Beskæftigelsesudvalget

12-04-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Niels Spittau(O)
Lene Due(A)

Sager 19 - 23

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 01.03.2016 - 04.04.2016.
 2. Statistik over Ankestyrelsen afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2015

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.03.2016 – 04.04.2016
Bilag 2: Ankestatistik - Rødovre Kommune.

Principafgørelse vedrørende tidspunkt for udbetaling af sygedagpenge
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger ny praksis efter en dom fra Højesteret. Det betyder, at styrelsen og kommunerne på ny skal afgøre sager, hvor borgere har fået stoppet udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Rødovre Kommune skal så vidt muligt genoptage de aktuelle sager til ny behandling, og foreslår annoncering i lokale medier.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at den beskrevne procedure godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Når en borger har modtaget sygedagpenge i en tidsbegrænset periode, skal kommunen tage stilling til, om borgeren fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning. 

Efter den gamle praksis kunne der træffes afgørelse med tilbagevirkende kraft om standsning af sygedagpenge, hvis vurderingen var, at borgeren ikke var berettiget på tidspunktet for varighedsbegrænsning. Dette kunne bl.a. være tilfældet, hvis der på tidspunktet manglede lægelige oplysninger. Rødovre Kommune har hele tiden fulgt den praksis som var gældende, og følger nu den ændrede praksis.

Efter den nye praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har vurderet, hvorvidt borgerne fortsat kan få udbetalt sygedagpenge, eller om de skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning. Udbetalingen af sygedagpenge må først standses den dato, hvor kommunen har foretaget denne vurdering og truffet en afgørelse.

Efter dommen og praksisændringen skal kommunerne og Ankestyrelsen nu tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

Det kan betyde, at borgeren har ret til sygedagpenge i en længere periode, end borgeren i første omgang har fået udbetalt. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at borgeren ikke har ret til sygedagpenge, selvom en sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder for eksempel, hvis en borger har genoptaget arbejdet, raskmeldt sig, eller hvis sagen er ældre end tre år.

Rødovre Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at spore alle de sager, som skal genoptages. Derfor foreslås det, at Rødovre Kommune indrykker en annonce i Rødovre Lokal Nyt i to på hinanden følgende uger, hvor de berørte borgere opfordres til selv at henvende sig, og at en enslydende tekst sættes på kommunens hjemmeside. Denne praksis er anbefalet af Kommunernes Landsforening.

Jobcentret vil desuden genoptage de aktuelle sager af egen drift, ved løbende at være opmærksom på personsager, der kan være omfattet.

Det er Jobcentrets forsigtige vurdering, at antallet af berørte sager er ca. 30.

Lov- og plangrundlag

Lov om sygedagpenge.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Efterbetaling af sygedagpenge kan blive aktuel, dog modregnet eventuel anden forsørgelse.

Tidsplan

Ingen.

Forslag til etablering af modtagelsesteam og flygtningekoordinerende gruppe
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger et forslag til etablering af modtagelsesteam og flygtningekoordinerende gruppe til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til etablering af modtagelsesteam og flygtningekoordinerende gruppe godkendes.
 2. at der gives en tillægsbevilling på 620.000 kr. i 2016 til Økonomiudvalget til sagsbehandling og virksomhedsrettet indsats til flygtninge og familiesammenførte. Bevillingen finansieres af det ekstraordinære integrationstilskud for 2016.
 3. at der i budget 2017ff indarbejdes ressourcer svarende til den foreslåede bemanding i 2016, indenfor de økonomiske rammer, der er tilvejebragt i topartsaftalen mellem regeringen og KL.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A+C) og 1 tog forbehold (O)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. februar 2016 (sag nr. 28) en anbefaling om, at der i det videre arbejde med at tilpasse organisationen skulle udarbejdes et forslag til etablering af et modtagelsesteam, herunder en flygtningekoordinerende gruppe, til efterfølgende politisk behandling.

Regeringen og KL har i mellemtiden - 18. marts 2016 - indgået en topartsaftale om bedre integration. Aftalen giver kommunerne en række nye økonomiske og lovgivningsmæssige muligheder for at forbedre integrationsindsatsen allerede i 2016. Aftalen vil ikke ændre ved den struktur for modtagelse af flygtninge, der her foreslås, men vil påvirke den konkrete indsats for målgruppen. Forvaltningen vil derfor udmønte den indgåede aftale om rammerne for integrationsindsatsen i en kommende mødesag.

Baggrunden for at etablere et modtagelsesteam er det stigende antal flygtninge. Rødovre Kommunes kvote i 2016 var ved årsskiftet på 31 personer, og disse forventes hver især at medføre 1,2 sammenførte personer i gennemsnit. I 2014, 2015 og 2016 er der ankommet 21 flygtninge, hvoraf seks har anmodet om familiesammenføring. Der ventes i resten af 2016 yderligere 28 personer, og det forventes umiddelbart, at der i 2017 modtages yderligere flygtninge i forbindelse med kvotetildelingen, som sker i april 2016. Udover de opgaver, der relaterer sig til modtagelsen af nyankomne flygtninge, ligger der et stort arbejde i den løbende sagsbehandling og vejledning af de flygtninge, der er ankommet i 2014-15.

Det stigende antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge medfører et voksende behov for en velstruktureret og koordineret indsats. Det er en kompleks opgave, og indsatserne går på tværs af forskellige enheder i organisationen. Ligesom det er nødvendigt at koordinere indsatser med flere og nye eksterne aktører. Denne koordineringsopgave er ressourcekrævende, men det er afgørende for en vellykket integration, at der er et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og foreninger og borgere, der ønsker at yde en frivillig indsats.

I dag er integrationsopgaven forankret i Jobcentret ved integrationsgruppen, som består af tre medarbejdere (en sagsbehandler på myndighedsområdet, en virksomheds- og integrationskonsulent samt en virksomhedskonsulent). Udover opgaver vedrørende de nyankomne flygtninge, varetager medarbejderne også opgaver vedrørende alle familiesammenføringer til udlændinge samt beskæftigelsesindsatsen for øvrige udlændinge (EU-borgere, Green Card indehavere m.v.).

Modtagelsesteamet

Med dette forslag lægges der op til, at den nuværende integrationsgruppe tilføres yderligere to nye medarbejdere pr. 1. maj: En myndighedssagsbehandler og en virksomhedskonsulent. Derved sikres det, at det kan fungere som et egentligt modtagelsesteam, der sikrer overblik, planlægning og koordinering både mellem kommunens forskellige myndighedsområder og med eksterne aktører. Modtagelsesteamet skal bidrage til at sikre én indgang til Rødovre Kommune for de nyankomne flygtninge og til at en større andel end hidtil lærer dansk og kommer i uddannelse eller arbejde.

Modtagelsesteamet skal først og fremmest være tovholdere på flygtningesagerne. De skal varetage dialogen med Udlændingestyrelsen og asylcentrene, hjælpe med indkvartering, vise rundt i lokalområdet, planlægge møder med de relevante myndighedsområder og øvrige aktører om oprettelse af cpr.nr, sygesikring, skattekort, bankkonto, nem.id, digital post samt opskrivning på boligliste og ansøgning om integrationsydelse. Modtagelsesteamet har også ansvaret for at indgå integrationskontrakt mellem flygtningen og den kommunale myndighed om beskæftigelsesmål, danskundervisning og aktiviteter i den forbindelse. Derudover varetager teamet de administrative opgaver i forbindelse med familiesammenføring.

Modtagelsesteamet placeres organisatorisk i Jobcentret.

Bilaget er en skematisk oversigt over teamets opgaver under integrationsloven samt en beskrivelse af de tilgrænsende opgaver, som varetages i samarbejde med øvrige afdelinger og forvaltninger. Disse opgaver er placeret der, hvor der i forvejen er kompetencer på feltet, men det er modtagelsesteamet, der varetager koordineringen.

Den flygtningekoordinerende gruppe

Som en del af forslaget tænkes desuden etableringen af en flygtningekoordinerende gruppe med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra Jobcentret, Social- og Psykiatriafdelingen, Borgerservice samt Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat. Der indkaldes ledelsesrepræsentanter fra de øvrige forvaltninger efter behov. Den flygtningekoordinerende gruppe opdateres løbende - formentlig en gang om måneden - på antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og indsatserne for målgruppen. Gruppen har ansvaret for at sikre et flow i sagerne samt koordinere med de øvrige forvaltninger.

Derudover udarbejder den flygtningekoordinerende gruppe årligt en redegørelse om integrationsindsatsen, som forelægges til politisk behandling. Redegørelsen indeholder samtidig en opfølgning på de målsætninger vedrørende integration og mangfoldighed, der er beskrevet i Rødovre Kommunes politikker og handleplaner. Den flygtningekoordinerende gruppe sekretariatsbetjenes af modtagelsesteamet.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven.

Økonomiske konsekvenser

Regeringen og KL har som nævnt indgået en topartsaftale om bedre integration. Aftalen giver kommunerne en række nye økonomiske muligheder for at forbedre integrationsindsatsen allerede i 2016.

Jobcenteret har i 2016 oprustet indsatsen på området med en ekstra virksomhedskonsulent, som i indeværende år er finansieret af det ekstraordinære integrationstilskud for 2015. Af integrationstilskuddet for 2016 er der således knap 700 tkr. til rest, som foreslås anvendt til finansiering af yderligere to medarbejdere i perioden maj-december 2016.

Aftalen mellem Regeringen og KL omfatter blandt andet et væsentligt forhøjet integrationstilskud til alle kommuner i 2016, samt 25 mio. kr. til virksomhedsrettet indsats i 2016 stigende til 50 mio. kr. i 2017. Endvidere øges grundtilskuddet til flygtninge og deres familier med 50% i 2017 og 2018, ligesom kommunerne opnår højere resultattilskud, når flygtninge kommer i ordinært arbejde eller uddannelse.

Det indstilles, at finansieringen af de i alt tre medarbejdere fra 2017 sker indenfor de økonomiske rammer, der er tilvejebragt i regeringsaftalen, herunder øgede resultattilskud som følge af en forbedret integrationsindsats.

Tidsplan

Den foreslåede organisering træder i kraft pr. 1. maj

Bilag

Bilag 1: Skematisk oversigt over opgaver og ansvarlige

Godkendelse af Rødovre kommunes politik for udsatte borgere
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" til godkendelse efter endt høring.

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere "Vi finder løsninger sammen" godkendes.
 2. at de indkomne høringssvar tages til efterretning.

Beslutning

1. Anbefales med 4 stemmer for (A+O) og 1 tog forbehold (C)
Gruppe C finder det uhensigtsmæssigt, at der opstilles uopnåelige strategimål.
2. Indstilles taget til efterretning.


Beslutning

 1. Anbefales.
 2. Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. oktober 2015 (sag nr.190) første udkast til Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere.

I politikken er visionen, at I Rødovre Kommune er der plads til alle - også dem på kanten af samfundet.
For at komme nærmere visionen er der fem overordnede strategimål:

 • Vi forebygger, at mennesker bliver socialt udsatte
 • Vi finder løsninger sammen med borgeren
 • Alle har en tryg base/bolig
 • Alle har en meningsfuld beskæftigelse
 • Alle har et godt og sundt liv

Rødovre Kommune gør i dag en stor indsats for udsatte borgere. De mange interview, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af politikken for udsatte borgere, viser en generel tilfredshed med indsatsen på mange områder. Strategimålene i politikken er formuleret som fremtidige mål, vi gerne vil arbejde hen i mod. I lighed med andre politikker, vil politikken blive fulgt op af handleplaner med beskrivelse af konkrete indsatser, der udvikler indsatsen yderligere.

Der har tidligt i processen ved udarbejdelsen af politikken været høj grad af borgerinddragelse. Der er gennemført dialogmøder/interviews med brugerne på et værested, en borger i socialpsykiatrien og to borgere, som har været igennem et forløb i Rådgivnings- og Behandlingscenteret. Derudover er der gennemført interview med den ledende socialrådgiver på Psykiatrisk Center Glostrup, formanden for Sind Rødovre, Lisbeth Zornig, formanden for SAND (landsforeningen for hjemløse), støtte- og kontaktpersoner i Social- og Psykiatriafdelingen og beboerrådgiveren i kærene.

Gennemgang af høringssvar

Udkast til politik for udsatte borgere har været i høring og lagt på kommunens hjemmeside, hvor det har været muligt at sende kommentarer til politikken til Social- og Sundhedsforvaltningen. Alle de personer der er blevet interviewet har fået tilsendt en mail med en opfordring til at afgive høringssvar. Udkastet har derudover været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er modtaget høringssvar fra en af de interviewede, samt fra Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Den interviewede, som er ledende socialrådgiver i Psykiatrisk Center Glostrup nævner, at politikken ser rigtig fin ud og betoner vigtigheden i, at have fokus på sektorsamarbejdet, når den helhedsorienterede indsats nævnes i politikken.

Seniorrådet finder politikken ambitiøs med positive og visionære målsætninger, men mangler overblikket over, hvad det betyder i forhold til både økonomi og personaleressourcer, hvis målsætningerne skal realiseres. Seniorrådet mener, at det er vigtigt at være opmærksom på, at realiseringen af målsætningerne ikke giver øget pres på det nuværende personale. Seniorrådet vil derudover med interesse følge, hvordan det opsøgende arbejde vil blive etableret og hvor mange socialt udsatte, der vil findes frem til.

Handicaprådet mener, at citatet i indledningen skal udelades, da det er på engelsk, og at de to cases skal udelades, da alle historier er forskellige, og det netop er den enkelte borgers holdning til egen tilværelse, der er vigtig. Principper som Handicaprådet i øvrigt mener er fælles for alle borgere i kontakt med kommunen. Handicaprådet mener, at den sammenhængende indsats skal styrkes ved at have en koordinerende kontaktperson i kommunen. Handicaprådet mener, at visionen i politikken skal være: "At fremme et lokalt udsatteråd". Til sidst betoner Handicaprådet vigtigheden af, at indsatserne på området gennemføres i respekt for den enkelte borgers ønsker, og at Social- og Sundhedsforvaltningen hører de socialt udsattes kommentarer til politikken.

Integrationsrådet mener, at Rødovre Kommunes politik for udsatte borgere er et prisværdigt initiativ og et flot stykke arbejde. Integrationsrådets kommentarer til afsnit om strategimål er, at en base ikke behøver at være en bolig. Derfor skal der stå base/bolig i afsnittet om strategimålet om, at alle skal have en base. Derudover mener Integrationsrådet, at det er vigtigt at præcisere, hvordan der tages hånd om de udsatte borgere, hvem der har ansvaret for at koordinere indsatsen, og hvad der konkret skal gøres for at styrke netværk og samarbejde. Ligesom det skal præciseres, hvordan der konkret skal arbejdes med, hvordan vi styrker en stærk samarbejdskultur. Integrationsrådet fremfører også, at den boligsociale indsats bør indgå i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune. Integrationsrådet ser frem til, at politikken følges op af konkrete indsatser.

Social- og Sundhedsforvaltningen har gennemgået høringssvarene. I forhold til sektoransvaret vil der være fokus på dette ved udarbejdelsen af handleplan for indsatsen. Ligesom der også i handleplanen vil være opmærksomhed på, om indsatserne kræver yderligere ressourcer i form af enten økonomi eller personale. I forhold til det opsøgende arbejde nævner Seniorrådet, at en af udfordringerne på dette område er at nå de mennesker, der har brug for en indsats og ikke selv er opsøgende i forhold til dette. Et aspekt, der vil være centralt i handleplanen og i udsatterådets arbejde.

I forhold til Handicaprådets kommentarer til citatet på engelsk og de to cases, vil de blive en del af den grafiske opsætning af politikken, da det er med til at gøre politikken mere levende og nærværende. Handicaprådets forslag om at etablere en koordinerende kontaktperson i kommunen vil indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige handleplaner. Det er Social- og Sundhedsforvaltningens opfattelse at etablering af et udsatteråd er et konkret middel til at komme nærmere visionen for indsatsen og ikke selve visionen.

I forhold til Integrationsrådets kommentarer er overskriften i afsnittet om strategimålet om at "Alle skal have en base" rettet til "Alle skal have en base/bolig". Derudover vil fremtidige handleplaner indeholde forslag til, hvordan der konkret tages hånd om de udsatte borgere, og hvad der konkret skal gøres for at styrke netværk, samarbejde og en stærk samarbejdskultur. I handleplanerne vil forslaget om, at den boligsociale indsats indgår i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune blive inddraget.

Den videre proces

På baggrund af ovenstående vil følgende blive inddraget ved planlægningen af fremtidige handleplaner:

 • At have fokus på sektorsamarbejdet, når den helhedsorienterede indsats skal styrkes
 • At økonomi og personaleressourcer er indarbejdet i indsatserne
 • At der gøres en indsats for at opspore de borgere, der ikke selv opsøger hjælp
 • At have en koordinerende kontaktperson i kommunen
 • At iværksætte konkrete forslag der styrker en stærk samarbejdskultur
 • At den boligsociale indsats indgår i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationerne og Rødovre Kommune

De parter, der har afgivet høringssvar, vil modtage et uddybende svar på høringssvaret fra Social- og Sundhedsforvaltningen.

Udsatteråd

Det er nævnt i politikken, at der som det første i 2016 skal etableres et udsatteråd i Rødovre. Udsatterådet vil være centralt i arbejdet med at planlægge og gennemføre indsatserne på området. Det er vigtigt, at alle indsatser i handleplanerne gennemføres i respekt for og i tæt samarbejde med de berørte parter.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Rødovre Kommunes politik for udsatte borgere.
Bilag 2: Høringssvar fra ledende socialrådgiver, Psykiatrisk Center Glostrup.
Bilag 3: Høringssvar fra Seniorrådet.
Bilag 4: Høringssvar fra Handicaprådet.
Bilag 5: Høringssvar fra Integrationsrådet.

Diverse
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15:20.