Beskæftigelsesudvalget

06-12-2016

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Kim Drejer Nielsen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)
Lene Due(A)

Fraværende

Niels Spittau(O)

Sager 53 - 55

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  1. Nyhedsliste for Social for Social i perioden 08.11.2016 - 28.11.2016
  2. Forvaltningen giver på mødet en mundtlig redegørelse for et af projekterne i "Sammen om Rødovre". Det er investér før det sker, som i det konkrete projekt hedder "Sammen om familien".

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 08.11.2016 – 28.11.2016

Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 3. kvartal 2016
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for udviklingen blandt offentligt forsørgede i 3. kvartal, samt for målopfyldelsen i 2016. Udviklingen er benchmarket med sammenlignelige kommuner i klyngen og på visse områder med kommuner på Vestegnen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen for 3. kvartal 2016 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 3. kvartal 2016. Forvaltningen har følgende bemærkninger til redegørelsen.

Udviklingen på arbejdsmarkedet er fortsat positiv. Der er flere jobmuligheder for ledige med kvalifikationer og kompetencer. Det omfatter nu i stigende grad også ufaglærte. Det er dog tydeligt, at ledige uden uddannelse og kompetencer og kun sporadisk arbejdsmarkedstilknytning ikke profiterer af denne udvikling. Den langvarige krise og tendensen til færre ufaglærte jobs bevirker, at der også inden for gruppen af arbejdsmarkedsparate findes en voksende andel af ledige, der ikke profiterer af den positive udvikling.

Udviklingen har været fortsat negativ blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere i 3. kvartal. Jobcentret har derfor foretaget en grundigere gennemgang af denne målgruppe.

Årsagen har tidligere været vurderet til at være Jobcentrets midlertidige driftsmæssige udfordringer. Gennemgangen viser, at andre forhold har betydning for udviklingen.

En skærpet visitationspraksis, hvor flere vurderes jobparate giver et højere antal jobparate borgere. Det har også betydning, at ca. to tredjedele af de jobparate kontanthjælpsmodtagere har mere end tre års offentlig forsørgelse bag sig på forskellige ydelser, herunder at ca. en fjerdedel er faldet ud af dagpengesystemet. Det er en generel tendens, at en voksende gruppe arbejdsmarkedsparate ledige ikke har kvalifikationer og kompetencer til at udnytte jobmulighederne. Der ses dog også et markant flow i tilgang og afgang med ca. 125 ledige alene i 3. kvartal. Som beskrevet i Beskæftigelsesplanen for 2017 og 2018, prioriteres indsatsen for disse ledige højere med en fornyet indsats i form af opkvalificering og øget virksomhedsaktivering.

Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede i Rødovre kommune er samlet set fortsat positiv. Kommunalbestyrelsens mål for den samlede andel af offentligt forsørgede i 2016 er nået i 3. kvartal, og andelen af ledige og sygemeldte af arbejdsstyrken er den laveste blandt sammenlignelige kommuner. Denne udvikling afspejler også tendensen indenfor de enkelte forsørgelsesydelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 3. kvartal 2016.

Diverse
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:25