samlede tilskud fra Staten

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 49.
Anbefales.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Rødovre Kommunes kvote i 2015 er derfor hævet til 10 mod oprindeligt 6 flygtninge. Kommunekvoten for 2016 er 30 flygtninge. Kommunen har ingen indflydelse på, om det er enlige eller familier, der kommer til kommunen, samt hvornår på året de ankommer.

Rødovre Kommune er jfr. Integrationsloven forpligtet til at anvise flygtninge en permanent bolig inden for en rimelig tid. Denne tidshorisont er ikke nærmere defineret ved lov, men den uskrevne regel udmeldt fra Udlændingestyrelsen siger inden for 6-9 måneder. Såfremt flygtninge ikke anvises en permanent bolig straks efter ankomsten til kommunen, skal kommunen boligplacere flygtningene midlertidigt. Denne placering finder sted i enten kommunens egne midlertidige boliger, på hotel eller tilsvarende. Dette afhænger af, hvor der er ledig plads på det givne tidspunkt.

Det stigende antal flygtninge giver et øget pres på at finde midlertidige boliger. Da det er svært at finde midlertidige boliger, er det nødvendigt at oprette midlertidig husning som en løsning på flygtningenes boligsituation. Rødovre Kommune ejer en ejendom på adressen Egegårdsvej 22, som på nuværende tidspunkt står tom. Rødovre Kommune vil istandsætte villaen hurtigst muligt, så op til seks flygtninge kan bo der, indtil permanent bolig kan anvises. Villaen vil blive indrettet med tre soveværelser, et fællesrum, samt køkken, badeværelse og ekstra toilet.

På baggrund af det stigende antal flygtninge vil Forvaltningen desuden lave en plan for, hvordan kommunen, i en samlet organisering, er beredt til den øgede dimensionering af flygtninge.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven
Skrivelser fra Social- og Indenrigsministeriet om fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og 2016

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det stigende antal flygtninge får kommunerne i både 2015 og 2016 et tilskud på 125 mio. kr. til investeringer i boligkapaciteten samt 200 mio. kr. til den ekstraordinære integrationsindsats. Rødovre Kommune får i alt tilskud på 804.000 kr. i 2015 og 924.000 kr. i 2016.

Tilskuddet til den ekstraordinære integrationsindsats udgør for Rødovre 648.000 kr. i 2015 og 612.000 kr. i 2016. Kommunalbestyrelsen gav i august 2015 (sag nr. 146) en tillægsbevilling svarende til tilskuddet i 2015 til Jobcenterets administration. Anvendelsen af tilskuddet i 2016 afventer stillingtagen til den samlede organisering af opgaven, og vil blive forelagt i en kommende sag.

Rødovre Kommune har endvidere fået 156.000 kr. i tilskud i 2015 og 312.000 kr. i 2016 i tilskud til investeringer i boligkapaciteten. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et prisoverslag for istandsættelse af bygningen på 345.000 kr. Dertil kommer nyt inventar til boligen svarende til ca. 40.000 kr., der dækker indkøb af bl.a. senge, service, sofa m.fl. Inventaret bliver i ejendommen ved fraflytning i permanent bolig. Huslejen per beboer vil udgøre ca. 2.100 kr. om måneden inklusiv varme og el. Beløbet svarer til huslejen i Rødovre Kommunes akutboliger på Nyholms Allé. Det forventes, at huslejen vil kunne dække de løbende driftsudgifter til huset.

Tidsplan

Ejendommen vil blive istandsat hurtigst muligt.

Bilag

Bilag 1: Kommunekvoter for 2016

Beskæftigelsesplan 2016
Sag nr. 50

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til Rødovre Kommunes Beskæftigelsesplan for 2016.

Målsætninger og strategier i forslaget er udarbejdet på baggrund af vurderede nationale og regionale udfordringer på arbejdsmarkedsområdet, herunder anbefalinger fra Beskæftigelsesministeren og fra arbejdsmarkedets parter, samt anbefalingerne fra det beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske møde afholdt af Beskæftigelsesudvalget den 19.5.2015. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de strategier, som blev drøftet på beskæftigelsesudvalgets møde d. 11 august 2015 (sag nr. 35).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslaget til Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 50.
Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanens strategier for 2016 omhandler Rødovre Jobcenters indsats i forhold til at udnytte en begyndende bedring i beskæftigelsessituationen. Det sker ved at sikre, at flest mulige borgere søger og får jobs (herunder også langtidsledige) og ved at bidrage til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem rekruttering i Jobcentret.

Jobcentret fortsætter den højt prioriterede indsats for at flere unge gennemfører uddannelse, men intensiverer også indsatsen for at uddanne og efteruddanne ufaglærte ledige og ledige med forældede kvalifikationer. Endeligt skal den tværfaglige indsats for ledige og sygemeldte med mere komplekse problemstillinger fortsat udvikles og intensiveres, herunder indsatsen for indvandrere fra ikke-vestlige lande samt for nuværende og kommende flygtninge.

Beskæftigelsesreformen er fuldt implementeret i Jobcentret. Samarbejdet med A-kasserne skal udvikles så A-kassernes branchekendskab inddrages i fastlæggelse af strategier for beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for de persongrupper af ledige, som traditionelt er truet af lange ledighedsforløb.

Strategier og målsætninger i beskæftigelsesplanen er beskrevet indenfor syv områder, som anbefalet i beskæftigelsesudvalget og er som følger:

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til at begrænse ledigheden i Rødovre.

Målsætning:
Det er målsætningen, at ledige borgere i Rødovre fuldt ud udnytter nuværende og nye muligheder for uddannelse og jobs, og at beskæftigelsesindsatsen medvirker til at begrænse antallet af ledige og langtidsledige mest muligt.

2. Samarbejde med lokale og regionale virksomheder skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked.

Målsætning:
Det er målsætningen, at Jobcentret opleves som en synlig og attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Der er i 2016 et øget fokus på virksomheder beliggende i Rødovre.

3. Unge på offentlig forsørgelse skal gennemføre en uddannelse

Målsætning:
Unge uddannelsesparate skal modtage uddannelsesvejledning, og unge med komplekse problemer skal støttes i at gennemføre uddannelse eller sikres et udviklingsforløb med henblik på senere uddannelse eller job, eventuelt på særlige vilkår.

4. Ufaglærte og kortuddannede skal gennemføre uddannelse.

Målsætning:
Det er målsætningen at udvikle vejledningsmetoder, som bedre synliggør de mange veje til uddannelse og at få flere ufaglærte og øvrige ledige med utilstrækkelige kvalifikationer til at gennemføre en uddannelse.

5. En tværfaglig indsats skal hjælpe flere på arbejdsmarkedet.

Målsætning:
Ledige og sygemeldte på kanten af arbejdsmarkedet modtager en tværfagligt sammenhængende indsats, og flest muligt får fodfæste på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår.

6. En fornyet indsat skal nedbringe andelen af flygtninge og indvandrere på offentlig forsørgelse.

Målsætning:
Indvandrere og flygtninge skal hurtigere i job eller i virksomhedsrettet aktivering.

7. Bedre borgerservice skal hjælpe flere ledige i arbejde.

Målsætning:
Borgernes mulighed for selvbetjening skal øges, og hjælp til selvhjælp skal ydes til de borgere, der har behov for en fremskudt beskæftigelsesindsats i Jobcentrets info-center.

Beskæftigelsesplan 2016 indebærer opstilling af en række formulerede målsætninger og ikke kvantitative mål for udviklingen i antallet af offentligt forsørgede eller mål for udslusning til bestemte afslutningsårsager.

Dette er begrundet i, at en række af de kvantitative mål, blandt andet opstillet af beskæftigelsesministeren reelt ikke har kunnet måles, herunder unge der afsluttes til uddannelse. Derudover har konjunkturudsving, eller mangel på samme, ofte haft større indflydelse på udviklingen end kommunens egen indsats. Endeligt medfører hyppigt skiftende lovgivning og budgetter ændrede forudsætninger for at opnå resultater.

Beskæftigelsesplanens målsætninger for 2016 er også processuelle i form af kvalitative forbedringer af indsatsen, f.eks. øget kvalitet i uddannelsesvejledning for voksne.

Kommunalbestyrelsen forelægges imidlertid de kvantitative udgangspunkter for udviklingen blandt forsørgede, og Kommunalbestyrelsen følger løbende op på beskæftigelsesplanen og udviklingen på de enkelte områder ved den kvartalsvise statistiske redegørelse, som udarbejdes af forvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Lov om udvikling og understøttelse af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2016.
Bilag 2: Bilag til beskæftigelsesplan - det statistiske udgangspunkt
Bilag 3: Bilag - kommunefremskrivning - prognose
Bilag 4: Bilag, De beskæftigelsespolitiske mål for 2016
Bilag 5: Bilag, Brev fra RAR Hovedstaden til beskæftigelsesudvalget
Bilag 6: Bilag, LO og DAs anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats 2016
Bilag 7: Bilag, Notat Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde d. 19.5 2015

Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 51

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo september 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 10. november 2015, sag nr. 51.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 – Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Diverse
Sag nr. 52

Beslutningskompetence: BEU