Beskæftigelsesudvalget

10-10-2017

Medlemmer

Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)
Niels Spittau (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)

Sager 43 - 46

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  • Nyhedsliste for Social i perioden 28.08.2017 - 26.09.2017

Indstilling

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 28.08.2017 - 26.09.2017

Status på samarbejde med virksomheder omfattet af sociale klausuler
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter fremlægger den årlige status på samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Jobcenter samarbejder om beskæftigelsesindsatsen med de virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler i forbindelse med Rødovre Kommunes udbud af vare- og tjenesteydelser.

I alt 28 virksomheder er omfattet af sociale klausuler pr. september 2017. Der er samarbejde om i alt 33 borgere i forskellige beskæftigelsesordninger og 13 rekrutteringsopgaver omhandlende ordinær arbejdskraft.

Teknisk Forvaltning og Ressource- og Serviceforvaltningen orienterer Jobcentret, når kontrakter med sociale klausuler er indgået. Virksomheder der vinder udbud forpligter sig til at kontakte Jobcentret i forhold til at indgå samarbejde. Jobcentret tager selv kontakt til virksomhederne, når de ikke opfylder denne forpligtelse.

På grund af afstanden kan det være uhensigtsmæssigt at etablere praktisk samarbejde med virksomheder i Jylland og på Fyn. Når virksomhederne ikke lever op til forpligtelsen om samarbejde, gives der besked til de respektive afdelinger. Det er i praksis vanskeligt at opretholde et forpligtende samarbejde, jf. de sociale klausuler, med virksomheder, der leverer engangsydelser, som for eksempel på IT-hardware og software området.

Når der er etableret kontakt med en virksomhed, afholder Jobcentret møde med virksomheden med henblik på indgåelse af konkrete aftaler.

Samarbejdet kan blandt andet omhandle:

  • Ordinær rekruttering af arbejdskraft.
  • Lære- og praktikpladser.
  • Virksomhedspraktik for ledige og sygemeldte.
  • Job med løntilskud, herunder fleksjob.

Jobcentret drøfter i øvrigt virksomhedens personalepolitik i forhold til fastholdelse af medarbejdere, samt virksomhedens forhold omkring godkendte lære- og praktikpladser, samt antallet af lærlinge.

Generelt møder Rødovre Jobcenter stor velvilje fra virksomhedernes side, som gerne vil indgå i dialog og samarbejde. Ofte fortsætter samarbejdet med virksomhederne efter endt aftaleperiode.

Lov- og plangrundlag

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder mv.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler i udbud (2016)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over virksomheder omfattet af sociale klausuler pr. september 2017

Orientering om status på sygedagpengeindsatsen
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for status på sygedagpengeindsatsen, herunder udviklingen i antal sygedagpengemodtagere og den faglige indsats.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om status på sygedagpengeindsatsen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Antallet af sygedagpengemodtagere i Rødovre Kommune er faldet væsentligt i 2016 og 2017, og andelen af arbejdsstyrken på denne ydelse i Rødovre er lavest blandt den sammenlignelige klynge. Kun 13 kommuner på landsplan har en lavere andel af sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb end Rødovre. Disse er overvejende nordsjællandske kommuner med væsentligt bedre rammevilkår.

Den faglige målsætning er, at sygemeldte borgere hurtigst muligt kan raskmeldes helt eller delvist og kan fastholde eventuelle ansættelsesforhold. Ligeledes skal sygemeldte med begrænsninger i arbejdsevnen modtage den rette beskæftigelsesindsats for at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet på ordinær eller særlige vilkår. Endeligt skal borgere, som følge af deres livssituation, modtage den rette ydelse og indsats, evt. ved jobafklarings- og ressourceforløb eller førtidspension.

Strategien er, at der i alle forløb skal ske systematisk og faglig myndighedssagsbehandling og en tidlig beskæftigelsesrettet indsats, der iværksættes sideløbende med den sundhedsfaglige. Strategien underbygges dels af inddragelse af samarbejdsparter, herunder praktiserende læger og arbejdsgivere, samt af en række aktive tilbud, som Jobcentret har tilrettelagt i eget regi. Disse tilbud understøtter den sundhedsfaglige behandling og (gen)indtræden på arbejdsmarkedet.

Indsatsen for modtagere af sygedagpenge sker efter reglerne i lovgivningen, der fastsætter en række proces- og dokumentationskrav, som både sygemeldte og Jobcenter skal følge. Reglerne er differentieret i forhold til 3 kategorier, som alle sygemeldte skal indplaceres i, alt efter forventningen til varighed og indsats.

Den samlede behandling af sager vedr. sygedagpenge er organiseret i hhv. Sygedagpengestart i Social- og Psykiatriafdelingen, der modtager alle nye sager, og som udbetaler dagpenge og arbejdsgiverrefusion samt i Jobcentret, der varetager opfølgningen efter 6 – 8 uger.

På mødet gives en yderligere præsentation af udviklingen af og indholdet i sygedagpengeindsatsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om sygedagpenge.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.