Beskæftigelsesudvalget

04-10-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Niels Spittau(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)

Sager 41 - 46

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

 1. Nyhedsliste for Social i perioden 06.09.2016 - 26.09.2016
 2. Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
 3. Skrivelse fra KL om flygtningekvote 2017.
 4. Ansøgning om tilskud fra Pulje til Særligt tilrettelagte Virksomhedsforløb (STAR)

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 06.09.2016 – 26.09.2016
Bilag 2: Ankestatistik - Rødovre Kommune.
Bilag 3: Skrivelse fra KL om flygtningekvote 2017
Bilag 4: Ansøgning om tilskud fra pulje om særligt tilrettelagte virksomhedsforløb.

Forslag til fremtidig procedure for behandling af Beskæftigelsesplan og resultatopgørelser
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag om, at Kommunalbestyrelsen fremover vedtager de lovpligtige beskæftigelsesplaner med en to-årlig tidshorisont, idet målfastsættelse og afrapportering fortsat sker årligt.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der fra og med 2017 tilrettelægges to-årige beskæftigelsesplaner samt
 2. at målfastsættelse og afrapportering af resultater fortsat sker årligt.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har siden 2007 udarbejdet årlige beskæftigelsesplaner for den prioriterede indsats.

Beskæftigelsesreformen fra januar 2015 og afbureaukratiseringen har givet Kommunalbestyrelsen lovgivningsmæssig mulighed for, at beskæftigelsesplanen fremadrettet har en to-årig tidshorisont.

Erfaringen er, at udviklingen på arbejdsmarkedet sker i et tempo, hvor prioriterede indsatsområder kan forudses og fastlægges for en to-årig periode. Det ses desuden også, at beskæftigelsesministerens årlige forslag til prioriterede indsatsområder har været emnemæssigt enslydende i en årrække.

Eventuelle ændringer i beskæftigelsesindsatsen, som følge af mere drastiske udviklinger på arbejdsmarkedet eller som følge af væsentlige lovændringer, er fortsat muligt i forbindelse med de årlige resultatrevisioner til Kommunalbestyrelsen og kvartalsvise redegørelser for udviklingen til Beskæftigelsesudvalget.

Forvaltningen foreslår at fastholde den årlige beslutning i Kommunalbestyrelsen om mål for beskæftigelsesindsatsen i marts måned, som sker samtidig med forvaltningens fremlæggelse af den årlige resultatopgørelse. De kvartalsvise redegørelser for udviklingen blandt Jobcentrets målgrupper fortsætter ligeledes.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

 • Forslag til Beskæftigelsesplan forelægges Kommunalbestyrelsen i november 2016 for de kommende to år.
 • Resultatopgørelse for beskæftigelsesindsatsen forelægges Kommunalbestyrelsen årligt i marts måned.
 • Forslag til resultatmål foreslås Kommunalbestyrelsen årligt i marts måned på baggrund af resultatopgørelsen.
 • Kvartalsvise redegørelser for de løbende resultater forelægges beskæftigelsesudvalget i marts, maj, september og december.

Opfølgning på de lokale beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske møder
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en kort opfølgning på det beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske møder, der har været afholdt siden 2014 som afløser for Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at erfaringerne på baggrund af de afholdte møder drøftes
 2. at det årlige beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske møde videreføres.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på sit møde den 11. november 2014 (sag nr. 53) forsøgsvist i en 2-årig periode at afholde et årligt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde med arbejdsmarkedets lokale parter og øvrige interessenter. Der er siden 2014 afholdt to møder.

Baggrunden for at afholde et årligt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk møde var, at Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rødovre blev nedlagt som følge af ændringen af Lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats (nu Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.). Derudover var der et ønske om at sætte en ramme for et fortsat lokalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune.

Mødets formål er at give inspiration til den kommunale beskæftigelsesindsats, herunder Kommunalbestyrelsens årlige beskæftigelsesplan. Deltagerkredsen er de oprindelige medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervsrådet.

Forvaltningen har indtryk af, at møderne er højt prioriteret af alle parter og foreslår derfor, at mødets form og indhold drøftes med henblik på en videreførelse.

Erfaringerne er blandt andet at:

 • Møderne har været relativt velbesøgte
 • De drøftede emner har været relevante, men relativt specifikke omkring indsatsen for helt unge, og dermed har møderne ikke til fulde opfyldt sit formål
 • Arbejdsmarkedets parter overvejende er repræsenteret på lønmodtagersiden.

Det kan drøftes:

 • Om deltagerkredsen skal udvides
 • Om arbejdsgiversiden kan inddrages på anden vis, såfremt organisationerne ikke ønsker at deltage
 • Indholdet på møderne - den overordnede og brede dialog kan eventuelt understøttes af oplægsholdere.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Mødet holdes hvert år i maj.

Orientering om Jobcentrets anvendelse af beskæftigelsesrettede tilbud
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Jobcentret orienterer om anvendelsen af beskæftigelsesrettede tilbud for alle målgrupper, herunder om anvendelsen af private leverandører.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om anvendelse af beskæftigelsesrettede tilbud tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentret anvender en række beskæftigelsesrettede tilbud som dels tilrettelægges i jobcentrets eget regi og dels tilkøbes af private leverandører. Private leverandører anvendes ikke til myndighedsopgaver. Private leverandører anvendes overvejende på områder, hvor jobcentret midlertidigt har behov for særlig indsats eller, hvor indsatsen kræver en social- eller sundhedsfaglig kompetence, som ikke er til stede i jobcentret. Derfor er anvendelsen af private leverandører karakteriseret ved relativt korte og enkelstående kontrakter og af relativ stor udskiftning

Individuelle tilbud til borgere visiteres gennem sagsbehandlingen og skal resultere i et fagligt resumé og en progressionsrapport ved afslutning. Tilbud, der omfatter flere borgere, iværksættes på baggrund af en projektbeskrivelse og et resultatmål, der evalueres ved afslutning.

Jobcentret har løbende opgørelser af den faktiske effekt af alle interne og eksterne tilbud. Der forestår dog en yderligere kvalificering af evalueringsmaterialet i 2017, bl.a. med henblik på en mere kvalificeret opgørelse af progression hos den enkelte borger mod arbejdsmarkedet.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilbud til ledige og sygemeldte i stort og stigende omfang er virksomhedsrettet, og at det er målet, at flere virksomheder kan samarbejde om forløb til borgere med mere komplekse problemstillinger.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over eksterne og interne tilbud i Jobcentret.

Udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet", inden det sendes i høring.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til Rødovre Kommunes nye handicappolitik "Lige muligheder i livet" drøftes og sendes i høring.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer (A og O) for, 1 stemme imod (C)

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 10. november 2015 (sag nr. 76) procesplanen for udarbejdelse af ny handicappolitik 2015-16. Nu forelægges et udkast til politikken til drøftelse, inden det sendes i høring hos borgere og informanter samt i Handicaprådet, Seniorrådet og Integrationsrådet. De indkomne bemærkninger vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til december sammen med det endelig forslag til politikken.

Målgruppen for den nye politik er børn, unge, voksne og ældre med fysisk, intellektuel, sensorisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Forud for udarbejdelsen af politikken er der gennemført en inddragende proces, hvor borgere med handicap, pårørende, interesseorganisationer, frivillige sociale foreninger, kultur- og fritidsforeninger, idrætsforeninger, politikere samt medarbejdere har bidraget med viden og erfaringer. Social- og Sundhedsforvaltningen har afholdt et kick off borgermøde for ca. 80 deltagere, fem dialogmøder med otte til ti deltagere samt tre interviews med i alt seks unge med handicap. Derudover har der været en temadrøftelse af politikken på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august 2016 (sag nr. 43).

Input fra disse møder og interviews samt øvrig viden på området danner baggrund for politikkens værdier, vision og strategimål. Ligesom det også vil indgå i udarbejdelsen af den efterfølgende handleplan på området.

På baggrund af de indsamlede data er der formuleret fire tilgange og værdier:

 • Vi behandler alle lige - men ikke ens
 • Vi har positive forventninger til alle
 • Vi finder holdbare løsninger
 • Vi har fokus på habilitering.

Derudover er der formuleret en vision: Alle borgere i Rødovre har lige muligheder i livet.

For at realisere visionen foreslås det at arbejde med følgende fire strategimål:

 • Et ligeværdigt liv
 • Sammenhæng skaber tryghed
 • Stærke lokale fællesskaber
 • Tilgængelige omgivelser og teknologiske løsninger.

Strategimålene er de langsigtede mål, der styres imod gennem forskellige konkrete indsatser. Der vil blive udarbejdet en toårig handleplan for indsatsen på handicapområdet, som beskriver konkrete tiltag og aktiviteter inden for de fire strategimål. Hvert år gøres der status på handleplanens indsatser.

Når politikken er endelig godkendt, vil den tekstmæssige del, som dette udkast repræsenterer, desuden blive tilført layout, billeder og citater fra borgere og pårørende i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service
FN´s Handicapkonvention
Dansk Handicappolitiks grundprincipper
Rødovre Kommunes politikker
Rødovre Kommunes velfærdsprojekt "Sammen om Rødovre".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

November 2016: Udkast sendes i høring
December 2016: Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til Rødovre Kommunes nye handicappolitik
Marts 2017: Forslag til handleplan for handicappolitikken forelægges.

Bilag

Bilag 1: Udkast til ny handicappolitik "Lige muligheder i livet"

Diverse
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:28.