Beskæftigelsesudvalget

04-04-2017

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen(A)
Niels Spittau(O)
Kim Drejer Nielsen(C)
Ahmed H. Dhaqane(A)

Fraværende

Lene Due(A)

Sager 17 - 19

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 22.02.2017 - 21.03.2017

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 22.02.2017 - 21.03.2017

Handleplan for sundhedsindsatsen 2017
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen i 2017 til godkendelse. De overordnede fokusområder for 2017 er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering. I handleplanen beskrives fokusområderne og de konkrete indsatser.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A og O) og 1 stemme imod (C).

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Mange af de indsatser, der tidligere har været beskrevet i handleplanerne, er nu overgået til drift og vil ikke blive beskrevet yderligere i handleplanen for 2017.

Handleplan for sundhedsindsatsen fokuserer i år mere på en beskrivelse af prioriterede fokusområder for året. Fokusområderne er: sundhed hvor borgerne er, overvægt, tobaksforebyggelse, mental sundhed, kronisk sygdom og kræftrehabilitering.

I handleplan for sundhedsindsatsen 2017 arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedspolitikkens fire strategimål:

  • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
  • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
  • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
  • Der er sammenhæng og helhed i indsatsen

Der vil i 2017 blive arbejdet målrettet på at komme ud, hvor borgerne er og præge de rammer, borgerne færdes i til dagligt i en sundere retning. Derudover vil der i 2017 være målrettede indsatser for overvægtige børn, borgere som oplever begyndende stress, borgere på sygedagpenge og mænd. Tobaksforebyggelsen bliver styrket, særligt i forhold til en indsats for de unge rygere ved at støtte op om Kræftplan IV. Ligeledes vil der i 2017 blive arbejdet med udviklingen af en samlet plan for den patientrettede forebyggelsesindsats. I forhold til kræftrehabiliteringen vil der blive arbejdet med at styrke samarbejdet på tværs, så flere sårbare borgere gør brug af kræftrehabiliteringen.

Prioriteringen af sundhedsindsatserne og udviklingen af disse foretages ud fra evidensbaserede metoder. Alle indsatser dokumenteres og følges op på for at sikre, at ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt og skaber mest sundhed og værdi for borgerne. I forbindelse med opstart af de forskellige indsatser vil der blive udarbejdet beskrivelser, hvor blandt andet mål, succeskriterier og evaluering af indsatsen beskrives i samarbejde med de relevante aktører.

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger årlig status på fokusområderne.

Der vil i 2017 blive afholdt en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens §119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 516.859 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen (se bilag 2).

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter på sundhedsområdet. Undtagelser i forhold til dette gælder for indsatserne seksuel sundhed og medlemskab af og aktiviteter i Sund By Netværket.

De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for konti i Sundhedscenteret eller på Ældre- og Handicapområdet.

Tidsplan

April 2017: Handleplan for sundhedsindsatsen 2017 forelægges.
September 2017: Temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget om den borgerrettede og patientrettede forebyggelsesindsats.
Februar 2018: Status på fokusindsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen forelægges.

Bilag

Bilag 1: Endelig Handleplan for sundhedsindsatsen i 2017
Bilag 2: Økonomioversigt handleplan for sundhedsindsatsen 2017

Diverse
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.20