Beskæftigelsesudvalget

15-08-2017

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)

Sager 31 - 37

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne:

  • Nyhedsliste for Social i perioden 24.05.2017 - 07.08.2017
  • Undersøgelse på integrationsområdet
  • Opsamling på Borgermødet om "Fremtidens velfærd"

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 24.05.2017 - 07.08.2017
Bilag 2: Undersøgelse på integrationsområdet
Bilag 3: Benchmarking og effektivitetsanalyse på integrationsområdet
Bilag 4: Notat om Opsamling på borgermødet ”Fremtidens velfærd”

Ny driftsaftale med udbyder af danskundervisning
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ballerup, Herlev og Rødovre Kommuner har kommunekontrakt med den selvejende institution Ballerup Sprogcenter om udbud af danskundervisning til udgangen af 2018. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune ikke forlænger den nuværende kontrakt med Ballerup Sprogcenter, og som følge deraf afsøger nye muligheder for gennemførelse af den lovpligtige danskundervisning og driftsaftale med danskudbyder.

Indstilling

 Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at det godkendes, at den nuværende kommunekontrakt mellem Ballerup sprogcenter, samt Ballerup, Herlev og Rødovre kommuner ikke forlænges efter periodens udløb den 31.12.2018 samt
  2. at Social- og Sundhedsforvaltningen afsøger nye muligheder for driftsaftale med udbyder af danskundervisning, og fremlægger mødesag om ny driftsaftale ultimo 2017.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Samarbejdet med Ballerup Sprogcenter har administrativt fungeret tilfredsstillende og danskundervisningen er gennemført på et rimeligt kvalificeret niveau. Forvaltningen erfarer dog, at en stor andel af kursister fra Rødovre Kommune modtager danskundervisning på øvrige sprogcentre på grund af fritvalgsordningen, blandt andet med begrundelse i ringe transportforbindelser. Ligeledes er Ballerup Sprogcenter ikke fuldt prismæssigt konkurrencedygtig. Et nyt samarbejde til gennemførelse af den lovpligtige danskuddannelse søges derfor, med udgangspunkt i en bedre tilgængelighed og mere konkurrencedygtige priser.  

Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., præciserer i §§ 10 og 11 retningslinjerne for kommuners valg af danskudbyder ved nuværende kontraktudløb. Det omhandler udbudspligt, oprettelse af eget kommunalt sprogcenter eller muligheder for nyt tværkommunalt samarbejde. Forvaltningen afklarer pt. de nærmere retningslinjer med ministeriet, herunder muligheder i et nyt tværkommunalt samarbejde. 

Lov- og plangrundlag

Lov om danskundervisning af voksne udlændinge m.fl.

Lov 705 af 08.06.2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

2018 og fremefter.

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2016
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forlægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2016.

Indstilling

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at Integrationsrådets redegørelse for 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har et godt samarbejde med både de politiske udvalg, forvaltningerne, råd og frivillige foreninger. Blandt andet har Integrationsrådet afholdt møder med Seniorrådet om ældre indvandrere og Børne- og Kulturforvaltningen om børne- og ungepolitikken i Rødovre.

I 2016 har Integrationsrådet afgivet høringssvar til Rødovre Kommunes politik for udsatte borgere, forslag til omlægning af de forebyggende hjemmebesøg, udkast til ny handicappolitik, samt budget 2017.

Mangfoldighedsfestivalen var igen i 2016 en stor succes med rigtig mange besøgende.

Lov- og plangrundlag

Integrationsloven § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2016

Projektbevilling: Flere skal med
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har fået bevilget projektmidler af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra den nyligt oprettede satspulje "Flere skal med". Formålet med puljen er at give langtidsledige modtagere af kontanthjælp en særlig indsats, der skal hjælpe dem ud af offentlig forsørgelse. Bevillingen udgør 2.352.000 kr. i alt i perioden 1. juni 2017 til 31. august 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at der i 2017 gives en netto-bevilling, svarende til en udgift på 705.000 kr. og tilhørende indtægt på 705.000 kr. til Beskæftigelsesudvalget samt
  2. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2018 og overslagsår 2019.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som meddelt på møde i Beskæftigelsesudvalget den 9. maj 2017, har Rødovre Jobcenter søgt midler ved satspuljen ”Flere skal med”. "Flere skal med" sigter mod at give langtidsledige modtagere af kontanthjælp en særlig indsats, der kan hjælpe dem ud af offentlig forsørgelse. I puljen er der i alt afsat 262,5 millioner kroner i 2017-2019 til at give en særlig indsats til de mere end 27.000 kontanthjælpsmodtagere, der på landsplan har været på kontanthjælp i mindst fem år.

Pengene bliver uddelt til kommunerne på baggrund af antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen i den enkelte kommune. Kommunerne får støtten udbetalt i tre rater for at sikre, at kommunerne først investerer i flere frontmedarbejdere og dernæst sikrer, at alle borgere får en afklaring. Det gælder også de borgere, som skal have deres sag forelagt kommunens rehabiliteringsteam med henblik på en førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob.

Formålet med projektet er primært, at flest mulige borgere opnår hel eller devis fodfæste på arbejdsmarkedet.

I Rødovre kommune var der pr. december 2016 i alt 249 borgere i målgruppen med mere end 5 års forsørgelse. Projektmidlerne til Rødovre Kommune udgør anslået 705.000 kr. i 2017, 941.000 kr. i 2018 og 706.000 kr. i 2019. I alt 2.352.000 kr.

Rateopgørelse:

  • 30 pct. af pengene tildeles ved projektets start med henblik på at sikre, at kommunerne investerer i flere frontmedarbejdere: Sagsbehandlere, jobformidlere, mentorer, virksomhedskonsulenter samt fagligt personale, der varetager social- og sundhedsindsatser.
  • 40 pct. af pengene tildeles, når hele bruttomålgruppen er afklaret og visiteret. Det skal sikre, at alle borgere får en grundig gennemgang af deres sag.
  • De restende 30 pct. af pengene tildeles, når minimum 40 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i tre måneder i træk har været i gang med en virksomhedsrettet indsats.

Lov- og plangrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på ialt 2.352.000 kr. vedrører funktion 6.45.53 Jobcentre.

Tidsplan

1. juni 2017 til 31. august 2019.

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 - Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2018 - 2021 Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2018 - 2021, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august 2017.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag BEU - Hvide bokse
Bilag 2: Bilag BEU - Grå bokse - effektiviseringer

Diverse
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.10