Beskæftigelsesudvalget

14-08-2018

Medlemmer

Steen Skriver Rasmussen (A)
Jan Kongebro (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Anders Torm Nielsen (C)
Formand Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 33 - 38

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for Social i perioden 30.05.2018 - 02.08.2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 30.05.2018 - 02.08.2018

Ophør af § 60 selskabet UU-Vestegnen
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med vedtagelsen af den nye lovgivning om Forberedende Grunduddannelse (FGU) og den sammenhængende kommunale ungeindsats har kommunerne fået et entydigt myndighedsansvar for at gøre unge parate til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Hidtil har ansvaret været delt mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), skolerne og jobcentrene bl.a. afhængig af den unges alder og beskæftigelsessituation.

Med de nye love fjernes kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af UU. Det vil derfor fremadrettet være den enkelte kommune, der beslutter, hvordan uddannelsesvejledningen skal organiseres i sammenhæng med den kommunale ungeindsats.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at UU-Vestegnen ophæves pr. 31. juli 2019 samt
  2. at Rødovre Kommunes afsatte budget til UU-Vestegnen fra 1. august 2019 anvendes til den fremadrettede ungeindsats i kommunalt regi.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen (UU-Vestegnen) er etableret på baggrund af § 60 i Kommunestyrelsesloven. Det fremgår af § 14 i aftalen om etablering af UU-Vestegnen, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner kan beslutte at ophæve fællesskabet, såfremt de fem deltagende kommuner er enige herom.

Alle udgifter i forbindelse med ophævelsen skal fordeles efter samme fordelingsnøgle som etablerings- og driftsudgifterne. Det betyder, at udgifterne skal fordeles på baggrund af antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vilkårene for ophævelsen skal godkendes af Ankestyrelsen og evt. fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem kommunerne.

Det anbefales at ophæve UU-Vestegnen pr. 31. juli 2019, da lov om den sammenhængende kommunale ungeindsats træder i kraft pr. 1. august 2019. Samtidig er foråret en travl periode for UU frem mod de unges uddannelsesvalg i marts måned, hvorfor en ophævelse af hensyn til driftssituationen er bedst placeret i forbindelse med skolestart frem for ved årsskiftet.

Dog træder lovgivningens stk. 2, § 2k omhandlende målgruppevurdering til den nye FGU i kraft allerede den 1. januar 2019. Målgruppevurderingen til den nye FGU foretages i hver enkelt kommune. Der udarbejdes en vejledning til medarbejderne i UU-Vestegnen om, hvordan de i overgangsperioden kan bidrage til kommunens vurdering med deres vejledningsfaglighed.

Virksomhedsoverdragelse

I forbindelse med ophævelsen af UU-Vestegnen skal der tages stilling til, hvad ophævelsen betyder for de ansatte.

Da UU-Vestegnen blev oprettet, blev et antal medarbejdere fra kommunerne virksomhedsoverdraget til løsning af opgaven. De opgaver, der løses af UU, vil efter en opløsning af fællesskabet skulle løses af kommunerne af ansatte med samme kompetencer fremadrettet, idet uddannelses- og erhvervsvejledning også fremover skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet, eller kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau. Derfor vil medarbejderne skulle virksomhedsoverdrages til de fem kommuner.

Uanset hvordan kommunalbestyrelserne i de fem kommuner vælger at tilrettelægge den kommunale ungeindsats, vil medarbejderne i UU skulle være tilknyttet én kommune som følge af det nye lovkrav om en sammenhængende kommunal ungeindsats. I løbet af maj og juni måned 2018 har medarbejderne i UU-Vestegnen derfor kunnet tilkendegive hvilken kommune, de ønsker at blive tilknyttet fremadrettet. Herefter har UU-Vestegnens ledelse etableret kommuneteams med udgangspunkt i dels medarbejderønsker, dels hensynet til en bred kompetencedækning i alle fem kommuner. Disse teams vil danne udgangspunkt for virksomhedsoverdragelsen.

Medarbejderinddragelse

MED-udvalget i UU-Vestegnen har været inddraget i processen ved møder med bestyrelsen i henholdsvis december (efter offentliggørelsen af aftale mellem Folketingets partier) og i juni måned (efter vedtagelse af den nye lovgivning). Der har derudover været afholdt møde med alle medarbejdere i UU-Vestegnen for at orientere om, at kommunalbestyrelserne forelægges en sag om opløsning af fællesskabet.

Såfremt kommunalbestyrelserne beslutter at ophæve UU-Vestegnen, vil der blive afholdt orienteringsmøde med medarbejderne herom. Medarbejdere/ledelse fra UU-Vestegnen er i alle fem kommuner inddraget i arbejdet med, hvordan den sammenhængende ungeindsats bedst kan organiseres.

Økonomi ved opløsning af UU-Vestegnen

UU-Vestegnens budget er sammensat af tilskud fra de fem kommuner, der er i fællesskabet. Tilskuddene kan deles i basistilskud, der beregnes som beløb pr. indbygger i kommunen og i kommunale tilkøb, der varierer fra kommune til kommune. Disse to tilskud vil kommunerne ved en opløsning af UU-Vestegnen selv kunne prioritere i en ny kommunal uddannelsesvejledning.

Grundydelsen, der fås for disse midler, indeholder vejledningsindsats i grundskolen fra 7. klasse; denne består af både kollektive og individuelle uddannelsesvejledninger, introduktionskurser på uddannelsessteder, uddannelsesparathedsvurderinger, mentorer for udsatte unge, brobygning i 10. klasse, treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og opsøgende indsats for unge op til 24 år.

Egenkapitalen i UU-Vestegnen vil ved en opløsning blive fordelt mellem kommunerne efter ejerandele. I forbindelse med årsregnskab 2017 blev opgjort en negativ egenkapital på 143 kr.

Organisering af vejledningen i den kommunale ungeindsats

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at den unge og den unges forældre møder kommunen som én samlet instans på tværs af de mange bagvedliggende kommunale kompetencer og opgaver. Den kommunale ungeindsats skal sikre, at ansvaret for den unge indtil det fyldte 25. år er præcist og effektivt forankret, så de unge, der har behov for støtte på tværs af flere områder, ikke oplever at skulle koordinere egen sag og indsats.

Det bliver den enkelte kommunes ansvar at skabe en sammenhængende indsats, hvor uddannelsesvejledningen, skolerne, jobcentrets systemer og det sociale område i højere grad end hidtil skaber klarhed for den unge og koordinerer indsatserne med udgangspunkt i samme uddannelsesplan.

Forslag til organisering af den fremtidige kommunale ungeindsats i Rødovre fremlægges i en særskilt sag.

Økonomi og finansiering

Såfremt kommunalbestyrelserne i de fem kommuner træffer beslutning om ophævelse af UU-Vestegnen anvendes der 25.000 kr. til juridisk bistand fra KL i forbindelse med opløsning af §60 selskabet. Det finansieres af UU-Vestegnens drift.

Ved en opløsning af UU-Vestegnen fordeles de midler, som kommunerne har betalt i henholdsvis årligt tilskud og tilkøb til UU-Vestegnen samt kommunens andel af egenkapitalen forholdsmæssigt mellem kommunerne.

De samlede midler foreslås overført til den sammenhængende kommunale ungeindsats til løsning af vejledningsopgaven, der er uændret.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelsesloven

Aftale om etablering af UU-Vestegnen, behandlet og godkendt af Rødovre Kommunalbestyrelse 26. oktober 2004.

Økonomiske konsekvenser

Af UU-Vestegnens regnskab fra det seneste afsluttede år fremgår følgende beløb i basistilskud, som kommunerne vil kunne omprioritere (tal for 2018 stammer fra UU-Vestegnens egen opgørelse):

Kommune

Basistilskud i 2017 (kr.)

Basistilskud i 2018 (kr.)

Albertslund Kommune

2.409.589

2.459.980

Ballerup Kommune

4.167.865

4.253.000

Glostrup Kommune

1.941.241

1.986.608

Høje-Taastrup Kommune

4.317.900

4.430.891

Rødovre Kommune

3.284.405

3.394.377

I alt

16.121.000

16.525.056

De kommunale tilkøb udgjorde i 2017 i alt 3.869.641 kr. I 2018 udgør de indtil videre 2.678.000 kr., men der kan komme flere til i efteråret. Tilkøbene i 2018 fordeler sig på kommunerne som følger:

Albertslund Kommune

1.292.650

Ballerup Kommune

695.250

Glostrup Kommune

432.600

Høje-Taastrup Kommune

144.200

Rødovre Kommune

113.300

I alt

2.678.000

 Rødovre Kommunes betaling i 2018 forventes at udgøre i alt 3.507.677 kr.

Tidsplan

Ophævelse af UU-Vestegnen pr. 31. juli 2019

Forslag til tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger model for tilrettelæggelse af den kommende vejledningsindsats i Rødovre Kommune for unge under 25 år til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at model for tilrettelæggelse af vejledningsindsatsen for unge under 25 år godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nye vejledningslov (Lov om kommunal indsats for unge under 25 år) forudsætter, at kommunerne etablerer en sammenhængende koordineret ungeindsats, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, inden de fylder 25 år. Det forudsættes således, at der er sammenhæng mellem uddannelsesvejledningen og social- og beskæftigelsesindsatsen for de unge, der har behov.

Aftalen indeholder ligeledes oprettelse af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal tilbydes unge mellem 15 og 25 år, som ikke begynder eller har en ungdomsuddannelse. Etablering af FGU-institution på Vestegnen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. maj 2018 (sag nr. 82). Loven giver desuden kommunerne det fulde ansvar for ungeindsatsen – og dermed også det ansvar, der hidtil har påhvilet Ungdommens Uddannelsesvejledning.   

Der er i forlængelse af lovforslaget vedtaget nye mål for unges gennemførelse af ungdomsuddannelse, og som noget nyt deltagelse på arbejdsmarkedet.  Disse erstatter den hidtidige 95 % målsætning om Uddannelse til Alle. De nye mål er:

  • I 2025 skal 85 pct. af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • I 2025 skal andelen af unge under 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være reduceret med minimum 20 pct.
  • I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Den samlede vejledningsindsats knytter sig dels til uddannelsesforberedende opgaver i grundskolen, herunder uddannelsesparathedsvurderinger og uddannelsesplaner for den enkelte elev ved afslutning. Dels til forberedende og understøttende aktiviteter, herunder socialpsykiatrisk behandling mv. for unge, der efter grundskolen ikke umiddelbart begynder ungdomsuddannelse eller FGU, samt opfølgning og justering af uddannelsesplaner for unge, som frafalder uddannelse eller i øvrigt har behov for støtte gennem social- og beskæftigelseslovgivningen.

Principper for tilrettelæggelse af ungeindsatsen

For at sikre den bedst mulige indsats for de unge, er det vigtigt, at den er sammenhængende og koordineret.

Social- og Sundhedsforvaltningen har undersøgt forskellige tilgange til at løse opgaven i en række andre kommuner.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund en samarbejdsmodel, hvor Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, i tæt samarbejde, tilrettelægger indsatsen i to spor. En almen uddannelsesvejledning i Børne- og Kulturforvaltningen, hvor vejledning i grundskolen og de tilknyttede opgaver udføres, samt en vejledningsenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen for unge, der har særlige behov, og hvor særlig indsats forventes videreført i voksenlivet i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen.

Det er vigtigt med en tæt koordinering, og det forudsættes, at der oprettes et fast tværgående koordineringsforum mellem de to forvaltninger på ledelses- og medarbejderniveau. Det tværgående koordineringsforum skal sikre den koordinerede overgang for unge der har brug for fortsat særlig vejledningsindsats efter grundskolen, så viden og foranstaltninger og evt. forældresamarbejde videreføres sammen med nye tilbud og foranstaltninger. Dette forum varetager desuden den vejledningsfaglige ensretning og faglige vedligeholdelse og udarbejder forslag til mål og strategier i vejledningsindsatsen til Kommunalbestyrelsen.

Ansvaret for vejledning i grundskolen ligger i Børne- og Kulturforvaltningens Skoleafdeling. Ansvaret for den efterfølgende vejledning, samt beskæftigelsesindsats, for unge som har forladt grundskolen ligger i Social- og Sundhedsforvaltningen, som etablerer et særskilt Ungecenter i en ny Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdeling. Ungecentret bliver etableret i eget lokaleafsnit i jobcentrets nuværende lokaler.

Vedlagt er diagram for unges vej i vejledningsindsatsen og den organisatoriske tilrettelæggelse.

Det foreslås, at forvaltningen arbejder videre med denne model, og at mødesag om endelig tilrettelæggelse mv. samt økonomisk fordeling forelægges fagudvalgene til orientering inden lovens ikrafttræden. Forvaltningen vil i det endelige design gennemføre en proces i forbindelse med projekt Sammen med Borgeren, hvor unges oplevelser og behov i mødet med forvaltningen indgår. En styregruppe på ledelsesniveau følger tilrettelæggelse og implementering i en toårig periode, hvorefter evaluering og evt. justering foretages.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ikrafttrædelse 1. august 2019

Bilag

Bilag 1: Den unges vej gennem uddannelse- og beskæftigelsessystemet.pptx

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2018 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til notatet "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2018 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Beskæftigelsesudvalget pr ultimo juni 2018.

Budgetforslag 2019 - 2022
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2019 - 2022, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 22. august 2018

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herfter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag BEU - Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15:10